Department of Education

Region III

Division of Pampanga
Philippine Education Learning Competencies (PELC) in ICT (Grades IV- VI) IKAAPAT NA BAITANG
UNANG MARKAHAN ELEMENTARY LEARNING COMPETENCIES IN COMPUTER IV
1. Matukoy ang ibat-ibang pinagmulan ng kompyuter 2. Mailarawan ang kompyuter 2.1 Mailahad ang mga gamit at kahalagahan ng kompyuter 2.2 Makilala at natutukoy ang ibat-ibang bahagi ng kompyuter  input at output devices 3. Magamit ang ibat-ibang bahagi ng kompyuter sa ibat-ibang paraan 3.1 Maisagawa ng wasto ang mga hakbang sa pagkakabit ng mga koneksyon ng mga kompyuter 3.2Maipakita ang pagbubukas at pagsasara ng

IKALIMANG BAITANG
UNANG MARKAHAN

IKAANIM NA BAITANG
UNANG MARKAHAN

ELEMENTARY LEARNING COMPETENCIES IN ELEMENTARY LEARNING COMPETENCIES IN COMPUTER VI I. Wastong Pangangalaga ng Kompyuter COMPUTER V
A. Ang Kompyuter Hardware 1. Masasabi ang mga nagagawa ng kompyuter sa pang-araw-araw na gawain 1.1. Masasabi ang kahulugan ng kompyuter 1.2. Masasabi ang wastong pangangalaga sa paggamit ng kompyuter 1.3. Maipapakita at maisagawa ang pagiingat, pangangalaga at paggamit ng Kompyuter B. Ang Kompyuter Software 1. Maisasagawa ang mga wastong pamamalakad ng mga files o managing files 1.1. pag-create at pag-delete ng folder at document 1.2 pag-open at pag-close ng folder at document 1.1 Maipakita ang wastong pangangalaga ng mga bahagi ng kompyuter. 1.2 Maisagawa ang wastong paglilinis ng mga bahagi ng kompyuter. 1.3 Masabi ang wastong hakbang sa paglilinis at pangangalaga ng kompyuter. Ang Microsoft Powerpoint 2.1 Magamit ng wasto ang MS Powerpoint Program ng may pagkamalikhain. 2.1.1 Mabubukas ang MS Powerpoint. 2.2 Matukoy ang iba’t ibang gamit ng mga pull down menus sa Powerpoint. 2.2.1 File 2.2.2 Edit 2.2.3 View 2.2.4 Insert 2.2.5 Format

II.

komyuter sa wastong paraan Maisa-isa ang mga hakbang sa pagbubukas at pagsasara ng kompyuter. 3.3 Maipakita ang wastong paggamit at paghawak ng mouse  Matukoy at naisasagawa ang ibat-ibang gamit ng mouse 3.4 Maipakita ang wastong paggamit at paghawak ng mga CD, USB at mga diskettes.  Makilala at natutukoy ang gamit ng CD, USB at mga diskettes  Mapangalagaan ang mga CD, USB at mga diskettes sa wastong paraan. 3.5 Magamit ang keyboard sa wastong paraan  Matukoy ang wastong paraan ng paggamit ng keyboard/ keyboarding skills  Makilala at matukoy ang gamit ng mga alphanumeric , numeric keys , function keys at special keys 4. Mailahad ang mga paraan ng wastong pangangalaga at kaligtasan sa paggamit ng kompyuter 5. Mailarawan ang windows desktop 5.1 Makilala ang ibat-ibang bahagi ng windows desktop  Desktop icon  Task bar  Wall paper 5.2 Makilala ang mga karaniwang ginagamit  at document

1.3. pag-name at pag-rename ng folder 1.4. pag-copy at pag-move ng folder at document 2. Masasabi ang nagagawa ng Word Processing Program 2.1. Maiisa-isa ang mga hakbang sa pagbubukas ng MS Word 2.2. Makikilala ang mga bahagi ng MS Word 2.3. Maipapaliwanag at maipapakita ang paggamit ng ibat-ibang buttons at pull-down menus tulad ng mga sumusunod. 2.4. Makakagawa ng isang talata sa MS Word gamit ang ibat-ibang commands 2.5. Matutukoy ang mga nilalaman ng Menu Bar at magamit ng wasto sa dokumento 2.5.1. Masasabi ang mga commands at maipapaliwanag 2.5.2. Maipapakita ang wastong paggamit ng mga sumusunod na commands sa Menu bar - Save - Exit File - Print - Program - Close 3. Matutukoy ang mga hakbang sa pagbubukas ng mga isinagawang dokumento 3.1. Maipapakita ang mga wastong paglalapat ng mga pagbabago mula sa

III.

2.2.6 Tools 2.2.7 Slide Show 2.2.8 Window 2.2.9 Help 2.3 Makapagpakita ng maayos na pagtatanghal ng Powerpoint nany may mabuting kakayahan. 2.3.1 Layout design 2.3.2 Add Text 2.3.3 Importing Graphics 2.4 Maipakita ang kawilihan at kasanayan sa pagbubukas, pagsasagawa ng mga reports sa paggamit ng Powerpoint program. 2.4.1 Running and Controlling 2.4.2 Adding and formating texts and graphics 2.4.3 Animation Effects 2.4.4 Setting Timing & Transitions 2.4.5 Design Templates 2.4.6 Save/print/Close/Exit File/ Program Ang Publishing Program 3.1 Matukoy ang mga batayang hakbang sa paglikhan ng desktop publishing. 3.1.1. Text 3.1.2 Graphics 3.2 Magamit at mailipat ng wasto ang mga larawan, grapiko at teksto sa mga ginawang dokumento. 3.3 Makagawa ng simpleng lathalain. 3.4 Maipakita ang paglalapat ng grapiko, teksto, at word art sa paggawa ng newsletter. 3.5 Magamit ng may kasanayan ang paglilipat ng teksto, pag-save/print/close at exit commands.

na desktop icon 6. Mailahad ang mga tungkulin ng ibat-ibang bahagi ng task bar 6.1 Makilala ang mga pop –up menus sa Start Button        Programs Documents Settings Find Help Run Shut Down

7.Malaman ang wastong paraan at pagbubukas ng paint program 7.1 Makilala ang title bar, menu bar at iba pang bahagi ng paint window 7.2 Makalikha ng isang paint document/ Paint tools 7.3 Makilala ang ibat-ibang pull down menus. - File - Edit view - Image - Options - Help - Insert

orihinal na ginawa tulad ng mga sumusunod: - pag-edit ng text - pag-move at pag-copy ng text - pag-replace at pagformat ng text - pag-check ng spelling at pagformat ng text - pag-format ng paragraph - pag-add ng borders, shadings at text 4. Masasabi ang mga nagagawa ng Electronic Spreadsheet (MS Excel sa Microsoft Windows) 4.1. Makapagbubukas ng electronic spreadsheet 4.2. Makita ang paggamit ng pull down menus - File - Data - View -Tools - Format -Windows 4.3. Makapaglalagay ng mga karaniwang datos at magawa ang mga pagsasaayos ng mga ito. 5. Makikilala ang mga bahagi ng worksheet - Cell - Column - Row 6. Matukoy ang wastong hakbang sa pagbubukas ng MS Excel. - Edit - Help

IV.

Ang Internet 4.1 Makilala ang bahagi ng internet explorer. 4.2 Makapagbukas at makipag-ugnayan gamit ang internet. 4.3 Magamit ang mga pull down menus sa internet explorer. 4.3.1 File 4.3.2 View 4.3.3 Tools 4.3.4 Address 4.3.5 Edit 4.3.6 Favorites 4.3.7 Help 4.4 Makapagsaliksik sa internet at makagawa ng sariling e-mail address.

7.4 Makaguhit ng mga linya at hugis . 7.5 Makapag-edit ng nagawang

7. Makagawa ng simpleng formula, grapiko at tsart gamit ang MS Excel.

dokumento sa paint. 7.6 Mabago ang larawan sa MS Paint 7.7Makapag-save, Print at Exit ng File

EDUKASYONG PANTAHANAN (HOME ECONOMICS) IV UNANG MARKAHAN MGA GAWAIN AT TUNGKULING PANSARILI A. Maisagawa ang tungkuling pansarili ayon sa kakayahan A. Makabuo ng isang kagamitang 1. Mapanatiling malinis at maayos ang sarili. 1.1 1.2 1.3 Makilala ang mga kagamitan sa paglilinis 1. Matalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pananahi. 2. Matukoy ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. 3. Matalakay ang wastong paggamit ng mga kagamitan sa pananahi ng kamay. 3.1 Maisagawa ang wastong pangangalaga ng mga kagamitan sa pananahi ng kamay. 4. Makilala ang iba’t-ibang materyales 1. Matukoy ang tatalong pangkat ng pagkain. 1.1 Matalakay ang kabutihang dulot ng bawat pangkat. 1.2 Masabi ang mga sustansya ng pagkain. 1.2.1 Maipaliwanag ang kahalagahan at Gawain nito sa katawan 1.2.2 Malaman ang mga sakit Mapangalagaan ang mga kagamitan sa Maisagawa ang wastong pamamaraan sa • • • • • • paliligo pangangalaga sa ngipin pangangalaga sa buhok pangnangalaga sa kamay at kuko pangangalaga sa paa paghihilamos at pag-aayos sa sarili. paglilinis / pag-aayos ng sarili. paglilinis at pag-aayos ng sarili. pansarili na tahi sa kamay.
A.

EDUKASYONG PANTAHANAN (HOME ECONOMICS) V UNANG MARKAHAN PANANAHI SA KAMAY

EDUKASYONG PANTAHANAN (HOME ECONOMICS) VI UNANG MARKAHAN ANG PAGKAIN NG MAG-ANAK Makatulong sa paghahanda at pagdudulot ng masustansya, mura at sapat na pagkain para sa maganak.

1.4 Makaugalian ang paglilinis at pag-aayos ng sarili. B. Magampanan ang bawat tungkulin para sa sarili 1. Masabi ang mga pagbabago na nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata. 1.1 Matalakay ang mga epekto ng pagbabago sa sarili. 1.2 kalusugan. 1.3 kalusugan. 2. Matalakay ang kahalagahan ng wastong panahon ng pagreregla / kapag bagong tuli. 2.1 Maisagawa ang wastong pangangalaga ng katawan sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga. C. Mapangangalagaan nang lubusan ang sarili Matukoy ang bahaging pangkasarian ng mga lalaki at ang kaugnayan sa pagtutuli at Matukoy ang bahaging pangkasarian ng mga babae at ang kaugnayan sa pagreregla at

o tela. 5. Makapagplano ng tatahiing kagamitan. 5.1 matlakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng tatahiin /proyekto. 5.2 Mapili ang materyales o telang gagamitin na matatagpuan sa tahanan 5.3 Mapili ang pansariling kagamitan na tatahiin sa kamay 5.4 Matukoy ang mga panimulang hakbang sa pananahi sa kamay 5.5 Maisagawa ang mga pangunahing tahi sa kamay. a. hilbana e.hemming b. lilip f.overhanding c. backstitch stitch d. overcastting h. blanket 5.6 Matukoy ang mga hakbang sa pagkukumpuni ng mga g.catch

na dulot sa kakulangan nito. 2. Malaman ang mga gawaing kamay sa paghahanda ng pagkain. 2.1 Maipakita ang mga paraan ng paghahanda upang mapanatili ang sustansya ng pagkain. 2.2 Makasunod sa wastong paghahanda at pagluluto ng pagkain. 2.3 Magamit sa wastong paraan ang mga karaniwang kagamitan sa paghahanda at pagluluto ng pagkain.. 3. Maisagawa ang wastong paraan ng pamimili. 3.1 Masabi at masunod ang mga batayan sa wastong pamimili. 4. Makasunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pagluluto at pagdudulot ng pagkain.

pangangalaga ng katawan sa

tungo sa maayos at mabikas na paggayak 1. Maisagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak. 1.1 1.2 Matalakay ang kahalagahan ng Maisa-isa ang mga pangkalinisang gawi 1.2.1 uri ng balat 1.2.1.1 Matalakay ang iba’t ibang uri ng dungis sa balat at kung paano ito malulunasan. 1.2.1.2 Maisagawa ang mga pagiingat para maiwasan ang dungis sa balat. 1.2.2 Makilala ang iba’t ibang uri ng pinsala ng buhok, sanhi at tamang pag-aalaga. 1.2.2.1 Maipaliwanag ang iba’t ibang paraan ng pagsashampoo o paggugo ng buhok. 1.2.2.2 Maipaliwanag ang iba’t ibang pamamaraan ng pagmamasahe ng anit. Panyo Makapaglarawan ng iba’t ibang

sirang kasuotan 5.6.1 Maisagawa ang mga panimulang hakbang sa pagkukumpuni ng: a. tastas na laylayan b. sirang butones c. punit na kasuotan 6. Maisagawa ang mga hakbang at wastong pamamaraan sa paggawa ng proyekto / 6.1 Maipakita ang panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi 7. Mapahalagahan ang natapos na proyekto ayon sa pamantayan.

5. Matalakay ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkain. 5.1 Makapagbalak ng masustansya, mura at sapat na pagkain para mag-anak 5.2 Makagawa ng menu ng pagkain ng mag-anak ng may pagsaalang alang sa mga sustansyang kailangan ng katawan. 6. Makapagdulot ng pagkain sa buong mag-anak 6.1 Matalakay ang iba’t ibang paraan ng pagdudulot ng pagkain. 6.2 Makapagpakita ng simpleng paraan ng pagtitiklop ng serbilyeta sa mesa. 7. Maipakita ang kasiyahan sa pagliligpit ng mga kagamitan sa hapag kainan at pinaglutuan. 7.1 matukoy ang wastong paraan ng paghuhugas ng

pagpapanatili ng maayos at mabikas na paggayak. sa mabikas na paggayak.

Mga Mungkahing Proyekto:
Panyo, Hand towel

1.2.2.3 Maipaliwanag ang iba’t ibang paraan ng pagsusuklay ng buhok. 1.3 Matukoy ang mga pangkalusugang gawi sa mabikas na paggayak. 1.3.1 Maisagawa ang tamang ayos ng tindig sa lahat ng oras. 1.3.2 eehersisyo. 1.4 Masanayan ang mga magagandang paguugali na dapat tandaan at isanG Maisagawa ang tamang pag-

kasangkapan sa hapag kainan at pinaglutuan. 7.2 Matalakay ang mga wastong pagliligpit ng mga tiring pagkain. 8. Maisagawa ang wastong paraan ng paghahanda at pagdudulot ng pagkaing angkop sa iba’t ibang okasyon. 8.1 Matalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbabalak ng pagkaing angkop sa iba’t-ibang okasyon. 8.2 Makapagbalak ng masustansya, mura, sapat angkop na pagkain sa pagdiriwang ng okasyon. 8.3 Matukoy at matalakay ang iba’t-ibang paraan ng pagdudulot ng pagkaing angkop sa okasyon.

Mga mungkahing proyekto:
*Scrapbook *Pasador

IKALAWANG MARKAHAN IKALAWANG MARKAHAN PAMAMAHALA NG KASUOTAN AT KAGAMITAN PANANAHI SA MAKINA A. Magamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling kasuotan B. Makagawa ng isang kagamitang pantahanan na tahi sa makina 1. Matukoy ang mga uri ng kasuotan at mga bahagi nito. 1.1 Magamit ang angkop na kasuotan sa ibang panahon at pagkakataon. 2. Matalakay ang pangaraw-araw,lingguhan at buwanang pangangalaga ng kasuotan at kagamitan. 2.1 kagamitan. 2.2 2.3 ng paglalaba. 2.4 Matukoy ang iba’t ibang uri ng Makabuo ng plano sa Maipakita ang wastong paraan pangangalaga ng kasuotan at kagamitan. Maisagawa ang mga kaugalian sa pangangalaga ng kasuotan at pansariling 1. Matalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa pananahi sa makina. 2. Masunod ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi sa makina. 3. Magamit ang makina sa maayos at wastong paraan. 3.1 Matukoy ang mga bahagi ng makina at gamit ng bawat isa. 3.2 Matalakay ang wastong pangangalaga ng makina. 3.3 Maipaliwanag at maipakita ang wastong:
B.

IKALAWANG MARKAHAN PAG-IIMBAK NG PAGKAIN Matamo ang kaalaman, kasanayan, wastong saloobin at kawilihan sa pag-iimbak ng pagkain para sa sarili, sa mag-anak at pamayanan. 1. Maipaliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa pag-iimbak ng pagkain para sa sarili, sa maganak at pamayanan. 1.1 Matukoy ang iba’t ibang batayan sa pag-iimbak. 1.2 Matalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagpili ng pagkaing iimbakin 1.3 Matalakay ang Iba’t –ibang paraan ng pag-iimbak ng pagkain 1.4 Matukoy ang mga kagamitan

mantsa ng damit at ang paraan ng pagtanggal nito. 2.4.1 2.5 ng pag-aalmirol. 2.6 Matalakay ang wastong 2.6.1 kasuotan. 2.7 2.8 Maipakita ang wastong Maisagawa ang wastong pagpagtitiklop ng mga damit. aayos ng mga damit at kagamitan sa aparador 3. Matukoy ang mga payak na sira ng mga kasuotan. 3.1 Maisaayos nang wasto ang mga sirang kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay. 3.1.1 tastas na laylayan 3.1.2 tanggal na butones 3.1.3 tuwid na punit Maisagawa ang hakbang sa pamamalantsa. wastong hakbang sa pamamalantsa ng mga Maisagawa ang wastong paraan ng pag-aalis ng mantsa. Maipakita ang wastong paraan

 Paglalagay ng karayom sa makina  Paglikid ng sinulid sa bobina  Paglalagay ng sinulid na pang-itaas  Pagpapaakyat ng pang-ilalim na sinulid  Pag-aayos ng haba ng tahi 3.4 Maipakita ang wastong paraan ng pagpapatakbo ng makina. 4. Makabuo ng isang kagamitan na tahi sa makina. 4.1 Maihanda ang plano ng kagamitang tatahiin. 4.2 Matukoy ang mga kagamitan na kailangan sa pagbuo ng proyekto 4.3 Mapili ang telang angkop sa tatahiin 4.2.1 Matalakay ang iba’t-ibang paraan ng paghahanda sa tela bago manahi a. pagbababad, pagpapatuyo, pagpapabanat, b. pagpaplantsa

sa pag-iimbak at wastong pangangalaga sa mga ito. 2. Maitala ang dami, ispisipikasyon at halaga ng mga sangkap na kakailanganin. 3. Matukoy ang mga iba’t-ibang pagkaing mainam imbakin at mga katangian nito. 4. Matalakay ang iba’t ibang resipi sa pag-iimbak ng pagkain. 4.1 Makapili at makapaghanda ng isang resipi mula sa mga napag-aralang resipi. 5. Masabi kung paano makatipid sa gamit, panahon at lakas sa paggawa. 6. Makagawa ng plano ng proyekto ng pag-iimbak ng pagkain. 7. Makagawa ng Atsarang papaya. 7.1 Masunod ang gawaing pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag-iimba. 7.2 Mapahalagahan ang mga pag-kaing iimbakin ayon sa

4. Maisagawa ang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi.

b.

paggawa ng pardon

pamantayan. 8. Makagawa ng tuyong dilis. 9. Makasunod sa resiping tapang baboy. 10. Makasunod sa resiping, minatamis n pinya. 11. Makasunodsa pamamaraan sa pag-iimbak ng burong mangga. 12. Makapagkwenta ng pinagbilhan sa tumpak at maayos na pamamaraan.

c. paglalatag ng pardon sa tela, pagtabas ng tela,

Mga mungkahing proyekto
Sewing Box paglilipat ng marka sa tela 4.4 magawa ang iba’t-ibang uri ng dugtungan (plain seam, flat-felled seam, French seam) 4.5 masunod ang wastong pamamaraan ng pagbuo ng kagamitang pantahanan 4.4.1 makagawa ng payak na E pamamaraan 5. Maipamalas ang kasiyahan sa pananahi sa makina. 6. Makapagtuos ng ginasta o kikitain kung ipagbibili ang natapos na proyekto. 6.1 mapahalagahan ang natapos na kagamitan. kasuotang panluto sa wastong

Mga Mungkahing Proyekto:

Apron, Pot Holder IKATLONG MARKAHAN MAAYOS AT KASIYA-SIYANG MAG-ANAK A. Makatulong sa pagkakaroon ng maayos at 1. Maipakita ang maayos na pagsasamahan ng mga kasapi ng mag-anak. 1.1Matukoy ang mga tungkulin,karapatan at pananagutan ng bawat kasapi ng mag-anak. 1.1.1 Matalakay ang kahalagahan ng pagtupad ng tungkulin at pananagutan tungo sa kasiya-siyang pamumuhay ng mag-anak. 2. Maisagawa ang kasiya-siyang pakikitungo sa nga kasapi ng mag-anak. 2.1 Maisagawa ang wastong pangangalaga ng sanggol. 2.1.1 Matukoy ang pagkakaiba-iba ng mga pisikal na katangian ng sanggol 1. Maipaliwanag ang kahalagahan ng kasanayan sa pananahi para sa sarili, sa mag-anak at pamayanan. 1.1 Matuko ang mga gawaing pangkabuhayan sa pamayanan na may kinalaman sa pananahi. 2. Makapagplano ng tatahiing kasuotan o kagamitan pantahanan 2.1 Makapili ng payak na proyekto 2.2 Makabuo ng plano para sa isang payak na proyektong napili 3. Makasunod sa plano ng tatahiing kasuotan o kagamitang
2. 1.

IKATLONG MARKAHAN PANANAHI BILANG GAWAING PANGKABUHAYAN C. Matamo ang kaalaman, kasanayan, wastong saloobin at kawilihan sa pananahi upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay.
C.

IKATLONG MARKAHAN PAGLULUTO BILANG GAWAING PANGKABUHAYAN Matamo ang kaalaman, kasanayan, wastong saloobin at kawilihan sa paghahanda ng pagkain upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay at ang kahalagahan, kasanayan sa pagluluto ng pagkain na mapagkakakitaan. Matukoy ang kahalagahan ng kaalaman, kasanayan sa pagluluto ng pagkaing mapagkakakitaan. Mapili ang mga uri ng mga pagkaing mapagkakakitaan. 2.1 matalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa paghahanda ng mga pagkaing mapagkakakitaan.

PAMUMUHAY NG

kasiya-siyang pamumuhay ng mag-anak

2.1.2 Matalakay ang mga pamamaraan ng pangangalaga ng sanggol Pagpapaligo Pagbibihis Pagpapakain Pagpapadighay Pagpapatulog Paglalaro 2.1.3 Masunod ang pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pagaalaga ng sanggol. 2.2 Matalakay ang mga paraan ng pagaalaga sa nakababatang kapatid tulad ng : » » » » » 2.3 sa pag-aalaga ng bata. 2.3.1 2.3.2 Makagawa ng plano ng Makagawa ng isang laruan isang laruan para sa nakababatang kapatid. Pagpapaligo Pagbibihis Pagpapakain Pagpapatulog Paglalaro

pantahanan 3.1 Makapili ng angkop na tela sa proyekto 3.1.1 Maihanda ang tela para sa proyekto 3.2 Makagawa ng pardon ayon sa tumpak na sukat 3.2.1 Makilala ang mga kakailanganin sukat ng katawan para sa napiling proyekto 3.2.2. Masunod ng wasto ang mga panuto sa pagkuha ng sukat ng katawan 3.2.3 Makabuo ng pardon sa pamamagitan ng pagsunod sa maga panuto a. Padron para sa likurang katawan b. Padron para sa harapang katawan c. Padron para sa manggas d. pardon para sa blusa 4. Maisagawa ang mga paraang dapat
D.

3.

Makagawa ng plano sa paghahanda ng pagkaing mapagkakaitaan.

4.

Matalakay ang katuturan at kahalagahan ng wastong pagsunod sa resipi. 4.1 Masunod ang mga panutong karaniwang nasasaad sa resipi. 4.2 Makasunod sa resiping napili. a. Menudo b. Chop suey c. Pinakbet d. Pansit Bihon 4.3 Mapahalagahan ang ginawang pagluluto ayon sa itinakdang pamantayan.

5.

Maisagawa ang pagtutuos/pagkukwenta ng pinagbilhan.

Maipakita ang kasiyahan at kawilihan

Makpagluto ng mura at masustansyang kakanin o snack na mapagkakakitaan.

pa 2.4 Maipakita ang wastong pamamaraan Wastong pagpapainom ng gamot Wastong pagpapakain Wastong pagpupunas sa may sakit Wastong pag-aayos ng higaan ng may sakit ng pag-aalaga ng may sakit tulad ng :

gawin 4.1 Maipakita ang wastong paglalatag at pag-aaspile ng tela 4.2 Maipakita ang wastong pagtatabas at paglilipat ng marka sa tela 5. Maisagawa ang pagbuo ng kagamitan o kasuotang tahi sa makina 5.1 Magamit ang kaalaman at kasanayan sa pananahi sa pagbuo ng proyekto a. paghihilbana ng center front at center back b. pagdidikit ng balikat c. pagkakabit ng fitted facing d. pagkakabit ng facing sa kilikili e. pagdudugtong ng dalawang tagiliran ng blusa f. paglulupi ng laylayan g. pagkakabit ng snaps 6. Mapahalagahan ang natapos na tahiin ayon sa pamantayan

1. Matukoy ang mga masustansyang kakanin. 2. Matalakay ang mga salik n adapt isaalang-alang sa pagbili ng kakaning lulutuin. 3. Makapagplano tungkol sa kakaning lulutuin. 4. Makilala/matukoy ang angkop na kagamitan sa pagluluto ng kakanin. 5. Makasunod sa resiping napili. 5.1 Palitaw 5.2 Maja Kalabasa 5.3 Pulburon 5.4 Puto 5.5 Pastillas 6. Makapagtuos ng kita at gastos sa kakaning napiling lutuin.

Mga mungkahing proyekto
Mga laruan ng bata

Mungkahing Proyekto:
Short, Pajama, Blusa

IKAAPAT NA MARKAHAN PAGTUTULUNGAN A. SA MGA GAWAING BAHAY

IKAAPAT NA MARKAHAN GAWAING KAMAY (Pagbuburda, Paggagantsilyo, Pagko-cross stitch)

IKAAPAT NA MARKAHAN PAGTATATAG NG TINGIANG TINDAHAN AT TINDAHANG KOOPERATIBA A. Matalakay nang buong talino ang mga

Nakalalahok sa mga gawaing nauukol sa 1.Matukoy ang mga gawaing nauukol sa

paglilinis ng tahanan/ bakuran paglilinis ng tahanan / bakuran. 1.1 1.2 panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan. 1.3 1.4 paglilinis. Matalakay ang mga paraan ng Magamit sa maayos at matipid na paglilinis at pagpapaganda ng bakuran. paraan ang mga kasangkapan at kagamitan sa gawain Matalakay ang mga paraan sa Maipakita ang wastong paraan sa paglilinis ng tahanan / bakuran. paglilinis ng tahanan at masunod ang mga

D. Matalakay ang kabutihang dulot ng iba’t-ibang gawaing kamay tulad ng pagbuburda at paggagantsilyo 1. Matukoy ang kahulugan, kahalagahan at mga kagamitan sa pagbuburda 1.1 Maisagawa ang mga hakbang sa iba’t-ibang tahing burda 1.2 Makagawa ng proyekto sa pamamagitan ng pagbuburda 1.2.1 Makabuo ng planopara sa 1.2.2 Makapili ng disenyo at

layunin ng pagtatatag ng tindahang tingi, mga uri nito at kapakinabangan. 1. Masabi ang kahulugan ng tingiang tindahan. 2. Matukoy ang mga naitutulong ng iba’t ibang uri ng tingiang tindahan. 3. Matalakay ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagbubukas ng tingiang tindahan. B. Matamo ang mga kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sa pagtatatag at pamamahala ng tindahang kooperatiba,

B.

Maisagawa nang kusang loob ang mga 1. Matalakay ang iba’t ibang gawain 1.1 Matalakay ang

materyales na kailangan 1.2.3 Maisagawa ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto 1.3 Mapahalagahan ang natapos na proyekto 1.4 Makapagtutos ng gastos at kikitain kapag naipagbili na ang proyekto 2. Matukoy ang kahulugan, kahalagahan at mga kagamitan sa paggagantsilyo 1.1 Maisagawa ang mga hakbang sa iba’t-ibang tahing gantsilyo 1.2 Makagawa ng proyekto sa pamamagitan ng paggagantsilyo 1.2.1 Makabuo ng planopara sa gawain 1.2.2 Makapili ng disenyo at materyales na kailangan 1.2.3 Maisagawa ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto 1.3 Mapahalagahan ang natapos na proyekto 1.4 Makapagtutos ng gastos at kikitain kapag naipagbili na ang proyekto

upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay. 1. Makatulong sa pagtatatag ng tindahang kooperatiba. 1.1 matalakay ang mga salik na dapat is alang-alang sa pagtatatag ng kooperatiba. 1.2 Matalakay ang mga tungkulin, karapatan at pananagutan ng bawat kasapi ng kooperatiba. 1.3 Mapaghambingg ang tingiang tindahan sa tindahang kooperatiba. 2. Maisagawa ang matalinong pamimili ng paninda. 2.1 Matalakay ang mga salik sa matalinong pamimili. 2.2 Makapamili ng mga paninda sa tamang paraan at tamang pook. 2.3 Maisagawa ang pag-iimbentaryo ng mga paninda,

pinagtutulungang gawain sa tahanan sa tahanan. kahulugan,kahalagahan ng talatakdaan. 2.. Matukoy ang mga paraan ng pagaayos at pagpapaganda ng tahanan. 2.1 Matukoy ang mga kasangkapan sa iba’t ibang silid sa tahanan. 3. 4. Makagawa ng talatakdaan ng mga Maipakita ang mga paraan ng 4.1 4.2 4.3 Matalakay ang mga uri at Matalakay ang mga uri at Matalakay ang mga uri at 4.3.1 ang mga bulaklak. 5. Makagawa ng mga kagamitang pantahanan sa mahusay at matipid na pamamaraan Maayos ng wasto Gawain ng mag-aaral para sa isang araw. pagaayos ng tahanan. paraan ng pagkakabit ng kurtina. paraan ng pagkukuwadro ng mga larawan. paraan at pag-aayos ng mga bulaklak.

5.1

Magamit ang mga patapong Mungkahing Proyekto: Throw Pillow, Center Piece 5.1.1 Makagawa ng plorera

3. Maisaayos ang mga paninda ng may kahusayan. 3.1 maipakita ang pagiging malikhain sa pagtatanghal/pagdidisplay at pag-aayos ng mga paninda. 3.2 Makasunod sa tamang paraan ng paglalagay ng halaga ng paninda. 4. Makapagtinda ng may kahsayan. 4.1 maipakita ang pagiging matapat at magalang sa mga mamimili. 5. Makapgtutos ng katayuan sa financial opananalapi ng tindahan. 5.1 Makagawa ng talaan ng mga panindang naipagbili at natira sa tindahan. 5.2 Maipakita ang wastong pagtutuos ng halaga ng pinamili, pinagbilhan at tinubo sa pagtitinda.

kagamitan sa paggawa ng palamuting pantahanan mula sa malaking plastik ng bote. 5.1.2 makagawa ng charcoal paper makagawa ng bulaklak na papel makagawa ng star paper 6. Maisagawa ang mga pangangasiwa sa mga gawaing pantahanan sa maayos at matipid na pamamaraan. 7. Matalakay ang mga salik na dapat isaalang alang sa mabisang pangangasiwa sa mga gawaing pantahanan. 8 pangangasiwa. 9. Matalakay ang iba`t ibang uri ng pinagkukunang yaman ng mag-anak. 9.1 Matukoy ang mga hakbang sa Matalakay ang kahulugan,kahalagahang dulot ng mabisang

matalinong pangangasiwa ng mga pinagkukunang yaman ng mag-anak.

Mga mungkahing proyekto:
bulaklak na papel