KAGAWARAN NG EDUKASYON

SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____

ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________
TAON AT PANGKAT:________________

ISKOR:__________________
PETSA:__________________

Concept Notes

Report

Skills/Exercise/Drill

Drawing/Art

PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nahihinuha ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
2. Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos bilang pagkilala sa
kanayang kapangyarihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV
Pahina blg: 1- 2
MAY- AKDA: Luz A. Brillon at Zenaida V. Rallama
KONSEPTO:
“ Papuri sa iyo Panginoon sa paglikha mo sa lahat ng bagay!”. Nilikha Niya ang tao na
kanyang kawangis, pinakabukod tangi sa kanyang nilikha. Nararapat lamang na habang
tayo’y nabubuhay sa mundo ay gawin natin ang lahat upang maging karapat- dapat tayo sa
kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: Gaano ka ba ka biyaya sa lahat ng nilikha ng Diyos?
GAWAIN I:
Panuto: Sa bilang isa (1) hanggang sampu (10) kung saan ang isa (1) ang
pinakamahalaga, isulat mo ang mga biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
GAWAIN II:
Panuto: Sagutin ang mga sumusnod na tanong:
1. Anu- ano ang masasabi mo sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
Ipaliwanag.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Bakit kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga ito sa iyo? Pangatwiranan.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Paano mo pinahahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ . PAGNILAY. Dakilang Ama sa Langit. dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Rallama KONSEPTO: “Maraming salamat”. Ganon paman. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga pagkakataong tayo’y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 3. Subalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating Panginoon ang dapat nating pasalamatan.NIILAY: Paano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo? GAWAIN I: Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapala.KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat higit sa lahat.4 MAY. ang Panginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang magpatawad. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Dugtungan ang pangungusap. Dakila ka Panginoon sapagkat. Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin ang mga biyayang kaloob Niya.AKDA: Luz A. hindi ba’t tunay na hindi ito mabilang? Kadalasan tayo’y nakakalimot sa Kanya. Brillon at Zenaida V.

6 MAY. Rallama KONSEPTO: Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Isulat ang nasa ibaba at kumpletuhin ang pangungusap. Halimbawa: Para sa Sarili Mahalaga ako sa dahilang _____________________ ______________________ ______________________ Para sa Kamag. Gumawa ng apat (4) na pirasong hugis puso. Brillon at Zenaida V. mapalad akp sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Dahil ditto. Aking napag. nararapat lamang na atin itong gawing kapaki.AKDA: Luz A. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 5.________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Ang buhay ko ang pinakadakilang regalo ng Panginoon sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2.aral Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ GAWAIN II: Tapusin ang pahayag batay sa sariling pananaw. Ang isa(1) sa gagawin mong puso ay para sa iyo at ang tatlo (3) ay para sa iyong mga kamag-aral.alaman/ napagtanto na mahalaga ako sa dahilang… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ . GAWAIN I: Magdala ng pulang kartolina. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos PSSLC 1. 1. Sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon sa akin. LAYUNIN: Naipaliliwanag ang sariling opinion at saloobin tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay.pakinabang at makabuluhan.

reach it … is a challenge. paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang regalong buhay na ipinagkaloon sa iyo ng Panginoon? . yaman at kakayahan sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa. Brillon at Zenaida V. Dahil ditto. atin itong ipagdiwang. grab it … a mystery.____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Gawin ito sa pamamagitan ng akrostiks na: BUHAYGAWAIN II: Basahin at pag. Nabibigyang – diin ang tamang pagpapahalaga sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon. uphold it Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1.AKDA: Luz A. 2.NILAY: Paano mo pinapahalagahan ang regalo ng buhay sa koloob sa iyo ng Panginoon? GAWAIN I: Isa. “What is Life?” … Life is a goal. meet it … is a dream. panahon. Sikapin natin na sa paraan n gating pamumuhay. Sa pamamagitan nito. Nakapagtatala ng mga gawi at gawaing nagpapabuti sa kalagayan sa buhay. Tunay na kalugud. ang sentro nito ay an gating Panginoon. PAGNINILAY. Aling linya ng tula ang naibigan mo at tumanim sa iyong isip? Bakit? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 3. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos LAYUNIN: 1.isahin ang mga pagpapahalagang dapat itaguyod bilang pagpapahalaga sa buhay. naroon at nangingibabaw ang pagpapahalagag ispiritwal. Gawin nnating mabunga an gating buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi n gating talino. Ano ang nagging mensahe para sa iyo ng tula? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 2. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 7.lugod sa panginoon na ating pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob Niya sa atin. play it … an opportunity.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.aralan ang mensahe ng tula. realize it … a game.8 MAY. ikarangal at ipagpasalamat. Ang buhay ay may kabuluhan kung sa tuwina. Rallama KONSEPTO: Mapalad tayo sapagkat tayo’y nilikhang kawangis ng Panginoon.

dialysis siya sa loon ng tatlong araw at kung hindi. Ang tao lamang ang may moral na pagpapahalaga. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. Isang pitaka ang natapakan mo sa ilalim ng mesang kinakainan mo.________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay kakaiba sa lahat ng nilalang sa sandaigdigan.ari nito. Isasauli mo ba ang pitaka o hindi? Batay sa sitwasyong ito.AKDA: Luz A. Kumakain ka sa kantina ng pagamutang pampubliko kung saan nakaratay ang mahal mong ina. iguhit mo sa loob ng kahon sa susunod na pahina kung ano ang pakahulugan mo sa “Human Acts at Acts of Man”. Ang tao bilang isang moral na nilalang ay tumutukoy sa kanyang pagkilos nang tama o mali. Brillon at Zenaida V. Nang buksan mo. 1. Nabibigyang – diin ang pagiging moral at ispiritwal ng tao. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang.buhay sa tao. PAGNINILAY. Doktor sa pagamutang iyon ang may. maraming pera at may dolyar pa.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. 2. Ano ang iyong iginuhit sa “Human Acts”? Bakit? . BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 910 MAY.NILAY: Ano ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man? GAWAIN I: Ipaliwanag ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man sa pamamagitan ng pagguhit. siya ay mamamatay. Human Acts: Acts of Man: GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kailangang ma. Dito nagmumula ang ispiritwalidad na kalikasan ng tao. Pinagkalooban ito ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang siyang nagbibigay. Malfunction ng dalawang kidney ang sakit niya.

Nakabubuo ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili. “Dahil sa pagbabago ng panahon. Ang pagpapamalas ng makataong gawi/ kilos (human acts) ay pagpapatunay lamang na tayo. kalayaan sa pagpapasya. nababago rin ang pamantayan ukol sa moralidad. makalimot at magpatawad sa mga kasalanan at higit sa lahat ay magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang tao bilang isang moral at ispiritwal na nilalang ay kumikilos ayon sa kinikilala niyang mabuti o masama. Ako bilang kabataan ay _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Pangatwiranan ang pahayag.Ito ay sa kadahilanan na sa ating mga kilos o gawa. Ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao ay nalilinang. Ang mga katangiang ito ng tao ang nagpapalutang sa iba pa nating kakayahan bilang nilalang na tinatawag na gawi/ kilos ng tao (acts of man). nakikilala an gating pagiging tunay na nilikha ng Diyos. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1112 MAY. Brillon at Zenaida V.NILAY: Paano mo isinasabuhay ang pagiging moral at ispiritwal na tao? GAWAIN I: Gumawa ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili sa pagsasabuhay ng tamang posisyon sa mga isyung moral. Ang mga regular na gawain tulad ng pag-inom ng tubig.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. Rallama KONSEPTO: Kadalasan nating naririnig ang kasabihan na “madali ang maging tao. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1.” ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ . subalit mahiral ang magpakatao”. pagrerelaks at paglilibang sa buhay ay mahalaga upang mapangalagaan naman ang ating pisyolohikal.AKDA: Luz A. ay may isip at damdamin na marunong maawa at tumulong sa iba. Ano naman ang iyong iginuhit sa “Acts of Man”? Bakit? ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. bilang tao. Dapat nating tandaan na ang mga karanasan._______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. pangkaisipam at sosyal na pangangailangan. at dikta ng konsensya ay maaaring magamit ng tao sa pagpapataas o pagpapababa ng kanyang moral at ispiritwal na dimensyon. PAGNINILAY.

kung kaya’t Malaya kong nagagawa ang ___________________________________________________________________________ at ___________________________________________________________________________ tungo sa paglago at kaganapan ng aking pagkatao. .iisip ang tao para sa kanyang pagkilos at pagpapasya. Brillon at Zenaida V. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1.___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1314 MAY.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti.AKDA: Luz A. PAGNINILAY. Ako si (Magdikit ng iyong larawan) Inihahalintulad ko ang aking sarili sa isang Dahil sa taglay kong talino/ kakayahan. ng kakayahang pumili sa ating paghuhusga at mga aksyon. Nakikilala ang angking talino tungo sa pagtuklas ng katotohanan at malayang loob sa paggawa ng kabutihan. Ganoon din ang malayang loob (will). Nasa tao na kung paano ito gagamitin para sa sarili at kapwa tungo sa pagkakamit ng kabutihan at kaganapan sa buhay.NILAY: Paano nakatulong sa iyo ang iyong mga angking talino at kakayahan? GAWAIN I: Punan ng angkop na kasagutan ang baway kahon upang mabuo ang diwa ng pahayag. Rallama KONSEPTO: May taglay na pag.

paano mo nagamit ang ispiritwal na pagkatulad ng tao sa intellect at will? Ipaliwanag. ang kalooban o will. Ang intellect o kaisipan ay isang kapangyarihang pakultad na may tungkuling mag. Brillon at Zenaida V. KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Isa na rito ang kaisipam( intellect) at kalooban (will). Dahil sa mga kakayahang nabanggit.timbang at magsuri ng mga bagay. Siya ang taga.AKDA: Luz A.kolekta ng mga takdang aralin at proyekto ng klase.isip.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. 2. Bakit mo naihalintulad ang iyong sarili sa isang _______________________________? Ipaliwanag. Ito ay nagtutulak sa kanya para isagawa ang kanyang naisip. may kakayahang tuklasin ng tao ang mga bagay na makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa. Kabilang si Mary Lou sa mga pinagkakatiwalaan ng guro nila sa Matematika. nagagawa ng tao ang magtimbang. Punsalan et. Minsan. Ayon kay Dr.buhay sa tao. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. GAWAIN I: Basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa katayuan ng tauhan.aalaga sa may sakit na kapatid. dahil sa dami ng Gawain sa kanilang bahay at pag.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Samakatwid. Ito rin ang nag. Gagawin: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ . 2.uudyok na piliin kung alin ang mabuti o tama. Dito nagmumula ang ispiritwal na kalikasan ng tao. May kalayaan ang tao na piliin ang mabuti o piliin ang masama. Dahil ditto. Sa gawaing ito. sa kanilang aklat na Kaganapan sa Pagkatao I (2007).bagay. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1516 MAY. al. Naipadarama ang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. makikita na ang kaisipan ay may kakayahang mangalap ng mga karunungan at alamin ang totoo at tama. Dito rin naguugat ang mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang. hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin. Twila G. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang nagbibigay. ang nagpapasya sa mga nakalap na impormasyon at kaisipan. Ang katotohanang ito ang nagsisilbing batayan ng tao sa kanyang pagpapasya. Nakapagtatala ng mga hakbang upang malinang ang talino/ kakayahan tungo sa kabutihang panlahat.

Iguhit mo ito sa loob ng kahon. PAGNINILAY.5: Napananagutan ang responsibilidad sa kaugnay ng kalayaan. PAMAGAT NG GAWAIN: Kalayaan: Isang Responsibilidad LAYUNIN: 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1720 MAY. Rallama KONSEPTO: Ano ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan ay ang kapangyarihang mag-isip. ano ang bagay na iyong gagawin. Nakaguguhit ng sariling simbolo ng kalayaan. _____________________________________________ .GAWAIN II: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: 1. Ano ang iyong nagging batayan sa iyong paglikha? Ipaliwanag 2. intellect o kaisipan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. GAWAIN II: Gumuhit ng sariling simbolo ng kalayaan. Naging mapanagutan ka bas a kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Patunayan. magpasya at kumilos para sa sarili. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ipaliwanag ang kahulugan nito.AKDA: Luz A. Kaakibat nito ay mga tungkuling dapat gampanan. 2. Naipaliliwanag ang mga tamang hakbang sa paggamit ng kalayaan.NILAY: Paano mo ginagamit ang kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? GAWAIN I: Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging malaya sa paglikha ng isang bagay. Brillon at Zenaida V. Subalit hindi ganap ang karapatan at kapangyarihang ito.anong kapakinabangan para sa iyong sarili at kapwa ang maidudulot nito? 3. Para kanino ang iyong nilikha at anu. will o kalooban ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2.

Isa naming halimbawa ng likas na batas ay ang batas ng sanhi at bunga (cause and effect). isa sa mga “batas’ na pinaniniwalaan ay nagsasaad na higit na mahalaga ang kabilang. Ang mga batas na ito ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Isulat ito sa loob ng kahon. ano mang aksyon ay may kaakibat na reaksyon. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2122 MAY. kung gayon._____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ GAWAIN III: Ipaliwanag ang kasabihan: Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kalayaan ng kanyang kapwa. Sagot: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. PAGNINILAY. likas na batas (natural law) at batas ng tao (human law). PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. Naipapaliwanag na ang batas ay makatutulong upang ganap na makamtan ang paggalang sa karapatan at dignidad ng tao upang makamit ang isang maayos na pamumuhay.buhay. sa ilalim ng Divine Moral Law. Halimbawa. Bunga nito.AKDA: Luz A. . Brillon at Zenaida V. Ang batas naman ng tao ay ang mga batas na nilikha ng mga taong binigyan ng kapangyarihang gumawa nito. Ayon dito. ay mga batas na itinakda ng kalikasan.NILAY: Gaano kahalaga ang batas para sa iyo? GAWAIN I: Gumawa ng isang batas na sa tingin mo ay kailangan sa inyong bahay upang mapanatili ang kalinisan dito.buhay kaysa buhay dito sa mundo. Rallama KONSEPTO: May tatlong pangunahing uri ng batas: batas na batay sa paniniwala sa Diyos (Divine Moral Law). Ang likas na batas. dapat maging matino dito sa pamumuhay sa mundo upang sa pagpanaw ay makamit ang biyaya ng maluwalhating kabilang. Halimbawa nito ay mga batas na pinagtitibay ng kongreso.

halaga ang batas bilang pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Maaari nating maihalintulad ang batas sa isang babala o paalaala na gagabay sa tao sa kanilang patutunguhan. Kung walang batas. Ang batas ng Diyos (Divine o Eternal Law) ay nagsisilbing batayan sa lahat ng batas dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng tungkulin at layunin ng lahat ng nilikha kung kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sakop ng Batas ng Diyos. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. Ano ang kaisipan/ mensahe ang hated sa iyo ng iyong isinulat? _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Paano sa palagay mo makatutulong ang batas na iyong ginawa upang mapanatili ang maayos na pamumuhay sa pamayanan. Ipaliwanag. Samantala. PAGNINILAY. katarungan at kapayapaan. kaayusan. ang Batas Kalikasan (Natural Law) ay nagiging daan upang malaman ng tao ang kanyang karapatan. 2. Brillon at Zenaida V. Rallama KONSEPTO: Kailangan ng bawat tao ang batas upang maging maayos ang gawin ang mga bagaybagay. GAWAIN II: .AKDA: Luz A. nawawala ang sistema.NILAY: Gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos at Kalikasan? GAWAIN I: Bumalangkas ng isang babala o paalaala sa mabuting idudulot ng pagsunod sa Batas ng Diyos at Kalikasan. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2223 MAY. tungkulin at tutunguhin ng kanyang pagkalalang. Nabibigyang.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Nakababalangkas ng mga babala o paalaala sa mabuting dulot ng pagsunod sa batas ng Diyos at kalikasan.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1.

Pagbabawal sa pagpili ng gustong relihiyon ______8. Pagbibigay ng sapat na edukasyon ______2.pantay sa mata ng batas ______5. Pagkakapantay. Karapatan sa pagboto _____10. Kawalang. Pagbasa o pakikialam sa sulat ng iba kung ito ay . Hindi makatarungang paglilitis ______3. Di tamang pagpapasuweldo ______7.karapatan sa pagpapahayag ng isip at damdamin ______9.Suriing mabuti ang sitwasyon sa bawat bilang. Sapat na pabahay ______4. Pagmamaltrato sa katulong ______6. ______1. Gumuhit ng nagpapakita ng paggalang sa karapatan at dignidad ng tao at X kung hindi.