KAGAWARAN NG EDUKASYON

SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____

ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________
TAON AT PANGKAT:________________

ISKOR:__________________
PETSA:__________________

Concept Notes

Report

Skills/Exercise/Drill

Drawing/Art

PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nahihinuha ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
2. Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos bilang pagkilala sa
kanayang kapangyarihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV
Pahina blg: 1- 2
MAY- AKDA: Luz A. Brillon at Zenaida V. Rallama
KONSEPTO:
“ Papuri sa iyo Panginoon sa paglikha mo sa lahat ng bagay!”. Nilikha Niya ang tao na
kanyang kawangis, pinakabukod tangi sa kanyang nilikha. Nararapat lamang na habang
tayo’y nabubuhay sa mundo ay gawin natin ang lahat upang maging karapat- dapat tayo sa
kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: Gaano ka ba ka biyaya sa lahat ng nilikha ng Diyos?
GAWAIN I:
Panuto: Sa bilang isa (1) hanggang sampu (10) kung saan ang isa (1) ang
pinakamahalaga, isulat mo ang mga biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
GAWAIN II:
Panuto: Sagutin ang mga sumusnod na tanong:
1. Anu- ano ang masasabi mo sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
Ipaliwanag.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Bakit kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga ito sa iyo? Pangatwiranan.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Paano mo pinahahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dakila ka Panginoon sapagkat. _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ .AKDA: Luz A.KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. hindi ba’t tunay na hindi ito mabilang? Kadalasan tayo’y nakakalimot sa Kanya. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga pagkakataong tayo’y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan.4 MAY.NIILAY: Paano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo? GAWAIN I: Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapala. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Dugtungan ang pangungusap. Rallama KONSEPTO: “Maraming salamat”. PAGNILAY. Ganon paman. Sapagkat higit sa lahat. ang Panginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang magpatawad. Brillon at Zenaida V. Dakilang Ama sa Langit. Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin ang mga biyayang kaloob Niya. dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 3. Subalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating Panginoon ang dapat nating pasalamatan. PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.

PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos PSSLC 1. Dahil ditto. Ang buhay ko ang pinakadakilang regalo ng Panginoon sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2.aral Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ GAWAIN II: Tapusin ang pahayag batay sa sariling pananaw. Gumawa ng apat (4) na pirasong hugis puso. Rallama KONSEPTO: Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. GAWAIN I: Magdala ng pulang kartolina. Sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon sa akin. mapalad akp sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.6 MAY.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. 1. Brillon at Zenaida V. nararapat lamang na atin itong gawing kapaki.alaman/ napagtanto na mahalaga ako sa dahilang… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ . Ang isa(1) sa gagawin mong puso ay para sa iyo at ang tatlo (3) ay para sa iyong mga kamag-aral. Isulat ang nasa ibaba at kumpletuhin ang pangungusap.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. LAYUNIN: Naipaliliwanag ang sariling opinion at saloobin tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay.AKDA: Luz A. Halimbawa: Para sa Sarili Mahalaga ako sa dahilang _____________________ ______________________ ______________________ Para sa Kamag. Aking napag.pakinabang at makabuluhan. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 5.

uphold it Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. meet it … is a dream. reach it … is a challenge. yaman at kakayahan sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa.isahin ang mga pagpapahalagang dapat itaguyod bilang pagpapahalaga sa buhay. PAGNINILAY. Nabibigyang – diin ang tamang pagpapahalaga sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon.AKDA: Luz A. Dahil ditto. Ano ang nagging mensahe para sa iyo ng tula? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 2.lugod sa panginoon na ating pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob Niya sa atin. paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang regalong buhay na ipinagkaloon sa iyo ng Panginoon? . Gawin nnating mabunga an gating buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi n gating talino. 2. ikarangal at ipagpasalamat. Aling linya ng tula ang naibigan mo at tumanim sa iyong isip? Bakit? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 3. play it … an opportunity. Sikapin natin na sa paraan n gating pamumuhay. Gawin ito sa pamamagitan ng akrostiks na: BUHAYGAWAIN II: Basahin at pag. grab it … a mystery.NILAY: Paano mo pinapahalagahan ang regalo ng buhay sa koloob sa iyo ng Panginoon? GAWAIN I: Isa. panahon. atin itong ipagdiwang. naroon at nangingibabaw ang pagpapahalagag ispiritwal. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 7. realize it … a game. ang sentro nito ay an gating Panginoon. Tunay na kalugud. Ang buhay ay may kabuluhan kung sa tuwina. Rallama KONSEPTO: Mapalad tayo sapagkat tayo’y nilikhang kawangis ng Panginoon. Sa pamamagitan nito.aralan ang mensahe ng tula. Brillon at Zenaida V.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Nakapagtatala ng mga gawi at gawaing nagpapabuti sa kalagayan sa buhay. “What is Life?” … Life is a goal. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos LAYUNIN: 1.____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.8 MAY.

Ang tao lamang ang may moral na pagpapahalaga. Ang tao bilang isang moral na nilalang ay tumutukoy sa kanyang pagkilos nang tama o mali. Dito nagmumula ang ispiritwalidad na kalikasan ng tao. Isasauli mo ba ang pitaka o hindi? Batay sa sitwasyong ito.________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Isang pitaka ang natapakan mo sa ilalim ng mesang kinakainan mo. 1. Nabibigyang – diin ang pagiging moral at ispiritwal ng tao. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 910 MAY. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. Ano ang iyong iginuhit sa “Human Acts”? Bakit? .NILAY: Ano ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man? GAWAIN I: Ipaliwanag ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man sa pamamagitan ng pagguhit. Nang buksan mo.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. siya ay mamamatay. Pinagkalooban ito ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang siyang nagbibigay. PAGNINILAY.buhay sa tao. Doktor sa pagamutang iyon ang may. iguhit mo sa loob ng kahon sa susunod na pahina kung ano ang pakahulugan mo sa “Human Acts at Acts of Man”. Malfunction ng dalawang kidney ang sakit niya. 2.dialysis siya sa loon ng tatlong araw at kung hindi. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay kakaiba sa lahat ng nilalang sa sandaigdigan. Kailangang ma. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang. maraming pera at may dolyar pa. Brillon at Zenaida V. Human Acts: Acts of Man: GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Kumakain ka sa kantina ng pagamutang pampubliko kung saan nakaratay ang mahal mong ina.AKDA: Luz A.ari nito.

at dikta ng konsensya ay maaaring magamit ng tao sa pagpapataas o pagpapababa ng kanyang moral at ispiritwal na dimensyon. Ang pagpapamalas ng makataong gawi/ kilos (human acts) ay pagpapatunay lamang na tayo. PAGNINILAY._______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ako bilang kabataan ay _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Pangatwiranan ang pahayag. nakikilala an gating pagiging tunay na nilikha ng Diyos.NILAY: Paano mo isinasabuhay ang pagiging moral at ispiritwal na tao? GAWAIN I: Gumawa ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili sa pagsasabuhay ng tamang posisyon sa mga isyung moral. Rallama KONSEPTO: Kadalasan nating naririnig ang kasabihan na “madali ang maging tao. ay may isip at damdamin na marunong maawa at tumulong sa iba. subalit mahiral ang magpakatao”. makalimot at magpatawad sa mga kasalanan at higit sa lahat ay magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga katangiang ito ng tao ang nagpapalutang sa iba pa nating kakayahan bilang nilalang na tinatawag na gawi/ kilos ng tao (acts of man). BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1112 MAY. Ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao ay nalilinang. nababago rin ang pamantayan ukol sa moralidad. Nakabubuo ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili. kalayaan sa pagpapasya.Ito ay sa kadahilanan na sa ating mga kilos o gawa. “Dahil sa pagbabago ng panahon. pangkaisipam at sosyal na pangangailangan. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1.AKDA: Luz A.” ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ . Ang mga regular na gawain tulad ng pag-inom ng tubig. bilang tao.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. Dapat nating tandaan na ang mga karanasan. Ano naman ang iyong iginuhit sa “Acts of Man”? Bakit? ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Brillon at Zenaida V. pagrerelaks at paglilibang sa buhay ay mahalaga upang mapangalagaan naman ang ating pisyolohikal. Ang tao bilang isang moral at ispiritwal na nilalang ay kumikilos ayon sa kinikilala niyang mabuti o masama.

Nasa tao na kung paano ito gagamitin para sa sarili at kapwa tungo sa pagkakamit ng kabutihan at kaganapan sa buhay.___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. ng kakayahang pumili sa ating paghuhusga at mga aksyon.NILAY: Paano nakatulong sa iyo ang iyong mga angking talino at kakayahan? GAWAIN I: Punan ng angkop na kasagutan ang baway kahon upang mabuo ang diwa ng pahayag. Ganoon din ang malayang loob (will). Ako si (Magdikit ng iyong larawan) Inihahalintulad ko ang aking sarili sa isang Dahil sa taglay kong talino/ kakayahan.AKDA: Luz A. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1314 MAY.iisip ang tao para sa kanyang pagkilos at pagpapasya. kung kaya’t Malaya kong nagagawa ang ___________________________________________________________________________ at ___________________________________________________________________________ tungo sa paglago at kaganapan ng aking pagkatao. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. Brillon at Zenaida V. PAGNINILAY. Rallama KONSEPTO: May taglay na pag. . Nakikilala ang angking talino tungo sa pagtuklas ng katotohanan at malayang loob sa paggawa ng kabutihan.

Dito nagmumula ang ispiritwal na kalikasan ng tao.buhay sa tao. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. Samakatwid. may kakayahang tuklasin ng tao ang mga bagay na makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa. Ito ay nagtutulak sa kanya para isagawa ang kanyang naisip. Ayon kay Dr.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. al.timbang at magsuri ng mga bagay. Kabilang si Mary Lou sa mga pinagkakatiwalaan ng guro nila sa Matematika. ang nagpapasya sa mga nakalap na impormasyon at kaisipan. Isa na rito ang kaisipam( intellect) at kalooban (will). Brillon at Zenaida V. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang nagbibigay.uudyok na piliin kung alin ang mabuti o tama. makikita na ang kaisipan ay may kakayahang mangalap ng mga karunungan at alamin ang totoo at tama. Dahil sa mga kakayahang nabanggit. Twila G. Ito rin ang nag. nagagawa ng tao ang magtimbang. Punsalan et. Bakit mo naihalintulad ang iyong sarili sa isang _______________________________? Ipaliwanag. paano mo nagamit ang ispiritwal na pagkatulad ng tao sa intellect at will? Ipaliwanag.kolekta ng mga takdang aralin at proyekto ng klase. ang kalooban o will. Sa gawaing ito. Gagawin: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ . Nakapagtatala ng mga hakbang upang malinang ang talino/ kakayahan tungo sa kabutihang panlahat.isip. Ang intellect o kaisipan ay isang kapangyarihang pakultad na may tungkuling mag. Ang katotohanang ito ang nagsisilbing batayan ng tao sa kanyang pagpapasya. Siya ang taga. dahil sa dami ng Gawain sa kanilang bahay at pag. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1516 MAY.bagay.aalaga sa may sakit na kapatid. KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Minsan. May kalayaan ang tao na piliin ang mabuti o piliin ang masama. Dahil ditto. Dito rin naguugat ang mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang.AKDA: Luz A. Naipadarama ang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. 2. sa kanilang aklat na Kaganapan sa Pagkatao I (2007). hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin. 2. GAWAIN I: Basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa katayuan ng tauhan.

PAMAGAT NG GAWAIN: Kalayaan: Isang Responsibilidad LAYUNIN: 1.NILAY: Paano mo ginagamit ang kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? GAWAIN I: Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging malaya sa paglikha ng isang bagay. PAGNINILAY. GAWAIN II: Gumuhit ng sariling simbolo ng kalayaan. Naging mapanagutan ka bas a kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Patunayan. Subalit hindi ganap ang karapatan at kapangyarihang ito. intellect o kaisipan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Iguhit mo ito sa loob ng kahon. will o kalooban ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. Para kanino ang iyong nilikha at anu. Ipaliwanag ang kahulugan nito. ano ang bagay na iyong gagawin.5: Napananagutan ang responsibilidad sa kaugnay ng kalayaan. magpasya at kumilos para sa sarili. 2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1720 MAY.anong kapakinabangan para sa iyong sarili at kapwa ang maidudulot nito? 3. Naipaliliwanag ang mga tamang hakbang sa paggamit ng kalayaan. Brillon at Zenaida V. Nakaguguhit ng sariling simbolo ng kalayaan.AKDA: Luz A.GAWAIN II: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: 1. Kaakibat nito ay mga tungkuling dapat gampanan. Rallama KONSEPTO: Ano ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan ay ang kapangyarihang mag-isip. Ano ang iyong nagging batayan sa iyong paglikha? Ipaliwanag 2. _____________________________________________ .

Halimbawa. Sagot: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1._____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ GAWAIN III: Ipaliwanag ang kasabihan: Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kalayaan ng kanyang kapwa.buhay.AKDA: Luz A. isa sa mga “batas’ na pinaniniwalaan ay nagsasaad na higit na mahalaga ang kabilang. Rallama KONSEPTO: May tatlong pangunahing uri ng batas: batas na batay sa paniniwala sa Diyos (Divine Moral Law).NILAY: Gaano kahalaga ang batas para sa iyo? GAWAIN I: Gumawa ng isang batas na sa tingin mo ay kailangan sa inyong bahay upang mapanatili ang kalinisan dito. kung gayon. ay mga batas na itinakda ng kalikasan. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. dapat maging matino dito sa pamumuhay sa mundo upang sa pagpanaw ay makamit ang biyaya ng maluwalhating kabilang. sa ilalim ng Divine Moral Law. Ang mga batas na ito ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. PAGNINILAY. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2122 MAY. Isa naming halimbawa ng likas na batas ay ang batas ng sanhi at bunga (cause and effect). Naipapaliwanag na ang batas ay makatutulong upang ganap na makamtan ang paggalang sa karapatan at dignidad ng tao upang makamit ang isang maayos na pamumuhay. Bunga nito. Ang batas naman ng tao ay ang mga batas na nilikha ng mga taong binigyan ng kapangyarihang gumawa nito. Ang likas na batas.buhay kaysa buhay dito sa mundo. Ayon dito. likas na batas (natural law) at batas ng tao (human law). Isulat ito sa loob ng kahon. Brillon at Zenaida V. ano mang aksyon ay may kaakibat na reaksyon. . Halimbawa nito ay mga batas na pinagtitibay ng kongreso.

Paano sa palagay mo makatutulong ang batas na iyong ginawa upang mapanatili ang maayos na pamumuhay sa pamayanan. Ipaliwanag.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Samantala. nawawala ang sistema. Rallama KONSEPTO: Kailangan ng bawat tao ang batas upang maging maayos ang gawin ang mga bagaybagay. 2. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Maaari nating maihalintulad ang batas sa isang babala o paalaala na gagabay sa tao sa kanilang patutunguhan.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Nabibigyang.halaga ang batas bilang pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Ano ang kaisipan/ mensahe ang hated sa iyo ng iyong isinulat? _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ang batas ng Diyos (Divine o Eternal Law) ay nagsisilbing batayan sa lahat ng batas dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng tungkulin at layunin ng lahat ng nilikha kung kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sakop ng Batas ng Diyos. katarungan at kapayapaan. Brillon at Zenaida V. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2223 MAY.NILAY: Gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos at Kalikasan? GAWAIN I: Bumalangkas ng isang babala o paalaala sa mabuting idudulot ng pagsunod sa Batas ng Diyos at Kalikasan. ang Batas Kalikasan (Natural Law) ay nagiging daan upang malaman ng tao ang kanyang karapatan. PAGNINILAY. Nakababalangkas ng mga babala o paalaala sa mabuting dulot ng pagsunod sa batas ng Diyos at kalikasan. Kung walang batas.AKDA: Luz A. GAWAIN II: . tungkulin at tutunguhin ng kanyang pagkalalang. kaayusan.

Pagkakapantay. Karapatan sa pagboto _____10. Hindi makatarungang paglilitis ______3.pantay sa mata ng batas ______5. Gumuhit ng nagpapakita ng paggalang sa karapatan at dignidad ng tao at X kung hindi. Kawalang.karapatan sa pagpapahayag ng isip at damdamin ______9.Suriing mabuti ang sitwasyon sa bawat bilang. Di tamang pagpapasuweldo ______7. Sapat na pabahay ______4. Pagbasa o pakikialam sa sulat ng iba kung ito ay . ______1. Pagbibigay ng sapat na edukasyon ______2. Pagmamaltrato sa katulong ______6. Pagbabawal sa pagpili ng gustong relihiyon ______8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful