MAKABAYAN I

Date: _________________ I. Layunin:  Nakikilala ang mga karapatang tinatamasa ng mga batang Pilipino. Pagpapahalaga: Maging mapagpasalamat

II. Paksang-aralin: Pagkilala sa Mga Karapatang Tinatamasa ng Batang Pilipino Sanggunian: 1.2 Kagamitan: Pagsibol ng Lahing Pilipino, TX ph. 138-141; TM ph. 111-117 PELC 1.1 – Mga lararawan ng mga batang pinakakain, binibihisan at naglalaro sa loob ng bahay.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ituro ang isang awit tungkol sa kalikasan. 2. Itanong: Anu-ano ang ginagawa ninyo sa mukha, buhok at ngipin? Ito ba ay ginagawa ninyo? Sino ang gumagawa nito sa inyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan tinatamasa ng batang Pilipino. 2. Paglalahad: Paglalarawan ng mga bata sa nakitang larawan. Pagsasabi ng mga bata. Lagyan ng tsek () kung nagpapakita ng karapatan at ekis (x) kung hindi. _____ 1. Karapatang isilang _____ 2. Karapatang maging isang mamamayang Pilipino. _____ 3. Karapatang makapagnakaw 3. Pagtalakay: Paano tinatama ng mga batang Pilipino ang kanilang karapatang maging malusog? Atbp. Bakit kailangan bigyan ng gatas, itlog at mga prutas ang mga bata? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino? 2. Pagpapahalaga: Ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino ay dapat ipagpasalamat. IV. Pagtataya o pagbibigay halaga: Piliin ang titik ng wastong sagot.

1. Kailangan natin ng maayos na pagkain. Remarks: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________ . lumaki ng malusog at ligtas sa mga sakit b. matutong sumulat at bumilang b. marumi at matakaw c. Pinag-aaral tayo ng ating mga magulang upang tayo ay a. lumaking pangit. matuto ng masamang Gawain c. makaiwas sa trabaho sa bahay 2. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng mga karapatang tinatamasa ng bata. lumaking nakikipag-away sa mga kapwa bata V. damit at tirahan upang tayo ay a.

Paglalahad: Anong mga sentro ng pamahalaan na tinuturuan kayo o tayo ng sumulat. D. sumayaw atbp. PELC 2. Remarks: . III. 145-151. IV. injection para sa ikabubuti ng bata. Layunin:  Nagkakaroon ng kamalayan sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan. Pamamaraan: 1. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng ahensiya ng pamahalaan na nagpapakita ng tulong sa kailangan ng bata. Pagpapahalaga: Anong magandang ugali ang natutuhan natin dito? Maging matulungin sa kapwa. Paglalahad: Ipakita ang isang larawan na ang bata ay ginagamot ng doctor at ito ay binibigyan ng gamut. C. Paksang-aralin: Mga Tulong na Ibinibigay ng Pamahalaan sa Pagtugon ng Kailangan ng Bata Sanggunian: Kagamitan: TX – Sibika at Kultura pp.MAKABAYAN I Date: _________________ I. Talakayin ito at ilahad pa ang iba pang larawan ahensiya ng pamahalaan na tumutulong sa kailangan ng mga batang Pilipino. mag-anak at ibang ahensya sa pagtugon sa mga kailangan ng mga batang Pilipino Pagpapahalaga: Pagtulong sa kapwa II. Pagtataya: Anu-ano ang mga tulong o paglilingkod na makukuha sa mga health centers at paaralan? V. Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan ng mga batang Pilipino? B.1 Mga lararawan ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kailangan ng bata. 159-163 Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. A.

FILIPINO I Date: ______________ I. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Bilugan sa loob ng panaklong ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang may salungguhit na pangungusap. Pagtalakay at Paglinang sa Kasanayan: 1. (pabaya. kuwento na nakasulat sa manila paper III. Tawagin sila isa-isa at ipasabi ang sagot. Masaya ang mananalo. Itinanong) 2.Sino ang bagong lipat na mag-aaral? . Nilalaman: B. Pagpapahalaga: C. masipag) 3. Panimulang Gawain: 1. Talakayin ang kuwento. Pamamaraan A. Layunin A. Paglalahat: Sa ano mang laro. Itanong: . Itanong: Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa nila? B. mahilig. Pagbasa: Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan II. Kagamitan: Pagbibigay nang sariling karanasan ng narinig na kuwento Pag-uugnay sa binasa sa sariling karanasan Pagiging Isport Pagiging Isport Larawan ng mga batang naglalaro ng taguan. Pagganyak: Magkaroon ng isang laro: “Group Yourself” (Hayaang sumali lahat ng mga bata) 2. (Inayos. Pero paano naman ang natatalo? Dapat ba kayong magalit sa nanalo? Ano ang inyong . Pakikinig: Naibibigay ang sariling karanasan B. Paksang Aralin A.Ipakita ang larawan ng mga batang masayang naglalaro ng taguan. Naging masigasig si Nena sa pag-aaral. Deskripsyon: 1. 1. Pagtatakda ng Layunin: . Pinakinggan. Paglalahad: Pagbasa muna nang tahimik bago malakas na kuwento. Kasanayan: 2.Sino ang naging kaibigan niya? 2. D. “Maging Isport”) C. laging may mananalo at may matatalo. Dininig ng guro ang panig ng dalawang mag-aaral.

V. Kamay at Paa. Isulat ito sa papel.gagawin kung kayo ay matatalo? E. 109-111) Ipasabi sa mga bata ang nakuha nilang kaisipan mula sa kuwento. Maari nila itong isadula. Pagpapayaman ng Gawain: Magparinig ng isang maikling kuwento sa mga batao Pabigayan ang sariling karanasan nila ukol sa kuwentong narinig. Sa Filiipino – Landas sa Wika at Pagbasa pah. Takdang-Aralin: Ipakuwento sa mga bata ang karanasan nila na natutulad kina Ulo.A. IV. Remarks: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________ . Pagtataya: Balikan ang kuwentong “Natutong Magkaisa” (B.

Balik-aral: Lagyan ng tamang bantas ang mga sumusunod na pangungusap. Pagbasa: II. Ang ganda ng bagong dyip nina Ana 2. Ano ang gagamitin mong sasakyan 2. bata 4. Pamamaraan A.FILIPINO I Date: ______________ I. Pagtatakda ng Layunin: . a. Paksang Aralin A. Layunin A. Filipino 3 pp. 127. Deskripsyon: 1. 1. Pagganyak: Pag-awit ng isang masiglang awitin na sasabayan ng pagkilos ng katawan. Panimulang Gawain: 1.222larawan. kuliglig c. tsart III. Sanggunian: 226 Kagamitan: Nakabubuo ng mga pangungusap na padamdam Nagagamit ang malaking titik sa pagsulat ng mga pangungusap na padamdam Pagbuo ng mga Pangungusap na Padamdam Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Padamdam sa Pagsulat ng mga Pangungusap na Padamdam Sa Bahay na Bato (Isang Panaginip) Pagiging mahinahon sa bawat sitwasyong kasusu-ungan BEC-PECL __ d __ Pagsasalita 7. kuwago b. Pagsasalita: B. 3. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Panuto: Pagtapatin ang larawan at ang salita. Kasanayan: 2. Saan ka nag-aaral 3. Nilalaman: B. Pagpapahalaga: C. Isulat ang titik ng tamang sagot sa guhit. Pagsulat 6 Mila Bon RBEC p.

Paglalahad: Sino na sa inyo ang nakaranas na managinip? Ano ang inyong napanaginipan? Sabihin sa mga bata na makakarinig sila ng isang kuwento tungkol sa panaginip. Ano naman ang nadama niya ng makakita ng isang bahay na bato? D. 2. Pagtataya: Panuto: Bigyan ng manila paper ang bawat hanay at pumili n glider sa bawat hanay. Pagtalakay at Paglinang sa Kasanayan: Panuto: Ipasagot ang mga sumusunod na tanong sa mga bata. Paglalahat: Ano ang ipinahahayag ng mga pangungusap na padamdam? Sa anong bantas nagtatapos ang pangungusap na padamdam? Saan nagsisimula ang unang salita ng pangungusap na padamdam? E. Pagpapahalaga: Paano mo napapanatili ang pagiging mahinahon sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon? IV. Ipabasa at magpagawa ng pangungusap na padamdam sa sumusunod na kalagayan. Pagpapayaman ng Gawain: Magpakita ng mga larawang nagpapakita ng masidhing damdamin sa mga bata. Basahin sa mga bata ang kuwento sa “Bahay na Bato” ng may wastong damdamin. Anong damdamin ang nadama ng bata ng mannlg ng bata ang tahol ng aso? 2. . V. Hatinggabi na ng bigla kang magising at may naamoy kang nasusunog at nakita mong papadami ang usok. 5. Anong nadama niya ng marinig ang huni ng kuwago? 3. 1. Dali-dali kang tumayo at nakita mong nanggagaling ang usok sa katabi ninyong bahay. B.Alamin ang mga pangungusap sa kuwento na nagsasaad ng matinding damdamin at kung ano ang ginagamit na batas sa bawat pangungusap at pansinin ang unang titik ng bawat pangungusap na padamdam upang masagot ang tsart sa ibaba. Damdaming Isinasaad Bantas na ginamit sa Pangungusap. Takdang-Aralin: Bumuo ng limang (5) pangungusap na padamdam. 3. Kasama ng katabi magpabuo ng 3 pangungusap na padamdam na ginagamitan ng wastong bantas at tamang titik. Mga pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin 1. C. F. 4.

Lolita B.Division of City Schools Manila Gen. Zafra Teacher-in-Charge One-Pearl . Tondo Manila Lesson Plan Mrs. Vicente Lim Elementary School Magsaysay Village.

Sapphire . Helen G. Perez Teacher-in-Charge One. Tondo Manila Lesson Plan Mrs. Vicente Lim Elementary School Magsaysay Village.Division of City Schools Manila Gen.