KAGAWARAN NG EDUKASYON

SANGAY NG BOHOL
MATAAS NA PAARALAN NG ___________________
EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV
UNANG MARKAHAN
GAWAIN BILANG ____

ACTIVITY SHEET
PANGALAN:_______________________
TAON AT PANGKAT:________________

ISKOR:__________________
PETSA:__________________

Concept Notes

Report

Skills/Exercise/Drill

Drawing/Art

PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao
PSSLC 1.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
LAYUNIN: 1. Nahihinuha ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos.
2. Napahahalagahan ang mga biyayang kaloob ng Diyos bilang pagkilala sa
kanayang kapangyarihan.
BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV
Pahina blg: 1- 2
MAY- AKDA: Luz A. Brillon at Zenaida V. Rallama
KONSEPTO:
“ Papuri sa iyo Panginoon sa paglikha mo sa lahat ng bagay!”. Nilikha Niya ang tao na
kanyang kawangis, pinakabukod tangi sa kanyang nilikha. Nararapat lamang na habang
tayo’y nabubuhay sa mundo ay gawin natin ang lahat upang maging karapat- dapat tayo sa
kanyang kadakilaan at kapangyarihan.
PAGNILAY- NIILAY: Gaano ka ba ka biyaya sa lahat ng nilikha ng Diyos?
GAWAIN I:
Panuto: Sa bilang isa (1) hanggang sampu (10) kung saan ang isa (1) ang
pinakamahalaga, isulat mo ang mga biyayang kaloob sa iyo ng Panginoon.
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________
GAWAIN II:
Panuto: Sagutin ang mga sumusnod na tanong:
1. Anu- ano ang masasabi mo sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
Ipaliwanag.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Bakit kaya ipinagkaloob ng Diyos ang mga ito sa iyo? Pangatwiranan.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Paano mo pinahahalagahan ang mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ang Panginoon ay palagi ng nakakaunawa at handang magpatawad. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 3. Sapagkat higit sa lahat. Subalit kung minsan ay hindi natin naaalala na higit sa lahat an gating Panginoon ang dapat nating pasalamatan. hindi ba’t tunay na hindi ito mabilang? Kadalasan tayo’y nakakalimot sa Kanya. PAGNILAY. Kung bibigyan lamang natin ang ating sarili ng pagkakataong bilangin ang mga biyayang kaloob Niya. Ganon paman.AKDA: Luz A.KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. PAMAGAT NG GAWAIN: Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos LAYUNIN: Nakagagawa ng isang sulat ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.NIILAY: Paano mo pinapasalamatan ang Diyos sa Kanyang kabutihan sa iyo? GAWAIN I: Sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang patuloy na pagpapala. Dakila ka Panginoon sapagkat. Dakilang Ama sa Langit. dapat lamang na ating kilalanin at pahalagahan ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan.1: Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Rallama KONSEPTO: “Maraming salamat”. Madalas nating sinasambit ang mga salitang ito sa mga pagkakataong tayo’y pinapurihan matapos ang isang gawaing lubos na naisakatuparan.4 MAY. Brillon at Zenaida V. _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ . _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Dugtungan ang pangungusap.

pakinabang at makabuluhan. nararapat lamang na atin itong gawing kapaki. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos PSSLC 1. Sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon sa akin. GAWAIN I: Magdala ng pulang kartolina. 1. Brillon at Zenaida V. Ang isa(1) sa gagawin mong puso ay para sa iyo at ang tatlo (3) ay para sa iyong mga kamag-aral. LAYUNIN: Naipaliliwanag ang sariling opinion at saloobin tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Ang buhay ko ang pinakadakilang regalo ng Panginoon sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2. Rallama KONSEPTO: Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Aking napag. Dahil ditto. Halimbawa: Para sa Sarili Mahalaga ako sa dahilang _____________________ ______________________ ______________________ Para sa Kamag.________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 5.AKDA: Luz A. Gumawa ng apat (4) na pirasong hugis puso.6 MAY.aral Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang Mahalaga ako sa dahilang ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ GAWAIN II: Tapusin ang pahayag batay sa sariling pananaw. Isulat ang nasa ibaba at kumpletuhin ang pangungusap.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. mapalad akp sapagkat… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.alaman/ napagtanto na mahalaga ako sa dahilang… ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ .

“What is Life?” … Life is a goal. Gawin nnating mabunga an gating buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi n gating talino. paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang regalong buhay na ipinagkaloon sa iyo ng Panginoon? . Nabibigyang – diin ang tamang pagpapahalaga sa regalo ng buhay na kaloob ng Panginoon. PAMAGAT NG GAWAIN: Buhay Kaloob ng Diyos LAYUNIN: 1. realize it … a game. Ang buhay ay may kabuluhan kung sa tuwina. reach it … is a challenge. yaman at kakayahan sa lahat ng pagkakataon sa ating kapwa. ang sentro nito ay an gating Panginoon. panahon. Dahil ditto. Tunay na kalugud. Brillon at Zenaida V. naroon at nangingibabaw ang pagpapahalagag ispiritwal.lugod sa panginoon na ating pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob Niya sa atin. Gawin ito sa pamamagitan ng akrostiks na: BUHAYGAWAIN II: Basahin at pag. grab it … a mystery. play it … an opportunity.NILAY: Paano mo pinapahalagahan ang regalo ng buhay sa koloob sa iyo ng Panginoon? GAWAIN I: Isa.____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 7.isahin ang mga pagpapahalagang dapat itaguyod bilang pagpapahalaga sa buhay.8 MAY. meet it … is a dream. 2. Aling linya ng tula ang naibigan mo at tumanim sa iyong isip? Bakit? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 3. ikarangal at ipagpasalamat. uphold it Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1.2: Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao.aralan ang mensahe ng tula. atin itong ipagdiwang. Rallama KONSEPTO: Mapalad tayo sapagkat tayo’y nilikhang kawangis ng Panginoon. PAGNINILAY.AKDA: Luz A. Sa pamamagitan nito. Nakapagtatala ng mga gawi at gawaing nagpapabuti sa kalagayan sa buhay. Ano ang nagging mensahe para sa iyo ng tula? _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ 2. Sikapin natin na sa paraan n gating pamumuhay.

Ano ang iyong iginuhit sa “Human Acts”? Bakit? . Dito nagmumula ang ispiritwalidad na kalikasan ng tao. Kailangang ma. Natutukoy na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang. Doktor sa pagamutang iyon ang may. Isang pitaka ang natapakan mo sa ilalim ng mesang kinakainan mo.buhay sa tao. Nang buksan mo. Isasauli mo ba ang pitaka o hindi? Batay sa sitwasyong ito. Pinagkalooban ito ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang siyang nagbibigay. Human Acts: Acts of Man: GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. maraming pera at may dolyar pa. Nabibigyang – diin ang pagiging moral at ispiritwal ng tao. Ang tao lamang ang may moral na pagpapahalaga. siya ay mamamatay.dialysis siya sa loon ng tatlong araw at kung hindi. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 910 MAY. Brillon at Zenaida V.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang.NILAY: Ano ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man? GAWAIN I: Ipaliwanag ang kaibahan ng Human Acts sa Acts of Man sa pamamagitan ng pagguhit. iguhit mo sa loob ng kahon sa susunod na pahina kung ano ang pakahulugan mo sa “Human Acts at Acts of Man”.ari nito. 2. Malfunction ng dalawang kidney ang sakit niya. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay kakaiba sa lahat ng nilalang sa sandaigdigan.AKDA: Luz A. Kumakain ka sa kantina ng pagamutang pampubliko kung saan nakaratay ang mahal mong ina. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. PAGNINILAY.________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Ang tao bilang isang moral na nilalang ay tumutukoy sa kanyang pagkilos nang tama o mali.

ay may isip at damdamin na marunong maawa at tumulong sa iba.” ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ . Rallama KONSEPTO: Kadalasan nating naririnig ang kasabihan na “madali ang maging tao. pagrerelaks at paglilibang sa buhay ay mahalaga upang mapangalagaan naman ang ating pisyolohikal. Ang mga katangiang ito ng tao ang nagpapalutang sa iba pa nating kakayahan bilang nilalang na tinatawag na gawi/ kilos ng tao (acts of man). PAGNINILAY. Ang pagpapamalas ng makataong gawi/ kilos (human acts) ay pagpapatunay lamang na tayo. bilang tao. nakikilala an gating pagiging tunay na nilikha ng Diyos. Ano naman ang iyong iginuhit sa “Acts of Man”? Bakit? ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. at dikta ng konsensya ay maaaring magamit ng tao sa pagpapataas o pagpapababa ng kanyang moral at ispiritwal na dimensyon. Brillon at Zenaida V. kalayaan sa pagpapasya. Nakabubuo ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili.NILAY: Paano mo isinasabuhay ang pagiging moral at ispiritwal na tao? GAWAIN I: Gumawa ng isang commitment o pagtatalaga ng sarili sa pagsasabuhay ng tamang posisyon sa mga isyung moral. Ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao ay nalilinang.3: Nakikilala na ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. subalit mahiral ang magpakatao”.AKDA: Luz A. Dapat nating tandaan na ang mga karanasan._______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2.Ito ay sa kadahilanan na sa ating mga kilos o gawa. Ang mga regular na gawain tulad ng pag-inom ng tubig. makalimot at magpatawad sa mga kasalanan at higit sa lahat ay magmahal nang walang hinihintay na kapalit. PAMAGAT NG GAWAIN: Ang Tao Bilang Moral at Ispiritwal na Nilalang LAYUNIN: 1. Ang tao bilang isang moral at ispiritwal na nilalang ay kumikilos ayon sa kinikilala niyang mabuti o masama. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1112 MAY. “Dahil sa pagbabago ng panahon. pangkaisipam at sosyal na pangangailangan. nababago rin ang pamantayan ukol sa moralidad. Ako bilang kabataan ay _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ GAWAIN II: Pangatwiranan ang pahayag.

Rallama KONSEPTO: May taglay na pag.NILAY: Paano nakatulong sa iyo ang iyong mga angking talino at kakayahan? GAWAIN I: Punan ng angkop na kasagutan ang baway kahon upang mabuo ang diwa ng pahayag. Brillon at Zenaida V. Nasa tao na kung paano ito gagamitin para sa sarili at kapwa tungo sa pagkakamit ng kabutihan at kaganapan sa buhay.___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1.iisip ang tao para sa kanyang pagkilos at pagpapasya. . Ako si (Magdikit ng iyong larawan) Inihahalintulad ko ang aking sarili sa isang Dahil sa taglay kong talino/ kakayahan.AKDA: Luz A.4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. Nakikilala ang angking talino tungo sa pagtuklas ng katotohanan at malayang loob sa paggawa ng kabutihan. kung kaya’t Malaya kong nagagawa ang ___________________________________________________________________________ at ___________________________________________________________________________ tungo sa paglago at kaganapan ng aking pagkatao. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1314 MAY. PAGNINILAY. ng kakayahang pumili sa ating paghuhusga at mga aksyon. Ganoon din ang malayang loob (will).

GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Rallama KONSEPTO: Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at ang kaluluwang ito ang nagbibigay. Nakapagtatala ng mga hakbang upang malinang ang talino/ kakayahan tungo sa kabutihang panlahat. 2. Ito ay nagtutulak sa kanya para isagawa ang kanyang naisip. PAMAGAT NG GAWAIN: Intellect at Will: Ipinagkaloob sa Tao LAYUNIN: 1. ang nagpapasya sa mga nakalap na impormasyon at kaisipan. ang kalooban o will. al. hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin.bagay. Dahil ditto. Twila G. Gagawin: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ . Ang katotohanang ito ang nagsisilbing batayan ng tao sa kanyang pagpapasya.timbang at magsuri ng mga bagay. May kalayaan ang tao na piliin ang mabuti o piliin ang masama. Kabilang si Mary Lou sa mga pinagkakatiwalaan ng guro nila sa Matematika.AKDA: Luz A. Bakit mo naihalintulad ang iyong sarili sa isang _______________________________? Ipaliwanag. Brillon at Zenaida V. Naipadarama ang pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Ayon kay Dr. Sa gawaing ito. makikita na ang kaisipan ay may kakayahang mangalap ng mga karunungan at alamin ang totoo at tama. Siya ang taga. may kakayahang tuklasin ng tao ang mga bagay na makabubuti sa kanya at sa kanyang kapwa. sa kanilang aklat na Kaganapan sa Pagkatao I (2007). Dahil sa mga kakayahang nabanggit. Dito rin naguugat ang mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang. 2.uudyok na piliin kung alin ang mabuti o tama. dahil sa dami ng Gawain sa kanilang bahay at pag.buhay sa tao. Ito rin ang nag.aalaga sa may sakit na kapatid. Dito nagmumula ang ispiritwal na kalikasan ng tao. nagagawa ng tao ang magtimbang. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1516 MAY. Samakatwid.kolekta ng mga takdang aralin at proyekto ng klase.isip. Punsalan et. Isa na rito ang kaisipam( intellect) at kalooban (will).4: Nahihinuha na ang layunin ng talino(intellect) ay ang pagtuklas ng katotohanan at ang malayang loob(will) ay ang paggawa ng mabuti. Minsan. GAWAIN I: Basahin ang sitwasyon at isulat ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa katayuan ng tauhan. paano mo nagamit ang ispiritwal na pagkatulad ng tao sa intellect at will? Ipaliwanag. Ang intellect o kaisipan ay isang kapangyarihang pakultad na may tungkuling mag.

2. PAMAGAT NG GAWAIN: Kalayaan: Isang Responsibilidad LAYUNIN: 1. intellect o kaisipan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Ipaliwanag ang kahulugan nito.5: Napananagutan ang responsibilidad sa kaugnay ng kalayaan.anong kapakinabangan para sa iyong sarili at kapwa ang maidudulot nito? 3. Kaakibat nito ay mga tungkuling dapat gampanan. Ano ang iyong nagging batayan sa iyong paglikha? Ipaliwanag 2. PAGNINILAY. Iguhit mo ito sa loob ng kahon. will o kalooban ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 2.GAWAIN II: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: 1. Subalit hindi ganap ang karapatan at kapangyarihang ito. Para kanino ang iyong nilikha at anu. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Naipaliliwanag ang mga tamang hakbang sa paggamit ng kalayaan. Rallama KONSEPTO: Ano ba ang kahulugan ng kalayaan? Ang kalayaan ay ang kapangyarihang mag-isip. Brillon at Zenaida V. Nakaguguhit ng sariling simbolo ng kalayaan. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 1720 MAY.AKDA: Luz A.NILAY: Paano mo ginagamit ang kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? GAWAIN I: Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging malaya sa paglikha ng isang bagay. Naging mapanagutan ka bas a kalayaang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Patunayan. magpasya at kumilos para sa sarili. _____________________________________________ . ano ang bagay na iyong gagawin. GAWAIN II: Gumuhit ng sariling simbolo ng kalayaan.

likas na batas (natural law) at batas ng tao (human law). Sagot: _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. Isa naming halimbawa ng likas na batas ay ang batas ng sanhi at bunga (cause and effect). Bunga nito.buhay. Ang batas naman ng tao ay ang mga batas na nilikha ng mga taong binigyan ng kapangyarihang gumawa nito. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2122 MAY. Ayon dito._____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ GAWAIN III: Ipaliwanag ang kasabihan: Ang kalayaan ng tao ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang kalayaan ng kanyang kapwa. kung gayon. Isulat ito sa loob ng kahon. Rallama KONSEPTO: May tatlong pangunahing uri ng batas: batas na batay sa paniniwala sa Diyos (Divine Moral Law). Halimbawa.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Ang mga batas na ito ay kailangan upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. PAGNINILAY. sa ilalim ng Divine Moral Law. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. ay mga batas na itinakda ng kalikasan.AKDA: Luz A. Ang likas na batas. .buhay kaysa buhay dito sa mundo. Halimbawa nito ay mga batas na pinagtitibay ng kongreso. dapat maging matino dito sa pamumuhay sa mundo upang sa pagpanaw ay makamit ang biyaya ng maluwalhating kabilang. Naipapaliwanag na ang batas ay makatutulong upang ganap na makamtan ang paggalang sa karapatan at dignidad ng tao upang makamit ang isang maayos na pamumuhay. ano mang aksyon ay may kaakibat na reaksyon.NILAY: Gaano kahalaga ang batas para sa iyo? GAWAIN I: Gumawa ng isang batas na sa tingin mo ay kailangan sa inyong bahay upang mapanatili ang kalinisan dito. Brillon at Zenaida V. isa sa mga “batas’ na pinaniniwalaan ay nagsasaad na higit na mahalaga ang kabilang.

PAGNINILAY. Samantala.6: Napatutunayan na ang “Natural Law at Divine Law” ay pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Ipaliwanag. ang Batas Kalikasan (Natural Law) ay nagiging daan upang malaman ng tao ang kanyang karapatan. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG BOHOL MATAAS NA PAARALAN NG ___________________ EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA IV UNANG MARKAHAN GAWAIN BILANG ____ ACTIVITY SHEET PANGALAN:_______________________ TAON AT PANGKAT:________________ ISKOR:__________________ PETSA:__________________ Concept Notes Report Skills/Exercise/Drill Drawing/Art PAKSA: Ang Moral at Ispiritwal na Dimensyon ng Tao PSSLC 1. nawawala ang sistema.AKDA: Luz A. kaayusan. Rallama KONSEPTO: Kailangan ng bawat tao ang batas upang maging maayos ang gawin ang mga bagaybagay. Maaari nating maihalintulad ang batas sa isang babala o paalaala na gagabay sa tao sa kanilang patutunguhan. Paano sa palagay mo makatutulong ang batas na iyong ginawa upang mapanatili ang maayos na pamumuhay sa pamayanan.halaga ang batas bilang pamantayan at gabay sa maayos na pamumuhay. Ang batas ng Diyos (Divine o Eternal Law) ay nagsisilbing batayan sa lahat ng batas dahil ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng tungkulin at layunin ng lahat ng nilikha kung kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo ay sakop ng Batas ng Diyos. tungkulin at tutunguhin ng kanyang pagkalalang. katarungan at kapayapaan. Nakababalangkas ng mga babala o paalaala sa mabuting dulot ng pagsunod sa batas ng Diyos at kalikasan. Nabibigyang. Ano ang kaisipan/ mensahe ang hated sa iyo ng iyong isinulat? _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2.GAWAIN II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. GAWAIN II: .NILAY: Gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos at Kalikasan? GAWAIN I: Bumalangkas ng isang babala o paalaala sa mabuting idudulot ng pagsunod sa Batas ng Diyos at Kalikasan. 2. Kung walang batas. PAMAGAT NG GAWAIN: Natural at Divine Moral Law: Gabay sa Maayos na Pamumuhay LAYUNIN: 1. BATAYANG AKLAT: Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Pahina blg: 2223 MAY. Brillon at Zenaida V.

Gumuhit ng nagpapakita ng paggalang sa karapatan at dignidad ng tao at X kung hindi. Hindi makatarungang paglilitis ______3. Pagbabawal sa pagpili ng gustong relihiyon ______8. Pagkakapantay. Karapatan sa pagboto _____10. Sapat na pabahay ______4.Suriing mabuti ang sitwasyon sa bawat bilang. Pagmamaltrato sa katulong ______6. Pagbasa o pakikialam sa sulat ng iba kung ito ay . Kawalang.karapatan sa pagpapahayag ng isip at damdamin ______9.pantay sa mata ng batas ______5. Di tamang pagpapasuweldo ______7. ______1. Pagbibigay ng sapat na edukasyon ______2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful