MAKABAYAN I

Date: _________________ I. Layunin:  Nakikilala ang mga karapatang tinatamasa ng mga batang Pilipino. Pagpapahalaga: Maging mapagpasalamat

II. Paksang-aralin: Pagkilala sa Mga Karapatang Tinatamasa ng Batang Pilipino Sanggunian: 1.2 Kagamitan: Pagsibol ng Lahing Pilipino, TX ph. 138-141; TM ph. 111-117 PELC 1.1 – Mga lararawan ng mga batang pinakakain, binibihisan at naglalaro sa loob ng bahay.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ituro ang isang awit tungkol sa kalikasan. 2. Itanong: Anu-ano ang ginagawa ninyo sa mukha, buhok at ngipin? Ito ba ay ginagawa ninyo? Sino ang gumagawa nito sa inyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan tinatamasa ng batang Pilipino. 2. Paglalahad: Paglalarawan ng mga bata sa nakitang larawan. Pagsasabi ng mga bata. Lagyan ng tsek () kung nagpapakita ng karapatan at ekis (x) kung hindi. _____ 1. Karapatang isilang _____ 2. Karapatang maging isang mamamayang Pilipino. _____ 3. Karapatang makapagnakaw 3. Pagtalakay: Paano tinatama ng mga batang Pilipino ang kanilang karapatang maging malusog? Atbp. Bakit kailangan bigyan ng gatas, itlog at mga prutas ang mga bata? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino? 2. Pagpapahalaga: Ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino ay dapat ipagpasalamat. IV. Pagtataya o pagbibigay halaga: Piliin ang titik ng wastong sagot.

Kailangan natin ng maayos na pagkain. lumaki ng malusog at ligtas sa mga sakit b. Pinag-aaral tayo ng ating mga magulang upang tayo ay a. lumaking nakikipag-away sa mga kapwa bata V. damit at tirahan upang tayo ay a. marumi at matakaw c. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng mga karapatang tinatamasa ng bata. matutong sumulat at bumilang b. makaiwas sa trabaho sa bahay 2.1. lumaking pangit. matuto ng masamang Gawain c. Remarks: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________ .

Paksang-aralin: Mga Tulong na Ibinibigay ng Pamahalaan sa Pagtugon ng Kailangan ng Bata Sanggunian: Kagamitan: TX – Sibika at Kultura pp. sumayaw atbp. Paglalahad: Anong mga sentro ng pamahalaan na tinuturuan kayo o tayo ng sumulat. III. Layunin:  Nagkakaroon ng kamalayan sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan. Talakayin ito at ilahad pa ang iba pang larawan ahensiya ng pamahalaan na tumutulong sa kailangan ng mga batang Pilipino. PELC 2. injection para sa ikabubuti ng bata. Pagtataya: Anu-ano ang mga tulong o paglilingkod na makukuha sa mga health centers at paaralan? V. mag-anak at ibang ahensya sa pagtugon sa mga kailangan ng mga batang Pilipino Pagpapahalaga: Pagtulong sa kapwa II. Pamamaraan: 1.MAKABAYAN I Date: _________________ I. A. Paglalahad: Ipakita ang isang larawan na ang bata ay ginagamot ng doctor at ito ay binibigyan ng gamut. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng ahensiya ng pamahalaan na nagpapakita ng tulong sa kailangan ng bata. Remarks: . D.1 Mga lararawan ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kailangan ng bata. IV. 145-151. C. Pagpapahalaga: Anong magandang ugali ang natutuhan natin dito? Maging matulungin sa kapwa. 159-163 Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan ng mga batang Pilipino? B.

Deskripsyon: 1. Itinanong) 2. 1.Sino ang naging kaibigan niya? 2. Masaya ang mananalo. D. Pagbasa: Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan II. Pamamaraan A. Talakayin ang kuwento. Paglalahad: Pagbasa muna nang tahimik bago malakas na kuwento. Naging masigasig si Nena sa pag-aaral. Pakikinig: Naibibigay ang sariling karanasan B.Ipakita ang larawan ng mga batang masayang naglalaro ng taguan. Kagamitan: Pagbibigay nang sariling karanasan ng narinig na kuwento Pag-uugnay sa binasa sa sariling karanasan Pagiging Isport Pagiging Isport Larawan ng mga batang naglalaro ng taguan. Nilalaman: B. Itanong: . Panimulang Gawain: 1. kuwento na nakasulat sa manila paper III. Pagganyak: Magkaroon ng isang laro: “Group Yourself” (Hayaang sumali lahat ng mga bata) 2. Pagpapahalaga: C. mahilig. “Maging Isport”) C. Paksang Aralin A. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Bilugan sa loob ng panaklong ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang may salungguhit na pangungusap.FILIPINO I Date: ______________ I. Dininig ng guro ang panig ng dalawang mag-aaral. masipag) 3. Pinakinggan. Paglalahat: Sa ano mang laro. Layunin A. Pero paano naman ang natatalo? Dapat ba kayong magalit sa nanalo? Ano ang inyong . Tawagin sila isa-isa at ipasabi ang sagot. (pabaya. laging may mananalo at may matatalo. Pagtalakay at Paglinang sa Kasanayan: 1. (Inayos. Itanong: Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa nila? B.Sino ang bagong lipat na mag-aaral? . Pagtatakda ng Layunin: . Kasanayan: 2.

Sa Filiipino – Landas sa Wika at Pagbasa pah. Takdang-Aralin: Ipakuwento sa mga bata ang karanasan nila na natutulad kina Ulo. Isulat ito sa papel. Pagpapayaman ng Gawain: Magparinig ng isang maikling kuwento sa mga batao Pabigayan ang sariling karanasan nila ukol sa kuwentong narinig. Maari nila itong isadula.A. 109-111) Ipasabi sa mga bata ang nakuha nilang kaisipan mula sa kuwento. Kamay at Paa.gagawin kung kayo ay matatalo? E. IV. Remarks: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________ . V. Pagtataya: Balikan ang kuwentong “Natutong Magkaisa” (B.

Kasanayan: 2. Filipino 3 pp. Pagsulat 6 Mila Bon RBEC p.222larawan. 1. kuwago b. Panimulang Gawain: 1. Pagpapahalaga: C. Ang ganda ng bagong dyip nina Ana 2. Pagsasalita: B. Pagtatakda ng Layunin: . 127. Paksang Aralin A. Nilalaman: B. a. 3. Pagbasa: II. Layunin A. kuliglig c. Balik-aral: Lagyan ng tamang bantas ang mga sumusunod na pangungusap.FILIPINO I Date: ______________ I. Deskripsyon: 1. tsart III. Pamamaraan A. Sanggunian: 226 Kagamitan: Nakabubuo ng mga pangungusap na padamdam Nagagamit ang malaking titik sa pagsulat ng mga pangungusap na padamdam Pagbuo ng mga Pangungusap na Padamdam Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Padamdam sa Pagsulat ng mga Pangungusap na Padamdam Sa Bahay na Bato (Isang Panaginip) Pagiging mahinahon sa bawat sitwasyong kasusu-ungan BEC-PECL __ d __ Pagsasalita 7. Pagganyak: Pag-awit ng isang masiglang awitin na sasabayan ng pagkilos ng katawan. bata 4. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Panuto: Pagtapatin ang larawan at ang salita. Saan ka nag-aaral 3. Ano ang gagamitin mong sasakyan 2. Isulat ang titik ng tamang sagot sa guhit.

Mga pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin 1. Pagtataya: Panuto: Bigyan ng manila paper ang bawat hanay at pumili n glider sa bawat hanay. Ipabasa at magpagawa ng pangungusap na padamdam sa sumusunod na kalagayan. Damdaming Isinasaad Bantas na ginamit sa Pangungusap. V. B. 2.Alamin ang mga pangungusap sa kuwento na nagsasaad ng matinding damdamin at kung ano ang ginagamit na batas sa bawat pangungusap at pansinin ang unang titik ng bawat pangungusap na padamdam upang masagot ang tsart sa ibaba. . Dali-dali kang tumayo at nakita mong nanggagaling ang usok sa katabi ninyong bahay. 1. Basahin sa mga bata ang kuwento sa “Bahay na Bato” ng may wastong damdamin. Anong damdamin ang nadama ng bata ng mannlg ng bata ang tahol ng aso? 2. Ano naman ang nadama niya ng makakita ng isang bahay na bato? D. Pagtalakay at Paglinang sa Kasanayan: Panuto: Ipasagot ang mga sumusunod na tanong sa mga bata. 5. Kasama ng katabi magpabuo ng 3 pangungusap na padamdam na ginagamitan ng wastong bantas at tamang titik. Paglalahat: Ano ang ipinahahayag ng mga pangungusap na padamdam? Sa anong bantas nagtatapos ang pangungusap na padamdam? Saan nagsisimula ang unang salita ng pangungusap na padamdam? E. Paglalahad: Sino na sa inyo ang nakaranas na managinip? Ano ang inyong napanaginipan? Sabihin sa mga bata na makakarinig sila ng isang kuwento tungkol sa panaginip. F. Takdang-Aralin: Bumuo ng limang (5) pangungusap na padamdam. Anong nadama niya ng marinig ang huni ng kuwago? 3. Hatinggabi na ng bigla kang magising at may naamoy kang nasusunog at nakita mong papadami ang usok. Pagpapayaman ng Gawain: Magpakita ng mga larawang nagpapakita ng masidhing damdamin sa mga bata. Pagpapahalaga: Paano mo napapanatili ang pagiging mahinahon sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon? IV. 4. 3. C.

Lolita B. Zafra Teacher-in-Charge One-Pearl . Tondo Manila Lesson Plan Mrs. Vicente Lim Elementary School Magsaysay Village.Division of City Schools Manila Gen.

Helen G.Sapphire . Vicente Lim Elementary School Magsaysay Village.Division of City Schools Manila Gen. Tondo Manila Lesson Plan Mrs. Perez Teacher-in-Charge One.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful