Bayan, Umawit

Titik nina: Jun-Jun L. Borres, SJ at Vic R. Baltazar, SJ Musika ni: Manoling V. Francisco, SJ

lntro Am7

Koro Melody

G

Descant
Ba

-

yan,

u

- ma

-

wit

"9

pa

-

pu -

- ri,

sa - pag

-

I

kat

nga

- yon

i

- ka'y

r pi

I

-

ni

- li,

I

-

I

- sang

i

-

i

- sang

ba

- yan,

i

- i - sang

li

- pi,

i

- sang

Ha

-

ri.

ri. Umawit Ba - yan. u - - I I I t I - r-a i ma .ha1 N'yang ka .wan.ma - . 'Pag kat kai .ri! la sa i .yan.lang ay ti .na - wag ng D'yos.Bayan. Ba .nang . u . mi na - ma . Ba .wit ng Pa . I wit 11 ri. i .ga .ma'y 'di pa -ba - ba-ya -an.Ian .Pu . u .kin nang lu -bos.yan. Ba - Yang la .ma - wit ng Pa .lag. .Pu .

'pag .tan. Philippine Copyright O 2002 by Jesuit Communications Foundation.ong a - ting Man - li - lig . All Rights Reserved. lsang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya. Urnawit ri! 2. .kat sum - pa N'ya'y la - ging i - i - nga -tan. samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig. ang tenor ang aawit ng mataas na harrnoniya. Maaaring hindi na awitin ang parlgalawang berso. Sa mga korong may babae at lalaki. ang soprano ang aawit ng pangunahing himig. Hangga't rnaaari.tas. S'ya'ng ta - nging la - kas. Nalulunod nila ang pangunahing himig. sa ka - gi - pi .no . Pa . ri! Paliwanag: Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. mi .Bayan. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan.ngi . Maaaring awitin ng isang soloista ang rnga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit.na - ma - ha1 N'yang yan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful