Sangguniang Primarya -kasaysayan ng pulitika at lipunan. -mismong nkasaksi sa pang yayari ng kasaysayan.

-Ang primarya ay mas mababang pag-aaral ng araling panlipunan samantalang ang sekundaryang batayan naman ay mas mataas o ang mga wika. Mga individwal awtoridad,  Mga grupo o organisasyon tulad ng pamilya, asosasyon, unyon, fraternity, katutubo o mga minorya, bisnes, samahan, simbahan at gobyerno,  Mga kinagawiang kaugalian tulad ng relihiyon at pag-aasawa, sistemang legal at ekonomik at iba pa, at  Mga pampublikong kasulatan o dokumento tulad ng konstitusyon, batas-kautusan, treaty o kontrata at ang lahat ng orihinal na tala, katitikan sa korte, sulat, jornal at taalarawan o dayari.

Sangguniang sekondarya
a. Mga aklat tulad ng diksyunaryo, ensaklopidya, taunang-ulat o yearbook, almanac at atlas, b. Mga nalathalang artikulo sa jornal, magazin, pahayagan, at newsletter,

c. Mga tisis, disertasyon at pag-aaral ng fisibiliti, nailathala man ang mga ito o hindi, at d. Mga monograf, manwal, polyeto, manuskrito at iba pa.