P. 1
TEACHING STRATEGIES IN ARALING PANLIPUNAN

TEACHING STRATEGIES IN ARALING PANLIPUNAN

|Views: 10,357|Likes:
Published by DepEdResources

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: DepEdResources on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2015

pdf

text

original

I. LAYUNING TIYAK

• Napaliliwanag ang mga teorya ng pinagmulan ng kapuluan ng
Pilipinas
• Nasusuri ang kalakasan at kahinaan ng iba‘t ibang teorya
tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas
• Naipamamalas ang pagpapahalaga sa pinagmulan ng kapuluan
ng Pilipinas

II. PAKSA

Mga teorya ng pinagmulan ng Pilipinas
• Kalakasan at kahinaan ng mga teorya

III. PAMAMARAAN

A. Panimulang Gawain

1. Pagsasanay

Magpalitan ang mga mag-aaral ng pagbibigay
ng terminolohiya at kahulugan nito batay sa nakaraang
aralin.
2. Balik-aral

Itanong: Bakit kailangang pag-aralan ang kasaysayan

ng isang bansa?

B. Paglinang ng Aralin

1. Pag-aalis ng Sagabal

Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na mga

konsepto:
a. teorya
b. mitolohiya

2. Pagganyak

Itanong: Mayroon ba kayong nalalamang mga kwento
tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas?

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

24 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan I

3. Mga Mungkahing Estratehiya

a. Ipagawa ang isang joint storytelling tungkol sa mga
alamat ng pinagmulan ng Pilipinas.

b. Ipagawa ang isang mock interview sa mga kasapi ng
Simbahan at mga siyentista. Talakayin sa panayam ang
tungkol sa teoryang biblikal at siyentipikong paliwanag
tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas.

c. Magsagawa ng palitan ng kuru-kuro sa paksang
tinalakay.

C. Pangwakas na Gawain

1. Pagbubuod

Ipabuod ang paliwanag ng relihiyon at agham tungkol
sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas.

2. Paglalapat/Pagpapahalaga

Itanong: Ano ang iyong paniniwala tungkol sa
pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas?

3. Paglinang ng Natatanging Kakayahan

Magpaguhit ng larawan tungkol sa sariling interpretasyon
sa teorya ng pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas.

4. Pagpapayaman ng Aralin

Magpasalaysay ng mga alamat tungkol sa pinagmulan
ng isang lalawigan o lugar na nalalaman ng mga
mag-aaral.

5. Gawaing Remedyal

Ipapaliwanag ang alinman sa mga larawang iginuhit
ng mga mag-aaral.

6. Ebalwasyon

Papiliin ang mga mag-aaral ng isang teorya tungkol sa
pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Ipapaliwanag ang
teoryang napili.

IV. TAKDANG-ARALIN

Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda
sa susunod na aralin:
1. Ano ang pambansang teritoryo? Ipaliwanag ang konseptong
napapaloob sa Artikulo I ng Saligang Batas ng 1987.
2. Ano ang isinasaad ng Doktrinang Pangkapuluan at

Exclusive Economic Zone?

3. Bakit hinati ang Pilipinas sa mga rehiyon?

Aralin

3

Pambansang Teritoryo, Rehiyonalisasyon,

at mga Pangkat-etnolinggwistiko sa Pilipinas

I.

LAYUNINGTIYAK

NailalarawanangPilipinasbataysasakopnitongteritoryo

Naipaliliwanag
ang
probisyon
ng
Saligang
Batas
ng
1987

tungkolsateritoryo ngbansa

NaipaliliwanagangDoktrinangPangkapuluanatangExclusive

Economic Zone

Nasusuri

ang

epekto
ng
pagkakaroon
ng
Doktrinang

Pangkapuluansamgapulu-pulongbansatuladngPilipinas

NaipaliliwanagangpaghahatingPilipinassamgarehiyon

Nabibigyang-halaga
ang
rehiyonalisasyon
ng
Pilipinas
at

DoktrinangPangkapuluan

Nalalagyanngtandaangmgalalawigannasakopngiba’tibang

rehiyonsamapangPilipinas

Nasusuri
ang
pagkakahati-hati
ng
Pilipinas
sa
iba’t
ibang

pangkat-etnolinggwistiko

II.

PAKSA

Pambansangteritoryo atrehiyonalisasyonngPilipinas

DoktrinangPangkapuluan

ExclusiveEconomic Zone

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Atasan ang mga mag-aaral na puntahan ang i-learn.vibalpublishing.com at
i-search ang 'konsepto' at 'kasaysayan' upang gawin ang Click & Match:
Mga Konsepto ng Pag-aaral ng Kasaysayan. Bilang guro, ito ay
maaari ring ma-access sa i-teach.vibalpublishing.com. Sa pamamagitan ng
gawaing Click & Match, matutulungan ang mga mag-aaral na maiugnay at
matandaan ang mga konseptong kakailanganin sa pag-aaral ng Kasaysayan.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II 89

Banghay-Aralin sa Pagtuturo

ng Araling Panlipunan II

(KASAYSAYAN NG ASYA)

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

90 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II

YUNIT I Heograpiya ng Asya

LAYUNING PANLAHAT

Naipamamalas ang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan
ng heograpiya sa kultura at kasaysayan ng mga tao sa mga bansang
Asyano.

Aralin 1 Katangiang Pisikal ng Asya

I. LAYUNING TIYAK

• Natutunton sa mapa o globo ang mga hangganan ng Asya

• Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating
heograpiko ng Asya — Silangang Asya, Timog-Silangang Asya,
Timog Asya, Kanlurang Asya, Hilaga o Gitnang Asya

• Natutukoy ang mga bansang kabilang sa bawat rehiyon at ang
lokasyon nito sa globo

• Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa
bawat rehiyon ng Asya

• Naipahahayag ang pagpapahalaga sa mga katangiang pisikal
ng Asya

II. PAKSA

Katangiang pisikal ng Asya

• Mga rehiyon sa Asya

III. PAMAMARAAN

A. Panimulang Gawain

Magpaskil sa pisara ng mga larawan tungkol sa Yunit I.
Magtanong sa mga ipinapahayag ng mga larawan at magbigay
ng paunang salita tungkol sa nilalaman ng yunit.

B. Paglinang ng Aralin

1. Pag-aalis ng Sagabal

Ipabigay ang kahulugan ng sumusunod na mga salita:

a. kapaligirang pisikal

e. heograpiya

b. topograpiya

f. rehiyon

c. kontinente

g. klima

d. panahon

2. Pagganyak

Magpabanggit ng mga bansa sa Asya. Itanong kung ano
ang nalalaman ng mag-aaral sa mga bansang binanggit.

3. Mga Mungkahing Estratehiya

a. Ipaskil ang mapa ng daigdig at mapa ng Asya.
Ipatunton sa mapa ng daigdig ang mga kontinente.
Habang ginagawa ito ng ilang mag-aaral, ipabasa sa
iba ang talahanayan tungkol sa mga kontinente at
kabuuang sukat ng bawat isa. Batay sa ipinakikita sa
mapa at sa talahanayan, ipalarawan sa mga mag-aaral
ang Asya.

b. Ipabanggit sa mga mag-aaral ang anim na rehiyon
ng Asya. Hayaan na mailarawan nila ang hangganan
ng bawat rehiyon. Ipatukoy rin sa mapa ang mga
bansang bumu buo sa bawat rehiyon. Pagkatapos nito,
magpabuo ng konsepto ng Asya batay sa paghahating
heograpiko nito.

Banghay-Aralin
sa Pagtuturo ng Kasaysayan ng Asya

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II 91

c. Ipagawa ang pangkatang talakayan tungkol sa mga
katangiang pisikal ng anim na rehiyon ng Asya.
Gumamit ng mga larawan, graphic organizer,
talahanayan ng klima, topograpiya, at iba pang
katangiang pisikal.

C. Pangwakas na Gawain

1. Pagbubuod

Magpabuo ng paglalahat batay sa paksang tinalakay.
Maaaring gumamit ng alinman sa mga graphic
organizer para sa pagsasagawa nito.

Halimbawa, maaaring gumamit ng bubble map o
fact storming web ng mga rehiyon sa Asya at palagyan ng
mga salita ang mga guhit o bilog na nakapalibot sa bawat
rehiyon na maglalarawan sa mga katangiang pisikal ng
bawat rehiyon sa Asya.

2. Paglalapat/Pagpapahalaga

Ipasagot ang sumusunod na mga tanong:

a. Paano makatutulong ang paghahating heograpiko
ng Asya sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon?

b. Paano iuugnay ang sumusunod na sipi sa Asya?
“Pagkakaisa sa gitna ng Pagkakaiba”.

3. Paglinang ng Natatanging Kakayahan

Magpaguhit sa bawat anim na pangkat ng mapa ng
rehiyong tinalakay. Pakulayan ang bawat bansa sa rehiyon.

4. Pagpapayaman ng Aralin

Magpasaliksik tungkol sa pag-aangkop ng ilang bansang
Asyano sa naiiba nilang uri ng klima.

5. Gawaing Remedyal

Gumawa ang guro ng balangkas ng paksang tinalakay
ng bawat pangkat. Ipabuo ang detalye ng balangkas sa
mga pangkat.

6. Ebalwasyon

Punan ang patlang upang mabuo ang pangu ngusap.

1. Ang Asya ay binubuo ng ______ rehiyon. (limang)

2. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyon ng ______
Asya. (Timog-Silangan)

3. Ang bansa na itinuturing na pinakamalaking
arkipelago sa mundo ay ang ______ . (Indonesia)
4. Ang uri ng klima ng Pilipinas ay ____________.
(equatorial/tropical)
5. Ang Saudi Arabia, Iraq, at Iran ay nabibilang sa
rehiyon ng ______ Asya. (Timog-Kanluran)

IV. TAKDANG-ARALIN

Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda
sa susunod na aralin:
1. Ano ang mga katangian ng yamang likas ng mga rehiyon
sa Asya?
2. Paano naaapektuhan ng mga suliraning pangkapaligiran
tulad ng pagkasira ng lupa, suliranin sa solid waste,
pagkawala ng biodiversity, polusyon sa tubig at pagkawasak
ng kagubatan ang paghahanapbuhay at uri ng pamumuhay
ng mga Asyano?

Aralin 2 Yamang Likas ng mga Rehiyon sa Asya

I. LAYUNING TIYAK

• Nasusuri ang mga katangian ng yamang likas ng mga bansang
Asyano
• Natataya ang mga yamang likas ng mga rehiyon sa Asya
• Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at
yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano
noon at ngayon sa larangan ng agrikultura, ekonomiya,
panahanan, at kultura

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

92 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II

• Naipamamalas ang pagpapahalaga sa mga yamang likas ng
mga bansang Asyano
• Nakikilahok sa pangangalaga ng mga yamang likas

II. PAKSA

Yamang likas ng mga rehiyon sa Asya
• Mga katangian ng yamang likas ng mga bansa

• Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga
rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano

• Mga paraan ng pangangalaga ng yamang likas

• Mga suliranin ng mga bansa sa paglinang ng yamang likas

III. PAMAMARAAN

A. Panimulang Gawain

1. Pagsasanay

Gawin ang map drill ng mga rehiyon at bansa sa

Asya.

2. Balik-Aral

Itanong: Ano ang kaugnayan ng katangiang pisikal sa
uri ng pamumuhay ng mga Asyano?

B. Paglinang ng Aralin

1. Pag-aalis ng Sagabal

Gamitin ang sumusunod na mga salita sa pangungusap.
Pagkatapos ay ipabigay sa mga mag-aaral ang kahulugan
nito batay sa konteksto nito sa pangungusap.

a. yamang likas

c. industriya

b. agrikultura

d. produkto

2. Pagganyak

Magpakita ng mga larawan o video ng yamang likas ng
Asya tulad ng mga halaman, hayop, at mineral. Magpabigay
ng reaksyon sa mga nakita.

3. Mga Mungkahing Estratehiya
a. Ipagawa ang pangkatang pagsusuri ng mga katangian
ng yamang likas ng mga bansa sa mga rehiyon sa Asya.
Gumamit ng mga larawan at graphic organizer tulad
ng cluster at bubble map. Ipaulat sa buong klase ang
ginawang pagsusuri ng bawat pangkat.
b. Batay sa ginawang pagsusuri, talakayin ang mga
yamang likas ng mga rehiyon sa Asya.
c. Magtanghal ng dula-dulaan ang apat na pangkat
tungkol sa implikasyon ng kapaligirang pisikal at
yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga
Asyano noon at ngayon sa larangan ng:
• agrikultura

• panahanan

• ekonomiya

• kultura
d. Magpagawa sa bawat pangkat ng talahanayan tulad ng
nasa ibaba tungkol sa mga bansa sa rehiyong tinalakay.
Papunan ang talahanayan at magtalakayan sa sinasaad
nito. Magpabuo ng konklusyon batay sa nakalahad sa
talahanayan. Iulat sa buong klase ang ginawa ng bawat
pangkat. Magpabigay ng reaksyon sa inulat.

