Bayan, Umawit

Titik nina: Jun-Jun L. Borres, SJ at Vic R. Baltazar, SJ Musika ni: Manoling V. Francisco, SJ

lntro Am7

Koro Melody

G

Descant
Ba

-

yan,

u

- ma

-

wit

"9

pa

-

pu -

- ri,

sa - pag

-

I

kat

nga

- yon

i

- ka'y

r pi

I

-

ni

- li,

I

-

I

- sang

i

-

i

- sang

ba

- yan,

i

- i - sang

li

- pi,

i

- sang

Ha

-

ri.

mi na - ma .Pu .ma - . I wit 11 ri.nang .Pu .ri! la sa i . Ba .yan. .ma - wit ng Pa .wan. Umawit Ba - yan.Ian . 'Pag kat kai . i . u .ga .lang ay ti . u - - I I I t I - r-a i ma .ri.lag.kin nang lu -bos.na - wag ng D'yos.wit ng Pa .yan.ma'y 'di pa -ba - ba-ya -an. Ba .ha1 N'yang ka .Bayan. u . Ba - Yang la .

S'ya'ng ta - nging la - kas. mi . Urnawit ri! 2. Sa mga korong may babae at lalaki. samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig. lsang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya.Bayan. Maaaring awitin ng isang soloista ang rnga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit. sa ka - gi - pi . ang soprano ang aawit ng pangunahing himig. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan. 'pag .tas. Nalulunod nila ang pangunahing himig.na - ma - ha1 N'yang yan.ngi .no .ong a - ting Man - li - lig .tan. Pa . ang tenor ang aawit ng mataas na harrnoniya. Hangga't rnaaari. Philippine Copyright O 2002 by Jesuit Communications Foundation. Maaaring hindi na awitin ang parlgalawang berso. ri! Paliwanag: Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. . All Rights Reserved.kat sum - pa N'ya'y la - ging i - i - nga -tan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful