PAGSULAT SA Iba’t-ibang disiplina PAGSULAT  Ang pagsulat ay lundayan ng lahat ng iniisip, nadarama, nilalayon at pinapangarap ng tao dahil

nakapaloob dito ang aspetong kognotibo, sosyolohikal, linggwistikal, atb.  Ang pagsusulat ay isang prosesong sosyal o panlipunan at bunga ng interakayon ng taong sumulat ng taong tumanggap ng mensahe mula sa pinadalang tekstong isinulat. PAGSULAT SA IBA’T IBANG DISIPLINA  Kahulugan at kalikasan ng pagbasa Ang pagsulat ay paraan ng interkomunikasyon ng tao sa pamamagitan ng arbitraryong simbulo na minamarkahan upang makabuo ng isang sistema. Maaaring makabuo ng isang sulatin sa pamamagitan ng masistemang paraan, maaaring sa sistemang limitado o sa sistemang buo at ang paraang ito ay magaganap sa pamamagitan ng pagpapahayg ng anumang koneptong nabubuo ng sumulat sa tulong ng wika . Dahil ang pagsulat ay isang sistema ng pakikipagtalastasan ng tao sa pamamagitan ng simbulong biswal o marka, maituturing na ang kaunaunahang antas ng pagsulat o pagmamarka ng mga bagay ay nagsimula sa mga unang panahon ng pagkakalikha ng mga tao. Magkagayunman, ang kaunaunahang sistema ng pagsulat na nalinang ay may 5,500 taon na ang nakaraan . SOSYO-KOGNOTIBONG PANANAW  Ayon kay Royo (2001), malaki ang naitutulong ng pagsusulat sa paghubog ng damdamin at isipan ng tao. Sa pamamagitan nito, naipapahayag niya ang kanyang damdamin, mithiin, pangarap, agam-agam at mga pagdaramdam. Dahil din sa pagsusulat, nakikilala ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang mga kahinaan at kalakasan, ang tayog at lawak ng kanyang kaisipan at ang mga naaabot ng kanyang kamalayan.  Naniniwal si Hugney, (1983) na nakatutulong ang pagsusulat sa paglinang ng kakayahan ng mga mag-aaral sa lohikal na pagiisip, pagpapasya at paglutas ng suliranin. Napauunlad din nito ang iba pang mga kasaayang pang wika ng mga mag-aaral gay a ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng ng mahahalagang ditalye,pakikipagtalakayan, pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos.  Iba-iba ang naging fokus ng pagtuturo ng pagsulat sa mga nakaraang panahon produkto, proseso, konteksto at kognitibo. Sa kasalukuyang pananaw, mapagsasama-sama at mapag-uugnay-ugay ang mga pananaw na ito tungo sa tinatawag na SOCIO COGNOTIVE THEORY ni Freeman(1987) o iyong tinatawag na sosyo-kognotibong teorya ng pagsulat.  Iba-iba ang naging fokus ng pagtuturo ng pagsulat sa mga nakaraang panahon produkto, proseso, konteksto at kognitibo. Sa kasalukuyang pananaw, mapagsasama-sama at mapag-uugnay-ugay ang mga pananaw na ito tungo sa tinatawag na SOCIO COGNOTIVE THEORY ni Freeman(1987) o iyong tinatawag na sosyo-kognotibong teorya ng pagsulat.  Ayon kay Lalunio (1990), isinasaad sa teoryang sosyo kognotibo na ang pagkatuto ay may batayang panglipunan at ito ay isang prosesong interaktibo. Nangangahulugan ito na ang kognisyon o pagunawa ay naaapektuhan ng maraming salik gaya ng iskema ng mga mag-aaral at ng konteksto.  Naniniwala si Royo na ang pagkatutong sumulat ay hindi lamang aplikasyon ng mga natamong kasanayan kung hindi pagpasok sa isang diskursong pang komunidad. Nagpapahiwatig ito na sa silid aralan, higit na magkakaroon ng motibasyon ang mga mag-aaral na matutong sumulat kung may layunin ang mga gawain o alam ng mga mag-aaral kung bakit sila sumusulat, at kung sino ang kanilang target na mambabasa.  Ang prosesong kognotibo sa pagsulat, sa makatuwid, ay nakaaapekto sa layunin at itsura ng mga gawain ng mga mag-aaral, ang kanilang gulang, katayuan sa buhay at kapaligirang sosyal at kultura. PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO  Ang pagsulat ay hindi hiwalay kundi kaugnay ng iba’t-ibang gawaing pangkomunikasyon, gaya ng pakikinig, pagsasalita at pagbasa. Samantala, integrayon at aplikasyon naman ang mga sangkap ng pagsulat ng komposisyon ang sinusunod ng mga naniniwala sa organisasyong GRAMMAR-SINTAX. Ito ay dahilang para sa kanila, ang pagsulat ay hindi binubuo ng magkakahiwalay na kasanayan.  Ayon kay Smith (2001), sa nagdaang apatnapung taon, ang pagtuturo ng pagsulat ay nagsimula sa produkto patungo sa proseso. Ipinaliwanag naman ni Athur Applebee (1986) na ang pagtuturo ng pagssuulat noon ay “prescriptive and product-centered” na nagfocus ay wastong gamit ng mekeniks ng pagsulat sa moda ng diskurso(paglalahad, paglalarawan, eksposisyon, persuweyson at kung minsan ay patula).  Noong nga taong 1970-1980, sinuportahan ng mga edukador, partikular na ang mga guro at manunulat ang prosesong pagdulog sa pagkatuto upang makasulat. Sa kasalukuyan, ang prosesong pagsulat ay maluwag na tinatanggap ng nakararami, kasama ng mga magkakaugnay na gawain gaya ng “brain storming”, pagsulat ng“journal”,  kumperensyang guro / mag-aaral at focus sa maraming borador.  Dahil ang pagsulat ay isang prosesong multi-dimensyonal, ito’y binubuo ng iba’t ibang elemento gaya ng iminodelo ni Villafuerte.  EKSPRESIV- Ang pangunahing layunin niya sa pagsulat na maipahayag niya ang kanyang niloloob at nadarama.  At dahil sa pagsulat ay isang paraan ng paghahatid o paglilipat ng impormassyon, ideya o kaalaman ng isang tao sa kanyang kapwa, may layuning maging “transakyonal” ang pagsulat ng manunulat. Nagsusulat sya para makipagtalastasan sa ibang tao , para maghatid ng mensahe o makipagpalitan ng mga ideya, inpormasyon at karanasan. May gusto siyang sabihin. May gusto siyang ibahagi sa kanyang mga mambabasa.  At dahil sa pagsulat ay isang paraan ng paghahatid o paglilipat ng impormassyon, ideya o kaalaman ng isang tao sa kanyang kapwa, may layuning maging “transakyonal” ang pagsulat ng manunulat. Nagsusulat sya para makipagtalastasan sa ibang tao , para maghatid ng mensahe o makipagpalitan ng mga ideya, inpormasyon at karanasan. May gusto siyang sabihin. May gusto siyang ibahagi sa kanyang mga mambabasa.  Transaksyonal na layunin ng pagsulat, dapat maisaalang-alang ang apat nitong katangian:  1. akto, kaganapan at kilos 2. Integral na elemento 3. nagbabago 4. kumikilos ang taong kasangkot  Kabilang sa maituturing na transaksyonal na pagsulat ay ang ulat, liham pangalakal, memorandum, proposal adbertisment, plano ,atbp. MGA HAKBANG SA PAGSULAT 1.Paghahanda sa pagsulat-kailangan dumaan sa isang proseso ang baguhang mga manunulat upang makapaghanda siya sa kanyang susulatin, maging ito ay sulatin o teksto. a. Layunin sa pagsulat b. Ukol sa paksang susulatin c. Mahalaga ang diskusyon o pagpapalitan ng kaisipan d.Magkaroon ng direksyon sa pagsulat 2. Aktuwal na pagsulat a. Itsura at organisasyon o kaisahan. Ang intr0daksyon o panimula ng susulating teksto ay dapat na maging malinaw, organisado at lohikal b. Ang nilalaman ay kailangang tumutugon sa layunin ng pagsulat, sa paksa / tema at sa presentasyon ng datos. 3. Pageedit at pagrerebisaIpokus ng manunulat ang kanyang sulatin sa nga sumusunod: 1. Interes 2. Kaisahan

Ang Pagsulat ng Pangangatwiran Ang pangangatuwiran ay tinatawag ding pakikipagtalo o argumentasyon. ang malikhaing pagsulat ay nagsisimula sa wala. magasin. masasabi na ang wika ay ating buhay. Anu pa’t ito’y pinaglakip na Tagalog at English na likha ng inhenyerong linggwistiko. Ang wikang ito. AKADEMIK Ang akademikong pagsulat ay yaong ginagamit sa mga kursong komposisyon o sa malikhaing pagsulat na kalimitan’y sariling opinyon. Lohikal na Pangangatwiran (pasaklaw/pabuod)-Ang pangangatwiran ay anyo ng komunikasyong instrumental at ebidensyang nakaiimpluwensya sa ibang tao.NILALAMAN: Itsura 3.  Ito ay isang uri ng paglalahad na nagtatakwil sa kamalian upang maipahayag ang katotohanan  Ito ay isa ring paraang ginagamit upang mabigyang katarungan ang mga opinyon at mapahayag ang mga opinyon ng iba. Isang mabisang salik ang pangangatwiran upang mabigyangkatarungan ang mga opinyon at maipahayag ang mga opinyong ito.eksperimento . REFERENSYAL Sa pag-aaral at / o pananaliksik ay mahalagang makangalap ng mga datos mula sa iba’t ibang sanggunian bal do. Sa isang pangkaraniwang tagapakinig.term paper o pamanahong papel 2. Ayon kay Villafuerte (2002) nakasalalay ang pangangatuwiran sa pagkaunawa at pagtanggap natin sa mga ideyang ating itinataya. Mayroon itong dalawang pangunahing elemento:  Kombinasyon  Perswasyon 2. WAKAS:Paglalagom at konklusyon Ang wika ay isang musika at ang musika raw ay buhay. Ex. -maari ring magbigay kahulagan sa isang salita tulad ng una.  Ito ay sining ng paglalahad ng mga dahilan upang makabuo ng isang pagpapatunay na tinatanggap ng nakararami.pagsulat ng tula -nobela . ang teknikal na Filipino ay isang linggwistikong phenomenon na sumibol sa puso ng baryedad ng wikang Filipino na lalong kilala sa tawag na “Taglish”. masaklaw at efektibo ang isinusulat maging ito’y tisis o pamanahong papel. note card 4. mahalagang makapagtala muna ng listahan ng mga sangguniang gagamitin. kilalang manunulat ng literaturang Filipino. Paggamit ng opinyon -Sa pagsulat ng pangangatuwiran. . Kung gayon. Nililinang ang kasanayang metakognitibo 3. polyeto.P. editoryal. TEKNIKAL Ayon kay Ponciano B. Ayon kay Langan (1992) ang esensya ng mahusay na pagsulat ng pangangatuwiran ay:  Gagawing punto  Sumusuportang punto Bilang mambabas ng pangangatuwiran ay mahalagang makilala ang punto at makilala ang sumusuportang punto. 2.PANIMULA-Sa pagpili ng paksang susulatin ay dapat maisaalang-alang ng manunulat ang dalawang pangunahing pamatnubay na simulain: a) kawili-wili at (b) may sapat na malilikom na datos. JORNALISTIK Ang dyaryo ay pahayagan . mahalaga ang paglalatag ng isang ideya. . Paano ang pagsulat ng pangangatuwiran? 1. Gawing malinaw ang ihahaing mga punto at tiyaking may sapat na ebidensyang maipakikita na magbibigay suporta sa susulating pyesa. dyaryo. maari ring sundan ito ng mga halimbawa. Idinagdag pa nyang ito’y hindi ebulusyon manapa’y isang natatangaing wikang may adoptibong vokabularyo. dahil sa ang wika ay mahalagang elemento ng musika. Maaari rin namang nakakaaiw at nakakaindak dahil sa ganda at bilis na tugtog. dapat makabuo ng isang koro ang tagapagsanay. 3. patungo sa mayroon at patuloy sa pagunlad.lab report. Ito’y binunuo ng syentifik / teknikal leksis batay ang English at ipinahahayag ng Filipino sa kapantayang subsyentifik at subteknikal. masining ang paglalahad ng naisip o nadarama ng sumulat. paglalahad at pagsusuri.kritikal na sanaysay . lathalain. nabibigyan nga kaya ng tunay na nagpapahalaga? Lohikal at Mapanghikayat na pagsulat Katangian: 1. Bukod sa pagbasa sa nilalaman ng babasahing aklat. brochure. index. at iba pang sulating pampahayagan. maging “broad sheet o tabloid” ay nagtataglay ng mga sulating iba sa nilalaman at paraan ng pagsulat ng mga sulating malikhain. maaring ang mga awiting ito ay isa lamang tagapaglibang. Hindi mabubuo ang dyaryo o pahayagan kung walng balita. Sa kabila nito. Sa uring ito.nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa. Nagagamit ang pagsulat sa pagpapaliwanag. -maaring maibigay ang kahulugan na isang bagay o salita sa tulong ng ibang salitang kasing kahulugan nito. ibibigayang pangkat na kinabibilangan nito at pangalawa ang ikinaiiba nito sa mga kasamahan sa pangkat na kinabibilingan. Pineda . Ex: Bibliography. Tuntunin: Sa pagpili ng mga mambibigkas sa sabayang pagbigkas. ilan kaya ang makakapagsabi na “Napakaganda ng musika dahil sa taglay nitong wika?” Marahil ay may makakapuna subalit.MALIKHAIN Ayon kay Genoveva Edroza Matute. dating punong komisyoner ng komisyon sa Wikang Filpino (KWF). 3. Hulwaran ng mga organisasyon ng teksto Kahulugan (Definisyon) -isang uri ng diskursong ekspositori na pinaka madalas gamitin. kongreto at malinaw ang kanyang pangangatwiran. Pasaklaw na Lohikal. Paguugnay-ugnay MGA URI NG PAGSULAT 1. Kalimitang ang pinagtutuunan ng pansin sa uring ito ay ang paglalarawan o paglalahad ng manunulat gamit ang salitang maituturing na masining at malikhain. . 4. ideya o karanasang isinulat dito. Halimbawa: Nakasalalay sa dalawang uri ng tinig ang pipiliing mga mambibigkas:  Mataas/matinis  Karaniwan/mababa Lihis na Pangangatwiran (Falasi)-Mahalagang maisaalang-alang dito hindi lamang ang mga ebidensyang nangalap kundi mahalaga rin masusi kung wasto.maikling katha-dula -sanaysay MGA BAHAGI NG TEKSTO 1. ayon sa formulasyong kalalahad ay bunga ng isang komposisyong linggwistiko na sa kabuuan ay konsepto pa lamang. atbp.3. Maraming mga awitin na pinagtutuunan ng pansin.. May malinaw na kaisipan 2. Paglalatag ng Ebidensya Mahalagang makapaglatag ng mga ebidensya ang sumusulat ng pangangatuwiran. bagama’t maituturig din itong akdemiko ang pagsulat ng reaksyon sa sinulat ng iba gaya ng pagsulat sa takdang aralin. Ito ay isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan.

