P. 1
Panukalang K-12 Kurikulum New

Panukalang K-12 Kurikulum New

|Views: 267|Likes:
Published by Mike Track

More info:

Published by: Mike Track on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

PANUKALANG K-12 KURIKULUM Introduksiyon ANG UNANG DAPAT isipin ay kung paanong makapaglilingkod ang kasalukuyang kurikulum sa pinahabàng mga

taon ng pag-aaral sa batayang edukasyon, alinsunod sa planong K+6 elementarya+4 junior high+2 senior high. Kasabay nitó ang pagpapayaman sa nilalaman ng kasalukuyang kurikulum mula sa K hanggang sa ika-12 antas. Kailangan ang pagpapayaman sa nilalaman dahil lubhang mababà ang inaasahang antas ng pagkatuto ng kasalukuyang kurikulum mulang Grade I. Nangangahulugan din ito ng dagdag na mithiin para sa buong kurikulum at kaugnay na mga dagdag na gawain para sa paglinang ng inaasahang mga kaalaman, kasanayan, at hálagáhan (values). Nangangahulugan din ito ng wastong pagdudulot ng gawain—halimbawa, sa paglinang ng wika at ng panitikan—na angkop sa bawat taon mulang K hanggang ika-12 antas. Maganda ring sundin ang tuntuning UBD (bagaman matagal ko nang natutuhan ito sa aking Principles of Education) hinggil sa pagbabahagi at priyotisasyon ng mga gawain. Ang ibig sabihin, kailangang nauuna ang pinakamahalaga (ang core ideas o core tasks), tungo sa mahalagang malaman at gawin, tungo sa mainam din namang matutuhan. Sa ganitong paraan ay laging natitiyak na binibigyan ng higit na panahon sa klase, sa teksbuk, sa mga ehersisyo, sa pagpaplano at pagtatása, ang pinakamahalaga at idinadagdag lámang na pampayaman ng karanasan ang mga bagay na mainam din namang matutuhan ng mga mag-aaral. Sa kabilang dako, may kabaligtarang direksiyon ang paglinang ng bawat kaalaman, kasanayan, at hálagáhan. Nagsisimula sa payak tungo sa masalimuot, sa maliit tungo sa malaki, sa alam na tungo sa bago’t tutuklasin pa lámang, sa pampamilya tungo sa pandaigdig, sa nása paligid tungo sa nása ibang pook, sa pansarili tungo sa lipunan, sa katutubo at tradisyonal tungo sa banyaga at hiram. (Alam na ito ng lahat ng guro. Paalala lang.) MITHIIN ang unang dapat baguhin. Sa pangkalahatan, ang Filipino ay isang sangay ng pag-aaral para maging dalubhasa sa wika (fluency in language)—sa wikang Filipino. Sa gayon, pinakamahalagang layunin ng asignatura ang pagdudulot ng mga gawain upang humusay sa paggamit ng wikang Filipino ang isang batà. Ngunit alinsunod sa pangkalahatang layunin ng edukasyon sa Filipinas, kailangang magamit niya ang naturang kahusayan upang maging mabuti’t kapaki-pakinabang na mamamayan. Ipagmamalaki niya at patuloy na paghuhusayin ang paggamit ng wikang Filipino hanggang pagkatapos ng pag-aaral. Pipiliin niyang magsaliksik, maging malikhain, at mabuhay sa pamamagitan ng wikang Filipino. Sa gayon, panukala kong ipahayag ang Mithiin sa Filipino sa apat na sumusunod na pahayag: (1) Ginagamit ang Filipino para sa mabisang talastasan sa iba’t ibang larang at midya. (2) Ginagamit ang Filipino para sa pagharap ng mga gawain at mga suliranin ng buhay sa araw-araw. (3) Ginagamit ang Filipino para sa pagpapahayag at pagsasabúhay ng mga hálagáhang kailangan ng isang ulirang mamamayang Filipino, lalo na ang pag-ibig sa bayan, kagandahang-loob, at kahusayan. (4) Ginagamit ang Filipino para sa pag-unawa at pagpapahalaga sa panitikan at kultura ng Filipinas at ng ibang bansa sa mundo. ISANG MALAKING DAGDAG na pagbabago ang diin at tahas na pahayag hinggil sa kanais-nais na hálagáhang Filipino. Bunga ito ng mga komentaryo kamakailan hinggil sa kabiguan ng
1

at kahusayan. Tandaan na ang tatlong pusòng hálagáhan (core values) ay magkakaroon ng distribusyon sa iba’t ibang antas at leksiyon. atbp. Kung ano-anong values na banyaga ang minemorya natin. Gayunman. pakikinig sa payo at ibang opinyon. Ang pag-ibig sa bayan ay maaaring mag-umpisa sa pakikiisa sa pangkatang gawain. katapatan sa kaibigan at sa tungkulin. pamana. at hanggang pagiging makatarungan. Ito ang buod sa mithiin ng salawikaing “Madalîng maging tao/ Kaysa magpakatao. toleransiya. at kaligirang pangkalikasan. Sinasanay ang batà upang maglingkod sa Estado. at kayâ pangunahing katangian niya pagkatapos makapag-aral ang mataos na pagmamahal sa Filipinas at sa lahat ng kinakatawan nitó. kahusayan ng kalusugan (kalinisan ng katawan at mga gamit). siyempre. kasarian. pagsasarili sa isip at gawain. pagiging mahusay sa iba’t ibang disiplina. pakikiisa sa gawaing pambansa. husay sumulat at bumása hanggang sa pagsubok ng bago at mahusay na paglilingkod sa iba. kagandahang-loob. wastong pag-upô at pag-iingat sa kalinisan at gamit ng paaralan. at magsisikap siyang makipagsabayan sa mundo ang Filipinas. Nása paanan at may pantay na bigat ang kagandahang-loob at kahusayan. pagiging matiyaga. malinis na paglalaro at pakikipagpaligsahan. Ang pinakamahusay.) Makabuluhan din ang paglilista sa tatlong hálagáhan—pag-ibig sa bayan.edukasyon na humubog ng kanais-nais na mamamayang Filipino. mula sa pinakapayak at mababàng aplikasyon hanggang pinakamataas at komplikadong aplikasyon. Magkakaugnay at nagkakasanib ang tatlo. walang galang sa matanda at sa kaugalian. mahal niya sa ibabaw ng lahat ang Filipinas. Ang kagandahang-loob ang maaaring bago sa pandinig ng marami. lahi). hanggang pagtatanggol sa karapatan at batas. hanggang paggalang sa mga pambansang sagisag. pagtanggap sa sariling kahinaan at katangian ng iba. kulang sa pagpapahalaga sa sarili. Dapat idiin: Pagkatapos ng pag-aaral. aanhin ang isang tao na mahal ang bayan ngunit wala namang silbi sa bayan? Kayâ nakasandig sa kagandahang-loob at kahusayan ang pang-ibig sa bayan. Nása tuktok ng piramide ang pag-ibig sa bayan. at serbisyo publiko. hindi ito kahusayan lámang gumamit ng wika. Pundamental sa kagandahang-loob ang mahusay na pakikipagkapuwa-tao —mula paggalang at pagtulong sa kapuwa. pagtulong sa pamilya at komunidad. ay ipinaglilingkod ang anumang katangian sa kapuwa at sa bayan.” Sapagkat nakapaloob na yata sa kagandahang-loob ang lahat ng civic values at mga birtud ng isang mahusay na Boy Scout. Gayunman. pagtanggap sa puna. rehiyon. at patriyotismo. paggalang sa gawain ng iba—kakayahang pumuri hanggang paggalang sa karapatang-ari. kawanggawa. (Bunga rin ito ng pangyayaring hindi natin napahahalagahan ang katutubo sa atin. lubhang biyolente. mag-iisip siya para sa kaunlaran at kapakanan ng Filipinas.) Ito ang pinakamalalim at pinakamalawak na katangian ng pagiging tao. Ang kahusayan ay maaaring mag-umpisa sa bilis matuto ng alpabeto. ang batà ay hindi lámang may katangi-tanging kaalaman hinggil sa Filipinas. hanggang sa pagiging mapagbigay sa iba (relihiyon. pagmamahal sa magulang at kapatid. 2 . Ang kagandahang-loob ay maaaring magsimula sa wastong ugali sa loob ng klase. Nangangahulugan ito ng pagiging malikhain at mapagsaliksik. konserbasyon ng tradisyon. Ang tatlo ang piramide ng dapat maging mahalaga sa búhay ng isang Filipino. (Mas gusto pa ng mga batà na tumira sa ibang bansa. Ang kahusayan ay isang karaniwang layunin ng pag-aaral. Bakit pangunahin ang pag-ibig sa bayan? Sapagkat ito ang pangunahing layunin ng edukasyon alinsunod sa Konstitusyon.

ang mga naganap na pagbabagong pampanitikan. Ngunit kailangang nakabatay ito sa isang mahusay at matalinong pagkaunawa sa kasaysayang pampanitikan ng Filipinas. ang rehiyonal kaysa Filipino. Itigil na ang mababaw at may kolonyal na oryentasyong pagtuturo alinsunod sa mga teoryang pampanitikan mulang Kanluran. Lumilitaw pa ring hiwalay. Ingatan din ang pagpapairal ng mga tuntunin na hindi na totoo (mula sa Balarila) at mga ehemplo ng aberasyong pangwika na nagpapagulo sa isip ng kabataan. Maaari ding gamitin ang historikal na paraan sa pagpapakilala ng panitikan. isanib din ang pandaigdig upang ipakita ang kapantay na katayuan ng pambansang panitikan sa panitikan ng malalaking wika ng mundo. sakâ ipabása nang buo sa senior high. maliban kung may ibang makabuluhang dahilan. Gamitin lámang ang mahusay na halimbawa ng anumang uri ng panitikan. Pumili ng mga mahusay na akdang isasalin mula sa ibang katutubo at banyagang wika. ang malikhaing mga paggamit ng wika (mga tayutay at retorika) ng mga awtor upang makatulong sa kanilang sariling mga pangangailangang pangwika. Ang higit na mahalaga ay makilala ng mga mag-aaral ang mga pangunahing katangian ng isang anyo ng panitikan (katutubo man o banyaga). Kailangang mapag-isa ang alpabeto at paggamit ng mga titik at tunog ng Filipino at ng ibang mga wikang katutubo upang bumilis ang anumang transisyon mula isang katutubong wika tungo sa wikang Filipino. pagkatapos.HINGGIL SA PAG-AARAL ng wika. Alisin ang mga leksiyon hinggil sa kung ano-anong kaalaman sa wika na hindi naman talaga kailangan. Nangangahulugan ito ng binagong teksbuk sa gramatika. lalo’t totoong gagamitin ang MLA. HINGGIL SA PAG-AARAL ng panitikan. Masamâ ang kasalukuyang plano na may isang taon sa panitikang pambansa at may bukod na taon sa panitikang rehiyonal. Mahalagang ituro lámang ang totoong kailangan upang maging mahusay gumamit ng wika. gumamit agad ng mga halimbawa mula sa mga katutubong wika at Filipino upang maidiin ang pambansang pananaw. Marahil. Dahil dito. Dapat ding iplanong mabuti ang pagtuturo ng Rizal at Balagtas. Hindi ito nakabubuti sa oryentasyong makabansa ng mga mag-aaral bukod sa nagpapahirap sa pagtuturo ng panitikan. Huwag gagamit ng mga gawa lámang ng awtor ng teksbuk at editor. maaaring ipasok ang mga ito bilang lagom mula pa sa elementarya. 3 . Kung maaari. Dapat na matapos ang lahat ng leksiyon sa wika sa elementarya at palusugin (reenforce) na lámang sa high school. at higit sa lahat. unang dapat tanggalin ang pagtrato dito na parang subject sa Lingguwistika. Maaari ding idugtong at iugnay ang Balagtas (pati Ibong Adarna) sa mga epikong-bayan. Ano ba ang halaga ng panitikan? Ano ang pangkalahatang uri ng panitikan? Mga halimbawa ng mga uri mula sa panitikang-bayan (sa unang baitang) hanggang makabagong panitikan (sa high school). Kapag ipinakilala ang isang uri ng panitikan. bukod sa mas mababà. Magsimula sa core knowledge hinggil sa panitikan. ipakilala ang ilang bahagi sa junior high. ang mga pandaigdigang kumbensiyon. Mahalagang estratehiya rin sa pagtuturo ng wika ang pag-uugnay nitó sa ibang katutubong wika. humihirap ang pag-aaral ng Filipino.

paa. magulang. mga araw sa isang linggo. buwan. Nakasusunod sa isang-hakbang na panuto. Napapangalanan ang mga bahagi ng katawan. mga hugis at kulay. Palabas na papet. Produksiyon Dula-dulaan batay sa isang paboritong kuwento. Nakikilála at naipakikilála ang tauhan sa isang kuwento. at ibang bahagi ng katawan. Naisusulat nang maayos ang sariling pangalan. Nagagamit ang wastong mga pormulasyon sa pagbati at pakikipagkilála. at lagay ng panahon. Nasasagot ang batayang impormasyon (pangalan. Nagagamit ang mga panimulang kasanayang bago-sumulat (prewriting) at bago-bumása (prereading). Ginupit na may retrato para bumuo ng isang kuwento. Nakasasagot sa mga tanong na literal. Naipapaliwanag at naipakikita ang wastong gamit ng sepilyo. at. iba’t ibang tao at trabaho. Nakababása ng katinig at patinig sa mga salitâ’t pangungusap. Nakabibilang ng 0-50. kaarawan. kamay.BANGHAY NG MITHIING K-12 Kindergarten Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nagagamit ang pagsasalaysay at paglalarawan. ang. suklay. tuwalya. 4 . Nagagamit at naikikilos nang maayos ang mga daliri. atbpang kailangan sa pangangalaga ng sarili. Nakikilála ang araw at gabi. May hilig sa pakikinig at pagbása ng mga kuwentong pambatà. edad. Kasanayan: Panitikan May wastong paghawak at paggamit ng aklat. gripo. mga karaniwang lugar at bagay sa paligid. ni. kasáma ang mga katagang gaya ng si. Taon 1 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nagagamit ang wastong mga pormulasyon ng batayang impormasyon. Natutukoy ang mga uri ng damdamin. sabon. mga kasáma sa bahay. Nakikilála ang mga tunog at titik ng alpabeto. malalaki man o maliliit ang anyo. atbp). adres. atbp. iba’t ibang hayop at halaman at mga karaniwang bahagi ng mga ito.

gaya ng tuldok. Nabibigkas ang isinulat na pangungusap. nang-uuyam. Napag-iiba ang pangungusap na naglalahad. Nakikilála ang pag-uulit ng mga tunog. at nagpapahayag ng matinding damdamin. nagdiriwang. Nakasusunod sa dalawang-hakbang na panuto. Nakagagamit ng ibang bantas. pantig. Nakikilála ang katangian ng tauhan bilang bida o kontrabida o katulong sa istorya. Nakasasagot mga tanong na literal at imperensiyal. nagtatanong. nag-uutos. Nakababása ng angkop-sa-antas (level appropriate) na mga salitâ. atbp. Nakabibilang nang 0-100. nakikipagtalo. gaya ng kuwit. at tutuldok. Napagsusunod-sunod ang mga araw ng isang linggo.Naisusulat ang mga pangalan ng kapamilya at ibang kasáma sa bahay at nailalarawan ang kanilang mga katangian at tungkulin. Nakababása ng pictographs. Naipapahayag kung ano ang mahalaga sa kuwentong binása. Nakasusulat ng tambalan at ibang uri ng pangungusap. at tandang padamdam. gaya sa tugma’t sukat ng tula. Nakapagbubuod ng kuwentong binása. at iba pang panitikang-bayan. Natutukoy ang mga tao sa kaniyang komunidad (barangay at paaralan). tuldok-kuwit. lalo na ang alamat. Paggawa ng family tree na may pangalan ng mga miyembro ng pamilya. Nakabubuo ng payak na pangungusap. awiting-bayan. 5 . pabula. Natutukoy ang iba’t ibang kahulugan ng isang salitâ batay sa bigkas. mga buwan. Natutukoy ang iba’t ibang paraan ng pagbigkas. Nakagagamit ng mga bantas. Produksiyon Pagbása ng tula na nagpapahalaga sa pamilya. Natutukoy ang iba’t ibang kahulugan ng salitâ batay sa himig (nalulungkot. Kasanayan: Panitikan Nakikilála at nagagamit ang mga payak na anyong pampanitikan. Nasusundan ang takbo ng mga pangyayari sa kuwento. at mga taon. tandang pananong. Nakababása ng ilang kuwentong pambatà. Natutukoy ang himig ng awit ayon sa damdamin. Taon 2 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Natutukoy ang mahalagang bahagi ng isang aklat. at salitâ. nagagalit. kuwentong-bayan. Palabas ng papet batay sa isang kuwento. Paglikha ng sariling kuwento Pagbigkas ng isang talumpati o piyesang pandeklamasyon.).

resipe. at aplikado.Nakapagbibigay at nakasusunod sa tatlo hanggang apat-na-hakbang na panuto. index. Nakikilála at nagagamit ang matalinghagang pahayag (paghahambing. Nakagagamit ng biswal na banghay ng isang kuwento. Nakapagbubuod ng binásang salaysay. pagkain. Natutukoy ang ilang pangunahing palatandaang panrehiyon (pananamit. Palabas na papet. Kasanayan: Panitikan Nakababása ng tekstong pangkaalaman (balita. tula. Isang pahinang newsletter. Kasanayan: Panitikan Nakapagbibigay ng mga detalye ng isang kuwento( sino. Nakasusulat nang dikit-dikit. Nakasasagot ng tanong mula sa napakinggang balita sa radyo o pahayag ng pinunò sa barangay. Nakabubuo ng isang payak ngunit mabisàng balita. atbp. polyeto. kaugalian. atbp. Natutukoy ang talatang naglalarawan at nagsasalaysay. kailan. pagwawangis. ano.) Nakalilikha ng sariling listahan ng mga inaasahang tanong (anticipation questions) bago bumása. balita. Nakagagamit ng ibang bantas. Napagsusunod-sunod ang mga kaisipan at pangyayari. pagmamalabis. programa sa radyo. atbpang aspektong pangkultura). Nakapagtatalâ ng pangunahing impormasyon mula sa napakinggang talata. Taon 3 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nakabubuo ng talatang may lima hanggang pitong pangungusap. saan. 6 . bakit).) Nakagagamit ng diksiyonaryo. personipikasyon. Nakababása ng komiks. Produksiyon Saliksik sa itinuturing niyang mahusay na Filipino (gawin sa simula at gawin muli sa wakas ng taon para masubok ang naging pagbabago sa halagahan at kaalaman). Natutukoy ang paksa ng kuwento o tula. at glosari. o napakinggang talumpati. manwal. Natutukoy ang iba’t ibang anyo at gamit ng mga salitâng pangnilalaman (content words). kudlit. Nakasasagot sa tatlong-antas na tanong: literal. Napag-uugnay ang sanhi at ang bunga. pagwawangki. imperensiyal. at ellipsis. panipi. atbp. Natutukoy ang paksang pangungusap ng isang talata. gaya ng panaklong. pagtutulad.

Nakapagbibigay ng hinuha batay sa nakikitang trend sa tsart. Nakauunawa ng isang tekstong pangkaalaman. Pagsulat ng talaarawan. Nakagagamit ng idyomatikong pahayag. Taon 5 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nakasusulat ng isang sanaysay na may tatlong bahagi (simula. Nakasasagot ng iba’t ibang pormularyo. Kasanayan: Panitikan Nakauunawa ng isang mahabâ-habâng kuwento. at mapa. graph. Nakabubuo ng isang tatlong-antas na banghay. o pinanood. Nakasusulat ng talatang naglalahad at nangangatwiran. Nasusundan ang takbo ng isang argumento at katwiran. Koleksiyon ng mga bagong bugtong at salawikain. 7 ` .Nakasusulat ng tulang may tugma at sukat. wakas) na tumutukoy sa isang kanais-nais na kaugaliang Filipino. Paghahanda ng isang portfolyo ng mga pinakanaibigang babasahín. Taon 4 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nakasusulat nang dikit-dikit. Nakababása ng tsart. graph. at ibang representasyon ng kantitabong pagsusuri. Nakapagbibigay ng sariling muni sa binása. Nakasusulat ng isang tekstong pangkaalaman. gitna. Natutukoy ang mga anyo at gamit ng mga salitâng pang-ugnayan (function words). Nakapagpapahayag ng pagsang-ayon at hindi pagsang-ayon o kuro sa iba’t ibang mukha ng katotohanan. pinakinggan. Nababanghay ang isang paglalahad. Nakagagawa ng dalawang-antas na banghay. Naiuugnay ang paksa ng panitikan sa kasalukuyang mga pangyayari. Produksiyon Maikling pagsusuri ng isang survey sa paaralan o komunidad. Produksiyon Isang maikling ulat tungkol sa isang bagong proyekto (sa paaralan o barangay).

). at paglalahad ng datos. Naapagpapaikli o nakapagpapahabà ng pangungusap matapos masuri ang halaga ng nilalamán o kailangang impormasyon. o pelikula). 8 . programa sa radyo/TV. at pangwakas o panlagom na pangungusap. Nakagagawa ng induksiyon at deduksiyon. Ribyu ng sine. Nakabubuo ng wastong talababa. nobela. Nakapagsasaliksik sa aklatan o gamit ang computer. Nakikinig upang magsuri sa sinulat ng kaklase. Kasanayan: Panitikan Natutukoy ang mga makabuluhang sangkap ng binása o napakinggang kuwento. Nakabubuo ng nabanggit na mga representasyon ng kantitabong impormasyon.Nakagagamit ng iba’t ibang anyo ng pambungad. paglalahad. Nagagamit ang mga paraan sa saliksik at pagkalap ng datos. Nakapagtatayà ng kahusayan at kahulugan ng napakinggan o nabásang tekstong pangkaalaman. atbpang kahingian ng saliksik. graph. talasanggunian. Nakapagbibigay ng puna o mungkahi sa sinulat ng kaklase Mabilis na nakahihinuha ng sanhi at ng bunga. pabula. Nakikilála ang mga kumbensiyon sa pagtula. Nakikilála at nagagamit ang dagdag pang tayutay at matalinghagang pahayag. alamat. atbp. epiko. brodkast. Produksiyon Book report/case study. Mabilis na nakababása at nakasusuri ng mga tsart. makabagong maikling kuwento. Nakapaglalatag ng organisadong pangangatwiran o panghikayat. Nakagagawa ng patalastas o kayâ’y islogan hinggil sa napapanahong isyu. Nakapaglalagom ng isang tekstong pangkaalaman. Nakikilála ang mga anyo at paraan ng salaysay (kuwentong-bayan. Taon 6 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Mahusay na nakababása ng sinulat na sanaysay sa harap ng klase. pagsusuri. at ibang representasyon ng kantitabong impormasyon. Nakikilála ang mga katangian ng mahusay na diyalogo sa dula (panteatro man. Nakagagamit ng tuwirang sipi mula sa orihinal na impormasyon para sa sariling paglalahad. Nakapagsusulat ng orihinal na balita. at pangangatwiran. parabula. mapa. pantulong. index. Nakagagamit ng mga batayang paraan sa saliksik at pagkalap. Nakagagamit ng mga wastong pananda ng iniuulat na anyo ng paglalahad.

at kasukdulan.Kasanayan: Panitikan Nagagamit ang kaalaman sa mga sangkap ng kuwento sa pagbása ng mga makabagong kuwento (sa Filipino man. Nakikilála ang mahusay na kakintalan. Nakapagpapahalaga ng tula sa Filipino o ng salin mula sa ibang mga wikang katutubo at banyaga. makatunayan. kataslagom (précis). Nakapagpapahalaga ng tradisyonal at makabagong tula. Nakikilála ang mga tauhang malabayani. kaisahan. Paghahanda ng portfolyo ng mga sariling likhang kuwento at tula. Nakagagawa ng mahabàng paglalahad. Nakagagawa ng lagom. Nakasusulat ng tulang may tugma’t sukat o malayang taludturan. Kasanayan: Panitikan Nakikilála at napapahalagahan ang mahahabàng tulang pasalaysay. Higit na nakikilála ang silbi ng tagpuan sa isang akda. awit at korido. atbp. senakulo. Produksiyon Debate/balagtasan. sa salin mula sa ibang rehiyon at ibang bansa). Produksiyon Poster (una’t ikalawang markahan). kagila-gilalas. Nakapaghahambing ng dalawang saliksik o ulat hinggil sa isang paksa. komedya. Komiks (ikatlo’t ikapat na markahan). Maikling talambuhay ng sarili o ng pamilya. Nagpapahalaga sa mga anyo ng panitikan alinsunod sa isang payak ngunit malinaw na kasaysayang pampanitikan ng Filipinas. Taon 7 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nakikilála at nagagamit ang iba’t ibang makabagong limbag at brodkast midya. Koleksiyon ng kuwento o tula. Taon 8 9 . gaya ng epikong-bayan. Paligsahan sa pag-awit ng mga awiting-bayan mula iba-ibang rehiyon. at paraprase ng mahabàng akda. Nakasusulat ng maikling kuwento. Nakagagawa ng higit na komplikadong saliksik.

o pinanood. Natutukoy ang iba’t ibang uri’t gamit ng wika sa lipunan. Nakatatalakay ng isang napapanahong paksa o kontrobersiyal na isyu gamit ang iba’t ibang midya. pinakinggan. Nakagagamit ng mga panandang panrebisyon o pang-editing sa pagsuri ng saliksik. magasin. Produksiyon Sabayang pagbigkas/paglikha’t pagtatanghal ng awit/dulawit (una’t ikalawang markahan). Nakabubuo ng nagsasarili’t makabuluhang kuro hinggil sa binása. Kasanayan: Panitikan May hilig at kahandaang bumása ng nobela (kasáma ang Noli at Fili) at ibang mahabàng akda. May higit na kahandaang iugnay ang binásang akda sa lipunan at tunay na pangyayari. Kasanayan: Panitikan 10 . Nakasusuri ng de-kahon at progresibong katwiran. Nakapaghahambing ng tatlo o higit pang saliksik hinggil sa isang paksa. Paghahanda ng isang portfolyo ng mga sinuring nobela at ibang mahabàng akda.Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nakasusulat ng ulat at sulating pormal hinggil sa mga paksa at isyung nakapaloob sa isang nobela. Nakagagawa ng isang detalyadong plano sa saliksik. Taon 9 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nakikilalá at nagagamit ang wikang teknikal. lalo na yaong maaaring itanghal. Nakabubuo ng saliksik na gumagamit ng estadistika. Nagagamit ang iba’t ibang paraan ng tekstuwal na pagpapahalaga sa akda. Higit na bihasang nakagagamit ng epektibo’t mapanghikayat na pananalitâ. paraprase. Infomercial (ikatlo’t ikapat na markahan). Naihahambing ang isang nobela at ang ibang bersiyong pangmidya nito. Nakasusulat ng mahabàng tulang pasalaysay na may tugma’t sukat (30-50 saknong). at journal). tabloyd. Nakasusulat ng mga liham pangnegosyo. Natutukoy ang mga seksiyon ng isang peryodiko (broadsheet. Malaya at epektibong nagagamit ang kataslagom. at tuwirang sipi.

Nakabubuo ng ulat batay sa napakinggang lektura sa isang disiplina. at matalinghagang pangungusap. Naiuugnay ang panitikang pambansa sa pagiging mamamayan. atbp. tulang naging awit. Taon 11 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Nakasasagot nang malinaw at nakalalahok sa pormal na panayam. Naiuugnay ang panitikang pambansa sa panitikang pandaigdig.). Kasanayan: Panitikan Natatalakay ang kabuluhan ng isang akda sa kasaysayan ng panitikang pambansa. Paghahanda ng isang portfolyo ng mga sinuring akdang pampanitikan na tumatalakay sa isang paksa. Produksiyon Pagbuo ng isang diyaryo (una’t ikalawang markahan). Napaghahambing ang isang akda at ibang bersiyong pangmidya nito. Dokumentaryo/Maikling pelikula (ikatlo’t ikapat na markahan). 11 . Napag-uugnay-ugnay ang mga katangian ng iba’t ibang uri ng panitikan. at teknolohiya. Naiuugnay ang akda sa mga kaalaman sa agham panlipunan. agham. kaalaman sa idyomatikong pahayag. Taon 10 Kasanayan: Wika/Komunikasyon Ginagamit ang Filipino sa iba’t ibang uri ng pahayag. Produksiyon Dula (una’t ikalawang markahan). Nakapag-oorganisa ng isang kontroladong panayam. gaya sa tula-dula.Nagagamit ang dagdag na kaalaman sa mga kontekstuwal na paraan ng pagpapahalaga sa akda. Nakagagawa ng kritikal na pagsusuri sa mga bagong pangyayari sa panitikang pambansa. Dulang panradyo (ikatlo’t ikapat na markahan). matematika. o pagsasadula. Sinusundan ang mga pagbabago sa wika ng lipunan. pangkatang diskusyon. Nakapagtatalumpati o nakatatalakay nang pabigkas sa tuwid na Filipino sa loob ng 10 minuto. Gumagawa ng dagdag at kusang pagbabasá ng aklat pampanitikan. dulang naging pelikula o soap opera. Pinayayaman ang bokabularyo.

Cooking demo atbpng gawaing pandisiplina sa Filipino. Mahusay na nagagamit ang wikang teknikal sa iba’t ibang okupasyon. edukasyonal. Nakagagawa ng malinaw na paghahambing ng mga akda mula sa iba’t ibang rehiyon at iba’t ibang panahong pampanitikan. Kritikal na nagsusuri ng panitikan (maaaring linangin dito ang wastong pagpapahalaga sa kulturang popular). May dagdag na pag-aaral sa mga akda ni Rizal. Kasanayan: Panitikan Nakasusuri ng mga babasahín sa pinilìng larang o okupasyon (mula sa culinary art. kagamitan. electronics. moral. Taon 12 Kasanayan: Wika/Komunikasyon May sapat na kadalubhasaan sa paggamit ng wika ng iba’t ibang diskursong pampanitikan (ang wika bilang produkto ng ideolohiya’t kamalayan). Produksiyon Panel interview. Nakatatalakay ng mga importanteng isyu’t kontrobersiya (politikal. Kasanayan: Panitikan Patuloy na bumabása ng mahahabá’t makabuluhang panitikan ng bansa at ng mundo. weaving. dressmaking. Nakapagsasalin ng akdang pampanitikan at teknikal. at proseso.Nakasusulat ng sariling resume. Nakapagtataguyod ng isang pagtitipong pampubliko hinggil sa isang paksa sa isang napilìng disiplina. atbp.). Nakasusulat ng panukalang pangnegosyo. Produksiyon 12 .) sa kasalukuyan. Nakauunawa at nakasusunod sa mga gampaning sosyal ng isang nagtatrabaho sa isang opisina o kompanya. atbp. Pag-oorganisa ng eksibit ng isang panukalang negosyo. Ulat ng OJT. Nakauunawa at nakasusunod sa mga instruksiyon at kahingian sa gawain. ekonomiko. Nakagagawa ng ulat hinggil sa pang-araw-araw na gawain. seksuwal. Nakasusulat ng liham aplikasyon at ibang liham pangnegosyo. Paggawa ng mga etiketa ng produkto.

gaya ng pagbisita sa museo. Maaaring magbigay ng ibang proyekto ang guro. Ani Rosa David. at Bernie Santos. maliban sa proyektong lumilinang sa pansariling kasanayan (halimbawa. alinsunod sa kakayahan (lalo na pampananalapi) ng kaniyang klase. Edison Fermin. Ang kritikal na pag-iisip ay maaaring ipasok sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano bumuo ng mahusay na tanong hanggang sa kakayahang sumuri ng anumang babasahín o ulat. 13 . sa munisipyo. (2) Kailangan ang isang hiwalay na forum o seminar upang talakayin ang estratehiya kung paanong isanib sa Filipino ang nilalamán at mithiin ng ibang sabjek sa bawat taon. Ang tayutay na ipinasok sa Taon 3 ay maaaring magsimula sa mga paraan ng paghahambing at patuloy na payayamanin taon-taon alinsunod sa binabásang akda hanggang sa mga masalimuot na parikala’t balintuna. Almario. Inihanda ng Summit ng mga Guro sa Filipino sa pangunguna nina Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. (3) Kailangan din ang isang hiwalay na forum o seminar upang talakayin ang higit na mabisàng pagtulay ng pagtuturo mula sa mga katutubong wika tungo sa Filipino. Mahabàng ulat saliksik ukol sa isang paksang pandisiplina. Ngunit iminumungkahing luminang ng gawaing pangkatan ang mga ito. Mahabàng ulat salik ukol sa isang set ng magkakaugnay na akdang pampanitikan. sa palengke. Schedar Jocson. sa komunidad. ang paglalarawan na ipinakilála sa Kindergarten ay patuloy na pag-aaralan at lilinangin sa bawat taon. sa saliksik) ng bawat mag-aaral. Pangangasiwa ng seminar o kumperensiya. (4) Ang mga mungkahing produksiyon ay mga mungkahi lámang. Pahabol: (1) Ang mga batayang kasanayan ipinasok sa mga panimulang taon ng pag-aaral ay patuloy na nililinang at pinayayaman hanggang sa pinakamataas na antas ng pag-aaral. at ibang pook. at bukod pa sa mga gawaing nangangailangan ng paglabas sa silid-aralan.Pagsasalin/ portfolyo ng mga pagsasalin. Halimbawa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->