Bayan, Umawit

Titik nina: Jun-Jun L. Borres, SJ at Vic R. Baltazar, SJ Musika ni: Manoling V. Francisco, SJ

lntro Am7

Koro Melody

G

Descant
Ba

-

yan,

u

- ma

-

wit

"9

pa

-

pu -

- ri,

sa - pag

-

I

kat

nga

- yon

i

- ka'y

r pi

I

-

ni

- li,

I

-

I

- sang

i

-

i

- sang

ba

- yan,

i

- i - sang

li

- pi,

i

- sang

Ha

-

ri.

wan.Ian . i .kin nang lu -bos. u .ri.ri! la sa i .yan.Pu .ma'y 'di pa -ba - ba-ya -an.nang .lag.wit ng Pa .yan.ga .na - wag ng D'yos. .Pu . mi na - ma .ma - wit ng Pa .Bayan. Umawit Ba - yan. u .lang ay ti . Ba . Ba - Yang la .ha1 N'yang ka .ma - . u - - I I I t I - r-a i ma . 'Pag kat kai . I wit 11 ri. Ba .

S'ya'ng ta - nging la - kas.tan. Maaaring awitin ng isang soloista ang rnga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit. Sa mga korong may babae at lalaki. Pa . 'pag . mi . Nalulunod nila ang pangunahing himig. Urnawit ri! 2.ngi . samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig.ong a - ting Man - li - lig .tas. Hangga't rnaaari. All Rights Reserved. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan. . sa ka - gi - pi . lsang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya. ri! Paliwanag: Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit.na - ma - ha1 N'yang yan. Philippine Copyright O 2002 by Jesuit Communications Foundation. Maaaring hindi na awitin ang parlgalawang berso. ang tenor ang aawit ng mataas na harrnoniya.no . ang soprano ang aawit ng pangunahing himig.Bayan.kat sum - pa N'ya'y la - ging i - i - nga -tan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful