Bayan, Umawit

Titik nina: Jun-Jun L. Borres, SJ at Vic R. Baltazar, SJ Musika ni: Manoling V. Francisco, SJ

lntro Am7

Koro Melody

G

Descant
Ba

-

yan,

u

- ma

-

wit

"9

pa

-

pu -

- ri,

sa - pag

-

I

kat

nga

- yon

i

- ka'y

r pi

I

-

ni

- li,

I

-

I

- sang

i

-

i

- sang

ba

- yan,

i

- i - sang

li

- pi,

i

- sang

Ha

-

ri.

wan. I wit 11 ri.ga . 'Pag kat kai .kin nang lu -bos. u - - I I I t I - r-a i ma .lag.Ian .yan. .ri. Umawit Ba - yan.na - wag ng D'yos.yan.wit ng Pa .ma - wit ng Pa .Pu .nang .ha1 N'yang ka . i . u . Ba .ma'y 'di pa -ba - ba-ya -an.ri! la sa i . Ba . u .Pu . Ba - Yang la . mi na - ma .Bayan.ma - .lang ay ti .

ri! Paliwanag: Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. S'ya'ng ta - nging la - kas. sa ka - gi - pi . ang tenor ang aawit ng mataas na harrnoniya. Urnawit ri! 2. 'pag . lsang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya.Bayan. Nalulunod nila ang pangunahing himig. . Philippine Copyright O 2002 by Jesuit Communications Foundation. All Rights Reserved.no .ong a - ting Man - li - lig .tas. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan.na - ma - ha1 N'yang yan. Hangga't rnaaari. ang soprano ang aawit ng pangunahing himig. Pa . Maaaring awitin ng isang soloista ang rnga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit.ngi . samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig. mi . Sa mga korong may babae at lalaki.tan. Maaaring hindi na awitin ang parlgalawang berso.kat sum - pa N'ya'y la - ging i - i - nga -tan.