KAGAWARAN NG EDUKASYON

SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____

ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________
TAON AT PANGKAT:________________

ISKOR:__________________
PETSA:__________________

Concept Notes

Report

Skills/Exercise/Drill

Drawing/Art

PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nahihinuha ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
2. Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos bilang pagkilala sa
kanayang kapangyarihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV
Pahina blg: 1- 2
MAY- AKDA: Luz A. Brillon at Zenaida V. Rallama
KONSEPTO:
“ Papuri sa iyo Panginoon sa paglikha mo sa lahat ng bagay!”. Nilikha Niya ang tao na
kanyang kawangis, pinakabukod tangi sa kanyang nilikha. Nararapat lamang na habang
tayo’y nabubuhay sa mundo ay gawin natin ang lahat upang maging karapat- dapat tayo sa
kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: Gaano ka ba ka biyaya sa lahat ng nilikha ng Diyos?
GAWAIN I:
Panuto: Sa bilang isa (1) hanggang sampu (10) kung saan ang isa (1) ang
pinakamahalaga, isulat mo ang mga biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
GAWAIN II:
Panuto: Sagutin ang mga sumusnod na tanong:
1. Anu- ano ang masasabi mo sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
Ipaliwanag.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Bakit kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga ito sa iyo? Pangatwiranan.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Paano mo pinahahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dakilang Ama sa Langit. Brillon at Zenaida V. Dakila ka Panginoon sapagkat. dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan. ang Panginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang magpatawad. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga pagkakataong tayo’y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan. _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Dugtungan ang pangungusap.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Subalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating Panginoon ang dapat nating pasalamatan. Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin ang mga biyayang kaloob Niya.NIILAY: Paano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo? GAWAIN I: Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapala. Ganon paman. PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. PAGNILAY. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 3. Sapagkat higit sa lahat. hindi ba’t tunay na hindi ito mabilang? Kadalasan tayo’y nakakalimot sa Kanya.AKDA: Luz A.4 MAY. Rallama KONSEPTO: “Maraming salamat”. _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ .

BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 5. Ang isa(1) sa gagawin mong puso ay para sa iyo at ang tatlo (3) ay para sa iyong mga kamag-aral. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos PSSLC 1. mapalad akp sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Ang buhay ko ang pinakadakilang regalo ng Panginoon sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. Sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon sa akin. Rallama KONSEPTO: Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay.aral Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ GAWAIN II: Tapusin ang pahayag batay sa sariling pananaw.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.pakinabang at makabuluhan.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. Gumawa ng apat (4) na pirasong hugis puso. Brillon at Zenaida V.alaman/ napagtanto na mahalaga ako sa dahilang… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ . Aking napag. 1.________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. nararapat lamang na atin itong gawing kapaki.AKDA: Luz A. LAYUNIN: Naipaliliwanag ang sariling opinion at saloobin tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Isulat ang nasa ibaba at kumpletuhin ang pangungusap. Halimbawa: Para sa Sarili Mahalaga ako sa dahilang _____________________ ______________________ ______________________ Para sa Kamag. GAWAIN I: Magdala ng pulang kartolina.6 MAY. Dahil ditto.

lugod sa panginoon na ating pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob Niya sa atin. ikarangal at ipagpasalamat. Gawin nnating mabunga an gating buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi n gating talino. PAGNINILAY. Sa pamamagitan nito. Rallama KONSEPTO: Mapalad tayo sapagkat tayo’y nilikhang kawangis ng Panginoon.NILAY: Paano mo pinapahalagahan ang regalo ng buhay sa koloob sa iyo ng Panginoon? GAWAIN I: Isa. play it … an opportunity. Aling linya ng tula ang naibigan mo at tumanim sa iyong isip? Bakit? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 3. yaman at kakayahan sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa. naroon at nangingibabaw ang pagpapahalagag ispiritwal. Nakapagtatala ng mga gawi at gawaing nagpapabuti sa kalagayan sa buhay. Sikapin natin na sa paraan n gating pamumuhay. Dahil ditto. uphold it Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 7.8 MAY.AKDA: Luz A. atin itong ipagdiwang. Gawin ito sa pamamagitan ng akrostiks na: BUHAYGAWAIN II: Basahin at pag. ang sentro nito ay an gating Panginoon. paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang regalong buhay na ipinagkaloon sa iyo ng Panginoon? . panahon. “What is Life?” … Life is a goal. 2. Nabibigyang – diin ang tamang pagpapahalaga sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon. reach it … is a challenge.aralan ang mensahe ng tula. Ang buhay ay may kabuluhan kung sa tuwina. grab it … a mystery. Tunay na kalugud. realize it … a game.____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Ano ang nagging mensahe para sa iyo ng tula? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 2.isahin ang mga pagpapahalagang dapat itaguyod bilang pagpapahalaga sa buhay.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos LAYUNIN: 1. Brillon at Zenaida V. meet it … is a dream.

Ano ang iyong iginuhit sa “Human Acts”? Bakit? . 2. Dito nagmumula ang ispiritwalidad na kalikasan ng tao. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. Ang tao lamang ang may moral na pagpapahalaga. Nang buksan mo. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang. Doktor sa pagamutang iyon ang may.dialysis siya sa loon ng tatlong araw at kung hindi.________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Kumakain ka sa kantina ng pagamutang pampubliko kung saan nakaratay ang mahal mong ina.ari nito. Human Acts: Acts of Man: GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. maraming pera at may dolyar pa. Kailangang ma. Malfunction ng dalawang kidney ang sakit niya. iguhit mo sa loob ng kahon sa susunod na pahina kung ano ang pakahulugan mo sa “Human Acts at Acts of Man”. Ang tao bilang isang moral na nilalang ay tumutukoy sa kanyang pagkilos nang tama o mali.AKDA: Luz A.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang.buhay sa tao. 1. Brillon at Zenaida V.NILAY: Ano ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man? GAWAIN I: Ipaliwanag ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man sa pamamagitan ng pagguhit. Isasauli mo ba ang pitaka o hindi? Batay sa sitwasyong ito. Isang pitaka ang natapakan mo sa ilalim ng mesang kinakainan mo. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay kakaiba sa lahat ng nilalang sa sandaigdigan. Pinagkalooban ito ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang siyang nagbibigay. Nabibigyang – diin ang pagiging moral at ispiritwal ng tao. siya ay mamamatay. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 910 MAY. PAGNINILAY.

Ang tao bilang isang moral at ispiritwal na nilalang ay kumikilos ayon sa kinikilala niyang mabuti o masama.AKDA: Luz A. makalimot at magpatawad sa mga kasalanan at higit sa lahat ay magmahal nang walang hinihintay na kapalit._______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. pagrerelaks at paglilibang sa buhay ay mahalaga upang mapangalagaan naman ang ating pisyolohikal. Ang mga katangiang ito ng tao ang nagpapalutang sa iba pa nating kakayahan bilang nilalang na tinatawag na gawi/ kilos ng tao (acts of man). subalit mahiral ang magpakatao”. PAGNINILAY. ay may isip at damdamin na marunong maawa at tumulong sa iba. Nakabubuo ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili.Ito ay sa kadahilanan na sa ating mga kilos o gawa. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1112 MAY. pangkaisipam at sosyal na pangangailangan. Dapat nating tandaan na ang mga karanasan. bilang tao. Ang mga regular na gawain tulad ng pag-inom ng tubig. Brillon at Zenaida V.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. Ang pagpapamalas ng makataong gawi/ kilos (human acts) ay pagpapatunay lamang na tayo. nakikilala an gating pagiging tunay na nilikha ng Diyos. Ano naman ang iyong iginuhit sa “Acts of Man”? Bakit? ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. nababago rin ang pamantayan ukol sa moralidad. Ako bilang kabataan ay _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Pangatwiranan ang pahayag. at dikta ng konsensya ay maaaring magamit ng tao sa pagpapataas o pagpapababa ng kanyang moral at ispiritwal na dimensyon.” ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ . PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. “Dahil sa pagbabago ng panahon. Rallama KONSEPTO: Kadalasan nating naririnig ang kasabihan na “madali ang maging tao.NILAY: Paano mo isinasabuhay ang pagiging moral at ispiritwal na tao? GAWAIN I: Gumawa ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili sa pagsasabuhay ng tamang posisyon sa mga isyung moral. Ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao ay nalilinang. kalayaan sa pagpapasya.

PAGNINILAY. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1314 MAY.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. Nasa tao na kung paano ito gagamitin para sa sarili at kapwa tungo sa pagkakamit ng kabutihan at kaganapan sa buhay. Ako si (Magdikit ng iyong larawan) Inihahalintulad ko ang aking sarili sa isang Dahil sa taglay kong talino/ kakayahan. kung kaya’t Malaya kong nagagawa ang ___________________________________________________________________________ at ___________________________________________________________________________ tungo sa paglago at kaganapan ng aking pagkatao.AKDA: Luz A.iisip ang tao para sa kanyang pagkilos at pagpapasya. Ganoon din ang malayang loob (will). .NILAY: Paano nakatulong sa iyo ang iyong mga angking talino at kakayahan? GAWAIN I: Punan ng angkop na kasagutan ang baway kahon upang mabuo ang diwa ng pahayag. Brillon at Zenaida V. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1.___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Nakikilala ang angking talino tungo sa pagtuklas ng katotohanan at malayang loob sa paggawa ng kabutihan. Rallama KONSEPTO: May taglay na pag. ng kakayahang pumili sa ating paghuhusga at mga aksyon.

isip. Dahil sa mga kakayahang nabanggit.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. Naipadarama ang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Twila G. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. Gagawin: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ . 2. Punsalan et.AKDA: Luz A. dahil sa dami ng Gawain sa kanilang bahay at pag.kolekta ng mga takdang aralin at proyekto ng klase. Isa na rito ang kaisipam( intellect) at kalooban (will). Minsan. al. Kabilang si Mary Lou sa mga pinagkakatiwalaan ng guro nila sa Matematika. ang nagpapasya sa mga nakalap na impormasyon at kaisipan.aalaga sa may sakit na kapatid. 2. Sa gawaing ito. Nakapagtatala ng mga hakbang upang malinang ang talino/ kakayahan tungo sa kabutihang panlahat. Siya ang taga.timbang at magsuri ng mga bagay. paano mo nagamit ang ispiritwal na pagkatulad ng tao sa intellect at will? Ipaliwanag. May kalayaan ang tao na piliin ang mabuti o piliin ang masama. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang nagbibigay. Ang intellect o kaisipan ay isang kapangyarihang pakultad na may tungkuling mag. ang kalooban o will. sa kanilang aklat na Kaganapan sa Pagkatao I (2007). Dito rin naguugat ang mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang.buhay sa tao. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1516 MAY. Ito rin ang nag. Dito nagmumula ang ispiritwal na kalikasan ng tao.bagay. Samakatwid.uudyok na piliin kung alin ang mabuti o tama. Bakit mo naihalintulad ang iyong sarili sa isang _______________________________? Ipaliwanag. GAWAIN I: Basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa katayuan ng tauhan. makikita na ang kaisipan ay may kakayahang mangalap ng mga karunungan at alamin ang totoo at tama. Ang katotohanang ito ang nagsisilbing batayan ng tao sa kanyang pagpapasya.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. may kakayahang tuklasin ng tao ang mga bagay na makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa. nagagawa ng tao ang magtimbang. KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Brillon at Zenaida V. Ayon kay Dr. Dahil ditto. hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin. Ito ay nagtutulak sa kanya para isagawa ang kanyang naisip.

Para kanino ang iyong nilikha at anu. Rallama KONSEPTO: Ano ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan ay ang kapangyarihang mag-isip. Ano ang iyong nagging batayan sa iyong paglikha? Ipaliwanag 2. 2.NILAY: Paano mo ginagamit ang kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? GAWAIN I: Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging malaya sa paglikha ng isang bagay. will o kalooban ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. Naipaliliwanag ang mga tamang hakbang sa paggamit ng kalayaan. Kaakibat nito ay mga tungkuling dapat gampanan. Ipaliwanag ang kahulugan nito. _____________________________________________ . PAGNINILAY. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. ano ang bagay na iyong gagawin. magpasya at kumilos para sa sarili. Naging mapanagutan ka bas a kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Patunayan.AKDA: Luz A.GAWAIN II: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: 1. PAMAGAT NG GAWAIN: Kalayaan: Isang Responsibilidad LAYUNIN: 1. intellect o kaisipan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. GAWAIN II: Gumuhit ng sariling simbolo ng kalayaan.anong kapakinabangan para sa iyong sarili at kapwa ang maidudulot nito? 3.5: Napananagutan ang responsibilidad sa kaugnay ng kalayaan. Brillon at Zenaida V. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1720 MAY. Subalit hindi ganap ang karapatan at kapangyarihang ito. Iguhit mo ito sa loob ng kahon. Nakaguguhit ng sariling simbolo ng kalayaan.

6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. Ayon dito. Brillon at Zenaida V. likas na batas (natural law) at batas ng tao (human law). Naipapaliwanag na ang batas ay makatutulong upang ganap na makamtan ang paggalang sa karapatan at dignidad ng tao upang makamit ang isang maayos na pamumuhay. Isa naming halimbawa ng likas na batas ay ang batas ng sanhi at bunga (cause and effect). BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2122 MAY. Halimbawa nito ay mga batas na pinagtitibay ng kongreso. ay mga batas na itinakda ng kalikasan. . Ang likas na batas.buhay. kung gayon. Halimbawa. ano mang aksyon ay may kaakibat na reaksyon. sa ilalim ng Divine Moral Law.AKDA: Luz A. PAGNINILAY._____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ GAWAIN III: Ipaliwanag ang kasabihan: Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kalayaan ng kanyang kapwa. Sagot: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.NILAY: Gaano kahalaga ang batas para sa iyo? GAWAIN I: Gumawa ng isang batas na sa tingin mo ay kailangan sa inyong bahay upang mapanatili ang kalinisan dito. Rallama KONSEPTO: May tatlong pangunahing uri ng batas: batas na batay sa paniniwala sa Diyos (Divine Moral Law). dapat maging matino dito sa pamumuhay sa mundo upang sa pagpanaw ay makamit ang biyaya ng maluwalhating kabilang.buhay kaysa buhay dito sa mundo. isa sa mga “batas’ na pinaniniwalaan ay nagsasaad na higit na mahalaga ang kabilang. Bunga nito. Isulat ito sa loob ng kahon. Ang mga batas na ito ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Ang batas naman ng tao ay ang mga batas na nilikha ng mga taong binigyan ng kapangyarihang gumawa nito.

halaga ang batas bilang pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Rallama KONSEPTO: Kailangan ng bawat tao ang batas upang maging maayos ang gawin ang mga bagaybagay. Maaari nating maihalintulad ang batas sa isang babala o paalaala na gagabay sa tao sa kanilang patutunguhan. Nabibigyang. tungkulin at tutunguhin ng kanyang pagkalalang.NILAY: Gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos at Kalikasan? GAWAIN I: Bumalangkas ng isang babala o paalaala sa mabuting idudulot ng pagsunod sa Batas ng Diyos at Kalikasan. kaayusan.AKDA: Luz A. GAWAIN II: . PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. Ipaliwanag.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. PAGNINILAY. Paano sa palagay mo makatutulong ang batas na iyong ginawa upang mapanatili ang maayos na pamumuhay sa pamayanan. Nakababalangkas ng mga babala o paalaala sa mabuting dulot ng pagsunod sa batas ng Diyos at kalikasan. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2223 MAY. Ang batas ng Diyos (Divine o Eternal Law) ay nagsisilbing batayan sa lahat ng batas dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng tungkulin at layunin ng lahat ng nilikha kung kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sakop ng Batas ng Diyos. 2. Kung walang batas.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Brillon at Zenaida V. katarungan at kapayapaan. nawawala ang sistema. Ano ang kaisipan/ mensahe ang hated sa iyo ng iyong isinulat? _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Samantala. ang Batas Kalikasan (Natural Law) ay nagiging daan upang malaman ng tao ang kanyang karapatan.

Gumuhit ng nagpapakita ng paggalang sa karapatan at dignidad ng tao at X kung hindi. ______1. Pagbabawal sa pagpili ng gustong relihiyon ______8. Hindi makatarungang paglilitis ______3.Suriing mabuti ang sitwasyon sa bawat bilang. Pagbasa o pakikialam sa sulat ng iba kung ito ay .pantay sa mata ng batas ______5. Pagmamaltrato sa katulong ______6.karapatan sa pagpapahayag ng isip at damdamin ______9. Kawalang. Pagkakapantay. Karapatan sa pagboto _____10. Pagbibigay ng sapat na edukasyon ______2. Sapat na pabahay ______4. Di tamang pagpapasuweldo ______7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful