P. 1
DLP-4th Yr 1st Grading

DLP-4th Yr 1st Grading

|Views: 6,264|Likes:
Published by Jhetz Dizon

More info:

Published by: Jhetz Dizon on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

KAGAWARAN NG EDUKASYON

SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nahihinuha ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
2. Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos bilang pagkilala sa
kanayang kapangyarihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 1" 2
MAY- AKDA: #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
( apuri sa iyo anginoon sa paglikha mo sa lahat ng bagay)*. Nilikha Niya ang tao na
kanyang kawangis+ pinakabukod tangi sa kanyang nilikha. Nararapat lamang na habang
tayo,y nabubuhay sa mundo ay gawin natin ang lahat upang maging karapat" dapat tayo sa
kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: -aano ka ba ka biyaya sa lahat ng nilikha ng Diyos.
GAWAIN I:
Panuto: Sa bilang isa (1) hanggang sampu (10) kung saan ang isa (1) ang
pinakamahalaga, isulat mo ang mga biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
17. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GAWAIN II:
Panuto: Sagutin ang mga sumusnod na tanong:
1. Anu" ano ang masasabi mo sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng anginoon.
Ipaliwanag.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. %akit kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga ito sa iyo. angatwiranan.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0. aano mo pinahahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng anginoon.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang
kabutihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 0" 1
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
(Maraming salamat*. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga
pagkakataong tayo,y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan.
9ubalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating anginoon ang dapat
nating pasalamatan. Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin
ang mga biyayang kaloob Niya+ hindi ba,t tunay na hindi ito mabilang. Kadalasan tayo,y
nakakalimot sa Kanya. -anon paman+ ang anginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang
magpatawad. 9apagkat higit sa lahat+ dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang
Kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: aano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo.
GAWAIN I:
Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na
pagpapala.
Dakilang Aa !a Langi"#
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
GAWAIN II:
Dugtungan ang pangungusap.
Dakila ka Pangin%%n !a&agka"# /////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.': Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.
PAMAGAT NG GAWAIN: %uhay Kaloob ng Diyos
PSSLC 1.': Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.
LAYUNIN: Naipaliliwanag ang sariling opinion at saloobin tungkol sa tunay na kahulugan ng
buhay.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 2" 3
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
%inigyan tayo ng anginoon ng buhay. Dahil ditto+ nararapat lamang na atin itong
gawing kapaki" pakinabang at makabuluhan.
GAWAIN I:
Magdala ng pulang kartolina. -umawa ng apat :1; na pirasong hugis puso. Ang isa:1; sa
gagawin mong puso ay para sa iyo at ang tatlo :0; ay para sa iyong mga kamag"aral. Isulat
ang nasa ibaba at kumpletuhin ang pangungusap.
<alimbawa8
Pa(a !a Sa(ili
Mahalaga ako sa dahilang /////////////////////
//////////////////////
//////////////////////
Pa(a !a Kaag- a(al
Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang
//////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////
//////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////
//////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////
GAWAIN II:
Tapusin ang pahayag batay sa sariling pananaw.
1. Ang buhay ko ang pinakadakilang regalo ng anginoon sapagkat=
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. 9a regalo ng buhay na kaloob ng anginoon sa akin+ mapalad akp sapagkat=
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0. Aking napag" alaman> napagtanto na mahalaga ako sa dahilang=
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.': Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.
PAMAGAT NG GAWAIN: %uhay Kaloob ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nakapagtatala ng mga gawi at gawaing nagpapabuti sa kalagayan sa buhay.
2. Nabibigyang ? diin ang tamang pagpapahalaga sa regalo ng buhay na kaloob
ng anginoon.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 4" 5
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
Mapalad tayo sapagkat tayo,y nilikhang kawangis ng anginoon. Dahil ditto+ atin
itong ipagdiwang+ ikarangal at ipagpasalamat. Ang buhay ay may kabuluhan kung sa
tuwina+ ang sentro nito ay an gating anginoon. 9ikapin natin na sa paraan n gating
pamumuhay+ naroon at nangingibabaw ang pagpapahalagag ispiritwal. -awin nnating
mabunga an gating buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi n gating talino+ panahon+
yaman at kakayahan sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa. Tunay na kalugud" lugod sa
panginoon na ating pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob Niya sa atin.
PAGNINILAY- NILAY:
aano mo pinapahalagahan ang regalo ng buhay sa koloob sa iyo ng anginoon.
GAWAIN I:
Isa" isahin ang mga pagpapahalagang dapat itaguyod bilang pagpapahalaga sa
buhay. -awin ito sa pamamagitan ng akrostiks na8
B-
U-
)-
A-
Y-
GAWAIN II:
Basahin at pag- aralan ang mensahe ng tula.
*Wha" i! Li+,-.
/ Li+, i! a g%al# (,a0h i"
/ i! a 0hall,ng,# ,," i"
/ i! a 1(,a# (,ali2, i"
/ a ga,# &la3 i"
/ an %&&%("4ni"3# g(ab i"
/ a 3!",(3# 4&h%l1 i"
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Ano ang nagging mensahe para sa iyo ng tula.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. Aling linya ng tula ang naibigan mo at tumanim sa iyong isip. %akit.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0. 9a pamamagitan nito+ paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang regalong buhay na
ipinagkaloon sa iyo ng anginoon.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.5: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang.
PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao %ilang Moral at Ispiritwal na Nilalang
LAYUNIN: 1. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang.
2. Nabibigyang ? diin ang pagiging moral at ispiritwal ng tao.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 6"
17
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
Ang tao ay kakaiba sa lahat ng nilalang sa sandaigdigan. inagkalooban ito ng
kaluluwa at ang kaluluwang ito ang siyang nagbibigay" buhay sa tao. Dito nagmumula ang
ispiritwalidad na kalikasan ng tao. Ang tao bilang isang moral na nilalang ay tumutukoy sa
kanyang pagkilos nang tama o mali. Ang tao lamang ang may moral na pagpapahalaga.
PAGNINILAY- NILAY:
Ano ang kaibahan ng uman !"ts sa !"ts o# $an.
GAWAIN I:
%pali&anag ang kaibahan ng uman !"ts sa !"ts o# $an sa pamamagitan ng
pagguhit.
Kumakain ka sa kantina ng pagamutang pampubliko kung saan nakaratay ang mahal
mong ina. Mal@unAtion ng dalawang kidney ang sakit niya. Kailangang ma" dialysis siya sa
loon ng tatlong araw at kung hindi+ siya ay mamamatay. Isang pitaka ang natapakan mo sa
ilalim ng mesang kinakainan mo. Nang buksan mo+ maraming pera at may dolyar pa. Doktor
sa pagamutang iyon ang may" ari nito. Isasauli mo ba ang pitaka o hindi.
Batay sa sit&asyong ito, iguhit mo sa loob ng kahon sa susunod na pahina kung ano
ang pakahulugan mo sa 'Human Acts at !"ts o# Man(.
)4an A0"!: A0"! %+ Man:
GAWAIN II:
Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1. Ano ang iyong iginuhit sa *Human Acts”. %akit.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. Ano naman ang iyong iginuhit sa *Acts of Man”. %akit.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.5: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang.
PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao %ilang Moral at Ispiritwal na Nilalang
LAYUNIN: 1. Nakabubuo ng isang Aommitment o pagtatalaga ng sarili.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 11"
12
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
Kadalasan nating naririnig ang kasabihan na 'madali ang maging tao, subalit mahiral
ang magpakatao(.Ito ay sa kadahilanan na sa ating mga kilos o gawa+ nakikilala an gating
pagiging tunay na nilikha ng Diyos. Ang pagpapamalas ng makataong gawi> kilos :human
aAts; ay pagpapatunay lamang na tayo+ bilang tao+ ay may isip at damdamin na marunong
maawa at tumulong sa iba+ makalimot at magpatawad sa mga kasalanan at higit sa lahat ay
magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ang mga katangiang ito ng tao ang
nagpapalutang sa iba pa nating kakayahan bilang nilalang na tinatawag na gawi> kilos ng
tao :aAts o@ man;. Ang mga regular na gawain tulad ng pag"inom ng tubig+ pagrerelaks at
paglilibang sa buhay ay mahalaga upang mapangalagaan naman ang ating pisyolohikal+
pangkaisipam at sosyal na pangangailangan.
Ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao ay nalilinang. Ang tao bilang isang moral
at ispiritwal na nilalang ay kumikilos ayon sa kinikilala niyang mabuti o masama. Dapat
nating tandaan na ang mga karanasan+ kalayaan sa pagpapasya+ at dikta ng konsensya ay
maaaring magamit ng tao sa pagpapataas o pagpapababa ng kanyang moral at ispiritwal na
dimensyon.
PAGNINILAY- NILAY:
aano mo isinasabuhay ang pagiging moral at ispiritwal na tao.
GAWAIN I:
)uma&a ng isang "ommitment o pagtatalaga ng sarili sa pagsasabuhay ng tamang
posisyon sa mga isyung moral.
Ak% bilang kaba"aan a3 *************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
***********************************************************************************
GAWAIN II:
Pangat&iranan ang pahayag.
“Dahil sa pagbabago ng panahon, nababago rin ang pamantayan ukol sa
moralidad.”
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.6: Nahihinuha na ang layunin ng talino:intelleAt; ay ang pagtuklas ng katotohanan
at ang malayang loob:will; ay ang paggawa ng mabuti.
PAMAGAT NG GAWAIN: IntelleAt at Bill8 Ipinagkaloob sa Tao
LAYUNIN: 1. Nakikilala ang angking talino tungo sa pagtuklas ng katotohanan at
malayang
loob sa paggawa ng kabutihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 10"
11
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
May taglay na pag" iisip ang tao para sa kanyang pagkilos at pagpapasya. -anoon din
ang malayang loob :will;+ ng kakayahang pumili sa ating paghuhusga at mga aksyon. Nasa
tao na kung paano ito gagamitin para sa sarili at kapwa tungo sa pagkakamit ng kabutihan
at kaganapan sa buhay.
PAGNINILAY- NILAY:
aano nakatulong sa iyo ang iyong mga angking talino at kakayahan.
GAWAIN I:
Punan ng angkop na kasagutan ang ba&ay kahon upang mabuo ang di&a ng pahayag.
Ak% !i
Inihahalintulad ko ang aking sarili sa isang
Dahil sa taglay kong talino> kakayahan+ kung kaya,t Malaya kong nagagawa ang
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
at
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
tungo sa paglago at kaganapan ng aking pagkatao.
($agdikit ng iyong lara&an)
GAWAIN II:
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. %akit mo naihalintulad ang iyong sarili sa isang ///////////////////////////////.
Ipaliwanag.
2. 9a gawaing ito+ paano mo nagamit ang ispiritwal na pagkatulad ng tao sa intelleAt at will.
Ipaliwanag.
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.6: Nahihinuha na ang layunin ng talino:intelleAt; ay ang pagtuklas ng katotohanan
at ang malayang loob:will; ay ang paggawa ng mabuti.
PAMAGAT NG GAWAIN: IntelleAt at Bill8 Ipinagkaloob sa Tao
LAYUNIN: 1. Naipadarama ang pasasalamat sa anginoon sa pamamagitan ng
paggawa ng
mabuti sa kapwa.
2. Nakapagtatala ng mga hakbang upang malinang ang talino> kakayahan tungo
sa kabutihang panlahat.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 12"
13
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang
nagbibigay" buhay sa tao. Dito nagmumula ang ispiritwal na kalikasan ng tao. Dito rin nag"
uugat ang mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang. Isa na rito ang
kaisipam: intelleAt; at kalooban :will;. Ang intelleAt o kaisipan ay isang kapangyarihang
pakultad
na may tungkuling mag" isip. Dahil ditto+ nagagawa ng tao ang magtimbang" timbang at
magsuri ng mga bagay" bagay. Dahil sa mga kakayahang nabanggit+ makikita na ang
kaisipan ay may kakayahang mangalap ng mga karunungan at alamin ang totoo at tama.
Ang katotohanang ito ang nagsisilbing batayan ng tao sa kanyang pagpapasya. Ito ay
nagtutulak sa kanya para isagawa ang kanyang naisip. 9amakatwid+ may kakayahang
tuklasin ng tao ang mga bagay na makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa.
Ayon kay Dr. Twila -. unsalan et. al+ sa kanilang aklat na Kaganapan sa agkatao I
:2774;+ ang kalooban o will+ ang nagpapasya sa mga nakalap na impormasyon at kaisipan.
Ito rin ang nag" uudyok na piliin kung alin ang mabuti o tama. May kalayaan ang tao na piliin
ang mabuti o piliin ang masama.
GAWAIN I:
Basahin ang sit&asyon at isulat ang iyong gaga&in kung ika& ang nasa katayuan ng
tauhan.
Kabilang si Mary #ou sa mga pinagkakatiwalaan ng guro nila sa Matematika. 9iya ang
taga" kolekta ng mga takdang aralin at proyekto ng klase. Minsan+ dahil sa dami ng -awain
sa kanilang bahay at pag" aalaga sa may sakit na kapatid+ hindi niya nagawa ang kanyang
tungkulin.
Gaga7in:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GAWAIN II:
%bigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita:
1. 7ill % kal%%ban
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
'. in",ll,0" % kai!i&an
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.8: Napananagutan ang responsibilidad sa kaugnay ng kalayaan.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kalayaan8 Isang 'esponsibilidad
LAYUNIN: 1. Naipaliliwanag ang mga tamang hakbang sa paggamit ng kalayaan.
2. Nakaguguhit ng sariling simbolo ng kalayaan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 14"
27
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
Ano ba ang kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaan ay ang kapangyarihang mag"isip+
magpasya at kumilos para sa sarili. 9ubalit hindi ganap ang karapatan at kapangyarihang
ito. Kaakibat nito ay mga tungkuling dapat gampanan.
PAGNINILAY- NILAY:
aano mo ginagamit ang kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos.
GAWAIN I:
Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging malaya sa paglikha ng isang bagay+ ano
ang bagay na iyong gagawin. Iguhit mo ito sa loob ng kahon.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Ano ang iyong nagging batayan sa iyong paglikha. Ipaliwanag
2. ara kanino ang iyong nilikha at anu" anong kapakinabangan para sa iyong sarili at kapwa
ang maidudulot nito.
0. Naging mapanagutan ka bas a kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng anginoon. atunayan.
GAWAIN II:
)umuhit ng sariling simbolo ng kalayaan. %pali&anag ang kahulugan nito.
/////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////
GAWAIN III:
%pali&anag ang kasabihan:
Sag%": $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.9: Napatutunayan na ang (Natural #aw at DiCine #aw* ay pamantayan at gabay sa
maayos na pamumuhay.
PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at DiCine Moral #aw8 -abay sa Maayos na amumuhay
LAYUNIN: 1. Naipapaliwanag na ang batas ay makatutulong upang ganap na
makamtan ang paggalang sa karapatan at dignidad ng tao upang makamit ang
isang maayos na pamumuhay.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 21"
22
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
May tatlong pangunahing uri ng batas8 batas na batay sa paniniwala sa Diyos
(Di+ine $oral ,a&;D likas na batas (natural la&) at batas ng tao (human la&). Ang mga batas
na ito ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. <alimbawa+ sa ilalim ng
DiCine Moral #aw+ isa sa mga (batas, na pinaniniwalaan ay nagsasaad na higit na mahalaga
ang kabilang" buhay kaysa buhay dito sa mundo. %unga nito+ dapat maging matino dito sa
pamumuhay sa mundo upang sa pagpanaw ay makamit ang biyaya ng maluwalhating
kabilang" buhay.
Isa naming halimbawa ng likas na batas ay ang batas ng sanhi at bunga ("ause and
e##e"t). Ayon dito+ ano mang aksyon ay may kaakibat na reaksyon. Ang likas na batas+ kung
gayon+ ay mga batas na itinakda ng kalikasan.
Ang batas naman ng tao ay ang mga batas na nilikha ng mga taong binigyan ng
kapangyarihang gumawa nito. <alimbawa nito ay mga batas na pinagtitibay ng kongreso.
PAGNINILAY- NILAY:
-aano kahalaga ang batas para sa iyo.
GAWAIN I:
)uma&a ng isang batas na sa tingin mo ay kailangan sa inyong bahay upang
mapanatili ang kalinisan dito. %sulat ito sa loob ng kahon.
Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos
kung saan nagsisimula ang kalayaan
ng kanyang kapwa.
GAWAIN II:
9agutin ang mga sumusunod na tanong8
1. Ano ang kaisipan> mensahe ang hated sa iyo ng iyong isinulat.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. aano sa palagay mo makatutulong ang batas na iyong ginawa upang mapanatili ang
maayos na pamumuhay sa pamayanan. Ipaliwanag.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KAGAWARAN NG EDUKASYON
SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____
ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________ ISKOR:__________________
TAON AT PANGKAT:________________ PETSA:__________________
Concept Notes Repot
S!"##s$E%ec"se$D"## D&'"n($At
PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.9: Napatutunayan na ang (Natural #aw at DiCine #aw* ay pamantayan at gabay sa
maayos na pamumuhay.
PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at DiCine Moral #aw8 -abay sa Maayos na amumuhay
LAYUNIN: 1. Nabibigyang" halaga ang batas bilang pamantayan at gabay sa maayos na
pamumuhay.
2. Nakababalangkas ng mga babala o paalaala sa mabuting dulot ng pagsunod
sa batas ng Diyos at kalikasan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa agpapahalaga I! Pahina blg: 22"
20
MAY- AKDA8 #u$ A. %rillon at &enaida !. 'allama
KONSEPTO:
Kailangan ng bawat tao ang batas upang maging maayos ang gawin ang mga bagay"
bagay. Kung walang batas+ nawawala ang sistema+ kaayusan+ katarungan at kapayapaan.
Maaari nating maihalintulad ang batas sa isang babala o paalaala na gagabay sa tao sa
kanilang patutunguhan. Ang batas ng Diyos :Di+ine o -ternal ,a&) ay nagsisilbing batayan
sa lahat ng batas dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng tungkulin at layunin ng lahat ng
nilikha kung kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sakop ng %atas ng Diyos.
9amantala+ ang %atas Kalikasan (.atural ,a&) ay nagiging daan upang malaman ng tao ang
kanyang karapatan+ tungkulin at tutunguhin ng kanyang pagkalalang.
PAGNINILAY- NILAY:
-aano kahalaga ang pagsunod sa Diyos at Kalikasan.
GAWAIN I:
Bumalangkas ng isang babala o paalaala sa mabuting idudulot ng pagsunod sa Batas
ng Diyos at /alikasan.
GAWAIN II:
Suriing mabuti ang sit&asyon sa ba&at bilang. )umuhit ng kung ito ay
nagpapakita ng paggalang sa karapatan at dignidad ng tao at X kung hindi.
//////1. agbibigay ng sapat na edukasyon
//////2. <indi makatarungang paglilitis
//////0. 9apat na pabahay
//////1. agkakapantay" pantay sa mata ng batas
//////2. agmamaltrato sa katulong
//////3. Di tamang pagpapasuweldo
//////4. agbabawal sa pagpili ng gustong relihiyon
//////5. Kawalang" karapatan sa pagpapahayag ng isip at damdamin
//////6. Karapatan sa pagboto
/////17. agbasa o pakikialam sa sulat ng iba

Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin ang mga biyayang kaloob Niya.KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ Concept Notes Skills/Exercise/Drill Report Drawing/Art ISKOR:__________________ PETSA:__________________ PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Ganon paman. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Dugtungan ang pangungusap. hindi ba’t tunay na hindi ito mabilang? Kadalasan tayo’y nakakalimot sa Kanya. PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Dakilang Ama sa Langit. Subalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating Panginoon ang dapat nating pasalamatan.4 MAY. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga pagkakataong tayo’y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan. Sapagkat higit sa lahat. Dakila ka Panginoon sapagkat. dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan.NIILAY: Paano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo? GAWAIN I: Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapala. ang Panginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang magpatawad. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 3. Brillon at Zenaida V. PAGNILAY. _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ . Rallama KONSEPTO: “Maraming salamat”.AKDA: Luz A.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->