Maragtas

(Epikong Bisaya)
Ang epikong Maragtas ay kasaysayan ng sampung magigiting, matatapang at mararangal na datu. Ang kasaysayan ng kanilang paglalakbay mula Borneo patungo sa pulo ng Panay ay buong kasiyahan at pagmamamalaking isinalaysay ng mga taga-Panay. Ayon sa ilang ulat at pananaliksik na pinagtahi-tahi at pinagdugtung-dugtong, ganito ang mga pangyayari: Ang Borneo noon ay nasa pamumuno ng isang malupit at masamang sultan na si Sultan Makatunao. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Kanya ring pinupugayan ng dangal ang mga babae, pati ang mga asawa at anak na dalaga ng mga datu na nasa ilalim niya. Isang araw, si Pabulanan, ang asawa ni Datu Paiborong, ang nais halayin at angkinin ng masamang sultan. Nalaman ni Datu Paiborong ang tangka ni Sultan Makatunao. Nagbalak ang magigiting na datu na manlaban kay Sultan Makatunao. Nag-usap-usap silang palihim. Naisipan sin nilang humingi ng tulong kay Datu Sumakwel. Si Sumakwel ay mabait, magalang at matalino. Alam niya ang kasaysayan ng maraming bansa at marami siyang alam kung tungkol sa paglalayag. Dinalaw ni Datu Paiborong at ni Datu Bangkaya si Sumakwel. Ipinagtapat ng dalawa ang paglaban na nais nilang gawin. Ayaw ni Sumakwel sa balak na paglaban. Pinuntahan ni Sumakwel si Datu Puti. Si Datu Puti ay punong ministro ni Makatunao. Sinabi ni Sumakwel ang suliranin ng mga datu at ang balak na paglaban. Ipinasiya nina Sumakwel at Datu Puti ang palihim na pag-alis nilang sampung datu sa Borneo. Hindi nila magagapi si Makatunao. Maraming dugo ang dadanak at marami ang mamamatay. Ayaw ni Datu Puti na mangyari ang ganoon. Iiwan nila ang kalupitan ni Sultan Makatunao at hahanap sila ng bagong lupain na maaaring pamuhayan nila nang malaya at maunlad. Sila'y mararangal na datu na mapagmahal sa kalayaan. Nagpulong nang palihim ang sampung datu. Sila'y tatakas sa Borneo. Palihim silang naghanda ng sampung malalaking bangka, na ang tawag ay biniday o barangay. Naghanda sila ng maraming pagkain na kakailanganin nila sa malayong paglalakbay. Hindi lamang pagkain ang kanilang dadalhin kundi pati ang mga buto at binhi ng halamang kanilang itatanim sa daratnan nilang lupain. Madalas ang pag-uusap ni Sumakwel at ni Datu Puti. Batid ni Sumakwel ang malaking pananagutan niya sa gagawin nilang paghanap ng bagong lupain. Silang dalawa ni Datu Puti ang itinuturing na puno, ang mga datung hahanap ng malayang lupain. Isang hatinggabi, lulan sa kanilang mga biniday o barangay, pumalaot ng dagat ang sampung datu kasama ang kanilang asawa at mga anak at buong pamilya pati mga katulong. Sa sampung matatapang na datu, anim ang may asawa at apat ang binata. Si Sumakwel ay bagong kasal kay Kapinangan, si Datu Bangkaya ay kasal kay Katorong na kapatid ni Sumakwel. Ang mag-asawang si Datu Paiborong at Pabulanan, si Datu Domangsol at ang asawang si Kabiling, ang magasawang si Datu Padihinog at Ribongsapaw, Si Datu Puti at ang kanyang asawang si Pinampangan. Ang apat na binatang datu ay sina Domingsel, Balensuela, Dumalogdog at Lubay.

Muling nagpulong ang mga Ati at mga Bisaya sa Embidayan. Ipinakuha ni Datu Puti ang isang gintong salakot at gintong batya mula sa kanilang barangay. Malakas ang loob nila na pumalaot sa dagat pagkat batid nila ang pagiging bihasa ni Datu Puti at ni Sumakwel sa paglalayag. Siya ay mabuting pinuno. Dito tinanggap ni Marikudo ang mga panauhin. Nakita niya na mabait at magalang ang mga dumating. kampit at insenso. na pawang mababait at namumuhay nang tahimik. Sa tulong ng kasama ni Datu Puti na marunong ng wikain ng katutubo ay itinanong niya kung sino ang pinuno sa pulong iyon at kung saan ito nakatira. at tambol habang ang mga lalaki naman ay nagsayaw pandigma. Nag-usap sina Marikudo at Datu Puti. Ito ang Embidayan. ang sinurog. . Ang lahat sa pulo ay masaya. Walang magnanakaw. Makaraan ang ilang araw at gabi nilang paglalakbay. Alam niya na ang naninirahan dito ay mga Ati. kulot ang buhok at sapad ang ilong. Alam din niya kung gaano kayaman ang pulo. plota. Pinigil ni Maniwantiwan ang bilihan. Ibig ni Maniwantiwan ang ganoon ding kuwintas. Katabi ni Marikudo ang kanyang asawa na si Maniwantiwan. Tumugtog ang Bisaya sa kanilang solibaw. Ang lahat ay masipag na gumagawa. Pandak. Nais nilang bilhin ang lupain. Si Marikudo ay siyang hari ng Aninipay. Ito ang kapulungan ng mga Ati. Nakita ni Maniwantiwan ang mahabang-mahabang kuwintas ni Pinampangan. Dumating mula sa Look ng Sinogbuhan ang mga Bisaya lulan ng sampung barangay. Madaling ibinigay ni Pinampangan ang kuwintas niya kay Maniwantiwan. Nasa unahan ang barangay ni Datu Puti. Ang mga babaeng Ati ay binigyan naman ng kuwintas. May isang malaking sapad na bato sa baybay dagat. Nagpakita ng maramihang pagsayaw ang mga Ati.Ang mga taga-Borneo ay kilala sa tawag na Bisya o Bisaya. Sinabi ni Marikudo na tatawag siya ng pulong. kung hindi siya magkakaroon ng kuwintas. Nakita niya ang isang Ati. Kilala rin sila sa pagiging matapat at matulungin sa kapwa. Bumaba si Datu Puti at naglakad-lakad. masagana at matahimik na namumuhay. narating nila ang pulo ng Panay. maitim. panyo at suklay. Ang lahat ay nasiyahan. Nakita nang minsan ni Sumakwel ang isang pulo makalagpas ang pulo ng Palawan. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Ang mga lalaking Ati ay binigyan ng mga Bisaya ng itak. Ipinabalita ni Datu Puti kay Marikudo na silang mga Bisaya mula sa Borneo ay nais makipagkaibigan. Ipinaliwanag ni Datu Puti ang kanilang layong makipanirahan sa pulo ng Aninipay. Nakita ng mga Ati ang maraming handog ng mga Bisaya. Ito'y kuwintas na lantay na ginto. ang kanyang mga tauhan at saka nila pagpapasyahan kung papayagan nilang makipanirahan ang mga dumating na Bisaya. Nakaupo na sa Embidayan si Marikudo kasama ang kanyang mga tauhan. Siya ay katutubo sa pulong iyon. Dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mga Ati sa pamumuno ni Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Datu Puti. Nagpahanda si Marikudo ng maraming pagkaing pagsasaluhan ng mga Ati at mga Bisaya. Ibinigay niya ito kay Marikudo.

Nilusob ng mga kawal niya ang Bumbaran. Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel. Isang araw lamang at umalis na sina Datu Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo. Habang sinasangguni nila ang konseho kung ano ang gagawin sa bankay. Nang makabalik si Haring Madali. si Haring Madali ay naiinggit sa kapatid. Madaling isinaayos ni Datu Puti ang mga Bisaya. Sina Lubay. Nag-aalala si Datu Puti tungkol sa kalagayan ng iba pang Bisaya sa Borneo sa ilalim ng pamumuno ng malupit na si Makatunao. ay dumating din si Prinsesa Datimbang na dala naman ang bangkay ni Bantugan. Nagutos siya na ipinagbabawal na makipag-usap ang sinuman kay Prinsipe Bantugan. Ibinalik ang kaluluwa sa katawan ni Bantugan. Narating nila ang pulo ng Luzon. Dahil sa pangyayaring ito. Ang hari rito at ang kapatid niyang si Prinsesa Datimbang ay naguluhan. Ang mga Ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok. Dali-dali siyang lumipad patungo sa langit upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Hindi nila kilala si Bantugan. dala ang kaluluwa ni Bantugan. Itinigil ang pagdiriwang at nakilaban ang mga kawal ng . Si Datu Bangkaya kasama ang kanyang asawa na si Katurong at anak na si Balinganga at kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan. Nagpaalam si Datu Puti kay Sumakwel. Dumalogdog. Nalungkot si Prinsipe Bantugan at siya'y naglagalag. Ang sinumang mahuling makipagusap sa prinsipe ay parurusahan. at ang dalawa pa ay sa dalawang binatang datu na sina Datu Domingsel at Datu Balensuela. Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay. Nalungkot si Haring Madali. Sinabi ni Marikudo. isang loro ang pumasok. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula naman sa Bumbaran at ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. Matapos magpaalam kay Sumakwel. Samantala. Ang prinsipe ay balita sa tapang at kakisigan. na kung lalakad sa baybay dagat ng pulo simula sa buwang kiling (Abril o buwan ng pagtatanim) ay makababalik siya sa dating pook pagsapit ng buwan ng bagyo-bagyo (Oktubre o buwan ng pag-aani). ang matapang na kapatid ni Haring Madali. May mga tauhan ding kasama si Datu Paiborong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga buto at binhi na iiwan ni Datu Puti at Datu Sumakwel. Sila ay sa Malandog naman maninirahan. siya'y nagkasakit at namatay sa pintuan ng palasyo ng Kaharian ng Lupaing nasa Pagitan ng Dalawang Dagat. Sumunod na inihatid ni Datu Puti sina Datu Paiborong at asawang si Pabulanon at ang kanyang dalawang anak na si Ilehay at si Ilohay. kaya't maraming dalaga ang naaakit sa kanya. kay Datu Puti ang isa. Tumawag sila ng pulong ng mga tagapayo. Prinsipe Bantugan (Epikong Mindanao) Si Prinsipe Bantugan ay kapatid ni Haring Madali sa kaharian ng Bumbaran. Kanyang pinagbilinan si Sumakwel na pamunuang mahusay ang mga Bisaya. umalis na ang tatlong barangay. Dumaong ang tatlong barangay sa Look ng Balayan. Nabuhay na muli si Bantugan at nagdiwang ang buong kaharian pati na si Haring Madali. nakarating naman ang balita kay Haring Miskoyaw na namatay si Bantugan. Ipinasya ng dalawang datu na dito na sa Taal manirahan kasama ang mga "Tagailog". Ang lupang kapatagan ay ibinigay ng mga Ati sa mga Bisaya.Itinanong ni Datu Puti kung gaano kalaki ang pulo.

Dinalaw ni Bantugan ang lahat ng mga prinsesang kanyang katipan. at sa halip. Nawala na ang inggit sa puso ni Haring Madali. Nang siya’y lumaki sinubukan niyang lumangoy sa ilog na tinitirahan ng mga buwaya. Noong siya’y isinilang. . Natutuhan niyang mahalin ang isang dalagang tubong Tuao. doon makikita hanggang sa ngayon ang dalawang bundok kung saan naghamok ang dalawa dahil sa nadaramang pagmamahal ng isang magandang dilag. Nagagawa niyang maging mas mabilis pa sa hangin. isang nayon sa Rizal ang dako na pinaglabanan nina Biuag at Malana. Ipinagpatuloy ng kaharian ang pagdiriwang. isang bayan sa Cagayan. Ang ina ay nanikluhod at nagmakaawang pagkalooban ng mahabang buhay ang kaniyang anak. Niño na malayung-malayo sa kanila. Rizal. Maging ang kanyang pinagmulan ay hindi nila malaman. nilagot ni Bantugan ang kanyang gapos at buong ngitngit niyang pinuksa ang mga kawal ni Haring Miskoyaw. Siya ay si Malana. Dahil sa taglay na kapangyarihan nito. at ito’y nagdulot ng gutom sa mga tao. kamangha-manghang naihahagis niya ang buong kalabaw sa kanilang burol. ang pinakatimog na bahagi ng Cagayan. na may isang binata rin katulad ng pagkatao ni Biuag. siya ay nabihag. Sa Nangalauatan. na wari mo’y damo lamang. Hindi umimik ang diyosa. Ito ay may kaugnayan sa dalawang matitikas na binata may daang taon na ang nakakaraan. Si Biuag ay katutubo ng Enrile. Nang siya ay maglalabing-dalawang taong gulang. Diumano ang isa nito ay magiging sanggalang niya sa masasama.Bumbaran. subalit walang nangyari sa kanya. Gustuhin man ni Biuag na limutin ang dalaga ay hindi makakasama ang dilag habangbuhay. ito ay isang diyosa. Nailigtas ni Bantugan ang kaharian ng Bumbaran. Kahit na makapangyarihan si Biuag. subalit nang magbalik ang dati niyang lakas. May kakayahan siyang bunutin ang isang punungkahoy sa tulong lamang ng kanyang mga kamay. Biuag at Malana (Epiko ng Cagayan) Ano ang alamat ng dalawang bundok na matatagpuan sa tabing ilog na Matalag? Ang kuwentong ito ay tanyag sa mga Ibanag. Ang tanging inaasahang lugar na pagkukunan ng pagkain ay ang Sto. At kinakailangan pang tumawid ng ilog na tinitirhan ng maraming buwaya. Noon din ay may isang balita ng Malaueg. siya ay dinayo ng mga tao at sinamba. siya ay hindi maligaya. Nanlaban din si Prinsipe Bantugan subalit dahil sa siya ay nanglalata pa dahil sa bagong galing sa kamatayan. Nong siya’y labing-walong taong gulang. Pinakasalan niyang lahat ito at iniuwi sa Bumbaran na tinanggap naman ni Haring Madali nang malugod at buong galak. Ang dalawang bato ay bagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at bilis. isang di pangkaraniwang dalaga ang dumalaw. nagkaroon ng bagyo sa Malaueg. at sa pagkakabatid ng ina. Namuhay si Bantugan ng maligaya ng mahabang panahon. Kung sino ang dalaga ay wala ni isa man ang nakakaalam. Minsan siya ay nahulog ngunit hindi man lamang ito nasasaktan. itinali ang tatlong maliliit na bato sa leeg ng bata. Siya'y iginapos.

Niño. Sa unahan ay ang matikas at matipunong si Malana. subalit ito ay bumalik sa kanya. ang babaing kapwa natin minamahal ay nasa harap natin. Walang sabi-sabing inihagis ni Biuag ang punong niyog kay Malana. Naunang nagsalita si Malana. Nang mapatapat ang dalaga sa kanila. Naglakbay siya hanggang marating ang Sto. Namangha siya dahil sa dulo nito ay may dalawang batong tulad ng kay Biuag. Tanda ng pagsang-ayon sa hamon ni Biuag. Ipinagwalang-bahala ito ni Biuag dahil ang nasa isipan niya’y ang napakagandang dalaga. Sumapit ang takdang araw ng kanilang labanan. sabi ni Malana. Si Biuag ay sinamahan ng mga taga-Enrile. Nagsabi siyang hindi karapat-dapat si Malana para sa kanya. Nagpanting ang tainga ni Biuag sa narinig. dako ng kinaroroonan ni Malana. si Malana ay gumawa ng paraan. Subalit tinatanggap ko ang hamon mo. Dinig na dinig niya ang malakas na sigaw ng taga-Malaueg para kay Malana. Sa isip niya’y gusto niyang patayin lahat ang mga tao ni Malana. Kung sadyang malakas ka ay humanda ka sa aking regalo na nagbuhat pa sa Enrile. Ibig mong agawin ang minamahal ko. Kung nanaisin ng dalagang minamahal ko ay aking ipaglalaban ang pagmamahal ko. Nang makita si Biuag. dala ko para sa iyo. Nang siya’y makabalik. Ipinagbabawal ng Diyos ang pag-agaw na kahit ano na hindi mo pag-aari. biglang sumigaw si Biuag Malana. Nakarating sa kaalaman ni Biuag ang pagsamba ng mga tao kay Malana. Matapos niyang maipamahagi ang mga bigas ay nagpasiya na itong umuwi. marami siyang dalang bigas. Ngunit binigo niya si Biuag at sinabi niyang si Malana ang kanyang tanging minamahal. Nakiusap itong hingin ang kanyang kamay upang pakasalan siya. Sa may di-kalayuan ay ang taga-Malaueg ang dumating. Pagdating sa kanilang bahay ay isang pana ang nakita ni Malana. Ang mga bundok ay napaligiran ng mga taong nais sumaksi sa paghahamok na iyon ng dalawa. Alam ko na kung bakit mo ako hinahamon. Dinampot niya ito at ibinato sa hangin. . siyan’y nanggalaiti sa matinding galit. Dinampot ni Malana ang pana. Isang araw dinalaw niya ang dalaga. nagbunyi ang mga tao alam nilang hindi sila magugutom. Siya’y nakatayo sa kabilang bundok tangan ang pana’t isang punong niyog na binunot. Si Malana naman ay nasa kabilang bundok.Bunga nito. at sa kanyang paglalakbay ay ipinagdasal ng mga tao ang kanyang tagumpay. at hindi sa kalabaw inihagis ang punong niyog kundi sa dako ng nayong Il-Luro sa bayan ng Rizal. Subalit sa tingin ng dalawang magtutuos ay sadyang napakaganda ng dalaga. Hindi niya ito tatanggapin. Ang buong pag-aakala niya ay ang kanyang Ama ang gumawa dito. Nalungkot ang dalaga sa mga nagaganap. Mabilis ang pagsalo ni Malana. Sa kanilang kinalalagyan sa tuktok ng mga kapwa napansin nila ang pagdating ng isang bangkang tumatawid sa pagitang ng dalawang bundok na lulan ang dalagang pinag-aawayan.

Ang naging balita. Lalong nagngitngit sa galit si Biuag. Ang sanggol ay nagsalita agad at siya na ang pumili ng pangalang Lam-ang at siya na rin ang pumili ng kanyang magiging ninong. Hindi ka karapat-dapat sa mga bigay sa iyo ng aking diyosang Ina. maging si Malana. Pagkakataon ko naman ngayon. Isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Nang malapit nang magsilang ng sanggol si Namongan. ito’y nagmintis.Pinaniniwalaan na dito nagsisimula ang maraming niyugan sa lugar na iyon. ay malakas. pumaimbulong sila sa kalangitan kung saan naroon ang kaharian ng hangin at siya ang mahal sa Reyna. nilusob naman ni Don Juan ang mga Igorot upang ipaghiganti ang mga tauhan niya. Ayaw man siyang payagan ng kanyang ina upang hanapin ang bangkay ng kanyang ama. At siya ay hindi na nasilayan mula noon. ay nagpilit din si Lam-ang na makaalis. Pinilit niyang ibuka ang bunganga ng buwaya at hinamon si Malana na lumukso sa ilog. Subalit sa kasamaang-palad. Nang magpakitang muli si Biuag ay tangan-tangan niya ang pinakamalaking buwaya na siyang ikinamangha ng mga taong sumaksi sa labanang iyon. Nais kong ipaalam sa iyo. nilunod ni Biuag ang kanyang sarili sa ilog. Biglang nagkaroon ng malalaking alon na humampas sa malalaking bato at ito ang yumugyog sa bundok na kinatatayuan ni Malana. ako ang anak ng diyosang nagkaloob sa iyo ng mga kapangyarihan. nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Humanda ka. matipuno at malaking lalaki na siya. . ang lahat ng mga taong naroon ay kanyang binasbasan. Tinanggap ni Malana ang hamong iyon ni Biuag. Sa tindi naman ng pagkapahiya. Sa gulang na siyam na buwan pa lamang. Wala nang lahat ang armas mo. Biag ni Lam-ang (Epiko ng Ilokano) Sa lambak ng Nalbuan sa baybayin ng Ilog Naguilian sa La Union ay may mag-asawang kilala sa pangalang Don Juan at Namongan. Sa kanyang paglukso mula sa tuktok ng bundok ay sinalubong sa himpapawid ng dalaga si Malana. Sa laki ng galit. sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Hinugot ang sibat at gustong ipukol kay Malana na inaasahang sa puso nito tatamaan. Hindi sa puso ni Malana kundi sa ilog tumama ang sibat. siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Nang malaman ni Lam-ang ang masakit na nangyari sa kanyang ama. Sa tulong ng kanyang mahiwagang patpat. sigaw ni Malana. Hindi na nakabalik si Don Juan sa kanyang nayon. Tiningnan ng dalaga si Biuag at sinabing : Pinatunayan mong isa kang duwag dahil nagpatulong ka sa isang buwaya. matikas na Biuag. Pinaniniwalaan ng mga tagaroon na ang kaluluwa ni Biuag ay namamahay sa dalawang kakatwang bundok ng Il-Luru. Ngunit bago matapos ni Malana ang pagsasalita’y biglang lumukso sa ilog sa ibaba si Biuag. Ito’y ginawa niya upang hindi mapahamak si Malana.

Pinahipan ni Lam-ang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Matapos mamahinga ay gumayak na si Lam-ang patungo sa Kalanutian upang manligaw sa isang dilag na nagngangalang Ines Kannoyan. bilang pagtupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanutian. ang tangabaran. Nang maubusan ng sibat ang mga Igorot ay si Lam-ang naman ang kumilos. Hindi napansin si Lam-ang. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Sa daan patungo sa Kalanutian ay nakalaban niya ang higanteng si Sumarang. Dahil sa dungis na nanggaling kay Lam-ang. Hinamon ni Lam-ang ang mga Igorot. Tinipon ito at tinakpan ng saya ni Ines. isang haliging kawayan. Nakikinikinita ni Lam-ang na may mangyayari sa kanya. Umuwi si Lam-ang sa Nalbuan. Tumilaok ang tandang at tumahol ang aso. Sumigaw ng ubos lakas si Lam-ang at nayanig ang mga kabundukan.Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang mahiwagang tandang. Napangarap niya ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama na nagsisipagsayaw at nililigiran ang pugot na ulo ng kanyang ama. siya ay nakatulog. at mahiwagang aso. Nais pakasalan ni Lam-ang si Ines. Si Ines at si Lam-ang ay ikinasal nang marangya at maringal sa simbahan. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang pook ng mga Igorot. Nagpadala si Lam-ang ng dalawang barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Nabuwal ang bahay. kailangang manghuli si Lam-ang ng mga isdang rarang. Hindi man lamang nasugatan si Lam-ang. Inikut-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbilin ni Lam-ang ang dapat gawin sakaling mangyayari ito. Sa tahanan nina Ines ay maraming tao. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang. Nakain siya ng berkahan. Kasama ni Lam-ang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung magbibigay si Lam-ang ng panhik o bigay-kaya na kapantay ng kayamanan nina Ines. Tumahol ang mahiwagang aso ni Lam-ang. na pinagpapatay niya ang mga nakalaban. Napansin si Lam-ang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lam-ang. Sinunod ni Ines ang bilin ni Lam-ang. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging. Pagkatapos ng kasalan. Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami kaya't dumating ang maraming Igorot at pinaulanan si Lam-ang ng kanilang mga sibat. . Baon rin niya ang kanyang talisman mula sa punong saging. Naligo siya sa Ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribu. Muling tumayo ang bahay. Sa tulong ng kanyang talisman ay madali niyang nalakbay ang mga kabundukan at kaparangan. namatay ang mga isda sa Ilog Amburayan at nagsiahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Pinauwi ng mga Igorot si Lam-ang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Si Lam-ang ay sumisid na sa dagat. Sa laki ng pagod ni Lam-ang.

Ang iba ay nakain na ng mga halimaw at ang natirang iba ay nasa taguan. Alam niyang napatay ito ng kapatid niya. Narating niya ang Kabilalan. Ipinagpatuloy ni Indarapatra ang paghahanap niya kay Sulayman. Inutusan ni Indarapatra si Sulayman upang puksain ang mga ibon at hayop na namiminsala sa mga tao. Nang nanlalata na si Tarabusaw ay saka ito sinaksak ni Sulayman ng kanyang espada. Mabilis at ubos lakas ng tinaga ito ni Sulayman. Ipinatawag ni Indarapatra ang kanyang kapatid na si Sulayman. Nabalitaan niya ang malimit na pananalakay ng mga dambuhalang ibon at mababangis na hayop sa ibang panig ng Mindanao. Sa di kalayua'y may nakita siyang banga ng tubig. ang halaman ni Sulayman sa Mantapuli ay laging pinagmamasdan ni Indarapatra. Si Sulayman ang nais dagitin ng ibon. Winisikan niya ng tubig ang bangkay at muling nabuhay si Sulayman. Agad na sumunod si Sulayman. isang matapang na kawal. Wala siyang nakitang tao. Nagbangon si Lam-ang na parang bagong gising sa mahimbing na pagkakatulog. Indarapatra at Sulayman (Epiko ng Mindanao) Si Indarapatra ay ang matapang na hari ng Mantapuli. Pumunta si Sulayman sa Bundok ng Bita. napatay rin ni Sulayman si Kurita. Parang nagising lamang ito mula sa mahimbing na pagtulog. Aniya kay Sulayman.Walang anu-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Samantala. Nagtungo naman si Sulayman sa Matutum. . nanganaghulugang ikaw ay namatay. Hinagupit nang hinagupit ni Tarabusaw si Sulayman sa pamamagitan ng punongkahoy. Sa pamamagitan ng halamang ito ay malalaman ko ang nangyayari sa iyo. Nagyakap ang magkapatid dahil sa malaking katuwaan. Labis niyang ikinalungkot ang mga nangyayaring ito sa mga naninirahan sa labas ng kaharian ng Mantapuli. Inangat ni Indarapatra ang pakpak ng ibon at nakita ang bangkay ni Sulayman. Kanyang hinanap ang halimaw na kumakain ng tao. Hinanap ni Indarapatra ang kanyang kapatid. Nagyakap si Lam-ang at si Ines. Bago umalis si Sulayman. Nakita niya ang patay na ibong Pah. Sumakay si Sulayman sa hangin. Wala rin siyang makitang tao. Kanilang niyakap din ang aso at tandang. Napansin niyang nanlata ang halaman at alam niyang namatay si Sulayman. Nanangis si Indarapatra at nagdasal upang pabaliking muli ang buhay ni Sulayman. Bumagsak at namatay ang Pah. At namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Sa wakas. Sa kasamaang palad nabagsakan ng pakpak ng ibon si Sulayman na siya niyang ikinamatay. na kilala sa tawag na Tarabusaw. Kapag namatay ang halamang ito. Luminga-linga pa si Sulayman nang biglang magdilim pagkat dumating ang dambuhalang ibong Pah. sa tulong ng kanyang kris. Narating niya ang bundok ng Bita. Walang anu-ano ay nayanig ang lupa. kaya pala ay dumating ang halimaw na si Kurita. Nagpunta siya sa Kabalalan at nakita niya ang kalansay ni Tarabusaw. Matagal at madugo ang paglalaban ni Sulayman at ni Kurita. nagtanim si Indarapatra ng halawan sa may durungawan.

Sa tulong ng kanyang engkantadong sibat na si juris pakal ay madali niyang napatay ang ibon. Nakita niya ang kinatatakutang ibong may pitong ulo. Sa laki ng pasasalamat ng buong tribu. May nakita siyang isang magandang dalaga na kumukuha ng tubig sa sapa. Nagtuloy pa si Indarapatra sa Bundok Gurayu.Pinauwi na ni Indarapatra si Sulayman. Ipinagsama ng matandang babae si Indarapatra sa yungib na pinagtataguan ng lahat ng tao sa pook na iyon. ang magandang babaeng nakita ni Indarapatra sa batisan. Hinanap niya ang mga tao. Ibinalita ni Indarapatra ang mga pakikilaban nilang dalawa ni Sulayman sa mga halimaw at dambuhalang ibon. Isang matandang babae ang lumabas sa taguan at nakipag-usap kay Indarapatra. Dito'y wala ring natagpuang tao. . Mabilis naman itong nakapagtago. Sinabi rin niyang maaari na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. ipinakasal kay Indarapatra ang anak ng hari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful