MAKABAYAN I

Date: _________________ I. Layunin:  Nakikilala ang mga karapatang tinatamasa ng mga batang Pilipino. Pagpapahalaga: Maging mapagpasalamat

II. Paksang-aralin: Pagkilala sa Mga Karapatang Tinatamasa ng Batang Pilipino Sanggunian: 1.2 Kagamitan: Pagsibol ng Lahing Pilipino, TX ph. 138-141; TM ph. 111-117 PELC 1.1 – Mga lararawan ng mga batang pinakakain, binibihisan at naglalaro sa loob ng bahay.

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Ituro ang isang awit tungkol sa kalikasan. 2. Itanong: Anu-ano ang ginagawa ninyo sa mukha, buhok at ngipin? Ito ba ay ginagawa ninyo? Sino ang gumagawa nito sa inyo? B. Panlinang na Gawain: 1. Pagganyak: Ipakita ang mga larawan tinatamasa ng batang Pilipino. 2. Paglalahad: Paglalarawan ng mga bata sa nakitang larawan. Pagsasabi ng mga bata. Lagyan ng tsek () kung nagpapakita ng karapatan at ekis (x) kung hindi. _____ 1. Karapatang isilang _____ 2. Karapatang maging isang mamamayang Pilipino. _____ 3. Karapatang makapagnakaw 3. Pagtalakay: Paano tinatama ng mga batang Pilipino ang kanilang karapatang maging malusog? Atbp. Bakit kailangan bigyan ng gatas, itlog at mga prutas ang mga bata? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalahat: Anu-ano ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino? 2. Pagpapahalaga: Ang mga karapatang tinatamasa ng batang Pilipino ay dapat ipagpasalamat. IV. Pagtataya o pagbibigay halaga: Piliin ang titik ng wastong sagot.

lumaki ng malusog at ligtas sa mga sakit b. Remarks: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________ . damit at tirahan upang tayo ay a. lumaking nakikipag-away sa mga kapwa bata V. matutong sumulat at bumilang b. marumi at matakaw c.1. Kailangan natin ng maayos na pagkain. makaiwas sa trabaho sa bahay 2. matuto ng masamang Gawain c. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng mga karapatang tinatamasa ng bata. Pinag-aaral tayo ng ating mga magulang upang tayo ay a. lumaking pangit.

IV. Paglalahad: Anong mga sentro ng pamahalaan na tinuturuan kayo o tayo ng sumulat. A. 145-151. 159-163 Pagsibol ng Lahing Pilipino pp. Takdang-Aralin: Gumupit ng mga larawan ng ahensiya ng pamahalaan na nagpapakita ng tulong sa kailangan ng bata. Remarks: . III. sumayaw atbp. D. PELC 2. Talakayin ito at ilahad pa ang iba pang larawan ahensiya ng pamahalaan na tumutulong sa kailangan ng mga batang Pilipino. Paglalahad: Ipakita ang isang larawan na ang bata ay ginagamot ng doctor at ito ay binibigyan ng gamut. Layunin:  Nagkakaroon ng kamalayan sa tulong na ibinibigay ng pamahalaan. C.MAKABAYAN I Date: _________________ I. Balik-aral: Anu-ano ang mga karapatan ng mga batang Pilipino? B. Pagtataya: Anu-ano ang mga tulong o paglilingkod na makukuha sa mga health centers at paaralan? V.1 Mga lararawan ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kailangan ng bata. mag-anak at ibang ahensya sa pagtugon sa mga kailangan ng mga batang Pilipino Pagpapahalaga: Pagtulong sa kapwa II. Pamamaraan: 1. injection para sa ikabubuti ng bata. Paksang-aralin: Mga Tulong na Ibinibigay ng Pamahalaan sa Pagtugon ng Kailangan ng Bata Sanggunian: Kagamitan: TX – Sibika at Kultura pp. Pagpapahalaga: Anong magandang ugali ang natutuhan natin dito? Maging matulungin sa kapwa.

kuwento na nakasulat sa manila paper III. Layunin A. Itinanong) 2. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Bilugan sa loob ng panaklong ang pinakamalapit na kahulugan ng salitang may salungguhit na pangungusap. Pero paano naman ang natatalo? Dapat ba kayong magalit sa nanalo? Ano ang inyong . masipag) 3. laging may mananalo at may matatalo.Sino ang naging kaibigan niya? 2. Panimulang Gawain: 1. mahilig. 1. Itanong: Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa nila? B. “Maging Isport”) C. Pagtalakay at Paglinang sa Kasanayan: 1. Pakikinig: Naibibigay ang sariling karanasan B. Kagamitan: Pagbibigay nang sariling karanasan ng narinig na kuwento Pag-uugnay sa binasa sa sariling karanasan Pagiging Isport Pagiging Isport Larawan ng mga batang naglalaro ng taguan. Naging masigasig si Nena sa pag-aaral. Pagbasa: Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan II. Pagganyak: Magkaroon ng isang laro: “Group Yourself” (Hayaang sumali lahat ng mga bata) 2. (pabaya. Talakayin ang kuwento. Tawagin sila isa-isa at ipasabi ang sagot. Pagpapahalaga: C. Paglalahad: Pagbasa muna nang tahimik bago malakas na kuwento. Paksang Aralin A.Ipakita ang larawan ng mga batang masayang naglalaro ng taguan. Kasanayan: 2. Itanong: . Pagtatakda ng Layunin: . (Inayos.FILIPINO I Date: ______________ I. D.Sino ang bagong lipat na mag-aaral? . Pinakinggan. Dininig ng guro ang panig ng dalawang mag-aaral. Paglalahat: Sa ano mang laro. Nilalaman: B. Pamamaraan A. Deskripsyon: 1. Masaya ang mananalo.

Maari nila itong isadula. Remarks: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________ . V.A. Sa Filiipino – Landas sa Wika at Pagbasa pah. Takdang-Aralin: Ipakuwento sa mga bata ang karanasan nila na natutulad kina Ulo. IV.gagawin kung kayo ay matatalo? E. Isulat ito sa papel. Pagpapayaman ng Gawain: Magparinig ng isang maikling kuwento sa mga batao Pabigayan ang sariling karanasan nila ukol sa kuwentong narinig. 109-111) Ipasabi sa mga bata ang nakuha nilang kaisipan mula sa kuwento. Pagtataya: Balikan ang kuwentong “Natutong Magkaisa” (B. Kamay at Paa.

Pagsasalita: B. Sanggunian: 226 Kagamitan: Nakabubuo ng mga pangungusap na padamdam Nagagamit ang malaking titik sa pagsulat ng mga pangungusap na padamdam Pagbuo ng mga Pangungusap na Padamdam Paggamit ng Malaking Titik at Bantas na Padamdam sa Pagsulat ng mga Pangungusap na Padamdam Sa Bahay na Bato (Isang Panaginip) Pagiging mahinahon sa bawat sitwasyong kasusu-ungan BEC-PECL __ d __ Pagsasalita 7. kuwago b. Pagganyak: Pag-awit ng isang masiglang awitin na sasabayan ng pagkilos ng katawan. tsart III. Panimulang Gawain: 1. 127. Layunin A. Paksang Aralin A. Pagsulat 6 Mila Bon RBEC p. Deskripsyon: 1. Filipino 3 pp.FILIPINO I Date: ______________ I. bata 4. Saan ka nag-aaral 3. Kasanayan: 2.222larawan. Ano ang gagamitin mong sasakyan 2. kuliglig c. Pagtatakda ng Layunin: . a. Balik-aral: Lagyan ng tamang bantas ang mga sumusunod na pangungusap. Pagpapahalaga: C. Pagpapalawak ng Talasalitaan: Panuto: Pagtapatin ang larawan at ang salita. Pagbasa: II. 3. Isulat ang titik ng tamang sagot sa guhit. Ang ganda ng bagong dyip nina Ana 2. 1. Pamamaraan A. Nilalaman: B.

Pagpapayaman ng Gawain: Magpakita ng mga larawang nagpapakita ng masidhing damdamin sa mga bata. Ipabasa at magpagawa ng pangungusap na padamdam sa sumusunod na kalagayan. C. Dali-dali kang tumayo at nakita mong nanggagaling ang usok sa katabi ninyong bahay. V. Paglalahad: Sino na sa inyo ang nakaranas na managinip? Ano ang inyong napanaginipan? Sabihin sa mga bata na makakarinig sila ng isang kuwento tungkol sa panaginip. Anong nadama niya ng marinig ang huni ng kuwago? 3. Kasama ng katabi magpabuo ng 3 pangungusap na padamdam na ginagamitan ng wastong bantas at tamang titik. Pagtataya: Panuto: Bigyan ng manila paper ang bawat hanay at pumili n glider sa bawat hanay. 3. B. Pagpapahalaga: Paano mo napapanatili ang pagiging mahinahon sa mga hindi kanais-nais na sitwasyon? IV. 4. 2. F. Takdang-Aralin: Bumuo ng limang (5) pangungusap na padamdam. Pagtalakay at Paglinang sa Kasanayan: Panuto: Ipasagot ang mga sumusunod na tanong sa mga bata. . Damdaming Isinasaad Bantas na ginamit sa Pangungusap. 1. 5. Basahin sa mga bata ang kuwento sa “Bahay na Bato” ng may wastong damdamin. Anong damdamin ang nadama ng bata ng mannlg ng bata ang tahol ng aso? 2. Mga pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin 1. Hatinggabi na ng bigla kang magising at may naamoy kang nasusunog at nakita mong papadami ang usok. Paglalahat: Ano ang ipinahahayag ng mga pangungusap na padamdam? Sa anong bantas nagtatapos ang pangungusap na padamdam? Saan nagsisimula ang unang salita ng pangungusap na padamdam? E.Alamin ang mga pangungusap sa kuwento na nagsasaad ng matinding damdamin at kung ano ang ginagamit na batas sa bawat pangungusap at pansinin ang unang titik ng bawat pangungusap na padamdam upang masagot ang tsart sa ibaba. Ano naman ang nadama niya ng makakita ng isang bahay na bato? D.

Zafra Teacher-in-Charge One-Pearl . Vicente Lim Elementary School Magsaysay Village. Tondo Manila Lesson Plan Mrs.Division of City Schools Manila Gen. Lolita B.

Vicente Lim Elementary School Magsaysay Village. Tondo Manila Lesson Plan Mrs. Perez Teacher-in-Charge One.Division of City Schools Manila Gen. Helen G.Sapphire .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful