KAGAWARAN NG EDUKASYON

SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____

ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________
TAON AT PANGKAT:________________

ISKOR:__________________
PETSA:__________________

Concept Notes

Report

Skills/Exercise/Drill

Drawing/Art

PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nahihinuha ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
2. Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos bilang pagkilala sa
kanayang kapangyarihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV
Pahina blg: 1- 2
MAY- AKDA: Luz A. Brillon at Zenaida V. Rallama
KONSEPTO:
“ Papuri sa iyo Panginoon sa paglikha mo sa lahat ng bagay!”. Nilikha Niya ang tao na
kanyang kawangis, pinakabukod tangi sa kanyang nilikha. Nararapat lamang na habang
tayo’y nabubuhay sa mundo ay gawin natin ang lahat upang maging karapat- dapat tayo sa
kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: Gaano ka ba ka biyaya sa lahat ng nilikha ng Diyos?
GAWAIN I:
Panuto: Sa bilang isa (1) hanggang sampu (10) kung saan ang isa (1) ang
pinakamahalaga, isulat mo ang mga biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
GAWAIN II:
Panuto: Sagutin ang mga sumusnod na tanong:
1. Anu- ano ang masasabi mo sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
Ipaliwanag.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Bakit kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga ito sa iyo? Pangatwiranan.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Paano mo pinahahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat higit sa lahat. Dakila ka Panginoon sapagkat. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Dugtungan ang pangungusap. Dakilang Ama sa Langit. ang Panginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang magpatawad.KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga pagkakataong tayo’y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan. Ganon paman. PAGNILAY. Brillon at Zenaida V. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 3. hindi ba’t tunay na hindi ito mabilang? Kadalasan tayo’y nakakalimot sa Kanya. _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ .4 MAY.NIILAY: Paano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo? GAWAIN I: Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapala. dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Rallama KONSEPTO: “Maraming salamat”.AKDA: Luz A. Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin ang mga biyayang kaloob Niya. Subalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating Panginoon ang dapat nating pasalamatan.

GAWAIN I: Magdala ng pulang kartolina. Dahil ditto. Aking napag. Sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon sa akin. Gumawa ng apat (4) na pirasong hugis puso. mapalad akp sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.6 MAY. 1. Isulat ang nasa ibaba at kumpletuhin ang pangungusap. LAYUNIN: Naipaliliwanag ang sariling opinion at saloobin tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang isa(1) sa gagawin mong puso ay para sa iyo at ang tatlo (3) ay para sa iyong mga kamag-aral.AKDA: Luz A. nararapat lamang na atin itong gawing kapaki.alaman/ napagtanto na mahalaga ako sa dahilang… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ . BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 5.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.aral Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ GAWAIN II: Tapusin ang pahayag batay sa sariling pananaw. Brillon at Zenaida V. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos PSSLC 1.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Rallama KONSEPTO: Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Ang buhay ko ang pinakadakilang regalo ng Panginoon sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2.pakinabang at makabuluhan. Halimbawa: Para sa Sarili Mahalaga ako sa dahilang _____________________ ______________________ ______________________ Para sa Kamag.

Ano ang nagging mensahe para sa iyo ng tula? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 2. Gawin nnating mabunga an gating buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi n gating talino. Tunay na kalugud. Nakapagtatala ng mga gawi at gawaing nagpapabuti sa kalagayan sa buhay. play it … an opportunity. atin itong ipagdiwang. ang sentro nito ay an gating Panginoon.isahin ang mga pagpapahalagang dapat itaguyod bilang pagpapahalaga sa buhay. Nabibigyang – diin ang tamang pagpapahalaga sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon.8 MAY. Rallama KONSEPTO: Mapalad tayo sapagkat tayo’y nilikhang kawangis ng Panginoon.____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Brillon at Zenaida V. Ang buhay ay may kabuluhan kung sa tuwina.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. panahon. yaman at kakayahan sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa.lugod sa panginoon na ating pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob Niya sa atin.AKDA: Luz A. grab it … a mystery. “What is Life?” … Life is a goal. realize it … a game. reach it … is a challenge. uphold it Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. 2. Aling linya ng tula ang naibigan mo at tumanim sa iyong isip? Bakit? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 3. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 7. meet it … is a dream. naroon at nangingibabaw ang pagpapahalagag ispiritwal.aralan ang mensahe ng tula. Dahil ditto. Sikapin natin na sa paraan n gating pamumuhay. PAGNINILAY. paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang regalong buhay na ipinagkaloon sa iyo ng Panginoon? . Sa pamamagitan nito.NILAY: Paano mo pinapahalagahan ang regalo ng buhay sa koloob sa iyo ng Panginoon? GAWAIN I: Isa. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos LAYUNIN: 1. ikarangal at ipagpasalamat. Gawin ito sa pamamagitan ng akrostiks na: BUHAYGAWAIN II: Basahin at pag.

PAGNINILAY.NILAY: Ano ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man? GAWAIN I: Ipaliwanag ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man sa pamamagitan ng pagguhit. Human Acts: Acts of Man: GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.ari nito. Malfunction ng dalawang kidney ang sakit niya. Isasauli mo ba ang pitaka o hindi? Batay sa sitwasyong ito. siya ay mamamatay. Nabibigyang – diin ang pagiging moral at ispiritwal ng tao. Ang tao bilang isang moral na nilalang ay tumutukoy sa kanyang pagkilos nang tama o mali. Ano ang iyong iginuhit sa “Human Acts”? Bakit? . Dito nagmumula ang ispiritwalidad na kalikasan ng tao. Kailangang ma. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay kakaiba sa lahat ng nilalang sa sandaigdigan.________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Isang pitaka ang natapakan mo sa ilalim ng mesang kinakainan mo. Brillon at Zenaida V. Pinagkalooban ito ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang siyang nagbibigay.AKDA: Luz A. Doktor sa pagamutang iyon ang may.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. Nang buksan mo.dialysis siya sa loon ng tatlong araw at kung hindi. Ang tao lamang ang may moral na pagpapahalaga. 1. iguhit mo sa loob ng kahon sa susunod na pahina kung ano ang pakahulugan mo sa “Human Acts at Acts of Man”. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang. Kumakain ka sa kantina ng pagamutang pampubliko kung saan nakaratay ang mahal mong ina.buhay sa tao. 2. maraming pera at may dolyar pa. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 910 MAY.

Ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao ay nalilinang. Dapat nating tandaan na ang mga karanasan. Ang tao bilang isang moral at ispiritwal na nilalang ay kumikilos ayon sa kinikilala niyang mabuti o masama. at dikta ng konsensya ay maaaring magamit ng tao sa pagpapataas o pagpapababa ng kanyang moral at ispiritwal na dimensyon. Ang pagpapamalas ng makataong gawi/ kilos (human acts) ay pagpapatunay lamang na tayo. bilang tao. Ano naman ang iyong iginuhit sa “Acts of Man”? Bakit? ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1._______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Brillon at Zenaida V. nababago rin ang pamantayan ukol sa moralidad. Rallama KONSEPTO: Kadalasan nating naririnig ang kasabihan na “madali ang maging tao. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. Ang mga katangiang ito ng tao ang nagpapalutang sa iba pa nating kakayahan bilang nilalang na tinatawag na gawi/ kilos ng tao (acts of man). BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1112 MAY.NILAY: Paano mo isinasabuhay ang pagiging moral at ispiritwal na tao? GAWAIN I: Gumawa ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili sa pagsasabuhay ng tamang posisyon sa mga isyung moral.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang.Ito ay sa kadahilanan na sa ating mga kilos o gawa. pangkaisipam at sosyal na pangangailangan. pagrerelaks at paglilibang sa buhay ay mahalaga upang mapangalagaan naman ang ating pisyolohikal.AKDA: Luz A. PAGNINILAY. nakikilala an gating pagiging tunay na nilikha ng Diyos. Ako bilang kabataan ay _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Pangatwiranan ang pahayag.” ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ . Nakabubuo ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili. “Dahil sa pagbabago ng panahon. Ang mga regular na gawain tulad ng pag-inom ng tubig. kalayaan sa pagpapasya. makalimot at magpatawad sa mga kasalanan at higit sa lahat ay magmahal nang walang hinihintay na kapalit. subalit mahiral ang magpakatao”. ay may isip at damdamin na marunong maawa at tumulong sa iba.

Nakikilala ang angking talino tungo sa pagtuklas ng katotohanan at malayang loob sa paggawa ng kabutihan. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1.AKDA: Luz A.___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.iisip ang tao para sa kanyang pagkilos at pagpapasya. Ako si (Magdikit ng iyong larawan) Inihahalintulad ko ang aking sarili sa isang Dahil sa taglay kong talino/ kakayahan. kung kaya’t Malaya kong nagagawa ang ___________________________________________________________________________ at ___________________________________________________________________________ tungo sa paglago at kaganapan ng aking pagkatao.NILAY: Paano nakatulong sa iyo ang iyong mga angking talino at kakayahan? GAWAIN I: Punan ng angkop na kasagutan ang baway kahon upang mabuo ang diwa ng pahayag. Ganoon din ang malayang loob (will). Nasa tao na kung paano ito gagamitin para sa sarili at kapwa tungo sa pagkakamit ng kabutihan at kaganapan sa buhay. .4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. PAGNINILAY. ng kakayahang pumili sa ating paghuhusga at mga aksyon. Brillon at Zenaida V. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1314 MAY. Rallama KONSEPTO: May taglay na pag.

Bakit mo naihalintulad ang iyong sarili sa isang _______________________________? Ipaliwanag. paano mo nagamit ang ispiritwal na pagkatulad ng tao sa intellect at will? Ipaliwanag. Naipadarama ang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Dito rin naguugat ang mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang. Siya ang taga. Nakapagtatala ng mga hakbang upang malinang ang talino/ kakayahan tungo sa kabutihang panlahat. Gagawin: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ .aalaga sa may sakit na kapatid. Dahil sa mga kakayahang nabanggit. 2.uudyok na piliin kung alin ang mabuti o tama. Ito ay nagtutulak sa kanya para isagawa ang kanyang naisip. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1516 MAY. al. Ang intellect o kaisipan ay isang kapangyarihang pakultad na may tungkuling mag.isip. ang nagpapasya sa mga nakalap na impormasyon at kaisipan. Ito rin ang nag. makikita na ang kaisipan ay may kakayahang mangalap ng mga karunungan at alamin ang totoo at tama. Twila G. dahil sa dami ng Gawain sa kanilang bahay at pag. KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Punsalan et.bagay. Brillon at Zenaida V. May kalayaan ang tao na piliin ang mabuti o piliin ang masama. Ayon kay Dr. 2. Isa na rito ang kaisipam( intellect) at kalooban (will). Samakatwid. may kakayahang tuklasin ng tao ang mga bagay na makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa. Dahil ditto.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti.kolekta ng mga takdang aralin at proyekto ng klase. nagagawa ng tao ang magtimbang. sa kanilang aklat na Kaganapan sa Pagkatao I (2007). hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin. Kabilang si Mary Lou sa mga pinagkakatiwalaan ng guro nila sa Matematika. Sa gawaing ito. Dito nagmumula ang ispiritwal na kalikasan ng tao. GAWAIN I: Basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa katayuan ng tauhan. Ang katotohanang ito ang nagsisilbing batayan ng tao sa kanyang pagpapasya.buhay sa tao.timbang at magsuri ng mga bagay.AKDA: Luz A. Minsan.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang nagbibigay. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. ang kalooban o will.

BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1720 MAY. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1.AKDA: Luz A. GAWAIN II: Gumuhit ng sariling simbolo ng kalayaan. Ano ang iyong nagging batayan sa iyong paglikha? Ipaliwanag 2. intellect o kaisipan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.GAWAIN II: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: 1. Rallama KONSEPTO: Ano ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan ay ang kapangyarihang mag-isip. Naipaliliwanag ang mga tamang hakbang sa paggamit ng kalayaan. ano ang bagay na iyong gagawin. Brillon at Zenaida V.NILAY: Paano mo ginagamit ang kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? GAWAIN I: Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging malaya sa paglikha ng isang bagay. 2. will o kalooban ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. Iguhit mo ito sa loob ng kahon.5: Napananagutan ang responsibilidad sa kaugnay ng kalayaan. Nakaguguhit ng sariling simbolo ng kalayaan. Naging mapanagutan ka bas a kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Patunayan. Kaakibat nito ay mga tungkuling dapat gampanan. PAGNINILAY. Para kanino ang iyong nilikha at anu. PAMAGAT NG GAWAIN: Kalayaan: Isang Responsibilidad LAYUNIN: 1. _____________________________________________ . Subalit hindi ganap ang karapatan at kapangyarihang ito. magpasya at kumilos para sa sarili. Ipaliwanag ang kahulugan nito.anong kapakinabangan para sa iyong sarili at kapwa ang maidudulot nito? 3.

Halimbawa nito ay mga batas na pinagtitibay ng kongreso. Isa naming halimbawa ng likas na batas ay ang batas ng sanhi at bunga (cause and effect). PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. Ang likas na batas. Ang mga batas na ito ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan.NILAY: Gaano kahalaga ang batas para sa iyo? GAWAIN I: Gumawa ng isang batas na sa tingin mo ay kailangan sa inyong bahay upang mapanatili ang kalinisan dito. Halimbawa. kung gayon. Naipapaliwanag na ang batas ay makatutulong upang ganap na makamtan ang paggalang sa karapatan at dignidad ng tao upang makamit ang isang maayos na pamumuhay.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Brillon at Zenaida V. isa sa mga “batas’ na pinaniniwalaan ay nagsasaad na higit na mahalaga ang kabilang. dapat maging matino dito sa pamumuhay sa mundo upang sa pagpanaw ay makamit ang biyaya ng maluwalhating kabilang.AKDA: Luz A.buhay. Isulat ito sa loob ng kahon. Bunga nito. sa ilalim ng Divine Moral Law. ay mga batas na itinakda ng kalikasan. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2122 MAY._____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ GAWAIN III: Ipaliwanag ang kasabihan: Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kalayaan ng kanyang kapwa. PAGNINILAY. Sagot: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.buhay kaysa buhay dito sa mundo. Rallama KONSEPTO: May tatlong pangunahing uri ng batas: batas na batay sa paniniwala sa Diyos (Divine Moral Law). Ayon dito. likas na batas (natural law) at batas ng tao (human law). Ang batas naman ng tao ay ang mga batas na nilikha ng mga taong binigyan ng kapangyarihang gumawa nito. ano mang aksyon ay may kaakibat na reaksyon. .

Kung walang batas. Ano ang kaisipan/ mensahe ang hated sa iyo ng iyong isinulat? _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ipaliwanag. Paano sa palagay mo makatutulong ang batas na iyong ginawa upang mapanatili ang maayos na pamumuhay sa pamayanan. ang Batas Kalikasan (Natural Law) ay nagiging daan upang malaman ng tao ang kanyang karapatan. tungkulin at tutunguhin ng kanyang pagkalalang.halaga ang batas bilang pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Ang batas ng Diyos (Divine o Eternal Law) ay nagsisilbing batayan sa lahat ng batas dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng tungkulin at layunin ng lahat ng nilikha kung kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sakop ng Batas ng Diyos. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2223 MAY.AKDA: Luz A. katarungan at kapayapaan. Rallama KONSEPTO: Kailangan ng bawat tao ang batas upang maging maayos ang gawin ang mga bagaybagay.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Nabibigyang. Nakababalangkas ng mga babala o paalaala sa mabuting dulot ng pagsunod sa batas ng Diyos at kalikasan. Brillon at Zenaida V. Samantala. 2.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. nawawala ang sistema. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1.NILAY: Gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos at Kalikasan? GAWAIN I: Bumalangkas ng isang babala o paalaala sa mabuting idudulot ng pagsunod sa Batas ng Diyos at Kalikasan. Maaari nating maihalintulad ang batas sa isang babala o paalaala na gagabay sa tao sa kanilang patutunguhan. kaayusan. GAWAIN II: . PAGNINILAY.

Suriing mabuti ang sitwasyon sa bawat bilang. Kawalang. Pagbabawal sa pagpili ng gustong relihiyon ______8. Karapatan sa pagboto _____10. ______1. Pagbasa o pakikialam sa sulat ng iba kung ito ay . Di tamang pagpapasuweldo ______7. Pagkakapantay.karapatan sa pagpapahayag ng isip at damdamin ______9. Pagmamaltrato sa katulong ______6. Sapat na pabahay ______4. Pagbibigay ng sapat na edukasyon ______2. Hindi makatarungang paglilitis ______3. Gumuhit ng nagpapakita ng paggalang sa karapatan at dignidad ng tao at X kung hindi.pantay sa mata ng batas ______5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful