KAGAWARAN NG EDUKASYON

SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____

ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________
TAON AT PANGKAT:________________

ISKOR:__________________
PETSA:__________________

Concept Notes

Report

Skills/Exercise/Drill

Drawing/Art

PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nahihinuha ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
2. Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos bilang pagkilala sa
kanayang kapangyarihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV
Pahina blg: 1- 2
MAY- AKDA: Luz A. Brillon at Zenaida V. Rallama
KONSEPTO:
“ Papuri sa iyo Panginoon sa paglikha mo sa lahat ng bagay!”. Nilikha Niya ang tao na
kanyang kawangis, pinakabukod tangi sa kanyang nilikha. Nararapat lamang na habang
tayo’y nabubuhay sa mundo ay gawin natin ang lahat upang maging karapat- dapat tayo sa
kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: Gaano ka ba ka biyaya sa lahat ng nilikha ng Diyos?
GAWAIN I:
Panuto: Sa bilang isa (1) hanggang sampu (10) kung saan ang isa (1) ang
pinakamahalaga, isulat mo ang mga biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
GAWAIN II:
Panuto: Sagutin ang mga sumusnod na tanong:
1. Anu- ano ang masasabi mo sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
Ipaliwanag.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Bakit kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga ito sa iyo? Pangatwiranan.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Paano mo pinahahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Subalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating Panginoon ang dapat nating pasalamatan. Brillon at Zenaida V. Dakilang Ama sa Langit. PAGNILAY. Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin ang mga biyayang kaloob Niya. Sapagkat higit sa lahat. hindi ba’t tunay na hindi ito mabilang? Kadalasan tayo’y nakakalimot sa Kanya. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga pagkakataong tayo’y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan. dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ . Dakila ka Panginoon sapagkat.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.NIILAY: Paano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo? GAWAIN I: Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapala. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 3.KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Dugtungan ang pangungusap.4 MAY. Rallama KONSEPTO: “Maraming salamat”.AKDA: Luz A. PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. ang Panginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang magpatawad. Ganon paman.

Ang isa(1) sa gagawin mong puso ay para sa iyo at ang tatlo (3) ay para sa iyong mga kamag-aral. Sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon sa akin. nararapat lamang na atin itong gawing kapaki. Halimbawa: Para sa Sarili Mahalaga ako sa dahilang _____________________ ______________________ ______________________ Para sa Kamag.6 MAY.aral Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ GAWAIN II: Tapusin ang pahayag batay sa sariling pananaw.pakinabang at makabuluhan. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos PSSLC 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 5. mapalad akp sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Rallama KONSEPTO: Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Brillon at Zenaida V.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.AKDA: Luz A. Isulat ang nasa ibaba at kumpletuhin ang pangungusap. GAWAIN I: Magdala ng pulang kartolina. LAYUNIN: Naipaliliwanag ang sariling opinion at saloobin tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Dahil ditto. Ang buhay ko ang pinakadakilang regalo ng Panginoon sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Aking napag. Gumawa ng apat (4) na pirasong hugis puso.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. 1.alaman/ napagtanto na mahalaga ako sa dahilang… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ .

Sikapin natin na sa paraan n gating pamumuhay. PAGNINILAY.isahin ang mga pagpapahalagang dapat itaguyod bilang pagpapahalaga sa buhay. grab it … a mystery. ikarangal at ipagpasalamat. ang sentro nito ay an gating Panginoon. Tunay na kalugud. Nabibigyang – diin ang tamang pagpapahalaga sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon. Rallama KONSEPTO: Mapalad tayo sapagkat tayo’y nilikhang kawangis ng Panginoon. paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang regalong buhay na ipinagkaloon sa iyo ng Panginoon? . yaman at kakayahan sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa. panahon. uphold it Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Brillon at Zenaida V. Ang buhay ay may kabuluhan kung sa tuwina. atin itong ipagdiwang. play it … an opportunity. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 7. Nakapagtatala ng mga gawi at gawaing nagpapabuti sa kalagayan sa buhay.NILAY: Paano mo pinapahalagahan ang regalo ng buhay sa koloob sa iyo ng Panginoon? GAWAIN I: Isa. Aling linya ng tula ang naibigan mo at tumanim sa iyong isip? Bakit? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 3. “What is Life?” … Life is a goal. 2. naroon at nangingibabaw ang pagpapahalagag ispiritwal. meet it … is a dream.____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.aralan ang mensahe ng tula. Gawin nnating mabunga an gating buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi n gating talino.AKDA: Luz A. reach it … is a challenge.8 MAY. realize it … a game. Sa pamamagitan nito.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Ano ang nagging mensahe para sa iyo ng tula? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 2.lugod sa panginoon na ating pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob Niya sa atin. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos LAYUNIN: 1. Gawin ito sa pamamagitan ng akrostiks na: BUHAYGAWAIN II: Basahin at pag. Dahil ditto.

Nabibigyang – diin ang pagiging moral at ispiritwal ng tao. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay kakaiba sa lahat ng nilalang sa sandaigdigan.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. 1.dialysis siya sa loon ng tatlong araw at kung hindi. iguhit mo sa loob ng kahon sa susunod na pahina kung ano ang pakahulugan mo sa “Human Acts at Acts of Man”. siya ay mamamatay. Malfunction ng dalawang kidney ang sakit niya. Ang tao bilang isang moral na nilalang ay tumutukoy sa kanyang pagkilos nang tama o mali. Pinagkalooban ito ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang siyang nagbibigay. Kumakain ka sa kantina ng pagamutang pampubliko kung saan nakaratay ang mahal mong ina.ari nito. Nang buksan mo. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 910 MAY. Human Acts: Acts of Man: GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong.AKDA: Luz A. Kailangang ma. Doktor sa pagamutang iyon ang may. Isang pitaka ang natapakan mo sa ilalim ng mesang kinakainan mo.________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Isasauli mo ba ang pitaka o hindi? Batay sa sitwasyong ito. Brillon at Zenaida V. 2. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang. Dito nagmumula ang ispiritwalidad na kalikasan ng tao. maraming pera at may dolyar pa. Ang tao lamang ang may moral na pagpapahalaga. PAGNINILAY.NILAY: Ano ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man? GAWAIN I: Ipaliwanag ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man sa pamamagitan ng pagguhit. Ano ang iyong iginuhit sa “Human Acts”? Bakit? .buhay sa tao.

NILAY: Paano mo isinasabuhay ang pagiging moral at ispiritwal na tao? GAWAIN I: Gumawa ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili sa pagsasabuhay ng tamang posisyon sa mga isyung moral. nababago rin ang pamantayan ukol sa moralidad.Ito ay sa kadahilanan na sa ating mga kilos o gawa. nakikilala an gating pagiging tunay na nilikha ng Diyos. Nakabubuo ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili.AKDA: Luz A. ay may isip at damdamin na marunong maawa at tumulong sa iba. makalimot at magpatawad sa mga kasalanan at higit sa lahat ay magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang tao bilang isang moral at ispiritwal na nilalang ay kumikilos ayon sa kinikilala niyang mabuti o masama._______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Ang mga katangiang ito ng tao ang nagpapalutang sa iba pa nating kakayahan bilang nilalang na tinatawag na gawi/ kilos ng tao (acts of man). Dapat nating tandaan na ang mga karanasan. Ako bilang kabataan ay _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Pangatwiranan ang pahayag. Ang mga regular na gawain tulad ng pag-inom ng tubig. Ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao ay nalilinang. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. pagrerelaks at paglilibang sa buhay ay mahalaga upang mapangalagaan naman ang ating pisyolohikal.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. Brillon at Zenaida V. “Dahil sa pagbabago ng panahon. Ang pagpapamalas ng makataong gawi/ kilos (human acts) ay pagpapatunay lamang na tayo. bilang tao. PAGNINILAY. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1112 MAY.” ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ . at dikta ng konsensya ay maaaring magamit ng tao sa pagpapataas o pagpapababa ng kanyang moral at ispiritwal na dimensyon. Rallama KONSEPTO: Kadalasan nating naririnig ang kasabihan na “madali ang maging tao. subalit mahiral ang magpakatao”. kalayaan sa pagpapasya. Ano naman ang iyong iginuhit sa “Acts of Man”? Bakit? ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. pangkaisipam at sosyal na pangangailangan.

Ganoon din ang malayang loob (will). kung kaya’t Malaya kong nagagawa ang ___________________________________________________________________________ at ___________________________________________________________________________ tungo sa paglago at kaganapan ng aking pagkatao.___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Nakikilala ang angking talino tungo sa pagtuklas ng katotohanan at malayang loob sa paggawa ng kabutihan. . Brillon at Zenaida V. PAGNINILAY.NILAY: Paano nakatulong sa iyo ang iyong mga angking talino at kakayahan? GAWAIN I: Punan ng angkop na kasagutan ang baway kahon upang mabuo ang diwa ng pahayag. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1314 MAY. Nasa tao na kung paano ito gagamitin para sa sarili at kapwa tungo sa pagkakamit ng kabutihan at kaganapan sa buhay. ng kakayahang pumili sa ating paghuhusga at mga aksyon.AKDA: Luz A. Rallama KONSEPTO: May taglay na pag.iisip ang tao para sa kanyang pagkilos at pagpapasya.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. Ako si (Magdikit ng iyong larawan) Inihahalintulad ko ang aking sarili sa isang Dahil sa taglay kong talino/ kakayahan. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1.

al. 2. Naipadarama ang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin. Punsalan et. Isa na rito ang kaisipam( intellect) at kalooban (will). Ayon kay Dr. Gagawin: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ . Ang intellect o kaisipan ay isang kapangyarihang pakultad na may tungkuling mag. Sa gawaing ito. May kalayaan ang tao na piliin ang mabuti o piliin ang masama.kolekta ng mga takdang aralin at proyekto ng klase.bagay.buhay sa tao. Brillon at Zenaida V.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. Bakit mo naihalintulad ang iyong sarili sa isang _______________________________? Ipaliwanag. may kakayahang tuklasin ng tao ang mga bagay na makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa. Ito rin ang nag. Ang katotohanang ito ang nagsisilbing batayan ng tao sa kanyang pagpapasya. nagagawa ng tao ang magtimbang.isip. makikita na ang kaisipan ay may kakayahang mangalap ng mga karunungan at alamin ang totoo at tama. Minsan. paano mo nagamit ang ispiritwal na pagkatulad ng tao sa intellect at will? Ipaliwanag. Dahil ditto. Kabilang si Mary Lou sa mga pinagkakatiwalaan ng guro nila sa Matematika. Siya ang taga. dahil sa dami ng Gawain sa kanilang bahay at pag. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1516 MAY. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang nagbibigay. Nakapagtatala ng mga hakbang upang malinang ang talino/ kakayahan tungo sa kabutihang panlahat. Twila G. Dito nagmumula ang ispiritwal na kalikasan ng tao.timbang at magsuri ng mga bagay. GAWAIN I: Basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa katayuan ng tauhan. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. ang kalooban o will.aalaga sa may sakit na kapatid. ang nagpapasya sa mga nakalap na impormasyon at kaisipan. Dahil sa mga kakayahang nabanggit. Dito rin naguugat ang mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang. Samakatwid.uudyok na piliin kung alin ang mabuti o tama. 2.AKDA: Luz A. KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. sa kanilang aklat na Kaganapan sa Pagkatao I (2007). Ito ay nagtutulak sa kanya para isagawa ang kanyang naisip.

PAGNINILAY. magpasya at kumilos para sa sarili. Ipaliwanag ang kahulugan nito. Rallama KONSEPTO: Ano ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan ay ang kapangyarihang mag-isip.anong kapakinabangan para sa iyong sarili at kapwa ang maidudulot nito? 3.GAWAIN II: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: 1.AKDA: Luz A. PAMAGAT NG GAWAIN: Kalayaan: Isang Responsibilidad LAYUNIN: 1. ano ang bagay na iyong gagawin.NILAY: Paano mo ginagamit ang kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? GAWAIN I: Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging malaya sa paglikha ng isang bagay. Naging mapanagutan ka bas a kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Patunayan. Brillon at Zenaida V. will o kalooban ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. Iguhit mo ito sa loob ng kahon. intellect o kaisipan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Nakaguguhit ng sariling simbolo ng kalayaan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1720 MAY. _____________________________________________ .5: Napananagutan ang responsibilidad sa kaugnay ng kalayaan. Kaakibat nito ay mga tungkuling dapat gampanan. Para kanino ang iyong nilikha at anu. Ano ang iyong nagging batayan sa iyong paglikha? Ipaliwanag 2. Naipaliliwanag ang mga tamang hakbang sa paggamit ng kalayaan. Subalit hindi ganap ang karapatan at kapangyarihang ito. GAWAIN II: Gumuhit ng sariling simbolo ng kalayaan. 2.

ay mga batas na itinakda ng kalikasan. Ayon dito. sa ilalim ng Divine Moral Law. Isulat ito sa loob ng kahon.buhay kaysa buhay dito sa mundo. Bunga nito. Naipapaliwanag na ang batas ay makatutulong upang ganap na makamtan ang paggalang sa karapatan at dignidad ng tao upang makamit ang isang maayos na pamumuhay. isa sa mga “batas’ na pinaniniwalaan ay nagsasaad na higit na mahalaga ang kabilang. . Ang mga batas na ito ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Isa naming halimbawa ng likas na batas ay ang batas ng sanhi at bunga (cause and effect). dapat maging matino dito sa pamumuhay sa mundo upang sa pagpanaw ay makamit ang biyaya ng maluwalhating kabilang. Halimbawa. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. Ang batas naman ng tao ay ang mga batas na nilikha ng mga taong binigyan ng kapangyarihang gumawa nito.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Brillon at Zenaida V. ano mang aksyon ay may kaakibat na reaksyon. kung gayon.AKDA: Luz A._____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ GAWAIN III: Ipaliwanag ang kasabihan: Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kalayaan ng kanyang kapwa. Ang likas na batas. likas na batas (natural law) at batas ng tao (human law).NILAY: Gaano kahalaga ang batas para sa iyo? GAWAIN I: Gumawa ng isang batas na sa tingin mo ay kailangan sa inyong bahay upang mapanatili ang kalinisan dito.buhay. PAGNINILAY. Rallama KONSEPTO: May tatlong pangunahing uri ng batas: batas na batay sa paniniwala sa Diyos (Divine Moral Law). Sagot: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Halimbawa nito ay mga batas na pinagtitibay ng kongreso. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2122 MAY.

nawawala ang sistema. Ipaliwanag. Kung walang batas. Maaari nating maihalintulad ang batas sa isang babala o paalaala na gagabay sa tao sa kanilang patutunguhan. Paano sa palagay mo makatutulong ang batas na iyong ginawa upang mapanatili ang maayos na pamumuhay sa pamayanan. Nabibigyang.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Rallama KONSEPTO: Kailangan ng bawat tao ang batas upang maging maayos ang gawin ang mga bagaybagay. Nakababalangkas ng mga babala o paalaala sa mabuting dulot ng pagsunod sa batas ng Diyos at kalikasan.NILAY: Gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos at Kalikasan? GAWAIN I: Bumalangkas ng isang babala o paalaala sa mabuting idudulot ng pagsunod sa Batas ng Diyos at Kalikasan.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ang batas ng Diyos (Divine o Eternal Law) ay nagsisilbing batayan sa lahat ng batas dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng tungkulin at layunin ng lahat ng nilikha kung kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sakop ng Batas ng Diyos. Samantala.AKDA: Luz A. kaayusan. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2223 MAY. PAGNINILAY. GAWAIN II: .halaga ang batas bilang pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. ang Batas Kalikasan (Natural Law) ay nagiging daan upang malaman ng tao ang kanyang karapatan. Ano ang kaisipan/ mensahe ang hated sa iyo ng iyong isinulat? _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. 2. Brillon at Zenaida V. katarungan at kapayapaan. tungkulin at tutunguhin ng kanyang pagkalalang. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.

Pagbasa o pakikialam sa sulat ng iba kung ito ay . Kawalang. Di tamang pagpapasuweldo ______7. ______1. Pagmamaltrato sa katulong ______6. Pagbabawal sa pagpili ng gustong relihiyon ______8.karapatan sa pagpapahayag ng isip at damdamin ______9.pantay sa mata ng batas ______5. Pagbibigay ng sapat na edukasyon ______2. Hindi makatarungang paglilitis ______3.Suriing mabuti ang sitwasyon sa bawat bilang. Gumuhit ng nagpapakita ng paggalang sa karapatan at dignidad ng tao at X kung hindi. Karapatan sa pagboto _____10. Pagkakapantay. Sapat na pabahay ______4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful