MUSIKA, SINING AT EDUKASYON SA PAGPAPALAKAS NG KATAWAN(MSEP 6) BATAY SA BEC (MUSIKA

)

ARALIN 1 I-Layunin: Nabibigyang kahulugan ang awit/tugtugin sa ibat-ibang palakumpasan sa pamamagitan ng angkop na kilos ng katawan (2/4, 3/4, 4/4).

II-Paksa: A. Kahulugan ng Awit/Tugtugin sa Iba’t-ibang Palakumpasan ng may Angkop na kilos ng Katawan (2/2, 2/3, 4/4) B. Pagsasanib/Integrasyon: 1. Ekawp -Pagpapahalaga sa kulturang Pilipino 2. Hekasi- Pagtatalakay sa uri ng musikang Pilipinong ipinamana ng mga ninuno 3. Science-Pag-uusap tungkol sa maka-agham na pagbabago sa larangan ng musika Sanggunian: BEC A. 1.1 Halina’t Umawit 5,pah 2-7, Musika ng Batang Pilipino 6, pah 9-11, Radiance 6, Pah 3-9 Kagamitan: Tsart at Piyesa ng Sitsiritsit, LeronLeron Sinta, Atin Cu Pung Singsing at Santa Clara III-Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Awitin ang “Sitsiritsit” at sabayan ito ng pagpalakpak at pag-indak ng katawan. Panlinang na Gawain: 1. Paglalahad: Natatandaan ba ninyo kung ano ang ritmo? Ang inyong inawit ay may ritmong dalawahan at nasa palakumpasang 2/4. Taglay nito ang mga pulso na napapangkat nang dala-dalawa at may 2 kumpas ang isang sukat. Mag-isip ng iba pang awiting Pilipino na may ritmong dalawahan. Pagsasanib ng Hekasi/EKAWP at Science: Ipalarawan ang uri ng musikang nilikha ng mga katutubong Pilipino. Paano ito mapahahalagahan? Ipahambing ito sa kasalukuyang musikang Pilipino at pag-usapan ang mga naging pagbabago. Ano ang kaugnayan ng Agham sa mga pagbabagong ito? Masasabi bang may kabutihang naidulot ang makabagong agham sa pagpapaunlad ng Musikang Pilipino? Ipaawit ang Atin Cu Pung Singsing at sabayan ng palakpak ang ritmo.

B.

Paglalahad: 2. Ano ang Ritmo? Ang inyong inawit ay may ritmong dalawahan at nasa palakumpasang 2/4 . .C.Taglay nito ang mga pulso na napapangkat nang daladalawa at may 2 kumpas ang isang sukat. Panlinang na Gawain: 1.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.