Bansa

Uri ng Kapaligirang
Pisikal

Yamang Likas

Antas ng Kaunlaran

e. Magpadala ng mga news clipping, artikulo, at editorial
na may kaugnayan sa paksang aralin. Talakayin ito sa
klase.

f. Magtanghal ng debate tungkol sa paksang, “Ang
Yamang Likas ang Susi sa Pag-unlad ng Bansa.”

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan II 93

C. Pangwakas na Gawain

1. Pagbubuod

Magpabuo sa bawat pangkat ng isang konklusyon
at tatlong katotohonan (facts) na susuporta sa binuong
konklusyon.
2. Paglalapat/Pagpapahalaga
Ipakwento sa isa o dalawang mag-aaral ang isang
pangyayari na kinasangkutan nila tungkol sa suliranin sa
yamang likas. Ipasadula naman sa ibang mag-aaral ang
solusyon sa suliranin. Magpabigay ng reaksyon sa solusyong
isinadula.
3. Paglinang ng Natatanging Kakayahan
Magpagawa ng slogan tungkol sa kahalagahan
ng yamang likas ng mga bansa.
4. Pagpapayaman ng Aralin
Magpasaliksik tungkol sa natatanging yamang likas
ng ilang mga bansa. Ipabahagi sa klase ang mga nakalap
na impormasyon.
5. Gawaing Remedyal

Isagawa ang joint storytelling tungkol sa paksang aralin.

6. Ebalwasyon

Tayahin ang ipinakitang gawain ng mga mag-aaral sa
pamamagitan ng rubric. Basahin ang halimbawa na nasa
pahina.

IV. TAKDANG-ARALIN

Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda
sa susunod na aralin:
1. Bakit nagkakaroon ng suliraning pangkapaligiran ang mga
Asyano?
2. Paano nakaaapekto ang mga suliraning pangkapaligiran
sa pamumuhay ng mga Asyano?
3. Paano nilulutas ng mga Asyano ang mga suliraning
pangkapaligiran?

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan III 163

Banghay-Aralin sa Pagtuturo

ng Araling Panlipunan III

(KASAYSAYAN NG DAIGDIG)

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

164 Banghay-aralin sa Araling Panlipunan III

YUNIT I Ang Simula ng Kabihasnan

LAYUNING PANLAHAT

Naipamamalas ang pag-unawa sa kinalaman ng heograpiya
sa pamumuhay ng sinaunang tao sa daigdig

Aralin 1 Mga Teorya sa Pinagmulan ng Daigdig

I. LAYUNING TIYAK

• Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag mula
sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng daigdig
• Nabibigyang-puna ang mga teorya tungkol sa pinagmulan
ng daigdig
• Naipahahayag ang sariling paniniwala tungkol sa pinagmulan
ng daigdig
• Naipamamalas ang paggalang sa mga paniniwala ng ibang tao
tungkol sa pinagmulan ng daigdig
• Nakalilikom ng mga artikulo tungkol sa pinakahuling tuklas sa
pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa pinagmulan ng daigdig

II. PAKSA

Mga teorya sa pinagmulan ng daigdig
• Teoryang siyentipiko
• Teoryang makarelihiyon

III. PAMAMARAAN

A. Panimulang Gawain

Magbigay ng maikling paliwanag tungkol sa nilalaman ng
Yunit I. Maaaring gumamit ng mga larawan at balangkas ng
yunit. Maaari din lumahok ang mga mag-aaral sa pagtalakay
tungkol sa kanilang nalalaman sa paksa.

B. Paglinang ng Aralin

1. Pag-aalis ng Sagabal

Ipabigay ang kahulugan ng sumusunod na mga

konsepto:

a. teorya

b. Creationist

c. kondensasyon

2. Pagganyak

Magpakita ng larawan ng daigdig. Itanong kung ano
ang paniniwala ng mga mag-aaral tungkol sa pinagmulan ng
daigdig. Magkaroon ng maikling talakayan tungkol dito.

3. Mga Mungkahing Estratehiya

a. Ipagawa ang padulang pagbabasa ng Bibliya. Tingnan
ang nilalaman nito sa Genesis 1:1-3. Itanong sa mga
mag-aaral kung ano ang naramdaman habang ito ay
binabasa at ang epekto nito sa kanilang paniniwala sa
pinagmulan ng daigdig.

Ipangkat sa dalawahan ang mag-aaral. Ipabahagi sa
kapareha ang kanilang naramdaman tungkol sa binasa
at gayundin ang epekto nito sa sarili. Pagkatapos ay
tumawag ng ilang mag-aaral na makapagbibigay ng ulat
sa klase tungkol sa naganap na pagbabahagi.

b. Ipagawa ang kunwaring pagpupulong ng mga siyentista
na mag-uulat tungkol sa nabuo nilang teorya sa
pagkabuo ng daigdig. Magpalitan ng kuru-kuro ang
pangkat tungkol sa kanilang mga teorya.

C. Pangwakas na Gawain

1. Pagbubuod

Ipabuod ang paksang tinalakay sa pamamagitan
ng pagpapagawa ng rebus. Mga larawan at simbolo
ang ipagamit sa paggawa nito sa halip na mga salita.

Banghay-Aralin sa Pagtuturo
ng Kasaysayan ng Daigdig

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

Banghay-aralin sa Araling Panlipunan III 165

2. Paglalapat/Pagpapahalaga

Itanong: Naniniwala ba kayo sa teoryang makarelihiyon
tungkol sa pinagmulan ng daigdig? Kung gayon, dapat pa
bang gumawa ng pananaliksik ang mga siyentista tungkol
sa pinagmulan ng daigdig?

3. Paglinang ng Natatanging Kakayahan

Magpaguhit ng mga larawan tungkol sa mga teorya na
pinagmulan ng daigdig.

4. Pagpapayaman ng Aralin

Magpasaliksik ng mga artikulo tungkol sa pinakahuling
tuklas ng mga siyentista sa pinagmulan ng daigdig.

5. Gawaing Remedyal

Maghanda ng question web at ipasagot ito sa mga

mag-aaral.

6. Ebalwasyon

Sa isang sagutang papel, ipaliwanag ang mga teoryang
makarelihiyon at makaagham tungkol sa pinagmulan
ng daigdig.

IV. TAKDANG-ARALIN

Ipasagot ang sumusunod na mga tanong bilang paghahanda
sa susunod na aralin:

1. Ano ang mga katangiang pisikal ng daigdig na angkop
bilang tirahan ng tao?

2. Ano ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga
kontinente?

3. Paano mapangangalagaan ang daigdig bilang tirahan
ng tao?

4. Bakit mahalaga ang heograpiya sa kasaysayan?

Aralin

2

KatangiangPisikalng Daigdig

I.

LAYUNINGTIYAK

Nailalarawanangmgakatangiangpisikalngdaigdig

Nasusuri
ang
katangiang

pisikal
ng
daigdig

bilang

tirahan

ngtao

Naipaliliwanagangmgateoryatungkolsapinagmulanngmga

kontinente

Naipaliliwanagangkahalagahanngheograpiyasakasaysayan

Naimumungkahiangmgaparaanngpangangalagasadaigdig

bilangtirahanngtao

Nakalilikomngmgalarawanngkatangiangpisikalngdaigdig

naangkopnatirahanngtao

Nakaguguhitnglarawantungkolsadaigdig

II.

PAKSA

Katangiangpisikalngdaigdig

Mgateoryangpinagmulanngmgakontinente

Kahalagahanngheograpiyasakasaysayan

Mgaparaanngpangangalagasadaigdig

III.

PAMAMARAAN

A.

Panimulang Gawain

1.
Pagsasanay

PictureDrill.Magpabigaysamgamag-aaralngisang

maiklingpangungusapsabawatlarawangipakikita.

2.

Balik-aral

Itanong: Alin sa mga teorya tungkol sa pinagmulan

ngdaigdigangdapatpaniwalaan? Bakit?

This sample teaching strategy and lesson plan is only intended for evaluation purposes.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->