Karaniwan na ang pangunahing ideya ay tuwirang inilalahad sa pamaksang pangugusap na maaring matagpuan sa simula. magbigay ng impormasyon. 3. Mapatunayan ito sa pamamagitan ng pagsusuri at paghahambing sa mga karanasan o pangyayari sa paligid Opinyon -Isang kuro o hakang personal.ang pagsusunod-sunod ay prosejural kung may hakbang o prosesong isinasagawa. Ang pagkilala sa mga hulwaran ay makakatulong sa lubusang pag-unawa ng isang teksto.-sa pagbibigay ng definisyon.Sa hulwarang ito ng mga organisasyon ng teksto.. Maari ito ay kung paano gawin ang isang bagay. a. balita at iba pa na hahantong sa isang kongklusyon. Di.Pagkilala sa pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan Katotohanan . gitna o huling bahagi ng talata. Nakakatulong ang mga pansuportang detalye para madaling matandaan ang mahahalagang impormasyon sa isang talata. May mga pagkakataon naman na ang pangunahing ideya ay hindi tuwirang’nakalahad sa talata. Problema at Solusyon . 2. -Ito ay maaring manlibang. Paghahambing at Pagkokontras . Sariling paniniwala ng isang tao tungkol sa isang bagay. umiikot ang kwento sa tinatawag na tungkulin o suliranin patungo sa resulosyon o kakalasan kung saan binibgyan ng kalutasan ay naging problema sa kwento. Kahalagahan ng Hulwaran ng orginasasyon sa Mambabasa 1. 4. maaring gumamit ng mga graphic organizer tulad ng Venn Diagram at payak na habi. magbigay ng kuro-kuro. Halimbawa: Ang kasal ay bunga ng pagmamahalan ng dalawang pusong umiibig sa isa’t-isa na dumaan sa maraming oras ng pagliligawan bilang panagko ng lalake sa babae. 2. talambuhay. Pag iisa-isa (Enumerasyon) -Pag aaus ng mga detalye ayon sa pagkakasunod-sunod mula sa hanggang huli -kailangan. -maaring ito ay pormal o di-pormal 1. mga kahigitan o kalamangan ng isang bagay sa iba ang hulwarang paghahambing at pagkokontras. at iba pa.ginamit sa pagpapahayg.Pagtukoy sa Layunin ng Teksto Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa. Sekwensyal 2. pagluluto at pagsunod sa direkyon. Sa isang tekstong binasa lalo na’t kung ito ay akdang pampanitikan. 4. di magtatagal matutuklasan ng isang tagabasa na nagagawa na rin niyang tularan o gayahin ang hulwaran ng organisasyon o istilo ng isang awtor sa kanyang isinusulat. pangalawa. susunod at iba pa. Sinasabi rin ito ay pansariling kahulugan ng isang tao.(kaibahan) 2. magpakilala ng kaugalian. 2. Tatlong uri ng pagsusunod sunod: 1. pangkat na kinabibilangan o kaurian (genre) c. tinatalakay din ang isang bagay o paksa kasama ang mga pagkakatulad o pagkakaiba nito sa ibang bagay. Nakapagbibigay ng prediksyon sa babasahing teksto at maaring matiyak kung tama o mali ang prediksyon. Prosejural . Ang mga impormasyong inilahad sa isang sistematikong paraan ng pagbubuo ay madaling matandaan o maalala. nagbibigay ng pagtataya o ebalwasyon ng isang mambabasa kung alam niya kung papaano pagsusunod sunurin ang mahalagang pangyayari. Prosejural 1.sa hulwarang ito. 3.Sekwensyal.. karaniwang ito ay may petsa gaya ng tiyak na araw o taon upang malaman kung kailan nangyari ang kasaysayan.ang sanhi ay isang ideya o pangyayari na maaring humantong sa isang bunga. 4. kultura at iba pa. Nakakatulong din sa mambabasa upang maalala ang mga impormasyong nabasa. Magturo ng isang paraan. Pormal o Maanyo – kapapansinan ng tatlong bahagi. Kaya’t walang maling opinyon. magpaliwanag.Samantalang ang detalye naman ang sumusuporta sa pangunahing ideya upang lubusang maunawaan ang talata. nang. dula. . 5. tiyakin kung dapat na magkakasunod ayon sa inilalahad na aytem o maaari na mang hindi magkakasunod sapagkat hindi naman ito isang proseso. salita o katawan (term) b. Denotasyon – karaniwang kahulugang dala ng diksyunaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at simpleng pahayag. 2. 3. Ang mga salitang ito ay ang kaya. -Makikita mo ito sa mga salitang ginagamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito. Higit sa lahat. Pagsusunod . 1. Kronolohikal 3. Ang pagtukoy sa mga pansuportang detalye ay makakatulong din upang maunawaan ang pagkakabuo ng isang talata. Sanhi at Bunga . buhat. nobela.ang resolusyon ang elementong nagbibigay ng kalutasan sa problema o suliranin ng isang kwento. 2. Pag-uuri ng mga ideya / detalye Ang ideya ay ang kaisipan na nalilinang sa talata. nagkakaroon ng ikalawang kahulugan ang salita o pahayag. Maari itong ibatay sa isang katotohanan o karanasan. mahalaga ang pagkilala at pag unawa sa mga detalyeng nagbibigay ng suporta sa pangunahing ideya sapagkat : 1. Ito ay susi sa lubusang pag-unawa ng pangunahing ideya. pangatlo. Ang ilang mga katanungan sa mga pagsusulit ay karaniwang nakabatay sa mga pangunahing detalye.may mha palatandaang salita na dapat alamin sa mga pangungusap / pahayag ng sanhi at bunga. Konotasyon – di tuwiran ang kahulugan. Karaniwang ginagamit ito ng mga salitang una. magbigay ng katotohanan.sunod . kaibahan (difference) Halimbawa: Ang kasal (salita) ay isang sakramentong (kaurian) nagbubuklod sa dalawang pusong nagmamahalan.pagsusunod – sunod ng mahahalagang impormasyon at mahalagang pangyayari ayon sa kung kailan nangyari ito. Pagtukoy sa Hulwaran ng Organisasyon Ayon kay Badayos (2000). *Dalawang dimensyon ng definisyon. ang hulwaran o istilo sa pagsulat ay isang sistema o kaparaanan kung paano binubuo at inilalahad ng awtor ang mga impormasyon o ideya sa mga teksto o babasahin. Kronolohikal . dahil sa. Nasusuri agad ng mambabasa kung anong impormasyon ang maaring kasunod na ilalahad ng awtor.. 3. Mga kasanayan sa akademikong pagbasa 1.isang normal na pangyayari ang pagkakaroon ng problema sa buhay at kasunod naman ng pagbibigay dito ng solusyon. Hal: Berde ang utak niya.Pormal o Malaya -nagbibigay kahulagan sa paggamit ng mga salitang nakapukaw ng damdamin at hindi tuwirang sumusunod sa kaayusan ng pangungusap sa pormal na pamamaraan..pag susunod-sunod ng mga pangayayri sa isang kwento. Ayon kay Badayos(2000). 6. manghikayat. Ito ang nagsasabi kung ano ang pangunahing kaisipan na inihahatid ng talata.Patotoo sa isang bagay. magtanggol sa isang paniniwala.

1. Ang mga impormasyong ibinibigay ng mga grapikong larawan ay karaniwang sa maikling talata. 3. mapa. Dalawa ang uri nito ang halimbawang palagay lamang at halimbawang hango sa tunay na pangyayari. Ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng lagom/buod. Sa mapa naman ay pag-aralang mabuti ang direksyon o lugar na katatagpuan ng mga lalawigan. Ipinapakita nito ang hugis at nilalaman sa loob at paligid ng isang lugar. 6. bayan. Ayon kay Rufino Alejandro. 6. ‘Mga Bahagi ng teksto’ Panimula: Paksa at Tesis Sa pagpili ng paksang susulatin ay dapat maisaalang-alang ng manunulat ang dalawang pangunahing pamatnubay na simulain a. Para sa mabisang pagbuo bg paglalahat ng mga grapikong larawang ito.5. “PAMAMARAANG GINAMIT AT PINAGKUNAN NG DATOS “ Sa pananaliksik na ito. tlahanayan o grap. o bayan. lalawigan. gitna o pangwakas na bahagi ng teksto. Ito’y parang pagkukwento.salamin ng kaugalian at paniniwala at damdamin ng mga tao sa isang lugar. Bigyang-pansin ang nilalamang impormasyon sa tsart at grap. Dito’y ipinakikilala ang mga pagkakahawig ng isang bagay na kilala na o mauunawaan at pinaniniwalaan. Paghahambing o pagtutulad. dapat na linangin ang kasanayang pagsusuri kung valid o hindi ang isang ideya o pananaw. Malinaw na matutunghayan dito ang intensyon o hangarin na awtor. may mga batayan ba na naging daan upang ipahayag ang ideya o pananaw. may isiningit bang pahayag na makapagpapalito sa pag-unawa ng mambabasa. Pagbanggit sa mga tunay na pangyayari.Layunin din ng pag-aaral na ito na matuklasan ang wikamg ginagamit sa mga awiting Filipino at pati na rin ang mga kahulugan nito. 1. ginamit ang deskriptibong paglalarawan ng mga datos . Pagbibigay ng interpretasyon sa mapa. upang mabago ang istilo ng paglalahad. Mapa-Malawak ang impormasyong ibinibigay ng mapa. Ito’y isang paglalahad ng kaugnayan ng mga bagay sa kabuuan o paglinaw sa kahulugan ng isang pananalita o ng isang bagay. grap at talahanayan upang makatawag pansin sa mag detalyeng ibig bigyang diin sa nabasa. Paliwanag. itong huli ang higit na mabisa. 3.bar grap at pictograp. mabubuksan ang isipan ng mga mambabasa sa epektong dulot ng pagbabago sa wika ng mga awiting Filipino. Pagsusuri kung Valid o hindi ang Ideya o pananaw --May pagkakataon na nagkakaroon ng kontradiksyon ang mga ideyang alam na ng mambabasa sa mga ideya na kanya pa lamang babasahin. Ang buong layunin ay naging malinaw sa pang-unawa ng bumabasa ang mga ideya. saklaw at ayos nitong pook. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral -> sumasaklaw ang pag-aaral na ito sa mga awitin sa bagong panahon . 4. Basahin munang mabuti ang buong akda upang makuha at maunawaan mabuti ang mga panggitnang kaisipan. Malaya. -Paano ba gawin ang pagsusuri ??--Una tignan kaagad kung anu ang kaugnayan ng pamagat sa mga bahagi ng binabasang teksto. May kaugnayan ba ito sa panimula. Grap -Maraming klase ang grap. Halimbawa. Ikatlo. 4. inilalahaf ang datos na tabular ang anyo.Ginamit din nila ang “internet” sa pag-aaral. -Malaki ang naitutulong ng mapa. Mangyari pa. Istadistika. May pie o circle grap. Hanapin din ang pangunahing kaisipan at pamuno o katulong na kaisipan. Katuturan ng mga katawagan 1. Malaya ang mambabasa na hulaan ang maaring mangyari sa tauhan ng kwento o daloy nito o kaya nama’y ang pagwawakas ng isang kwento. 2.) kawili-wili b. 2.Sa puntong ito. Ang mga ito ay hindi na ikinukwento. Pag hihinuha at paghula sa kalabasan ng pangyayari Ano nga ba ang paghinuha ?-Ito ay kakayahang maipaliwanag o mabigyang-kahulugan sa tulong ng mga pahiwatig (clues) o ng sariling kaalaman ang pangyayari sa kwentong binasa. tsart. Konklusyon .Naging fokus ng pag-aaral ang mga musikang nagtataglay ng mga salitang makabago at ang kahulugan ng mga ito. -> sa pagkakataon ring ito maihahambing ang pagkakaiba ng kontemporaryong musika sa tradisyunal na mga gawain .Awiting Bayan (folksong) 2.) may sapat na malilikom na datos Kapag sa palagay ng manunulat ay kawili-wili ang paksa na kanyang susulatin at marami na ring datos ang kanyang nakakalap .Kontemporaryong Awiting pilipino 3. bansa o maging sandaigdigan. 2. Sa paggamit ng istadistika. Pagbuo ng lagom at konklusyon -Ang lagom o buod ay pinakapayak o pinakasimpleng anyo ng paglalahad o diskurso. Paghahalimbawa. 5. may ilang paraan upang matukoy ang dapat na nilalaman ng isang teksto. Matapat na kaisipan. _” PAGHAHAMBING NG MGA AWIT ”_ . bagama’t ang mga ideya o pananaw ay itinuturing na walang mali. Nakakatayo sa kanyang sarili at taglay lamang ang pangunahing ideya o kaisipan ng orihinal na teksto. maaring tandaan ang mga sumusunod: 1. tsart.Mahalaga ang komprehensyon o pag-unawa para makabuo ng isang konklusyon sa isang seleksyon o akdang binasa. narinig at namasid. Bar grap -nagpapakita ng iba’t ibang kantidad sa pamamagitan ng haba ng bar. Talahanayan -Sa garpikong ito. 5.Nagsagawa rin ng impormal na interbyu ang mga mananaliksik ng mga datos sa ilang mga kabataan . tiyaking ang mga numero o bilang na gagamitin ay may mahalagang kaugnayan sa kaisipang pinatibayan o may tiyak na kahulugang ipinakikilala. Sistematikong inilalagay sa mga hanay at kolum ang mga nilikom na datos. gano katotoo ang mga ginamit na batayan. 7. sinong tao ang nagsabi ? Saan kinuha ang istadistika? Ibig lamang sabihin. Pag-aralang mabuti ang nakalarawan sa tsart. Pictograp -Tunay na larawan ang ginagamit sa pictograp upanh ipahayag ang mga datos. grap at talahanayan. sapat na ang banggitin na lamang. Tsart -Ipinapakita sa tsart ang dami ng hanay ayon sa impormasyong ininigay o hinihingi.Kultura. makakatulong ang mga paraang ito upang masuri kung valid o hindi ang ideya o paniniwala sa tekstong binasa.Ikalawa. Paano naman ito naiiba o natutulad sa paghula ?--ang paghula o prediksyon ay kasanayang ang layon ay hulaan ang ilang pangyayari o maaring kalalabasan ng isang kwento. Kahalagahan ng pag-aaral -> sa pamamagitan ng pag-aaral nito .Pinoy Pop (Popular) 4. Datapuwa’t ang paghahambing upang maging mabisa bilang patotoo ay dapat magkaroon ng matitibay na batayan.Ang konklusyon ay ang paglalagom at pagbibigay-diin sa mga ideya na inilahad sa kabuuan ng teksto. pwede na siyang gumwa ng panimula gaya nito: Nilalaman:Istruktura BATAYANG KONSEPTUWAL NG PAG-AARAL Layunin ng pag-aaral -> ang pag-aaral na ito ay nauukol sa wikang ginagamit sa kontemporaryo at tradisyunal na musika .

) ang dahilan ng isasagawang proyekto at ang mga benefisyong maibibigay nito sa kinauukulan. Mahalaga ang buhay ng tao kayat dapat na mag-ingat lalo na sa panahon ng bagy a. A.dalampasigan o baybaying dagat.nakapaloob dito sa bajet ang ilang informasyon kabilang ang personal na serbisyo.) Pangalan . kahulugan ng konsepto B.) Narativ ng programa – mailkli lamang ang nakapaloob na narativ sa konseptong papel. f.) ang epekto at kalidad ng proyekto d. Ang konseptong papel ay isang paglalagom ng kabuuang ideya o kaisipan na tumatalakay sa ibig tuklasin . bilang ng telepono ng taong makapagbibigay ng informasyon tungkol sa papel .) Liham ng pagsuporta .naglalarawan o nanlilibang… Kontemporaryo Tradisyunal  Cool ka lang (Prettier than pink)  Anak (freddie Aguilar)  Buhol-buhol ang traffic  Nagdaan pa ang mga araw  Kinat ka pa ng jeep  At ang landas mo’y naligaw  Minura pa ng driver  Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo  Ang ulo’y umiinit  At ang una mong nilapitan  Kumukulo na ang dugo mo  Ang iyong inang lumuluha  Kaya’t sundan mo aking payo  At ang tanong “anak.adres.ang pang-ulong pamagat ay mga pangalan o mga salitang ginagamit na pangalan.) pamagat na naglalarawan ng ipanukalang proyekyo. hal. D.) Pangalan at adres ng organisasyon – o indibidwal na nagsumite ng papel. talaan ng di-kritikal na atribyuts. 4. ba’t ka nagkaganyan?  Problema’y lilipasna lang “Mga kasanayan sa akademikong pagsulat” Pagbuo ng konseptong papel ->ayon kay Badayos(2000). b.)maging mahinahon sa lahat ng oras b.)makinig sa radio o manood ng telebison para sa mga babala. talaan ng mga kritikal na atribyuts na mapagkikilanlanbilang larawan o katangian. 5. at paano. Panlahat na layunin = ito ay nagpapahayg ng kabuuang layon o nais matamo . c. c.) Pamaksang Balangkas . Uri at katangian Ang pagbabalangkas ay ang pagsasaayos ng mga ideyang nakalap mula sa inisyal na naghahanap ng datos.midyum sa bagong milenyo a. "Bahagi" Sa ibang aklat ay isinasaad na ganito ang dapat na maging bahagi ng konseptong papel: 1. kung maipagkakaloob ang hinihinging panukalang proyekto..kung hindi rin lang mahalaga o kailangan sa liham ang isang impormasyong nakalap. a. b. “Pananaliksik” Ang lahat ng nakikita at nararanasan nating pagbabago o pag-unlad sa kasalukuyan ay bunga ng walang hanggang pananaliksik. b.) Layunin – nakapaloob dito ang dahilan ng pananaliksik o kung anu ang gustong matamo pagkatapos maisagawa ang pananaliksik sa piniling paksa .moderno man o hindi .bakit. c.Sa bandang ito dapat ay ilahad ng sumulat ang …. Ito’t maaaring nangangaral. e.Ito ang makatutugon sa mga tanong na anu.)Ang pagsasabatas ng mga programang pantelebisyon. b.) tanggalin sa mga saksakan ang mga dekoryenteng Kasangkapan. 2. "Pagbabalangkas" -.) Limitasyon ng pahina .Ang mga awitin . C.ito ay naglalaman ng ….) Ang kahinaan ng programang pantelebisyon .talaan ng walang mga halimbawa. at kung pwede hindi ito lalagpas ng 8 ½ x 11 ang pagkakalimbag sa bawat letra o bilang .)Pabalat. 1. ) Pangungusap na Balangkas – sa uring ito .) ang mga hakbang na isasagawa .nanunudyo. Para mapadali o mapabilis ang kanyang pagtala sa mga detalyadong pangyayari .benefisyong salapi at di salapi. mas makabubuting wag na lang isama sa konseptong papel. Hinihingi ng nirestrukturang kurilulum sa batayang edukasyon ang higit na pag-bibigay tuon sa paglinang ng mga kasanayan at kakayahang makatutulong sa mga mag-aaral upang higit na maging produktibng indibidwal at magkaroon ng masaya at makahulugang buhay sa hinaharap.) iwasan ang paglabas ng bahay o pamamasyal sa ilog. May iba’t ibang uri ng balangkas . Ang konseptong papel ay dapat magtaglay na mga sumusunod.) Rasyunal .Dahil buo ang diwa ng isang pangungusap kung kaya’t higit na maraming impormasyong makukuha rito.. ay nahahati pa rin sa iba’t ibang kategorya at may layunin . linawin o tukuyin. Sa simpleng salita. ang balangkas ay larawan ng pangkalahatang hakbang. hal.) Pangalan o bilang ng ipinagkaloob na programa . 3. talaan ng mga halimbawa E.titulo. a.) Bajet / Budyet . "Katangian at simulain" Ang konseptong papel ay mahalagang bahagi ng proseso sa paglalapat o aplikasyon upang mautuhan ang mga saklaw na programa ng mga pangunahing interes ng isang aplikante.sa uring ito .Sa isang mag-aaral . sa pananaliksik .lalo’t sa panahon ng kanyang pananaliksik ay kailangang gumugol siya ng mahabang oras ng pagsulat .) at ang magiging resulta nito. Matutukoy mo ba ang piniling Ideya ? 2. . d.) at petsang sisimulan ang proyekto. d.) Estimang haba ng ipinanukalng proyekto .sa bahaging ito ay inilalahad ang kaligiran o pinagmulan ng ideya kung bakit pinili ang isang partikular na paksa. Tiyak na layunin = ay nagpapahayag ng partikular na pakay sa pananaliksik sa paksa .kailangan niyang magbalangkas. hal. Sa aklat nina Price at Nelson (1999) ay naglahd sila ng (5) paksang maaaring maisulat sa konseptong papel.nakasaad dito ang liham na humihingi ng suporta sa iba’t ibang ahensya na makatutulong sa pagtatagumpay ng panukalang proyekto. a. at mapalawak ang kanyang napapanahong ideya.ang pang-ulong pamagat ay buong pangungusap. Ang telebisyon .Ito ay pwedeng ….

konsepto at impormasyon.Pagkamatiyaga . 3. nagkaroon ng kabuluhan ang maraming bagay sa buong mundo… -Lumago ang kabuhayan -kalakalan -bumilis ang takbo ng buh -paggamit ng makabagong teknolohiya -teknolohiya na nagpalapit sa mga tao san mang parte nang mundo.. 2.Pagkamapanuri o kritikal . ang pananaliksik ay kinakailangang: . heyograpikal atb. Ito ay isang masusing pagsisiyasatat pagsusuri sa mga ideya. Hakbang ng pagbabalangkas  Limang hakbang ang dapat maisagawa sa pagbabalangkas ayon kay Badayos(2001) 1. 5. sipag at disiplina. DOKUMENTADO. Ang tesis na pangungusap ang pinakabuod na nagpapahayag ng kabuuan ng ideya. PANANALIKSIK: Katuturan. Ang susing ideya ay ang salitang “May laman” sa isang pahayag. kailangan munang maunawaan ang mga batayang kaalaman sa pananaliksik upang higit na maging kapakipakinabangan ang pag-unawa sa mga kursong pandisiplina na may kaugnayan sa tutuklasing mga paksa. Kronolohikal: Ang sining ng pagsasaling-wika  Katuturan ng Pagsasaling-wika 1. • Ang mga pangunahing kaisipan at mga detalye ng balangkas ay maaring ilahad sa anyong parirala o sa anyong pangungusap. maaaring buudin ito sa mga sumusunod na kategorya: -MAINGAT-MASUSI-SISTEMATIKO-MAPANURI-TIYAK-KONTROLADO Katangian Ang pananaliksik tulad ng nabanggit na ay isang kursong akademiko at nangangailangan ng ibayong paghahanda upang maisagawa nang maayos. isang maka agham na pamamaraan na kung saan lahat ng mga hakbang ay nakaplano. Upang maisakatuparan ang hangaring ito. teorya. konseptobagay. 4. 2. Ang pagsasaling wika ay isang paraan ng pagpapalit ng diwang inihahayag sa isang wika ng katapat na diwa sa ibang wika.Pagkamaingat . Ang pag-aayos ay maaring kronolohikal.. higit na lumalawak ang kakayahan at kasanayan ng tao upang magamit ang kanyang mga natutuhan sa isang makabuluhang pag-aaral.Pagkamatapat .iba’t ibang reference/sanggunian ANGKOP NA PAMAMARAAN O METODOLOHIYA. gaya ng mga konsepto. Ayusin ang tesis na pangungusap o pahayag. Ayon kina Treece at Truce -.ang mga patotoo at ang validiti ng sulating pananaliksik SUMUSUNOD SA TAMANG PROSESO NG PAGSULAT.(internet) -gumaan ang gawain ng mga tao sa mundo -lumakas ang agrikultura -lumakas ang industriya . Ang lahat ng ito’y bunga ng PANANALIKSIK. Kung susuriin ang maga pinahayag ng mga mananaliksik. MAYAMAN SA MGA GIANAGAMIT NA DATOS. Pagpasiyahan ang uri o libel ng nagbabalangkas.Makapagbigay ng mga ideya o suhestiyon batay sa historical na perspiktibo para sa isang pangyayari o senaryo. Makapaglinaw sa isang usapin o isyung pinagtatalunan at tuloy makapagbigay ng inaakalang solusyon sa problema. Katunayan.OBHEKTIBO. Layunin: Sa tulong ng mga gawaing pananaliksik.sa bahaging ito ipinaliliwanag ang partikular na instrumentong ginamit na makakatulong sa ikahuhusay ng sulating pananaliksik. Subalit anumang Gawain ay lagging may kaakibat na tungkulin at responsibilidad.Pagkamasistema sa Gawain. Marami ang patunay na sa tulong nang malawakang pananaliksik. Saling nagbibigay ng kabatiran gaya ng anunsyo.ang sistimatekong pananaliksik ay dumaraan sa masalimuot na yugto ng pagsulat: -Nagsisimula sa pagtukoy ng suliranin -Pag-uugnay ng suliranin sa mga umiiral na teorya -Pagbuo ng mga konklusyon at rekomendasyo MASURI O KRITIKAL. isyu. patalastas at paunawa. tiyaga. patunayan o pasubalian Ayon kay Good -. Katangian at Layunin Katuturan Ang pananaliksik ay pagtuklas ng isang teorya.Ang pananaliksik ay: -isang maingat –mapanuri -didisiplinadong pamamaraan Sa kaliwanagan o kalutasan ng suliranin Ayon kay Parel --Ang pananaliksik ay:-sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat tungkol sa isang bagay sa layuning sagutin ang ilang katanungan ng pananaliksik. 3. Ilista ang mga susing ideya na nakapaloob sa tesis na pangungusap. May mga pagpapahalaga at konsiderasyong dapat malaman at mabigyang halaga ng mananaliksik. Ito ay maaring pang indibidwal at panggrupong Gawain na nangangailangan ng ibayong kasanayan. pagsubok sa teoryang iyon at paglutas sa isang suliranin. . katawagan at iba pa. ang pananaliksik ang maituturing na pinakamahalagan kasangkapan na dapat matutuhan ng kahit na sinumang mag-aaral para mapaunlad ang sarili tungo sa anumang propesyong kanyang hinahangad. Halimbawa. Ang pagsasaling wika ay paglalahad ng ibang wika ng katumbas na kahulugan sa isang wika.  Apat na kategorya ng pagsasalin 1. Makapagbigay ng bagong interpretasyon o pagpapakahulugan sa dating ideya. 2. Ang balangkas sa paksa at balangkas sa pangungusap.Pagkamaparaan . Iayos ang porma. -Higit pa sa anupaman. 5. -Ang pananaliksik ay isang pang-akademikong gawain. Makapagpatotoo o makapangatwiran sa tulong ng mga mapapanaligang mga materyales o dokumento hinggil sa mga paksang nangagailangan ng paglilinaw. tao at iba pang nais bigyang linaw. Balikang basahin ang dalawang pangkalahatang uri ng pagbabalangkas para sa pananaliksik sa nakaraang aralin. . higit sa anupamang panahon. datos o metodohiya. May iba’t ibang paraan ng paglalahad ng mga ideya para sa isang balangkas. may dalawang pormat ang balangkas. Tiyakin kong paano ilalahad ng maayos ang mga ideya.ang pagtatalakay sa ibubunga ng kung sakaling magpalit ng porma ng gobyerno mula sa presidensyal tungo sa parlimentaryo or bise bersa (vise versa).Ang pananaliksik ay:-pagtatangkang makakuha ng kalutasan sa mga suliranin.Magiging balido lamang ang isang pananaliksik kung ang mga inilahad na ideya ay mapapanaligan at mapapatotohanan sa tulong ng mga ginamit na datos. ang gawaing pananaliksik ay nakatutulong sa mga mag-aaral na: 1. Ang pagsasaling wika ay isang sining ng pagpapahayag ng isang orihinal na akda nang hindi nagbabago ang diwa at kaisipang ipinahahayag nito tungo sa ilang wika. Hindi ito kailangang mahadlangan ng anumang wikang magpapahina sa hangaring makatulong sa pagpapaunlad ng kaalaman at kamalayan ng sangkatauhan.Maging Responsable Simulain sa Pagbabalangkas • Malaki ang naitutulong ng pagbabalangkas upang maliwanagan ang kabuuan ng binasa. Ito ang magiging gabay sa pagbuo ng buong balangkas. 3. Ang pormat na desimal at ang pormat na may magkahalong bilang at letra.. Ang Tungkulin at Responsibilidad ng Mananaliksik Ang pananaliksik ay isang unibersal na gawain. May mga panandang ginamit sa nag-aayos ng mga nilalaman ng balangkas. 4. Makatuklas ng mga bagong ideya. sistematiko at epektibo ang hinaharap na kalutasan sa isang suliranin o paksa. Nasa mananaliksik ang kapasiyahan kung anong karapat-dapat na paraan ng paglalahad batay sa mga materyal at mga paksa.Sa panahon ng informasyon. Samakatuwid.

komposisyon. sa pagpaparapreys ay dapat maging maingat ang nagtatala ng informasyon sa pagpapalit ng orihinal na wika sa paggamit niya ng sariling pangungusap. 2. Trece at J. gaya ng edad. gamit ang sariling bokubularyo at istilo ng pagsulat. Makapaghatid ng informasyon. atbp. Pamaraan Sarbey – Ginamit ang pamaraang sarbey. Parapreys(hawig)  Ayon kay Sternglass(1991). 4. Gaano kalaki ang kapakinabangang makukuha ko sa aking pag-aaral? Direktang sipi  Sa pagbasa ng artikulo. 4. Mapanuri at kritikal na pag-aaral ukol sa isang isyu. Mapasimulan ang diskosyon sa pamamagitan ng paglalabas ng mga kaispiang nakakatulad o naiiba sa siniping informasyon. 1983) 3. Isulat ang sariling pangungusap ang mga naitalang detalye.W. Karamihan sa mga proyektong naisusulat o pag-aaral na bunga ng pananaliksik ay tao ang malimit gamitin paksa. Pag-aayos ng mga datos Konsiderayson sa pangangalap at pag-gamit ng mga datos. Ang abstrak ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi: 1. Ang punong tagapayo ang siyang dapat na nasa unahan ng talaan.2. Tiyaking nabasa nang buod ang tekstong lalapatan ng buod. Resulta – Ang buod ng kinalabasan ng pagaaral ay nakalahad sa bahaging ito. 3. Pamagat ng tesis – Ang buong pamagat ng tesis ay dapat na nakasulat nang buo at malinaw. Saling syentipiko o teknikal. tula sa tuluyan. Isulat ang pangwakas na draft. Sintesis  Ang sintesis ay ang pag-uugnay ng iba’t-ibang informasyon upang makalikha ng bagong kaalaman. at muling sulatin sa malinis na papel. Itala ang mahahalagang detalye. Ang mga paraan sa pagsulat ng sinopsis o buod ay ang mga sumusunod: 1. at ang mga pagsusulit na nangangailangan ng matalinong pagsagot at pagtanggap ng mga isinaling diskurso sa Filipino sa mga nagaganap na pagdinig sa pagbabalita at usapan. proyekto.  Sa paglikha ay maaring nauukol sa bagong kurikulum. Ang mga kasanayang nakapaloob dito ay ang paglikha. gayundin ang paraan/pamaraan kung paano naisagawa ang pagaaral. ito’y punto-sa-puntong pagbubuod ng ideya ng ibang tao na ipinapahayag ang sariling pangungusap. 1. 1. Para naman kay Spatt(1987). 3.Ito ay pangangalap ng mga datos sa isang kontroladong sitwasyon para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon. programa. Ito ay sistematikong pag-uusisa upang patunayan ay makuha ang anumang kabatirang hinahangad natin. PANANALIKSIK 1.(mercene. i-highlight ang mga ito o gumawa ng sariling pagmamarka sa mga ito sa pamamagitan ng pagsulat sa mga palugit(margins). 4. ang parapreys ay pagsasabing muli ng informasyong naitala ng mananaliksik mula sa pinanggalingang sanggunian na gamit sa kanyang sariling pangungusap. Metodolohiya – Nakalahad sa bahaging ito ang uri ng pananaliksik na ginamit sa pagaaral. Ayon naman kay Larkin(1985). Pangalan ng Mananaliksik . Ngunit bago siya maghanda ng mga tanong ay dapat tanunging muna niya ang kanyang sarili. kailangan maging alerto ang mag-aaral para sa mga direktong sipi (quotations) na magiging makabuluhan sa paghahanda ng babasahing literatura para sa tesis o ano mang uri ng isasagawang pananaliksik. Kung gagamit ng direktang sipi. partikular sa higit na pinipili/higit na tinatanggap na salin sa Filipino ng mga katawagang ginagamit sa broadcast media. 4. Pangalan/Mga pangalan ng Tagapayo – Ang buong pangalan ng mga tagapayo ay dapat nakatala ayon sa pagkakasunod-sunod.  Ang mga hakbang sa pagsasagawa ng parapreys: 1. ipagpatuloy ang istruktural na pagpaparapreys. (Parel. Ipahayag sa sariling pangungusap ang mga ideyang nakapaloob sa literal/ istruktural na parapreys. Presi (Precis)  Itinuturing ding isang bersyon ng pinakamaikling sinopsis o buod ang presi o precis. Metodolohiya  Ang pagaaral na ito ay ginagamitan ng paraang palarawan ng pananaliksik. 6. 3. Atbp. Anumang uri ng sulatin at anuman ang balak at gustong sulatin ay nasa ilalim ng kategoryang pagsulat. Isantabi ang orihinal na teksto. 5. Ito’y kabuuang informasyon sa isinasagawang pag-aaral.Nakasulat ang buong pangalan ng mananaliksik. Ang pangunahing layunin ng pagaaral ay nakasulat sa tiyak na bahagi. artikulo. 5. Mga layunin – Ang layunin ng pagaaral ay nahahati sa dalawa: pangkalahatan at tiyak. Saling sapat o yaong saling halos hindi mapagpasyahan para sa karaniwang mambabasa. may mga bantas at ang pahina na pinagkunan ng sipi. hanapbuhay o profesyon. ganyan ang pananaliksik (Sermorian. 2. Trece.Ito ay ang paraan ng pangangalap o paglikom ng impormasyon upang dagdagan ang kaalaman sa iba’t ibang paksa. 2. 2. 1999) 4.(E. Mapatunayan ang puntong nilalahad sa pamamagitan ng pag-gamit ng mga salitang nagmula sa may awtoridad. Abstrak  Kalimitang mababasa ang abstrak sa mga unang pahina ng tesis o disertasyon. Kung wala. Ito’y madalas na nakasulat sa malalaking titik. 2.  May tatlong layunin ang pag-gamit ng mga direktang sipi. konsepto at problema. Saliw na sumasaklaw sa iba’t-ibang porma gaya ng tuluyan sa tula. Ito’y dapat na aprobado ng mga tagapayo at panelists. bagamat bihira itong gamitin at isama sa pag-aaral ng wika. Basahing mabuti ang orihinal na teksto. 2. pagbalangkas. Tiyaking naitala ang informasyon nang wasto mula sa pinanggalingang singgunian. Isulat ang unang draft rebisahin pagkatapos mabasa ng makailang ulit. Talatanungan ng Informasyon – Personal na naglalaman ng mga aytem personal ng mga respondente nang naayon sa hinihingi ng pagkakataon. Sinopsis(buod) Napakahalaga ng pagsulat ng buod sa alinmang isinasagawang pag-aaral o pananaliksik.1993) . kung gagamit ng tao ang mananaliksik para makakuha o maka-ngalap ng mahahalagang informasyon ay dapat siyang makapaghanda ng mga tanong para sa kanyang isasagawang pag-aaral. Ano ang inaasahan kong matutuklasan sa aking pag-aaral? 3. Dahil dito. pagplano at pagsulat. 3. tula sa tula. Maging ang instrumentong ginamit ay dapat ding nakatala nang buong linaw sa bahaging ito. kasarian. Ang pananaliksik ay pagtatangka upang makakuha ng mga solusyon sa mga suliranin. 1973) 5. 3. pagbuo. Iparapreys nang literal ang mga salitang mahirap unawain. Ito ay ang puspusang pagtuklas at paghahanap ng mga hindi pa nalalaman. ang materyal na sisipiin ay dapat maging malinaw. Higit na gamitin ang paggawa ng sinopsis o buod sa loob at labas ng klasrum kaysa sa (precis). Ano ang layunin ng aking pag-aaral? 2. Ginamit din ang mga sumusunod na pamamaraan: 1.

Pangkasaysayan(Historical).et. Pamamaraang Nababatay Pamantayan(Normative). .Ito ay isang malawak na pag-aaral sa isang aklat. 1. sa maraming nababasa at sa mismong pagbuo ng pag-aaral.kapag maayos na nagampanan ang tungkuling hinarap at ito’y naaayon pa sa tamang resulta. 2. Hindi mahirap kalapin ang mga datos na pag-aaralan . Sa kwalitatibong pananaliksik naman. e. MGA URI NG PANANALIKSIK 1. 5. c. isang pasyente. Hambingang Pamamaraan(Comparative Analysis). karanasan.-yumayaman ang kaisipan ng mananaliksik dahil patuloy siyang nagbabasa. Patuloy siyang nag-iisip sa panunuri at pagbibigayinterpretasyon ng resulta ng kanyang pag-aaral. (2007).Upang mabatid ang lawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa isang partikular na bagay.Nalilinang ang tiwala sa sarili. Sinusuri dito ang mga pangya-yari. Ginagamitan ito ng mga talahanayan ng paghahambing ng mga datos.Magandang halimbawa nito ay ang eksperimentong gagawin ng isang guro upang malaman niya kung aling paraan ng pagtuturo ang gagamitin upang madaling matututo ang kanyang mga mag-aaral.KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK  Ayon sa libro nina Ordonez et. MGA KATANGIAN NG PRAKTIKAL NA PANANALIKSIK a. Eksperimental.Sinasaklaw ng uring ito ang nakalipas. May sistema – tulad ng ibang gawain. Dito’y inihahambing ang resulta ng isang pag-aaral sa isang umiiral na pamantayan. isang usapin o kaso sa hukuman. Genetic Study. bagong pagkatuto sa mananaliksik ang mga pangyayari. 5. mapaaklat man. ibayong panunuri ang ginagawa upang mapatotohanan ang kahalagahan sa sarili.Pampayaman ng kaisipan.al. b. (2007). 3.-Bagong kaalaman ang dulot sa mananaliksik ng gawaing pananaliksik at mabigyan ng interpretasyon. ang pananaliksik ay may sistemang sinusunod. Orihinal na akda-isagawa ang pananaliksik na ang paksa mo’y wala pang ibang nakakapagsulat. f.Sinasaklaw nito ang kasalukuyan.Upang maging solusyon sa suliranin.(hal. o kaya’y isang mabigat na suliranin.(halimbawa nito ang pag-aaral sa yugto ng pagdadalaga/pagbibinata ng isang tao) 6. Pag-aaral sa Isang Kaso (Case Study).Pinagaaralan ang mga kasalukuyang ginagawa.Upang makita ang kabisaan ng umiiral o ginagamit na pamaraan at istratehiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Makatotohanan – Kung ito’y batay sa totoong kinalabasan ng pananaliksik matapos na masuri at malapatan ng istatistika. 4. d.Upang umunlad ang sariling kamalayan sa pali-paligid.Nadaragdagan ang kaalaman. 3. nakasisigurong nalilinang ang pagmamalaki at tiwala sa sarili. naiibang karanasan ang nadarama ng mananaliksik. Wika nga’y hindi “dinuktor” upang mapabuti ang resulta ng pananaliksik g. ang pag-unlad. Hindi magastos ang paksa.Ang paksang simple kung mapagbubuti ay daig ng paksang matayog o malawak na matagal nang binalak ay di natatapos dahil nangangailangan ng maraming pera.Lumalawak ang karanasan. pamantayan at kalagayan. 4. 4.al. Praktikal – Ang mga datos na nagmula sa tabi-tabi ay higit na mainam kaysa paksang matatayog na di naman maayos na naisagawa. Pinag-aaralan at sinusuri nito ang pagsulong at pag-unlad ng isang paksa. 2. pangyayari. Bunga ng edukasyon sa mga mag-aaral ng paaralang publiko at pribado. Isang halimbawa nito ay ang paghahambing ng nagampanan sa Ingles ng mga nasa ikatlong baitang sa elementarya sa isang dibisyon sa Pambansang Pamantayan sa Ingles ng mga nasa ikatlong baitang 7. Ang pinag-uukulan nito ng pansin ay ang hinaharap at kung ano ang mangyayari. Palarawan(Discriptive).Upang makadiskurbe ng bagong kaalaman. Ang kabutihan o kahalagahan nito ay masusukat sa pamamagitan ng istatistika. Maaaring kwantitatibo (quantitative) o kwalitatibo (qualitative) – Sa kwantitatibong pananaliksik. ang mga dahilan ng bagay-bagay at sanhi at bunga.Kung mananaliksik siguraduhing may mababasa kang impormasyon ukol sa paksa.-Ang sinumang tao. 3.Ang mahalaga sa pananaliksik ay malinaw na nasagot o natugunan ang mga katanungang inihanda. may apat na pangunahing kahalagahan ang pananaliksik: 1. 2. LAYUNIN NG PANANALIKSIK Ayon kina Ordoñez. ang resulta ay obhektibong mapatotohanan.-Sa maraming nakakasalamuha sa pangangalap ng mga datos. magasin o di kaya’y internet. narito ang mga sagot kung bakit kailangang manaliksik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful