ANG MAIKLING KWENTO

Katuturan: isang anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangigibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nag-iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. maikling katha na nagsasalaysay at tumatalakay sa madulang bahagi ng buhay. Hindi ito pinaikling nobela o buod ng isang nobela. Isang uri ng masining na pagsasalaysay na maikli ang kaanyuan at ang diwa ay napapalaman sa isang buo, mahigpit at makapangyarihang balangkas na inilalahad sa isang paraang mabilis ang galaw.

-

Pangkat ng mga Manunulat ng Maikling Kwento 1. sumusunod sa dating pamamaraan ng pagsulat – nanininwalang mahalagang magkaroon ng isang balangkas ang maikling kwento. 2. sumusunod sa makabagong pamamaraan – naniniwalang hindi na kailangan pa ng balangkas sa pagkatha ng kwento kundi ang higit na mahalaga ay maikintal sa isipan ng mga mambabasa ang isang larawang hindi kaagad-agad maaalis sa kanilang gunita o madama nila ang masidhing damdaming pilit na titinag sa kanilang kalooban. Mga Katangian ng Maikling Kwento: 1. Tumatalakay sa isang madulang bahagi ng buhay. 2. Gumagamit ng isang pangunahing tauhang may mahalagang suliranin at ng ilang ibang mga tauhan. 3. Gumagamit ng isang mahalagang tagpo o ng kakaunting tagpo. 4. Nagpapakilala ng mabilis na pagtaas ng kawilihan hanggang sa kasukdulan na sinusundan kaagad ng wakas. 5. Nagtataglay ng iisang impresyon o kakintalan. Mga Sangkap ng Maikling Kwento:

1. Banghay – tumutukoy sa maayos, kawing-kawing at magkakasunod na mga pangyayari. 2. Tauhan – tumutukoy sa mga tauhang gumagalaw sa kwento na maaaring pangunahing tauhan at pantulong na tauhan. Dalawang Uri ng Paglalarawan ng May-akda sa Tauhan:
a. b.

tuwirang pagpapahayag - kung binabanggit ng may-akda o ng ibang tauhan sa kwento ang mga katangian ng tauhan madulang pagpapahayag - kung matimpi ang paglalarawan ng tauhan, na nangangahulugang mahihinuha ang katangian ng tauhan sa pamamagitan ng pagkilos at pagsasalita niya.

3. Tagpuan – tumutukoy sa lugar at oras ng pinangyarihan ng kwento. Makatotohanan ang daigdig na inilalarawan sa ating imahinasyon upang makatotohanan din ang pangyayaring magaganap dito. 4. Paningin – pananaw na pinagdaraanan ng mga pangyayari sa isang kwento.
Nakikilala rito ang mga sumusunod: a. paglikha ng nagsasalaysay b. ang lugar at panahong sumasaklaw sa pagsasalaysay c. ang taong pinagsasalaysayan nito. d. ang relasyon ng pagsasalyasay at ang pangyayaring isinasalaysay e. kung gaano ang nalalaman ng nagsasalaysay. Mga Uri ng Paningin:

A. paningin sa unang panauhan – ang may-akda ay sumasanib sa isa sa mga tauhan na siyang nagsasalaysay ng kwento sa pamamagitan ng unang panauhang “ako” B. paningin sa pangatlong panauhan – ang nagkukwento ay gumagamit ng pangatlong panauhan na malayang nagsasalaysay ng mga pangyayari sa kwento. Ang nagsasalaysay ay maaaring pumasok sa isipan at damdamin ng mga tauhan at sabihin sa bumabasa kung ano ang kanilang iniisip o nadarama. Nabibigyan din ng puna at pakahulugan ang kilos ng mga tauhan. Nasasabi ng nagsasalaysay ang lahat ng gusto niyang sabihin o itago ang nais niyang itago. C. tinakdaang obhetibong paningin – ang pananaw ay limitado sa isa lamang tauhan sa kwento. Maaaring ang pangunahing tauhan o di kaya‟y alinman sa mga katulong na tauhan sa kwento ang tagapagsalaysay. D. obhetibong paningin o paninging palayon – ang tagapagsalaysay ay nagsisilbing kamera o malayang nakalilibot habang itinatala nito ang bawat nakikita at naririnig. Ang tagapagsalaysay ay hindi nakakapasok sa isipan ng tauhan at hindi rin nakapagbibigay puna o paliwanag. Tumatayong tagapanood lamang siya ng mga pangyayari sa kwento. Nakikita niya ang ginagawa ng mga tauhan, naririnig ang sinasabi nila , ngunit hindi niya tuwirang masasabi ang kanilang iniisip o nadarama.

E. paninging panarili – isang paraan ng pagsulat na sa pamamagitan ng daloy ng kamalayan o “stream of consciousness”. Sumusulong ang kwento sa pamamagitan ng paglalahad ng mayakda na ang isipan at damdamin ay naaayon sa damdamin at kaisipan ng isang tauhan lamang. Isinasalaysay ang kwento sa pamamagitan ng unang panahunan (first person). Gayunman hindi ginagamit ang panghalip na “ako”. F. paninging laguman – magkasamang paggamit ng paninging panarili at palayon sa kwento. Sa pamamagitan ng paningin na ito malawak ang kalayaan ng awtor sa pagsasalaysay, bagaman hindi rin siya dapat pumasok sa katauhan ng isang tauhan maliban sa pangunahing tauhan. 5. Paksang-diwa o tema – tumutukoy sa kaisipang iniikutan ng katha. Ito ang sentral na ideya ng kwento na naghahayag ng pagkaunawa sa buhay. Ito ay hindi dapat ihayag sa isang salita o parirala lamang kundi sabihin ito sa isang buong pangungusap.
Halimbawa: “ ang pagsama ng isang tao” kundi ihayag ang buong pangungusap nang ganito: “kung minsan, ang pagsama ng isang tao ay dala ng mapapait niyang karanasan sa buhay ”

6. Katimpian – masining na paglalarawan sa damdamin. Ang maingay at nagpapalahaw na pag-iyak ay di tanda ng kalaliman ng kalungkutan; di gaya ng tahimik, pigil at di mailuhang pighati. 7. Pahiwatig – tinatalakay ang pangyayaring nagaganap sa isang akda. Ipinahihiwatig ang pangyayaring inaakalang mahalaga sa kwento. Dahil dito, nagiging malikhain ang mga mambabasa sapagkat naiiwan ang kanyang guniguni o imahinasyon sa mga pangyayaring nagaganap o maaaring maganap sa maikling katha. Sa pamamagitan din nito‟y nagiging matimpi ang pagsasalaysay, hindi nagiging kabagu‟t bagot sa sinumang bumabasa ang paglalantad ng mga sunud-sunod na pangyayaring inaakalang napakahalaga bilang isa sa pangunahing sangkap ng maikling kwento. 8. Simbolo – ito ang mga salita na kapag binabanggit sa isang akdang pampanitikan ay nag-iiwan ng iba‟t ibang pagpapakahulugan sa mambabasa.
Halimbawa: Ang puti ay kumakatawan sa kalinisan o kawagasan samantalang ang pula ay kumakatawan sa katapangan o kaguluhan.

9. Suliranin – mga problemang kinakaharap ng mga tauhan sa kwento. Ito ang nagbibigay daan upang magkaroon ng kulay at kawili-wili ang mga pangyayari sa kwento. Dito makikita kung paano kakaharapin ng mga tauhan ang paglutas sa suliraning kinakaharap. 10. Tunggalian – ito ang nagbibigay-daan sa madudulang tagpo upang lalong maging kawili-wili at kapana-panabik ang mga panggyayari kaya‟t sinasabing ito angsanligan ng akda. Nagsisimula ito sa paghahangad ng pangunahing tauhan na hahadlangan ng sinuman o anuman sa katuparan. Ang sagabal o katunggaling lakas ay dapat na nababagay sa kahalagahan ng layunin ; at dapat na magdulot ng pananabik at kasiyahan sa mga mambabasa sa dakong huli.
Mga uri ng Tunggalian: a. tao laban sa tao b. tao laban sa sarili c. tao laban sa kalikasan

11. Kasukdulan – dito nagwawakas ang tunggalian. Pinakamasidhing pananabik ang madarama ng mga mambabasa sa bahaging ito sapagkat dito pagpapasyahan ang kapalaran ng pangunahing tauhan o bayani sa kwento. Subalit bago sumapit ang pinakarurok na ito ng kasabikan, kailangang magduyan muna ang pananabik ng mambabasa sa isang lundo na sa ilang saglit, mabibitin ang tinurang pananabik sa kahihinatnan ng pangunahing tauhan. 12. Himig – ito‟y tumutukoy sa kulay ng damdamin. Maaaring mapanudyo, mapagtawa at iba pang magpapahiwatig ng kulay ng kalikasan ng damdamin. 13. Salitaan – ang usapan ng mga tauhan. Kailangang magawang natural at hindi artipisyal ang dayalogo. 14. Kapananabikan – nalilikha ito sa paglalaban ng mga tauhan o ng bidang tauhan laban sa mga kasalungat niya. Ito ang pagkabahalang nararamdaman ng mga mambabasa bunga ng hindi matiyak ang magiging kalagayan ng pangunahing tauhan sa kanyang pakikipagtunggali. 15. Kakalasan – ito ang kinalabasan ng paglalaban ng mga tauhan sa akda. 16. Galaw – tumutukoy ito sa pagkakalahad o pag-unlad ng kwento mula sa pagkakalahad ng suliranin hanggang sa malutas ang suliraning ito sa wakas ng katha.

hindi pangkaraniwan 2. Ang Pamagat Ang isang mabuting pamagat ay may mga sumusunod na katangian: 1. May iba‟t ibang paraan ng pagpapakilala rito: a. magagawa ng may-akdang madama ng mga mambabasa ang kapaligirang gagalawan ng mga tauhan lalo na ng mga bayani sa akda.” Maaaring Maging Mabuting Pamagat 1. mahalaga ito upang madaling matiyak ng mga mambabasa ang suliraning kakaharapin ng pangunahing tauhan at ang damdaming nais maantig sa mambabasa. Matute.17. Panimula – ito ang simulain ng kwento. Tunggalian – ito ang paglalaban ng pangunahing tauhan at ng kanyang mga kasalungat na maaaring isa ring kapwa tauhan. Isang mahalagang pangyayari sa kuwento halimbawa: May Gunita Pa Ang Mga Bulaklak ni Jose F. pamagat na maituturing na labag sa mabuting panlasa – halimbawa ay “Naaagnas na Bangkay. Mga Bahagi ng Maikling Kwento 1.V. . mapangibabaw ang katangian ng pangunahing tauhan upang magkagiliw agad sa kanya ang mga mambabasa. d. 5. Pagkikintal sa isipan ng mga mambabasa ng damdaming pagigitawin sa kwento – ang lahat ng mga pangyayari sa tauhan sa akda ay kailangang isang damdamin lamang ang antigin sa mga mambabasa. pook na may malaking kinalaman sa kwento halimbawa: Lunsod. Dito umiinog ang buong diwa at daloy ng mga pangyayari. Hindi dapat tumalakay ng mga paksang hindi nasasaklaw ng kanyang karanasan sapagkat maaaring limabas na malayo sa katotohanan. pamagat na magbubunyag sa lihim ng kuwento – halimbawa ay “ Anak na Suwail.Nagsisi. Nayon at Dagat-dagatan ni N. isipin o damdaming naghahari sa kuwento halimbawa : Maghilom May Balantukan ni Mabini Rey Centeno 5. katotohanang pandaigdig o katotohanang pinatunayan sa kuwento: Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. Kapansin-pansin 3. pananaw sa buhay at sa paligid na kanyang kinabibilangan. Sa pagtalakay sa bahaging ito ay dapat makilala kahit na pahapyaw lamang ang katangian ng sumulat upang maikumpara ang kanyang talino at pagkatao sa paglikha ng mga kwento at ang kaugnayan nito sa sariling karanasan. Ocampo 4. pinakamahalagang bagay sa kuwento halimbawa: Bakya ni Hernando R. Wakas – bagama‟t ang kwento‟y maaari nang magwakas sa kasukdulan. 2. Gonzales. Maaari itong ipaloob ang paliwanag o pahiwatig sa tiyak na sinapit ng pangunahing tauhan sa halip na ipaubaya na lamang sa mga mambabasa. pinakamahalagang tauhan sa kuwento halimbawa: Impong Sela ni Epifanio Gar. 4. 6. Pagpapahiwatig ng suliraning kakaharapin ng mga tauhan – kailangang pagitawin ang suliranin ng pangunahing tauhan upang matiim sa isipan ng mga mambabasa na sa kanya iinog ang mga sumusunod pang pangyayari. Pagpapakilala sa mga tauhan – ipinababatid ang kanilang pagkatao lalo na ang pangunahing tauhan. Wakas – ito ang kinalabasan at naging resulta ng pakikipagtunggali ng mga tauhan sa mga suliraning kinaharap. Paglalarawan ng tauhan – sa „di tuwirang pamamaraan. o ng kalikasan o ng damdamin na rin niya. Pamagat – tumutukoy sa pangunahing paksa ng kwento. Ang Pagiging Sang-ayon ng Akda sa Karanasan sa Buhay Mailalarawan nang buong limnaw ng isang manunulat ang mga bagay na nais niyang ilarawn kung ang mga ito ay naaayon sa mga paksang nasasaklaw ng kanyang karanasan. 2. Kasukdulan – ito ang pinakamataas na uri ng pananabik. pangkaraniwan – halimbawa ay “Ulam” 2.” 4. b. sa bahaging ito ng akda humigit-kumulang at malalaman na kung nagtagumpay o nabigo ang pangunahing tauhan sa paglutas niya sa kanyang suliranin. 3. may mga pagkakataong kailangan pa rin ng katuusan upang ipahayag ang mga pangyayari pagkatapos ng kasukdulan. 3. Isang halimbawa‟y isang manunulat na naglalarawan sa kanyang kuwento na tungkol sa bansang Inglatera ngunit hindi pa siya nakararating sa naturang bansa. 6. Ito rin ang pinakadulong pangyayari ng daloy ng kwento.M.” 3. pamagat na masasabing kahangalan – halimbawa ay “Apoy na Mainit. kapana-panabik Mga Pamagat na Dapat Iwasan 1. c. MGA BAGAY NA MAHALAGA SA Pagsulat ng Maikling kuwento 1. May-akda – tumutukoy sa sumulat o lumikha ng kwento. Sibal 2.

4. 3. madaldal. Kailangan ang isang tauhan ay mamumukod sa mga kasaman niya sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi. angkop ang tauhang nagsasalita – Sa pagsasalita ng tauhan ay kailangang makilala ang likas niyang sarili at ang damdaming nag-udyok sa kanyang ikinilos. mga ilaw. 3. Ang mga tungggalian sunud-sunod ay dumarating sa isang tanging bahagi na nagdudulot ng pinakamasidhing pananabik. Ang bahaging ito ng pinakamasiding pananabik ay tinatawag na kasukdulan. Kung ang tauhan ay nagtatampo. 4. Nagpapatuloy ang mga mambabasa sa pagbasa upang malaman kung . Katapusan Ang mga mambabasa‟y nananabik kung ano ang magiging wakas ng kuwento hangga‟t hindi sumasapit ang kasukdulan. angkop na pangyayari – Kailangan sa pamamagitan ng sinasabi ng tauhan ay malaman ng mambabasa kung anong damdamin ang nag-uduok sa kanya upang magsalita nang ganoon. paglalarawan ng paraan ng pagsasalita ng tauhan 3. Ang isang taong takut na takot ay hindi maaring magsalita nang mahinahon at buong katalinuhang sagutin ang tanong sa kanya. Nakapagdudulot ito ng kapanabikan at kasiyahan sa mga mambabas ang bawat tunggalian. Mga Kailangan ng Isang Maikling Kuwento Tunggalian May dula o kilos na madula ang isang kuwento. pagiging natural – Kailangan ang sagutan ay katulad ng sa tunay na usapan. Mayayamot ang bumabasa kung sa dalawang nag-uusap ay isa lamang ang palaging nagsasalita at ang kausap ay tagausisa lamang na kahit mawala ay hindi magiging kakulangan sa kuwento. paglalarawan ng isipang naghahari sa tauhan 2. maaring mahaba ang sinasabi ng tauhan kung gayon ang hinihingi ng kuwento. paglalarawan ng mga sinasabi nfg ibang mga tauhan tungkol sa isang tauhang tinitukoy sa kuwento 8. Maari namang ang isang tauhan ay makipagtunggali sa kalikasan. paglalarawan ng mga bahagi ng kanyang katawan 4. Hindi ito magiging kawili-wili sa mga mambabasa. mga pagkain. o kaya‟y mapambuska. ang kapaligiran. Paglalarawang-Tauhan Ang mga sumusunod ay mga karaniwang pamamaraang ginagamit ng mga manunulat sa paglalarawan ng tauhan: 1. 3. Huwag talampakin ang bagay na maaaring ipahiwatig lamang 2. Ang pag-uusap ay hindi dapat gamiting kasangkapan upang maiparangalan ng may-akda ang kanyang karunungan at kaliksihang isip. Ang ikapagtatagumpay ng alinman sa dalawa ay nasa manunulat. Dapat na maging matimpi: Kailangan ay katimpian sa damdamin at katimpian sa pananalita. 1. Paggamit ng mga salita at pariralang nakatatawag-pansin. at iba pang bagay na maaaring makatulong sa pagbuo ng larawan sa isip ng mga mambabasa. pagkakaroon ng kaugnayan sa galaw ng kuwento – Kailangan ang pag-uusap ay tumutulong sa pagsulong na galaw ng kuwento.Magagawang malinaw at kapani-paniwala ang paglalarawan o pagsasalaysay sa pamamagitan ng pagamit ng tiyak na mga katangian o tiyak na mga pangyayari. Hindi mabuting kuwento ang isang akdang walang tunggalian. Tinatawag na tunggalian ang paglalaban ng pangunahing tauhan at iba pang mga tauhan. tulad ng bagyo. Hindi kailangang maging buo ang pangungusap. palabiro. utal. paglalarawan ng kanyang mga kilos batay sa mga pangyayaring kanyang kinakaharap 7. Masining na Pagsulat May tatlong parran ang masining na pagsulat. 2. tiyak na pagsusuri ng kanyang katauhan 5. Kasukdulan Nagbibigay na pananabik sa mga mambabasa ang bawat tunggalian. Sa ganitong paglalarawan. paglalarawan ng kapaligiran katulad ng tirahan ng tauhan o ng mga kasangkapang kanyang ginagamit 6. o paputol-putol ang pagsasalita. isang parirala. paglalarawan ng damdaming kanyang ginigising sa mga kasama niyang tauhan 5. Ang isang kaisipan ay maaring makipagtunggali sa isa pang kaisipan. Ang mga sinasabi ng tauhan ay hindi dapat na napakahaba na tila nagtatalumpati. nakayayamot.ang isang taong nagsisisi nang buong puso ay hindi magsasalita nang mapangmataas.Maaring magsalita. kailangang ilarawan ang pook na pagdarausan ng kasayahan. Kailangang magkaroon ng tunggalian upang magkaroon ng dula. at iba pang dulot ng kalikasan. Ang Usapan sa Kuwento Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang mabuting usapan: 1. Maari siyang seryoso. Nauugnay ang sinasabi ng sumusunod na nagsalita sa sinabi ng nauna. bayaang makilala ang pagtatampo sa kanyang mga sinasabi.

iv. Maaaring isaisip ng isang mambabasa na ang paksa ng kuwento ay tungkol sa pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. ipinauubaya na sa mga mambabasa na hanapin ito sa kabuuan ng kuwento? ii. ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Mga Suliraning Inihahanap ng Lunas Ipinaliwanag sa dakong unahan na ang saglit ng kasiglahan ay simula ng pagtungo sa paglalahad ng unang suliraning inihahanap ng lunas. Ang Mabuting Pagpapahayag Ang mabuting pagpapahayag ay pagpili ng mga wastong salita na angkop sa diwang nais ipahatid ng may akda. Kailangang makapag-abuloy sa kaisahan ng kaisipang nais palitawin ng may-akda ang bawat bagay sa kuwento. Ang kaisahan ay bumubuo sa isang pangungusap mataposs mabasa ng mambabasa ang kuwento. Ang mga manunulat na sumasang-ayon sa dating pamamaraan ng pagsulat ng maikling kuwento ay nanniniwala sa pamamaraang nagbibigay-diin sa balangkas.panahon. at lunan ng kuwento. Ang naturang mga pangyayari ang bumubuo sa mga suliraning inihahanap ng lunas. Ang paggamir ng mga pili at angkop na mga salita ay mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay magiging mabisa ang kaisipang ipinapasok ng manunulat sa mga tauhan at magiging malinaw ang paglalarawan. Ang mahusay na pagpapahayag ay nakatutulong sa kaisahan ng kuwento. Higit na umaakit sa mga mambabasa ang bahaging ito upang ipagpatuloy ang pagbasa. Ang susunod ay mga pangyayaring kailangang maayos ang pagkakalikha at pagkakahanay. MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA MAIKLING KUWENTO Ang katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na maikling kuwento ay ang mga sumusunod: 1. Kasukdulan v. Ang wakas ay malimit na ipinapaubaya niya sa guni-gini ng kanyang mambabasa. panahon. Hindi dapat na pahabain pa ang kuwento pagkatapos ng kasukdulan sapagkat mawawala ang ganda nito. Ibang uri ng pagkaakit ang naramdaman nila ang pamiminto ng isang pangyayaring gumising ng isang tiyak na damdamin kung hindi man maging kawili-wili. Kaisahan Ang kaisahan ng maikling kuwento ay tumutukoy sa isang panggitnang kaisipan. ang pagkamakabayan ng isang lalaki. pagpapahalaga sa karapatang pantao. ang kahalagahan ng karunungan. May mga kuwentong inilalahad na lahat ng tagpuan. iii. Ang kuwento‟y magwawakas na pakatapos ng kasukdulan. Panimula (Kasama rito ang tagpuan) Maraming tungkuling ginagampanan ang panimula.ano ang mangyayari sa pangunahing tauhan. Kung minsan nama‟y ang inilalahad ng tagpuan ay tauhan at panahon lamang. Ang Pamamaraan Iba‟t iba ang pamamaraang ginagamit ng mga kuwentista. Ang bawat isa‟y may sariling kakanyahan. Ang pag-aakit ng mga mambabasa sa panimula dahil sa pamamaraang ginagamit ng may-akda ay pansamantala lamang. Kakalasan Mga Uri ng Maikling Kwento  Kwento ng Pag-ibig  Kwento ng Katutubong –kulay  Kwento ng Tauhan  Kwento ng Kaisipan  Kwento ng Katatakutan  Kwento ng Kababalaghan  Kwento ng Katatawanan  Kwento ng Talino  Kwento ng Pampagkakataon  Kwento ng Kapaligiran  Kwento ng Makabanghay . ang tatlong sangkap ng tauhan. at lunan. Ang pamamaraang ito ay may mga sumusunod na bahagi: i. Dagling sundan ng wakas. Saglit na kasiglahan Ang mga bahaging naglalahad ng unang suliraning inihaharap ng lunas ay tinatawag na saglit ng kasiglahan. Ang isang makabagong manunulat ay maingat sa pagtatapos ng kanyang kuwento. Ang mga ito ay lumilikha sa isang pagkawiling pasidhi nang pasidhi hanggang sumapit ang pinakamasidhi na tinatawag na kasukdulan. atbp. Inilalahad nito ang tagpuan(setting) na siyang nagpapakilala sa mga mambabasa ng mga tauhan. Ang mga kilos at pag-uusap ng mga tauhan ay nararapat ding makapag-abuloy sa kaisahan.

Nagsisi. Ang Pamagat Ang isang mabuting pamagat ay may mga sumusunod na katangian:  hindi pangkaraniwan  Kapansin-pansin  kapana-panabik Mga Pamagat na Dapat Iwasan      pangkaraniwan – halimbawa ay “Ulam” pamagat na magbubunyag sa lihim ng kuwento – halimbawa ay “ Anak na Suwail. pagiging natural 2. 2. 8.MGA BAGAY NA MAHALAGA SA Pagsulat ng Maikling kuwento 6. 6. Ang Usapan sa Kuwento Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang mabuting usapan: 1.  pinakamahalagang tauhan sa kuwento halimbawa: Impong Sela ni Epifanio Gar. 8. Sibal 7. Nayon at Dagat-dagatan ni N. Matute.” Maaaring Maging Mabuting Pamagat pook na may malaking kinalaman sa kwento halimbawa: Lunsod. Ang mga sumusunod ay mga karaniwang pamamaraang ginagamit ng mga manunulat sa paglalarawan ng tauhan: paglalarawan ng isipang naghahari sa tauhan paglalarawan ng paraan ng pagsasalita ng tauhan paglalarawan ng mga bahagi ng kanyang katawan tiyak na pagsusuri ng kanyang katauhan paglalarawan ng kapaligiran katulad ng tirahan ng tauhan o ng mga kasangkapang kanyang ginagamit paglalarawan ng kanyang mga kilos batay sa mga pangyayaring kanyang kinakaharap paglalarawan ng mga sinasabi ng ibang mga tauhan tungkol sa isang tauhang tinitukoy sa kuwento paglalarawan ng damdaming kanyang ginigising sa mga kasama niyang tauhan 10. Paggamit ng mga salita at pariralang nakatatawag-pansin. . angkop na pangyayari 4. Ang Pagiging Sang-ayon ng Akda sa Karanasan sa Buhay Mailalarawan nang buong linaw ng isang manunulat ang mga bagay na nais niyang ilarawan kung ang mga ito ay naaayon sa mga paksang nasasaklaw ng kanyang karanasan. pagkakaroon ng kaugnayan sa galaw ng kuwento 9. Masining na Pagsulat May tatlong paraan ang masining na pagsulat. 4.V. Huwag talampakin ang bagay na maaaring ipahiwatig lamang 2.” pamagat na maituturing na labag sa mabuting panlasa – halimbawa ay “Naaagnas na Bangkay. angkop ang tauhang nagsasalita 3. Gonzales. 3.  Isang mahalagang pangyayari sa kuwento halimbawa: May Gunita Pa Ang Mga Bulaklak ni Jose F.. 5. 7. Hindi dapat tumalakay ng mga paksang hindi nasasaklaw ng kanyang karanasan sapagkat maaaring limabas na malayo sa katotohanan.” pamagat na masasabing kahangalan – halimbawa ay “Apoy na Mainit. Ocampo  isipin o damdaming naghahari sa kuwento halimbawa : Maghilom May Balantukan ni Mabini Rey Centeno  katotohanang pandaigdig o katotohanang pinatunayan sa kuwento: Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo.M. 1. Dapat na maging matimpi: Kailangan ay katimpian sa damdamin at katimpian sa pananalita.  pinakamahalagang bagay sa kuwento halimbawa: Bakya ni Hernando R. 3. Paglalarawang-Tauhan 1.

Ang Tao – Tulang pandamdamin.MASINING NA PAGSUSURI NG MGA PILING TULA SA FILIPINO =================================================================== Ang pag-aaral na pinamagatang “Masining na Pagsusuri ng mga Piling Tula sa Filipino” ay isinagawa upang ipakilala at ipakita sa mga mambabasa na ang Panitikang Filipino ay maaaring maging tanglaw sa pagsusuri at pagpapahalaga at pagpapahalaga ng mga tula. ang pagkakaroon ng bukas na isipan sa pagbabago at kababaan ng loob. nagsasaad ng damdaming pansarili. Kung Tuyo na ang Luha Ko. . pinag-aralan at sinuri ang mga uri ayon sa kaanyuan at salig sa layunin at hinanap din ang mga katangian ng makatang sina Amado V. ay gumamit ang mananaliksik ng pagsusuring pampanitikan at paraang paglalarawan (descriptive method). Sinuring mabuti ang mahahalagang bahagi ng tula upang makuha ang sadyang pinag-uukulan ng mga halaga nito. Ang Buhay – Ito ay pandamdamin. sa buhay ni Hernandez ay totoong nangyari. ang gawain ng panday. May damdaming nagpapataas sa kalagayan ng tao. Hinanap sa pamamagitan ng masusing pagsusuri o ng tiyak na kasagutan sa mga sumusunod na tanong: 1. Ito ay nagmula sa ibat .ibang aklat na ginagamit na sangguniang pampaaralan. mayaman sa paglalarawan. Hindi lahat ng ibig ay makakamtan. Ang mga natuklasan sa pag-aaral ay may implikasyon sa buhay ng mga mambabasa at mag-aaral. nauugnay sa buhay karanasan ng tao. Anong implikasyon sa buhay ng mga mag-aaral at mambabasa ang mga natuklasan sa pag-aaral ng mga tula? Dahil sa ang suliranin ng pag-aaral ay tumalakay sa mga katangian na nakapaloob sa tula. Baylen sa pagkatha ng kanilang mga panulat. Binasang mabuti ang bawat tula. payak at maiksi. Anu-ano ang uri ng tula ayon sa kaanyuan at layunin? 2. makatotohanan. Aking Bayan – Pandamdamin. Laboratoryo at Dambana – Tulang pandamdamin. may kaugnayan sa tototong buhay. Gumamit sa kanyang pag-aaral at pagsusuri ang mananaliksik ng pagsusuring pampanitikan at palarawang pagsusuri. Hernandez at Teo S. LAGOM SA NATUKLASAN URI NG TULA AYON SA KAANYUAN Isang Dipang Langit – Ito ay pandamdamin. Ano ang magagandang kaisipan na nahahayag at nailalarawan sa bawat tula? 3. sumusunod sa marangal na batas ng buhay. Ang Panday – Ito ay pandamdamin sapagkat may kaugnayan sa tunay na buhay ng tao. Lagom sa Paraan ng Pag-aaral Nilikom ng mananaliksik ang lahat na kailangang materyal sa pag-aaral. Anong mga katangian na nahayag ng bawat makatang pinag-aralan? 4. matapat at realistiko.

Ang Panday – mapaglarawan ng buhay. siya ay dakila sa bayan. Ang pag-aalala sa nakalipas ay magpapahalaga sa buhay ng tao. Laboratoryo at Dambana – ang imbensyon ng tao kung hindi wasto ang paggamit ay magdudulot ng masaklap na kapahamakan. pagtitiyaga at kung minsan kawalan ng pag-asa. URI NG TULA AYON SA LAYUNIN Isang Dipang Langit – naglalarawan ng tunay na nangyayari sa buhay ng sumulat. Pakikibaka sa buhay na nangangailangan ng pagtitiis. Kababaang loob na tanggapin ang pagbabago. Laboratoryo at Dambana – nagbibigay kabatiran sa wastong paggamit ng modernong teknolohiya at maging bukas ang isipan sa anumang pagbabago. pagkat nasa huli ang pakinabang at maging huwaran sa katatagan upang maging inspirasyon ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Ang Buhay – nagtuturo ng aral. Ang Tuod na Tulay – nagbibigay ito ng aral at mga kabatiran sa buhay kung paano mamuhay ang tao sa mundo. huwag lang palipin ang diwa at panitik. MAGAGANDANG KAISIPAN NA NAIHAHAYAG AT NAILALARAWAN SA BAWAT TULA Isang Dipang Langit – magtiis. naghahayag ng mga pangyayari sa buhay ng tao. Takip Silim at Lumang Lambat – naglalarawan. Ang Tuod na Tulay – Tulang pandamdamin. Aking Bayan – nagtitiis hanggang makakaya. naghahayag ng katotohanan sa buhay. Ang Panday – sa kabila ng maruming kaanyuan ng panday. mapagpanuto. . Gumagabay sa mambabasa ng mga dapat ikilos o gawin upang maging matatag ang sarili. ng sambayanang Pilipino sa kamay ng mga Kastila. kung dumating na ang sukdulan. Kung Tuyo na ang Luha Ko. Ang Takip Silim at Lumang Lambat – ang buhay ay parang pagmamalakaya. ng paligid nito. ang paghihirap ng bayan. samutsaring karanasan ang mahihila sa dagat ng buhay na lalong nagpapatingkad ng kulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Kung Tuyo na ang Luha Ko.Takip Silim at Lumang Lambat – Tulang pasalaysay. Naglalahad ng aral. mapagpanuto at gumagabay kung paano gamitin ang buhay na makabuluhan upang sa panahon ng katandaan ay hindi makaramdam ng panghihinayang. may ligaya at lungkot. Ang Buhay – hindi lahat ng naisin ng tao ay makakamtan. ay gumaganting parang bulkang sumasabog. Ang Tuod na Tulay – huwag mawalan ng pag-asa. Nagbubukas ng isipan na ang buhay ay may ibat-ibang kahulugan. Aking Bayan – naglalarawan ng kalikasan ng tao. magtiyaga. nagbibigay ng patnubay sa buhay.

Siya ay malikhain. Implikasyon Ng Mga Natuklasan Sa Pag-Aaral Sa Buhay Ng Mga Mag-Aaral At Mambabasa Sa mga magagandang kaalaman mula sa pag-aaral ay lumalawak at yumayaman ang isipan at damdamin ng mga mag-aaral hinggil sa buhay. Hinuhubog ang kanilang diwa at damdamin sa paraang dakila at marangal. Punong – puno ng magaganda at makabuluhang kaisipan ang mga tula na huhubog sa pagkatao ng mga mambabasa. Siya ay tinaguriang “Makata ng Manggagawa” sa ating panitikan sa dahilang nasasalamin sa kanyang mga tula ang marubdob na pagmamahal sa mga dukhang manggagawa. Hernandez. Umaakay sa matuwid at makatotohanan ang mga panitik ni Baylen. at may kasiyahan sa pagkatha (humor). Pag-ibayuhin pa ang pag-aaral at pagsusuri hinggil sa mga sangkap ng tula upang mapaningning pa ito. 4. Sanaying magbasa ng magaganda at may-uring mga tula upang makita ang maramingf katotohanana sa buhay. may malikhaing guni-guni ay nakagagawa ng mga mapaglarawang mga panitikan. 3. . Sa tula niyang “Takipsilim at Lumang Lambat” at “Tuod na Tulay” ay naglalarawan ng kalagayan ng buhay. 5. Maraming ginintuang aral at kaalaman para sa mga mambabasa ang mga tulang pinag-aralan. KONKLUSYON Ang mga sangkap ng tula ay nagpapaganda at nagiging mahalaga upang mataglay ng uri ang tula. Siya ay may katangiang pukawin ang damdamin ng mambabasa sa pagbibigay ng kahulugan ng buhay. Sa pagkamalawak ang kakayahan upang mag-isip at dumama ng mga bagay-bagay na binabanggit ng kanyang mga tula. Ang mga may – akdang mahuhusay. salamisim. kung ano ang anumang mangyari sa buhay. Maging masigasig at bigyan ng pandama ang pag-aaral ng tula upang makilala ang mga tagong kagandahan nito. Ang panitik ang makapangyarihan at ayon sa kanya ang hari ang nagpapayuko ng panitik. Teo S. Iginagabay sila sa wastong kaparaanan upang magtamo ng buhay na makatuwiran at dalisay. REKOMENDASYON 1. taginting. Siya ay may kakayahang tulungan ang mambabasa sa pagkilala ng buhay sa tanglaw ng kabutihan at kagandahan ng pananaw. Para sa kanya. Mayamang maglarawan at magpahayag ng katotohanan. Pinupukaw ang ating damdamin ni Baylen sa kanyang tulang “Laboratoryo at Dambana”. Baylen.KATANGIAN NG MAKATANG PINAG-ARALAN Amado V. ang tula ay halimuyak. Pahalagahan ang mga magagandang kaisipan mula sa mga tula upang magamit na halimbawa sa buhay. 2. Mag-aral at magsaliksik pa ng maraming tula upang makahango ng mabubuting aral at halimbawa sa buhay ng tao.

Mga Batayang Prinsipyo ng Paglalahad . URI NG PARAAN NG PAGPAPAHAYAG PAGLALAHAD Ang paglalahad ay isang paraan ng pagpapahayag na ang hangarin ay gumawa ng isang malinaw. sapagkat may mga mambabasang dapat maaakit sa mga sinusulat na ito upang ipagpatuloy at tapusin ang pagbabasa. ito ay paraan ng tao upang buhayin o bigyang-kahulugan ang kanyang salita sa isipan ng ibang tao sa pagpapahayag ng mensahe. lalo na iyong mahirap maunawaan. Sa pamamagitan ng paglalahad ay naipaliliwanag ang kahulugan ng isang ideya at katuturan ng isang salita. natutunan ang likas na pagkapalatanong ng tao. sapagkat kaya nagsusulat ang isang tao ay dahil mayroong sasabihin sa mga mambabasa na sukat kapulutan nila ng mga mahhalagang impormasyon o kaisipang makapagbabago sa mga dati nilang ginagawa o iniisip. ang simple’y nagiging mabigat. pagbibigay o paghahatud ng kabatiran sa mabisang paraan. ensayklopidya. isang pakikipag-usap. Ito’y ginagamit sa pagpapaliwanag ng pamamaraan o proseso ng paggawa ng isang bagay at ng pagsasakatuparan ng direksyon at pagpapaliwanag ng mga hakbang na dapat isagawa kaugnay ng isang gawain. Ito’y mahalaga sa alinmang propesyon Pagpapahayag Ano ang mabisang pagpapahayag? Kailangang malinaw ang isang pagpapahayag sapagkat ang layunin nito ay maihatid sa mambaabasa ang mga iniisip. isang simulain. isang layunin. sapat at walang pagkiling na pagpapaliwanag sa anumang bagay na nasasaklaw ng isip ng tao. komposisyong pangmusika at palatuntunan sa radyo. ang pakikipagtalastasan ay pagpapahayag. ganoon din ang pagkilala natin sa isang bagay. Ito’y gawaing panlipunan 2. o palagay. paraan ng paggawa ng isang bagay. dalawa ang mahalagang sangkap ng pagpapahayag: ano ang iyong sinasabi at paano mo ito sinasabi. –aklat. Paglalahad Ang mabisang paraan ng pagpapahayag ng kaisipan at damdamin ng tao sa kanyang pang-arawaraw na pakikipagtalastasan sa kanyang kapwa ay paglalahad. Kahit na napakasimple ng paksa. editoryal. sa kamay ng isang nagsusulat na may mahusay na pamamaraan ang mababaw ay lumalalim. Kailangang maganda. ang buong sulatin ay nagiging makapangyarihang tagapagpahayag ng kaisipan at damdamin ng tao. dula. Ano ang halaga ng mahuhusay na ideya kung hindi naman maiintindihan ng mambabasa? Ang isang mabisang pagpapahayag ay iyong nagpapalinaw sa isang konsepto o ideya. Ang una’y tinatawag na nilalaman. paglalahad ang pinakamalaking bahagi ng sinusulat at binabasa. artikulo. diksyunaryo. Tinatawag ding ideya na kung umikot sa iisang bagay ay tinatawag na paksa. Kung ibig nating ipaliwanag ang kahulugan o katuturan ng isang salita. ang ordinaryo’y nagiging kapana-panabik. tao o palagay. Samakatuwid.ANG SINING NG PAKIKIPAGTALASTASAN Kahulugan Nagsimula sa salitang Latin na “communis” na nangangahulugan ng “panlahat o para sa lahat” ang komunikasyon o pakikipagtalastasan. Kahalagahan ng Pakikipagtalastasan 1. teorya. Ayon kay Webster. Kailangang nababatay sa realidad at katotohanan sapagkat ang pangunahin sa lahat ay magkaroon ang manunulat ng kredibilidad sa kanyang mga mababasa. Higit sa lahat. Ito’y may kahalagahang pampulitika 3. pelikula. panunuri sa aklat. manwal. isang pakikipag-unawaan. Samakatuwid. Kailangang mabigat.

at (3) ang kaibhan o mga katangiang ikinaiiba ng bagay na nililiwanag sa mga kauri nito. Gumagamit ng paglalarawan h. Iwasan ang paghaahlu-halo ng mga ideya na hindi mawarian kung nasaan ang puno at nasaan ang dulo. c. Mabisa at malinaw ang pahayag kung ipinaliliwanag ang mga terminong ginamirt. 5.bagay. Gumagamit ng paulit-ulit ngunit bagong pagpapahayag 2. May tatlong sangkap ito: (1) ang pananalita o ang salitang binibigyang kahulugan: (2) ang kaurian ng bahay o kaisipang kinabibilangan ng pananalita. Sa mga gayong pagkakataon ay may angkop nasanaysay na pangkatuturan. palagay at teorya upang ang bawat isa’y mapag-aralan sa kanyangkaugnayan sa kabuuan at sa ibang bahagi o aspeto. Sapagkat baka hindi ganap na maunawaan ng babasa. Paghahambing o Pagtatambis – kadalasang ang binibigyang kahulugan ay paksang hindi kilala o hindi abot ng karanasan ng bumabasa na upang higit na makilala ay inihahambing o itinatambis sa mga bagay na kilala na. Pagpapahindi – binaganggit ang mga bagay o sangkap na karaniwang ipinagkakamali sa salita o paksang tinuturuan. Ang ikalawa ay ang kaurian o kaisipang kinabibilangan ng pananalita. Iniisa-isa ang mga ipinagkakamaling ito at ipinakikitang hindi kaugnay ng tunay na kahulugan ng salita o paksang tinuturan. Ang katuturang maanyo ay nasasalig sa isang makatwirang paghahanay ng mga salita na sa ilang kataga ay nagbibigay ng lalong malaking kaalaman. 6. sanhi at bunga ang ipinaliliwanag.Ang pagsusulat ng paglalahad ay dapat nag awing mabisa at makabuluhan. inaw at bigat ang naunang kahulugan. 3. konsepto. Pagsusuri – dito’y ipinaghihiwalay ang mga sangkap o bahaging bumubuo ng isang abagy. Pag-uulit – Ang katutuiran ng salita o paksa ay inuulit-ulit nginit sa iba’t ibang salita at pannaw na ang layunin ay bigyan ng lalo pang diin. ang salita o pariralang nais bigyan ng kahulugan. May mga pagkakataong humihingi ng mahigit sa isang katuturang maanyo ang isang talakay. Gumagamit ng halimbawa g. Pagsunod sa panuto o pamamaraan Pangulong tudling o editoryal Suring-basa Siyentipikong ulat Sanaysay Halimbawa ng Sanaysay na Pangkatuturan . May ilang kaparaanang magagamit sa ganitong paglalahad: a. d. Pagbibigay – Katuturan – ito ay maaaring diksyunaryong pagbibigay-katuturan. Dapat ito’y nababatay sa katotohanan sapagkat pinagmulan. kailangan ding ang pagbibigay ng wastong kahulugan ay pakalinawin. sa ganoong paraan ay nagiging higit na madali ang pag-unawa. May dalawang uri ng pagbibigya kahulugan: ang katuturang maanyo (formal definition) at ang sanaysay na pangkatuturan (essay of definition). Malinaw itong matatawag kung ayos ang detalye at tiyak at maikli ang paliwanag. bakit nagkagayon. Pangunahing layunin ng sanaysay na pangkatuturan ang magbigay ng kahulugan. e. May tatlong bahagi ang pagbibigay-kahulugan. Uri ng Paglalahad 1. ano ang kalalabasan o ano ang mapakikinabangan. kawili-wili at higit sa lahat. Sa pagsusuri ay pilit na pinalilinaw ang mga masalimuot na bagay. Pagpapakilala sa Pinagmulan ng Sanhi at Bunga – ipinaliliwanag ditto ang pinanggalingan ng isang bagay o paksa. b. Ang una’y ang pananalita. Ang ikatlo ay ang kaibahan o mga katangiang naiiba ng bagay o kaisipang nililiwnag. malinaw. sanhi o layunin. 4. Hindi kailangang gumamit ng mga mabibigat na salita o malalalim na kahulugan ang mahalaga ay pagkaunawa ng mambabasa sa hangad niyang mabatid. Halimbawa ang salitang babae (salitang nais bigyan ng kahulugan) ay isang uri ng tao (Kaurian) na may kapasidad magsilang ng sanggol (katangiang naiiba) Ito ang pinakakaraniwang uri ng paglalahad. f. Gawing kronolohikal at magkakugnay-ugnay ang mga hakbang sa pagpapaliwanag ng proseso o pamamaraan.

Masining o malikhain. at ang layon ay maipakita kung paano ang isang bagay ay naiiba sa mga kauri niya. sa kapwa – sa lipunang ang lahat.P. isang lipunang ang mga mamamaya’y masunurin sa batas at nakikipagtulungan sa kanilang mga pinuno. isang lipunang may mga pinunong hindi lamang makatarungan sa kanilang pamamalakad kundi may mga pinunong marunong umunawa at magpakababa. Pagpili ng Paksa Pagpili ng Pananaw Pagbuo ng Pangunahing Larawan Pagpili ng mga sangkap Banggitin ang layunin ng paglalarawan Mga Uri ng Paglalarawan 1. Makatao ang lipunang makabayan na dahilo sa katapatan at mga pag-ibig sa bayan ay haharapin ang mga digmaan upang ipagtanggol ang kalayaan at katahimikan ng kanyang bayan. Bukod sa nagtataglay ng katangina ng karaniwang paglalarawan. Nakatutulong din ang paggamit ng tayutay o salitang patalinghaga. 2. . mga larawang lumilitaw sa kadilimang nakikita ng balintataw ng kanyang mga mata. Makatao ang isang lipunang hindi makasarili kundi iniisip ang para sa kabutihan ng lahat. Tila may mga tinig na humuhugong sa kanyang tainga. Sa pagbuo ng makasining na paglalarawan. At kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Halimbawa ng Paglalarawan Paglalarawan ng Damdamin (Masining na paraan) Hindi siya dalawin ng antok. marunong o mangmang ay pantaypantay sa kanilang mga karapatan at mga kapanagutan. Karaniwan. Tumangan Kailangan natin ngayon ang isang lipunang makatao. at pansalat. Umingit ang nayutyot na ”spring” nito. dapat pang pumukaw ng guniguni. Mga Katangian ng Paglalarawan a. mapagkaibigan at mabuti. isang lipunang pinamumunuan ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanilang sariling wika at kattutubong kaangkinan. galaw at matinding damdamin. Malalimn ang paghingang bumangon siya sa kanyang katre. matulungin. tunog. (Gumamit ng paulit-ulit ngunit bago’t bagong pagpapahayag) PAGLALARAWAN Kahulugan Ang paglalarawan ay isang pagpapahayag ng mga impresyon o kakintalang likha ng pandama. Inihudyat na ng kanilang relong pandingding ang ikalabindalawa ng gabi ngunit gising na gising pa rin siya sa kanyang pagkakahiga. b. pandinig. c. Pinagagalaw ng awtor ang guniguni ng mga mambabasa upoang makita ang larawan ayon sa damdamin at isipan ng manunulat. mayaman o mahirap.Ang Lipunang Makatao A. Sa pamamagitan ng pang-amoy. Makatao ang lipunan kung ito’y maka-Diyos – yaong ang pag-ibig sa Lumikha ay inihahayag sa paggawa ng mabuti. panlasa. Hindi na kinapa ng kanyang mga paa ang kanyang tsinelas sa ilalim ng kanyang katre nakayapak niyang tinungo ang nakabukas na durungawan. isang lipunang may mga mamamayang katulad ng kanilang mga ninuno ay mga maka-Diyos. d. Malamig ang pawis na butil-butil na gumiti sa kanyang noo at sa pag-agos sa kanyang mga pisni ay pinalis ng kanyang kamay na nadama niyang nanginginig. e. tinatala ng sumusulat ng paglalarawan ang mga detalye na kanyang namasid om kaya’y makatawag ng kanyang pansin. makatutulong ang paggamit ng mga salitang nagbibigay-kulay. Ang paglalarawan ay nauukol lamang s amga bagay sa kanilang pag-iisa. Ito’y nagbibigay-kaalaman tungkol sa isang bagay ayon sa ayos ng bagay na inilalarawan at ayon pa rin sa pangkalahatang pangmalas.

samantalang ang masining na salaysay ay isinusulat upang makaaliw. 8. Mga Uri o Halimbawa ng Salaysay na Nagpapabatid 1. Salaysay na nagpapaliwanag (expository narrative) Salaysay na pangkasaysayan (historical narrative) Salaysay na nakaraan (reminiscent narrative) Salaysay na paglalakbay (travel narrative) Salaysay ng pakikipagsapalaran (narrative of adventure) Salaysay na patalambuhay (biographical narrative) anekdota (anecdote) Kathang salaysay (sketch) Katangian ng Mabuting Salaysay 1. Okt. Banghay Paningin Suliranin . Ano ang Pinagkukunan ng Tao ng Kanyang isinasalaysay? 1. Ang pagsasalaysay ay isa sa pinakagamitin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ng tao sa kanyang kapwa. 5. 2. 6. At tila wala sa loob na inihaplos niya sa kanyang mukha ang dalawang kamay. Tumangan. 7. 4. nabasa at narinig Uri ng Salaysay Inuuri ang lalong marami sa dalawa ang pagsasalaysay: ang salaysay na nagpapabatid (informative narrative) at ang masining na salaysay (artistic narrative). Tagumpay. Huminto rin ang paggiti ng butil-butil na malamig na pawis sa kanyang noo. At salamat sa buntunghiningang iyon at nabawasan ang paninikip ng kanyang dibdib. 3. May mabuting pamagat Mahalagang paksa Wastong pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari Kawili-wiling simula at wakes Katangian ng Maikling Kuwento 1. Tila maalong dagat na tumahimik ang kanyang nababalisang damdamin. 4. 3. Ang salaysay na nagpapabatid ay isinusulat upang maghatid o magbigay ng mga kaalaman o kabatiran sa mga mambabasa. 2. Nawala rin ang panunurot ng kanyang bidhi.Ibig niyang kiligin nang dampulayan ng hangin ang kanyang pawisang mukha.P. Ang layunin nito ay maikuwento ng isang pangyayari o kawil ng pangyayari. 3.8. 4. Mula sa kuwentong ”Ang Liham” A. 2. 3. Ang salaysay na nagpapabatid ay walang banghay (plotless) samantalang karaniwang may banghay ang salaysay na masining. 2. Nanginginig pati ang buntunghiningang nagwala sa dibdib niyang tila nadaraganan ng isang mahigpit na bagay. Karanasan Pagbabasa Pakikinig Pagtatala ng mga nararanasan. 1969 PAGSASALAYSAY Kahulugan Ang pagsasalaysay ay isang paraan ng pagpapahayag na nagkukuwento ng pangyayari o kawil ng mga magkakaugnay na mga pangyayaring maaaring totoo o dili kaya’y mga pangyayaring bunga ng imahinasyon o guniguni.

2. 9. Talatang Nangangatwiran – May layunin ang talatang ito na patunayan sa tulong mga katibayan o katwiran ang katotohanan ng isang palagay o proposisyon. mga kolumnista at sa mga sumusulat ng patalastas. 5. Talata ng Paglilipat-diwa – Mahalaga ito tungo sa ikapagtatamo ng ugnayan at kaisahan ng mga pahayag. Talatang Naglalarawan – Layunin ng talatang ito ang ipamalas sa bumabasa o nakikinig ang isang larawan sa kabuuan sa hangad na ipinakitang isang bagay ay naiiba sa mga katulad nito. 10. Karaniwang nakikita ito sa kalakhang bahagi ng sulatin na sa kabuuan ay pagtalakay nang ganap sa mga paksang pangungusap sa kanyang kaisahan at ganap na paglinang sa paksang-diwa ng sulatin sa kanilang kabuuan. 3. Madalas gamitin ito ng mga manunulat ng pangulong tudling. May kaayusan. 2. palagay o paksang-diwa. . Nilalagom nito ang mga sinundang seksyon ng komposisyon o ipinahihiwatig ang pagsulong ng paksang tinalakay. Talatang Naglalahad – Ito ay talatang nagpapaliwanag. 3. Natatagpuan ito sa gawing hulihan ng komposisyon. 6. Paksang-diwa Himig Salitaan Kapanabikan Pagtutunggali Kakalasan Kasukdulan Galaw TALATA Kahulugan Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap o magkakaugnay na mga pangungusap na nagpapahayag ng isang bahagi ng kabuuan ng isang pagkukuro. May wastong kayarian. Talatang Pabuod – Ginagampanan ng talatang ito ang paglalagom o pagbubuod sa mahahalagang pahayag sa katawan ng komposisyon. 3. Malayang Talata – Kapag ang talata ay nagpapahayag ng isang paksa lamang. Mga Uri ng Talata (Ayon sa Paksa o Nilalaman) 1. Talatang Nagsasalaysay – Ito ay talatang nagsasaad ng pangyayari o karanasan upang makapagbigay ng damdamin sa mamababasa. Talatang Ganap – Ang pagpapaunlad ng mga pangunahing bahagi ng sentral na ideya ang pangunahing tungkulin ng mga talatang ganap. hindi lamang bahagi nito. Gumagamit ng wastong pang-ugnay ayon sa diwa ng sinusundan talata ng isang komposisyon. 4. 5. 11. lantad o di-lantad Nagtataglay ng isang diwa. nagtataglay ng mga salitang dapat mapasama roon at hindi sa iba pang talata. 7. Mga Uri ng Talata (Ayon sa Kinalalagyan ng Komposisyon) 1. Iwasan ang sunud-sunod na maiikling pangungusap gayundin naman ang sunud-sunod na mahahabang pangungusap. 4. Katangian ng Mabuting Talata 1. Nagtataglay ng isang paksang pangungusap. pangangatwiranan ilalarawan o isasalaysay at kung minsa’y kung paano ang gagawing pagtalakay o paglapit sa paksa. May karampatang haba. Kadalasang sinasabi rito ang pagkakaugnayan ng alinmang dalawang magkasunod na bahagi ng komposisyon. 5. ito ay tinatawag na malaya. Tinitiyak nito kung ano ang ipinaliliwanag. 6. nagbibigay-katuturan at pakahulugan. panimulang Talata – Ito ay nagsasaad ng paksa at layunin ng isang pagpapahayag sa isang malinaw na paraan. 7. Alisin ang di-kaugnay na bagay. 4. 8. Ito ay may wastong pasok at palugit. Ang pangungusap nito ay isinaayos sa paraang kaakit-akit. 2.4. Ito’y para nanag isang maikling komposisyon. May kaisahan.

Gumagamit ng Pagtutulad. . subalit ito ang nagpapahiwatig ng kaisahan ng talata sapagkat ito ang nagpapahayag ng paksa o ideya. Ang konklusyon sa ganitong pangangatwiran ay masasabing pansamantala lamang. Ang binibigyang-diin ay isang panig lamang ng suliranin. sinusuri ang mga ito at dito humahango ng konklusyon. Halimbawa: Ang pagmamatuwid ni Lucio ang salarin sapagkat sa kanya ang nakuhang sapaang tsinelas sa tabi ng bangkay. Si Lucio ay nakagalit ng napatay. Nagsisilbi itong patnubay upang di malihis sa paksang tinatalakay at maiwasan ang pagpasok ng mga bagay na walang kabuluhan sa tinatalakay. Mabisa ang paksang pangunguspa kung ang mga ito’y ginagamit sa iba’t ibang lugar sa loob ng talata. Ang pagmamatuwid ay nanghahawakan sa mga ebidensya. Maaaring ito’y lumitaw sa gitna o sa hulihan ng talata bukod sa karaniwang lugar na nasa simula.Ang Paksang Pangungusap ng Talata Ang paksang pangungusap ng talata ang pinakabuod ng talata. Ito’y naglalayong makaimpluwensya ng pag-uugali at pag-iisip. Ang impluwensyang ito kung minsan ay naglalayong mapagtibay ang mga dating saloobin o aktitud. PANGANGATWIRAN Kahulugan Ang pangangatwiran ay isang pamamaraan sa komunikasyon na ginagamitan ng lohika upang makaimpluwensya. Kay Lucio rin ang buckle ng sinturong siyang ipinamalo sa namatay na natagpuan sa di-kalayuan sa lugar ng krimen. Ang katotohanan ay natutuklasan sa pamamagitan ng kanais-nais na pagmamatuwid. sila ay may kooperatiba at malaki ang napapakinabang. Pabuod (inductive reasoning) – Ang pangangatwirang ito ay nagsisimula sa maliit na halimbawa o katotohanan at nagtatapos sa isang panlahat na suliranin. c. May tatlong paraan ang ganitong uri ng pangangatwiran: a. Nakapanghihinawa kung ang mga talata ay palaging nagisismula sa paksang pangungusap. Nagmamatuwid tayo upang ang iba’y mapapaniwala natin sa katotohanan ng ating pananalig at makahikayat na sila’y kumilos alinsunod doon. Halimbawa: Ang pagmamatuwid na kaya hindi nakapasa sa pagsusulit ang mag-aaral ay sapagkat hindi siya nagbalik-aral. Inilalahad ang magkatulad na katangian. Kinakailangang ito ay mapahayag sa iba’t ibang paraan sa iba’t ibang bahagi ng talata. paturol o naglalahad at nagbubuod. subalit kadalasang ito’y ginagamit upang bumuo ng mga bagong saloobin. Ang tunay na pangangatwiran ay yaong naghahayag ng mga konklusyong hinugot mula sa katotohanan. Ang pagmamatuwid na si si Miss dela Cruz ay mabuting guro sapagkat ang ama’t ina niya ay mahusay ring mga guro. Dalawang Uri ng Pangangatwiran 1. Hindi lahat ng mga talata ay may lantad na paksang pangungusap subalit ang isang mabuting talata ay kailangang magkaroon ng kahit isang di-lantad na paksang pangungusap. Ang pangangatwiran natin ay nagsisimula sa mga sanhi tungo sa bunga o ang patumbalik nito. Ang Pag-uugnay ng Pangyayari sa Sanhi. Halimbawa: Magtayo tayo ng kooperatiba sa ating kolehiyo sapagkat ang kolehiyo sa Kabanatuan. katibayan at patunay. Hindi nito sinasabi ang lahatlahat tungkol sa talata. Bawat pangyayari ay may sanhi. b. Gumagamit ng Katibayan at Pagpapatibay. Ang anyo nito ay maaaring patanong. Ang ating konklusyon ay isang pahayag na ang isang pangayayri’y bunga ng isa pang pangyayari.

Halimbawa: A B PB Ang lahat ng tao ay mamamatay. Sr. Lahat ng mga paniniwalang ito ay naimpluensya ng mga Kastila . k Ang K ay B. pb Ang K ay A. (Ang PB. Ito’y napapaloob sa isa sa iba pang mga termino (panaguri ng punong batayan) samantalang kinapapalooban naman ng natitirang termino (simuno ng pangalawang batayan).  Kilala rin siya bilang Bathalang Maykapal. k ay kumakatawan sa Punong Batayan. pb. Dalawang katangian ang dapat taglayin ng isang silohismo: dapat maging totoo at mabisa. pinaniniwalaan ng mga sinaunang Tagalog at hari ng mga Diwata.2. Maliwanag na makikita ang mga ito sa sumusunod na halimbawa. Si Bathala (nasa ibabaw). isang diwata (nasa ilalim). et.  Pinalitan nila ang lumang pananampalataya ng mga lumang Tagalog sa Kristiyanismo. A. dapat maging totoo ang sinasabi sa mga batayan at ang konklusyon ay maliwanag na tinatangkilik ng mga batayan kaya’t hindi maiiwasan. at isang sarimanok(nasa gitna). Sanggunian: Tumangan. pangalawang batayan at konklusyon) Huwaran: PB Ang lahat ng A ay B. Hindi makagagawa ng anumang konklusyon kailanman’t walang isang terminong nakapaloob sa dalawang batayan. Samakatuwid. (1986) Sining ng pakikipagtalastasan. iusang pangalawang batayan (pb) (minor premise) at isang konklusyon (k) (conclusion). Siya ang makapangyarihang diyos.P. Pangangatwirang Pasaklaw (Deductive Reasoning) – Dito ang isang masaklaw na katotohanan ay ikinakapitr natin sa isang tiyak na pangyayari. Ang terminong simuno ang konklusyon ay tinatawag na pangalawang termino at ang terminong panaguri ng konklusyon ay tinatawag na punong termino.al. Ito ang tinatawag na panggitnang termino. isang anyo ng pagmamatuwid na binubuo ng isang Pangunahing Batayan (PB) (major premise). K A pb Si Juan Reyes ay tao K B k Si Juan Reyes ay mamamatay. . Ang anyo ng ganitong pangangatwiran ay tinatawag na silihismo. Si Bathala ay inuugnay sa Diyos ng rehiliyong Kristiyanismo. at ang ibang diyos-diyosan ay pinalitan ng mga santo. Metro Manila: National Bookstore Inc.

Hari ng mga dwende. Kalinga. He/She is also believed to be the ferryman of the dead in Sulad(hell). Lakapati. Dyos ng impyerno Deltise. Ang dyos ng kulog. Ang dyos ng apoy. Apong Sinukuan. nangangahulugang kabanalbanalan." at ang paggamit ng salitang "diwata" ay kilala sa Katimugan ng Pilipinas. Dyosa ng mga isda – ang mga sirena ang kanyang mga anak Oghep. and harvest.Alaya(Arayat)sa lalawigan ng Pampanga. Dyosa ng ginto Dayea. Amihan. o gaya ng mga nabanggit. Halmista. King of the Tamaos. Dyosa ng kagandahan. volcanoes. Agui. The visayan goddess of fire. ang Diwata or Lambana ay mitolohiyang pigura gaya ng fairies o nymphs. Sa Mitolohiyang Pilipino. Ang dyosa ng pag-ibig at pagsilang sa sinaunang Tagalog. kapatid ni Agwe. Ang dyos ng lindol. Maguayan. sa panahong nagyon. Dyos ng paghilom. Diyos ng mga puno. Ang diyosa ng araw at diyosa ng Mt. Ang salitang "diwata" ay kasingkahulugan ng "anito.Madia-as. Dal'lang. Dyos ng sanduguan Aspene. Sa Visayas. Dyosa ng kabibe.. Sinasabing sila ay nananahan sa malalaking puno gaya ng acacia andbalete at pinaniniwalaan na espiritung tagapagbantay ng kalikasan. Sinasabing kapatid ni Apong Sinukuan. Nakipagtalo siya kay Maguan na nagtapon siya ng mga tipak ng mga bato kaya nabuo ang mga isla ng Pilipinas. habang ang "anito" ay ginagamit at kilala sa Hilagang bahagi. Dyosa ng mga halamang gamot Pasipo. Dyos ng bundok at burol . Ama ni Dihas Dihas. The salitang "diwata" ay hango sa iba’t ibang kahulugan mula sa konsepto ay iniuugnay sa mga mitolohiya noong pre-colonial.                                              Kaya.Pinatubo. Diyosa ng hanging Amihan o Personification of the Northeast Wind. Mandarangan . Ito ay karaniwan sa mga mangingisda na nag-aalay sa engkanto ng karagatan upang magkaroon ng masaganang huli. In ancient times people were feared her because she sent locust to destroy harvest when she's angry. Punong diyos ng mga Tagalog Kaptan. Kidul. Ang Mitolohiyang Pilipino ay nababatay sa iba’t ibang pangkat ng tao o tribo sa kalupaan ng bansa kaya maraming kuwento at nagkakaiba-iba ang mga ito. The visayan god of magick. ay mula sa Sanskrit na salitang dev. sa lalawigan ng Antique. Nagbibigay ng kagandahan sa kanyang tagasunod. Bathala/Alah – pangunahing Diyos Idionale – Diyos ng mabuting gawain Anion Tabo – Diyos ng hangin at ulan Apolaki – Diyos ng digmaan Hanan – Diyos ng mabuting pag-aani Mapolan Masalanta – Patron ng mangingibig Libongan – Tagatanod sa pagsilang ng isang buhay Limoan – Tagapangasiwa sa namamatay Tala – Diyos ng pang-umagang bituin . The hemaphrodite deity of fertility among the ancient Tagalogs. Sa hilaga. The sea deity of the ancient Visayans. Punho. Dyosa ng mga lihim Bayoa. Some say that he is a former baylan who turned into a god. Diyos ng kamatayan. Diyos ng buwan at ng Mt. at nananahan sa karagatan. Lalahon. Ang lalaking diwata ay tinatawag na enkanto. Idianalé. Nahahati ang mga dwednde – puti at itim. Narito ang ilan sa kanilang mga diyos at diyosa ng mitolohiyang Pilipino: Bathala. Siginaugan. tagapagbigay ng pagpapala at sumpa sa sinumang nangangalaga o sumisira sa kabundukan at kalikasan. Ang dyos ng mambabarang Kilubansa. Malimit ito ay isang ginagamit upang tukuyin ang isang nilalang gaya ng diwata o engkantada. Sa Filipino baybayinang Sanskrit na salitang devadha. Ang diyosa ng pag-aasawa sa mga sinaunang Tagalog Sidapa. Haspe. Dian Masalanta. siya ang kataas-taasang doyos na nananahan sa kalangitan. Pughe.dyosa ng mga ispiritu at digmaan ng Bagobo mythology. Dyos ng musika Sirenha. ang salitang "Bathala" ay tinatawag sa Diyos ng Rehiliyong Kristiyanismo ng mga Pilipino nagyon. Apong Malyari. Naniniwala na siya ay nananahan sa tuktok ng of Mt. S'dop (sodop).

Suliranin ng isang tagapagsalin kung ano ang mas higit na pipiliin sa pagitan ng anyo at kahulugan ng salita. ang proseso ay isinasagawa sa isang maagham na paglalarawan. god of the sun Amanikable. samantala ang pagpili ng literal na content ay karaniwang nawawala ang istilo nito. Tama-Tama.maliit na taong kumukurot o nagpapaiyak ng sanggol Kapre – maitim na higanteng laging nakatabako Salot – nagsasabog ng sakit Ang mitolohiya tungkol sa mga aswang ay bantog sa Visayas. Tala. Sa kanyang paglalakbay. iniiwan ang kalahati ng kanyang katawan. subalit ang mga linggwist at philologist ay malaki ang paniniwala at kamalayan na ang proseso ng pagsasalin ay higit na angkop isakatuparan sa isang masining na paglalarawan. Pagsasalin Noong pang panahon ng Babylon hanggang sa kasalukuyang panahon. Kinakailanga ng wika na makapagbigay ng panlipunang realidad upang mauri nito ang iba‟t ibang karanasan batay sa iba‟t ibang uri ng tao sa lipunan. baka walang pakundangang pumasok ang maraming smuggled at banyagang idyoma kaysa sa panglinggwistikang pananaw. Kapag pinag-uusapan ang “agham ng pagsasalin” ang pokus ay nasa paglalarawang aspeto nito. Malayari. Tama-Tama. goddess of the stars Mabubuting Espiritu Patianak – Tagatanod sa lupa Mamanjig – Tagapangiliti sa bata Limbang – Tagatanod sa kayamanang nasa ilalim ng lupa Masasamang Nilalang Tiktik – isang ibong kasama ng aswang Tanggal/Aswang – matandang babaeng sumisipsip ng dugo ng sanggol. suliranin nito kung ang pagsasalin ay isang sining o agham? Ito ba ay isang kasanayang matatamo lamang sa pamamagitan ng pagsasanay o kaya‟y tumutukoy sa ilang pamamaraang dapat ilarawan at pag-aralan? Sa katunayan. Antique and Iloilo. ang pagsasanay sa pagsasalin ay magkaiba sa teorya – bagaman ang mga elementong makasining ay kinakailangan sa isang mahusay na pagsasalin.” Sa isang tagapagsalin. and Lumawig) the ruler of the heavens Dian Masalanta the goddess of love. Binabagayan dapat ng wika ang pagbabagong kinakaharap sa lipunang at ng tao. Sa kanyang paglalakbay. ay batayang masasabing suliranin sa pagsasalin. the ruler of the seas Anitan. Nag-iiba pa ang midyum ng komunikasyon batay sa proseso ng pag-inog nng pagbabago na nagiging suliranin ng tagapagsalin. Doon sa mga . Mayari (or Bulan in other areas). Tunay na ipinakikita at ipinakikilala na magkaiba ang wika sa isa‟t isa. panahon ng makabagong teknolohiya gamit ang computer t iba pa. Bathala (also known as Kabunian.                       Apolake (or Adlaw).maliit na taong kumukurot o nagpapaiyak ng sanggol Kapre – maitim na higanteng laging nakatabako Salot – nagsasabog ng sakit Tiktik – isang ibong kasama ng aswang Tanggal/Aswang – matandang babaeng sumisipsip ng dugo ng sanggol. the goddess of the moon. iniiwan ang kalahati ng kanyang katawan. Kapag ang pinili ang istilo ng orihinal may posibilidad na masira ang kahulugan. lalo na sa mga lalawigan ng Capiz. Kinakailangan magbigay puwang ang wika sa pagtanggap ng mga bagong karunungan at bagong organisasyon ng karunungan. At kung ang linggwistika ay inuring isang inilalarawang agham – gayundin ang paglilipat ng mga mensahe mula sa iba‟t ibang wika. Sabi ni Julio Casares (1956) na ang “ Pagsasalin wari‟y isang warehouse – na kung ang pagmamanman ng mga opisyales ay hindi mahigpit. the guardian of lightning. Apo.

(Santiago. Ang pagsasaling-wika ay palitan ng kahulugan sa ibang wika at paglalahad nito sa ibang pananalita. Salin: Ang mga sandaling kasama kita. my rosary.e. patalastas at paunawa. Pangliteraturang istilo at mass media. Halimbawa: Fate of the Earth Salin: Satanas sa lupa Seven last Word Salin: Huling wika. intalingual – ito‟y pagbabago lamang ng mga salita sa loob ng magkaparehong wika. Katuturan at Layunin ng Pagsasalin      Ang pagsasaing-wika ay paglalahad ng ibang wika ng katumbas na kahulugan sa isang wika. everyone part. Ang unang uri ay tinatawag na: a. Saling sumasaklaw sa iba‟t ibang porma gaya ng tuluyan sa tula. Intersemiotic o transmutation – ito‟y pagsasalin ng isang mensahe mula sa isang masistematikong simbolo patungo sa iba. Ang pagsasalin ng mga dokumentong legal – halimbawa. b. Halimbawa: The hour I spnet with thee. 1. 2. . linggwistika. Ang pagsasaling-wika ay isang paraan ng pagpapalit ng diwang inihayag sa isang wika ng katapat na diwa sa ibang wika. Ang ganitong proseso ay maaaring mag-interpret ng mga verbal sign sa pamamagitan ng paggamit ng ibang sign sa loob ng magkaparehong wika. Paulit-ulit at paisa-isa kong binibilang ang mga ito 3. Ang pagsasalin ay binubuo ng maraming paghihigpit dala ng kultura.tinatawag rin itong „translation proper‟. Ito ay may layuning maginterpret ng mga verbal sign sa pamamagitan nng mga verbal sign ng ibang wika. I count them over. Interlingual translation . 1976) Apat na Kategorya ng Pagsasalin Naglahad si Savory ng apat na kategorya ng salin: Saling nagbibigay ng kabatiran gaya ng anunsyo.Halimbawa ang isang berbal na mensahe ay maaaring mai-transmute sa pammagitan ng pagwagayway ng kanilang bandila sa tumpak na pamamaraan gaya sa pagbibigay ng mensahe ng Navy. Salin: Nagbibili rito ng mga librong gamit na. na ang ibig lamang ng mga mambabasa ay ang nilalaman ng akda. My rosary. Subalit ang pokus nito ay hindi lamang paghahanap ng katugmang simbolo (i. c.nanggigiit na ang pagsasalin ay isang sining – yaong lamang at wala ng iba. Larangan ng Pagsasalin Ang larangan ng pagsasalin ay maaaring mahati sa tatlong uri ayon kay Jakobson. salita-sa-salita) kundi maghanap ng katugmang simbolo sa tumpak na pagkakahanay. ay para kang kwintas.\ Halimbawa: Second-hand books are sold here. Sling sapat o yaong saling halos hindi mapagpasyahan para sa karaniwang mambabasa. mga batas ay nakasulat sa wikang Ingles na isasalin sa wikang Filipino ay kapapalooban ng pagkakaiba-iba ng bawat wika dahil magkaiba ang saloobin sa pamamalakad ng batas. tula sa tuluyan o tula sa tula. karaniwang nabibigo sa pagtuklas ng mga karagdagang alituntunin sa pamamaraan sa makabuluhang gamit nito. dear heart Are a string of pearls to me. (Webster‟s New World Dictionary of the American Language) Ang pagsasaling-wika ay pagbibigay ng diwa o kahulugan sa ibang wika (New Standard Dictionary) Ang pagsasaling-wika ay isang sining ng pagpapahayag ng isang orihinal na akda nang hindi nababago ang diwa at kaisipang ipinahahayag nito tungo sa ibang wika.

Sapat na kaalaman sa paksang isasalin. 1988) Kailangang meaning-based na nangangahuluganh dapat itong magpahayag ng tamang kahulugan o diwa ng orihinal sa tunay na porma ng pokus ng wika. Sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Astronomy amplitude Salin: astronomiya taas ng alon 4. Sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. 1976). may natural at madulas na ekspresyon at tumutugon sa pagtanggap na tulad ng orihinal (Nida. Ang mga sandali na kasama kita. Sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. 2. 9House. Piliin ang mga salitang higit na gamitin. 4. Saling siyentipiko o teknikal Halimbawa. 1977) Katangian ng Isang Tagasalin Ayon sa aklat na Masaklaw na Pilipino na Belvez. Higit na pahalagahan ang wikang kasalukuyang ginagamit ng bayan kaysa wikang nakasulat.katulad ng mga rosaryo. 1976) Kailangang kumakatawan ito sa orihinal nang hindi nilalapastangan ang wikang kinasalinan (Medina. Sapagkat ayon sa kanila‟y dapat na mag-angkin ito ng: 1. metric system sistemang metriko amino acid amino acid Geostructural mapping Salin: heoistruktural na pagmamapa Dalawang Uri ng Salin 1. upang hangga‟t maaari ay magparaang orihinal (Santiago. (Lacson. naipahahayag ang nilalaman at paraan ng orihinal. ang estilo at paraan ng pagsulat ay katulad ng sa orihinal at taglay ang ”luwag” at ”dulas‟ ng pananalitang tulad ng sa orihinal. 1984) Kailangang may sensibilidad. Sa pakiwari ko‟y kwintas na perlas. Sapat na kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. 3. 1977) Di-Lantad na Salin (Covert Translation) – ang di-lantad na salin ay karaniwan kapag ang alin mang dalawang nabanggit na kondisyon ay wala (House. 4.” ”Nilaro niya ang tubig sa tapayan. Katangian ng Isang Mahusay na Salin 1. Kailangang matagumpay na matamo ang layuning maipahatid ito sa kinauukulang target (Nida. 3. 5. halos nagkakaisa ng paniniwala sina Savory (1959) at naida (1969) tungkol sa mga katangiang dapat taglayin ng isang tagasaling-wika. 2. Halimbawa: Dapat: Dapat: ”Nakain ka ba ng litson?” ”Kumakain ka ba ng litson?” ”Nilandi niya ang tubig sa tapayan. Catacataca at Villafuerte (1984). 1964) Mga Pamantayan sa Pagsasaling Wika 1. Lantad na Salin (Overt Translation) – ang lantad na salin ay karaniwang kailangan ng orihinal na teksto ay nakatali sa kultura ng pinagmulang wika at malayang katayuan sa komunidad ng pinagmulang wika. Kailangang katulad na katulad ng orihinal ang diwa.” . Maaaring ang wikang nakasulat ay nahagi na ng nakaraan kaya‟t hindi na ginagamit sa kasalukuyan. 2. 5. Binibilang-bilang nang paisa-isa Na wari‟y rosaryo ng wagas na pagsinta.

kung isasalin ang mga salitang ‟agriculture and civilization‟ sa Filipino. 7. Sa pagsasalin. Gumawa ka ng plano para sa taong panuruan. Halimbawa. DepEd ng umaga – n.2. BPI. Isa-sa-isang katumbas – (dito ang isang tagapagsalin ay dapat na gumamit ng diksyunaryong bilinggwal) W1 leksikon (salita) Halimbawa: Instrument – kagamitan Civilization – kabihasnan W2 – leksikon . Halimbawa: Salin: Wasto They moved to another place. May mga salitang magkakasingkahulugan. ang anyo ay dapat na: Pagsasaka at kabihasnan Hindi pagsasaka o sibilisasyon o agrikultura at kabihasnan 3. bigyan ito ng katumbas pagkatapos maisalin ang buong nilalaman ng materyales na isasalin. Siya‟y nabibilang sa dugong asul. Siya‟y nabibilang sa dugong bughaw. 5. Halimbawa: Kulay asul ang baro niya Kulay bughaw ang baro niya Ingles: Salin: Mali: He belongs to the royal blob. Ingles: Salin: (Matipid) You make plans for the school year. 6. 1. umisip ng ibang maaaring ipalit dito. subalit hindi kakahulugan. Halimbawa: UST. hindi maiiwasan ang pagpapakahulugan. 4. 1. Narito ang ilan pang mga suliranin sa pagtutumbas. ng hapon n. Hangga‟t maaari.u. iwasan ang paggamit ng panumbas na salita na may kaanyo sa ibang wika sa Pilipinas. 8. 2. Ang mga daglat at akronim na tinatangap na o kinikilalang unibersal ay di na kailangan iayon sa baybay ng katumbas sa Filipino.h. Kung sakaling magkaroon ng ibang pakahulugan sa itutumbas na salita. Sa panlinggwistika 1. Magplano ka para sa taong panuruan. QC. Alin man sa mga ito ang maaaring gamitin subalit kailangang iangkop ang salita sa sinasaling teksto. Sila ay gumalaw sa ibang lugar. Sila ay lumipat sa ibang lugar. Kapag ang ang pamagat ay may kahirapan isalin. Maging matipid sa paggamit ng mga salita. 2. Isaalang –alang ang kaisahan sa anyo ng mga saliatng hinihiram sa ibang wika. PTA.

W2 leksikon hot b.: Ingles organism Kastila organismo Filipino organismo academic .: bata young child protegee mistress 3.akademiko 3. Maaaring manghiram.2. Panghihiram nang may pagbabago 1. hiramin ang salita subalit baybayin ayon sa ating palabaybayan Hal.: consistent – konsistent 2. ano mang haba ng wika na may pagkakaugnay-ugnay sa isa‟t isa ang bawat sangkap. subalit lalagyan ng panipi Halimbawa: Ang pag-aaral ng “discourse” ay ang pangkomunikatibong paggamit ng mga pangungusap sa mga gawaing pansosyal. at nagkakaroon ng isang kabuuang may pagkakaugnay-ugnay Teksto Mga Katangiang Panlinggwistika Mga Katangiang Ekstralinggwistika .: Maanghang ang sili Mainit ang plantsa May lagnat ang bata Ano ang dapat mong gawin? a. hiramin ang katumbas na salita sa Kastila Hal. lumikha Hal.academico . Marami – sa – iisang katumbas W1 leksikon (a) W2 leksikon (b) W3 leksikon (c) Hal. Isa – sa – maraming latumbas W2 leksikon (a) W2 leksikon (b) W2 leksikon (c) W1 leksikon Hal.: index – talatuntunan Vocabulary – talasalitaan Mga Batayang sangkap ng Pagsasalingwika: Ang Teksto – ito ay dapat na nakasulat.

Panglinggwistika – ito‟y pagtutuon ng pansin sa mga anyo ng wika at gramatika. Kalakip dito ang layunin ng may-akda at kung paano ito magiging epektibo sa mga mambabasa. or She was the one who ate the fruit. Ang Estilo. ang nilalaman ay kailangang magkakaugnay sa isa‟t isa. kaya‟t kapag ang isang salin ay binasa. Halimbawa: English.Mga Pamantayan Estilo Mga Katangian Ng Teksto Nilalaman Mga Katangiang Intensyunal (may-akda) Mga Katangian ng Teksto Bisa sa babasa Pagpapaliwanag: Ang isang teksto ay maaaring may mga katangiang panlinggwistika at pang-ekstralinggwistika. Filipino: He is stubborn. Filipino nominal construction: Siya ay kumain ng prutas. kinakailangang ito‟y maging salamin ng orihinal na sinulat tulad din ng pagiging salamin ng isang salin. Matigas ang ulo niya. Kahusayan ng Tagapagsalin Tagapagsalin Orihinal Salin Kahusayan sa W1 Kahusayan sa Paglipat Kahusayan sa W2 . Tulad ng nabanggit na. at ng pagkaakiba-iba ng wikang isinasalin (W!) at ng wikang pagsasalinan (W2) Halimbawa: English verbal construction: She ate the fruit. Mga Pamantayan: Ang mga salita at ideya ng orihinal ay nararapat na nasa isang salin. Kinain niya ang prutas. It was she who ate the fruit. Ang estilo ng orihinal ay dapat na naipakikita ng isang salin at dapat ding aralin ng isang slain ang estilo ng tagapagsalin. matalinghangang pananalita atbp. Pang-esktralinggwistika – ito‟y nauukol sa pangkalikasan at pangkultural tulad ng mga sawikain.

Pagsusuri – sa pagsasalin. Mga Proseso sa Pagsaalingwika Literal Hindi Literal Panghihiram Pagpapalit Pagpapalit Transposisyon Modulasyon (Pagsasalin Sa isa-sa-isang Salita) (Pagsasaling Literal) (Pagsasabi sa sariling pangungusap) (Pagkuha ng kahulugan) Pagpapaliwanag: Ayon sa balangkas sa itaas ang pagsaaling wika ay nagsisimula sa literal na pagsasalin sa pamamagitan ng panghihiram at pagpapalit.Kahusayan sa Pagbibigay-kahulugan Kahusayan sa Pagsususri Kahusayan sa Pagbibigay ng mensahe Kahusayan sa Pagbuo Aqng pagiging mabisa sa salin ay nakaslalay sa lkahusayan ng tagapagsalin mula sa orihinal. 1. Paglilipat – inililipat ng tagapagsalin ang nilalaman sa wikang pinagsasalinan. kailangang basahin muna ang teksto sa orihinal na wika (W1). Ang pagpapalit ay sa paraang isa-sa-isang salita o kaya‟y pagsasaling literal. Pagsasalin ng Matayutay na Pahayag. kahulugan ng bawat salita b. 3. Batay sa sinulat ng dalubwika (Einar Haugen). Dapat alamin ang mga sumusunod: a. Ang pagsasalin ay maaaring ipahayag sa paggamit ng sariling pangungusap o pagkuha kaya ng kahulugan sa teksto ng wikang isinaalin. ang bawat bahagi sa W1 ay nagkakaroon ng mabisang kabuuan. Tulad ng nabanggit sa unang pahina. Ang mabuting pagpapakahulugan sa W1 ay nagbubunga ng kahusayan sa pagbibigay ng ideya o kaisipan sa W2. 2. Pagkaraa‟y pag-aaralan kung paano maaaring gawing hindi literal. iminungkahi niya ang sumusunod na hakbang sa pagsasalingwika. kung ang pagpapakahulugan ng isang salita sa mga salita ay maaapektuhan ng nilalaman. . ang tagapagsalin ay mahusay sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. pagkagamit ng bawat salita sa isang pangungusap c. At kung mahusay ang kanyang pagkakasuri sa nilalaman ng W1. Pagbabago – pagsulat muli sa teksto sa sariling pangungusap.

: Salin Only five loyal souls reported for work. Tagalog-Bataan. Dapat tumbasan ng kapwa matayutay o idyomatikong pananalita ang isinaalin.May mga salita sa Filipino na hiram sa ilang wikang lalawiganin gaya ng sumusnod: bana. Tagalog-Bulacan. Ang wikang isinasalin (W1) na matayutay ay magiging payak sa wikang pinagsasalinan (W2). 2. Ang matayutay na wikang isinasalin (W1) ay tinutumbasan din ng matayutay na wikang pinasasalinan (W2) Hal. Hal. Huwag mong sirain ang maganda niyang pangalan. Ramadan. kalipay. computer. TagalogMaynila. Lima lamang matatapat na manggagawa ang dumating para magtrabaho. .Ang mga taga-lalawigang di-Tagalog ang unang wika ngunit nakapagsasalita at nakauunawa ng Tagalog ay madaling maimpluwensyahan ng kanyang pangalawang wika. pinakbet. lasagna. Ang mga mamamayang Pilipino ay naghalal ng pambansang pamunuan noong 1998. Hal. 3.: He drank 3 bottles.: The Philippines elected national officials inh 1998. atb. Hango sa pag-aaral ng ginawa Ni Teresita Fortunato 2. moret. hadji. Tagalog-Batangas. ditse. text messaging. atb. mag-urong. Uminom siya ng tatlong boteng serbesa. inday. . Tagalog-Cavite. Light Rail Transit. spaghetti. Tagalog-Nueva Ecija. 1. Hal. Hindi dapat isiping ang bawat salita‟y may hustong katapat sa alin mang ibang wika. na naging bahagi na ng ating kultura. Ang matalinghagang kahulugan ay ibinabatay sa taglay na kahulugan ng pangunahing diwa.May mga salitang hiniram natin sa ibang bansa ngunit patuloy pa rin nating ginagamit dahil nagging bahagi na ang ating kultura gaya ng sumusunod. jihad. sa panulaan. Tagalog-Quezon.Nagkakaroon ng suliranin sa pagsasalin ng matalinghagang mga pahayag. internet.Iba’t ibang uri ng Tagalog ang naririnig sa kamaynilaan. Bicol Express. Nangyayari ito kadalasan. Paghihiram na Dyalektal . Paraan sa Pagsasalin ng mga Tayutay 1. Panghihiram na Kultural . sangko. Xerox. atb.: Don‟t hurt his good name. . Tagalog-laguna. Mga Hakbang sa Panghihiram May iba’t ibang uri ng panghihiram. kasingkasing. Dapat isalin ang diwa ng salita sa payak na kahulugan. Kailangang panatilihin ang orihinal na salita at dagdagan ng kahulugan upang pasighiin ang damdamin. cellphone. diskette.

maaaring sundin ang mga sumusunod na paraan: 1. Kung walang katumbas sa Kastila o kung mayroon man ay maaaring hindi maunawaan ng nakakaraming tagagamit ng wika.Ang anumang pinagkukunan ng mga salitang maaaring itumbas ay ang leksikon ng kasalukuyang Filipino. hiramin nang tuwiran ang katawagang Ingles at baybayin ito ayon sa mga sumusunod na paraan: A. Halimbawa: Ingles control meeting leader teacher Filipino kontrol miting lider titser . Kung hindi konsistent ang ispeling ng salita. Iniaayon sa bigkas ng salitang Kastila ang pagbabaybay sa Filipino.Sa paghahanap ng panumbas sa mga hiram na salita buhat sa wikang Ingles. kung mayroon. Halimbawa: Hiram na Salita rule ability skill Filipino tuntunin kakayahan kasanayan 2. hiramin ito nang walang pagbabago. hiramin ito at baybayin nang consistent sa pamamagitan ng paggamit ng 20 letra ng dating Abakada. Halimbawa: Ingles reporter editor soprano Filipino reporter editor soprano B. Sa panghihiram ng salita na may katumbas sa Ingles at sa Kastila. unang preperensya ang hiram sa Kastila. Kung consistent ang ispeling ng salita. Halimbawa: Ingles check liter education Kastila cheque litro educacion Filipino tseke litro edukasyon 3.

inilahad niya ang paraan ng patutumbas sa pagsasalin ng mga katagang Ingles sa Filipino gaya ng sumusunod: 1. Gayunpaman. Coining / Driving – paglikha o pagbuo ng mga salitang maipanunumbas: Halimbawa: Ingles Filipino . Halimbawa: coach rendezvous sandwich pizza pie clutch champagne D.truck trak C. Halimbawa: cañao hadji masjid = = = kanyaw hadyi masdyid Batay sa pag-aaral na isinagawa ni Bernales (1991). Halimbawa: Ingles Filipino Angle siha 4. Spanish 1 – panghihiram sa Ingles sa pamamagitan ng pagkuha ng katumbas sa Kastila nang walang pagabbago ang baybay. Halimbawa: Ingles Kastila Filipino Microbe microbio microbio Liquid liquido liquido Solid solido solido 2. ngunit kailangan ang konsistensi sa paggamit. may ilang salitang hiram na maaaring baybayin sa dalawang kaanyuan.Mga salitang hiram sa ibang katutubong wika na nagtataglay ng unikong katangiang cultural.kita naman na ang ispeling ng mga wikang katutubo ay isinunod lamang sa palaybaybayang Kastila. Retrieving – muling pagkuha ng mga sinauna o lipas na katawagang Tagalog na iilan-ilan na lamang ngayon ang nakakaunawa. Philippine Dialects – panghihiram mula sa mga katutubong wikain sa Pilipinas. walang magiging problema kung iayon man kaagad ang ispeling ng mga ito sa palabaybayang Filipino sapagkat kitang. Halimbawa: barangay baranggay kongreso konggreso tango tanggo (sayaw) kongresista konggresista *May mga salita sa Ingles ( o sa banyagang wika) na maaaring pansamantalang hiramin ng walang pagbabago sa ispeling. Halimbawa : Ibanag – vugi (egg of fish) Tausug – azan (first call to prayer) Ilocano – pinacbet (Ilocano delicacy) 3. Gayunpaman.

Combination – kombinasyon ng dalawa o higit pang mga pamamaraan. Halimbawa: Ingles Tagalog Freedom kalayaan Life buhay Book aklat 7.Bon Voyage Latin modus operandi 6.P. Sa pamplet na ”Ang Wikang Filipino sa Information Age” (1997) ni Ponciano B. Halimbawa: Ingles Filipino Debated nagdebate GovernmentKontrolado ng Pamahalaan Controlled Presidencial Decree Dekri ng Pangulo Mga Terminong likha o Hango Likas sa mga Pilipino ang pagiging malikhain kaya di-katakataka kung makalikha tayo ng mga terminolohiyang maaangkin natin bilang orihinal na wikang nagging bahagi na ng ating kultur gaya ng sumusunod: Salitang likha/hango Kahulugan Punlay mula sa salitang punla at buhay Sadulawit mula sa salitang sayaw. inamin niyang ”ang mga katawagang kemikal ay maaari nang tapatan sa ating wika . pineda. Foreign Language – panghihiram ng katawagan ng ibang wikang dayuhan (maliban sa Ingles at Kastila) nang walang pagababgo sa baybay.Biology Gynecologist haynayan dalubsakit-babae 5. English to Tagalog one-on-one Correspondence – pagsasalin sa pamamagitan ng katumbas o pinakamalapit na katumbas sa Tagalog. dula at awit Altanghap mula sa salitang almusal. Halimbawa: Filipino Italyano – pizza pie Pranses . sinangag at ilog Banyuhay mula sa salitang bagong anyo ng buhay Ang mga salitang bakla ay maaari ring maihanay sa kategoryang ito ay gaya ng sumusunod: Salitang bakla kahulugan Badaf babae dapat Bading baklang may dating Chika tsismis kata Wis walang ibig sabihin Lucrecia luka-luka Mga Terminolohioyanng Pang-agham at Pang-Teknolohiya at ang kaugnayan nito sa bansang nanghihiram at Bansang pinaghihiraman. tanghalian at hapunan Tapsilog mula sa salitang tapa. dating Punong Komisyuner ng Komisyon sa Wikang Filipino.

(2001). 91-96 Villafuerte.Fe Water(tubig) . Introduksyon sa pagsasaling-wika: teorya. mga halimbawa at pagsasanay. Buensuceso Jose Dakila N.H20 Calcium carbide (kalburo) – CaC2 Lime (apog) CaO Tin (lata) – Sn Sulfur (asupre) – S Pagsasalin ng Terminolohiyang Pang-agham at Pangteknolohiya Aftershock Ash fall Geology Seismology Fault line sunod na paglindol abong ulan heolohya saysmolohiya palyadong linya Sanggunian: Retorika Filipino 3:Para sa Antas Tersarya Reresita S. Pamantasang Normal ng Pilipinas: Grandwater Publications and Research Corporation.ngunit kailangang panatilihin ng mga sagisag internasyunal gaya ng sumusunod”:i Iron (baka) . Makati City . Espititu pp. Patocino V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful