Bayan, Umawit

Titik nina: Jun-Jun L. Borres, SJ at Vic R. Baltazar, SJ Musika ni: Manoling V. Francisco, SJ

lntro Am7

Koro Melody

G

Descant
Ba

-

yan,

u

- ma

-

wit

"9

pa

-

pu -

- ri,

sa - pag

-

I

kat

nga

- yon

i

- ka'y

r pi

I

-

ni

- li,

I

-

I

- sang

i

-

i

- sang

ba

- yan,

i

- i - sang

li

- pi,

i

- sang

Ha

-

ri.

lag. u .wit ng Pa .ma'y 'di pa -ba - ba-ya -an.nang . . i .wan. Ba . Ba . I wit 11 ri.lang ay ti . 'Pag kat kai . Umawit Ba - yan.ma - .ma - wit ng Pa .Bayan.kin nang lu -bos.ri.yan.ha1 N'yang ka .na - wag ng D'yos.ga .yan.ri! la sa i .Pu . Ba - Yang la . mi na - ma .Pu .Ian . u - - I I I t I - r-a i ma . u .

ri! Paliwanag: Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. mi . samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig. ang tenor ang aawit ng mataas na harrnoniya. .kat sum - pa N'ya'y la - ging i - i - nga -tan. S'ya'ng ta - nging la - kas. lsang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya. ang soprano ang aawit ng pangunahing himig. 'pag . Nalulunod nila ang pangunahing himig. Sa mga korong may babae at lalaki.na - ma - ha1 N'yang yan.Bayan.tas. Hangga't rnaaari. Pa . Philippine Copyright O 2002 by Jesuit Communications Foundation. Maaaring hindi na awitin ang parlgalawang berso. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan. Maaaring awitin ng isang soloista ang rnga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit. sa ka - gi - pi . Urnawit ri! 2.tan.ong a - ting Man - li - lig . All Rights Reserved.ngi .no .