Bayan, Umawit

Titik nina: Jun-Jun L. Borres, SJ at Vic R. Baltazar, SJ Musika ni: Manoling V. Francisco, SJ

lntro Am7

Koro Melody

G

Descant
Ba

-

yan,

u

- ma

-

wit

"9

pa

-

pu -

- ri,

sa - pag

-

I

kat

nga

- yon

i

- ka'y

r pi

I

-

ni

- li,

I

-

I

- sang

i

-

i

- sang

ba

- yan,

i

- i - sang

li

- pi,

i

- sang

Ha

-

ri.

Pu .ma'y 'di pa -ba - ba-ya -an. Ba - Yang la . u .lang ay ti .wan.Bayan.wit ng Pa . I wit 11 ri.ga . Ba . Umawit Ba - yan. u .na - wag ng D'yos.ha1 N'yang ka .yan.Pu .ma - .kin nang lu -bos. Ba .yan.ri.ma - wit ng Pa . mi na - ma . 'Pag kat kai . u - - I I I t I - r-a i ma .nang . i . .Ian .lag.ri! la sa i .

ri! Paliwanag: Bagay itong awitin bilang pambungad o pangwakas na awit. mi . Nalulunod nila ang pangunahing himig. sa ka - gi - pi . Sa mga korong may babae at lalaki.na - ma - ha1 N'yang yan. 'pag .tan. Maaari rin namang ulit-ulitin ang dalawang berso kung may kahabaan ang prusisyong kailangang saliwan. Philippine Copyright O 2002 by Jesuit Communications Foundation. Urnawit ri! 2.no .Bayan. ang tenor ang aawit ng mataas na harrnoniya.kat sum - pa N'ya'y la - ging i - i - nga -tan. Pa . S'ya'ng ta - nging la - kas. All Rights Reserved. Hangga't rnaaari.tas. ang soprano ang aawit ng pangunahing himig. lsang malimit na pagkakamali ang pagpapaawit sa soprano ng mataas na harmoniya.ong a - ting Man - li - lig . Maaaring awitin ng isang soloista ang rnga berso sa halip na awitin ng buong koro upang bigyan ng kakaibang kinis ang awit.ngi . Maaaring hindi na awitin ang parlgalawang berso. . samantalang inaawit naman ng iba ang pangunahing himig.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful