Evelyn S.

Mansueto

Mansasa National High School Tagbilaran City

Antas: II Asignatura: Araling Panlipunan II ( Ang Asya sa Kasalukuyang Panahon) Kaisipan: Pamantayan para sa Ikalawang Taon: Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong isyu sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng kultural na literasi ( cultural literacy, pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa rehiyong Asya. Ikaapat na Markahan Bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa pag-unlad ng kasalukuyang Asya. Antas 1) Resulta/Inaasahang Bunga Bilang ng araw / Sesyon: 10

Pamantayang Pangnilalaman ( Content Standard) : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa bahaging ginagampanan ng mga kababaihan sa pag-unlad ng kasalukuyang Asya. Kakailanganing Pag-unawa ( Essential Understanding) : Tumatayo ang pamilya bilang isang mahalagang institusyon, dahil mababa ang posisyon ng kababaihan at kabataan itinaguyod nito ang kanilang karapatan lalo na sa edukasyon. Unti-unting nabibigyan ng puwang ang kababaihan sa buhay pulitikal, panlipunan at kultural ng asya. Kaalaman Nauunawaan ng mag-aaral ang :  Ang pamilyang Asyano.  Ang kalagayan ng kababaihan sa iba’t ibang bahagi ng Asya.  Ang ambag ng kababaihang Asyano sa buhay pulitikal, panlipunan, at kultural

Pamantayan sa Pagganap ( Performance Standard) : Ang mag-aaral ay nakapag-uugnay-ugnay ng bahaging ginampanan sa ng mga kababaihan sa pag-unlad ng kabihasnang Asya. Mahahalagang Tanong ( Essential Question) : Paano nakatutulong ang pagbibigay ng karapatan sa kababaihan na na makapag-aral sa kanilang pang-araw-araw na buhay?

Kasanayan / Kakayahan Ang mag-aaral ay : > Napaninindigan ang katatagan ng pamilyang Asyano bilang batayang

 Pagtataguyod sa karapatan ng mga bata at kababaihan  Papel ng edukasyon sa buhay ng mga Asyano.

yunit ng lipunan; > Nasusuri ang ginagampanang tungkulin ng bawat kasapi ng pamilyang Pilipino at pamilyang Asyano upang lalong tumibay at maging matatag ang bawat pamilya; > Nasusuri ang mga palatuntunang nagtataguyod sa karapatan ng mga bata, kababaihan at manggagawa; > Nabibigyang-katwiran ang kahalagahan ng mga karapatan ng bata, kababaihan at manggagawa at masusing pagbabantay at pagbibigay ng proteksyon sa mga pang-aabuso sa kanila. > Napaghahambing ang kalagayan ng kababaihan sa iba’t ibang bahagi ng Asya; at > Nasusuri ang mga naimbag ng kababaihang Asyano sa kalagayang pulitikal, panlipunan, at kultural. Antas II - Pagtataya

Sa Antas ng Pagganap ( At the level of Performance) Ang mag-aaral ay nakapag-uugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa pag-unlad kasalukuyang Asya .

Sa Antas ng Pag-unawa ( At the level of Understanding) Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng Pagpapaliwanag ( Explanation )

Batay sa pananaliksik Batayang aklat pp. 362 -366

1. Ano ang kaibahan ng nuclear family sa joint o extended family? 2. Bakit itinuturing na batayan at sandigan ng lipunan ang pamilya? 3. May kakayahan bang humawak ng mataas na posisyon sa pamahalaan ang ang babaing Asyano? Patunayan ang sagot. 4. Bakit malimit pagsamantalahan at abusuhin ang mga karapatan ng bata at kababaihan? 5. Ipaliwanag ang convention on the Rights of the Child (CRC). Bakit ito kinilala at inaprubahan ng United Nation?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Interpretasyon ( Interpretation ) Makatarungan bang ipaglaban ang karapatan sa pag-aaral ng kababaihan? Patunayan ang sagot. Makatarungan bang tamasahin ng kababaihang Asyano ang karapatang bumuto? Bakit? Anong papel ang ginagampanan ng UN upang maisulong ang karapatan ng kabataan at kababaihan? Ang mga kabataan bang nasa larawan ay may mga tinatamasa/nalalabag na mga karapatan? Pangatwiran Ang mga kababaihan ba sa larawan ay may mga natatamasa/nalalabag na mga karapatan? Patunayan ang inyong sagot. Alin ang higit na kapaki-pakinabang sa lipunang Pilipino, ang pamilyang nuclear o extended? Paghambingin ang kababaihang kanluranin sa kababaihang Asyano sa aspetong pulitikal at panlipunan. Paglalapat ( Application )

1. Paano nakatutulong ang pagbibigay ng karapatan sa kababaihan na makapag-aral sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Empatiya (Empathy) 1. Ano kaya ang pakiramdam ng isang anak na may inang OFW na nagsisikap ngunit nahatulang bitayin dahil sa kasalanang hindi nagawa? Perspektibo (Perspective) 1. Anu-anong bentahe para sa pamilya ang pagkakaroon ng isang ina na may edukasyon? 2. May mga senaryo ba sa kalagayn ng kababaihan kabilang sa mga OFW na lubos kayong nababahala? Ilahad ito

Pagkilala sa Sarili ( Self-knowledege) 1. Anu-anong katangian ang dapat kong linangin upang lalong tumatag at tumibay ang aking pamilya? 2. Sa anong uri ng pamilya ka kabilang, sa malaki o maliit? Antas III – Plano sa Pagkatuto Mga Plano sa Pagkatuto  Panimulang Gawain Pagganyak I. Pagtuklas ( Explore) Diagnostic ( Oral / Written Test ) o Mga mungkahing Gawain ( Activity) • Ipakita ko, ikuwento mo  Ipaskil ang larawan ng isang pamilyang Asyano sa harap ng klase, kasama ang mga larawan ng kabataan at kababaihan na nalalabag ang kanilang karapatan. • Tanong ko, sagot mo B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad II Paglinang ( Firm – up ) Discussion • Ipapakita ang mga larawan ng mga babaing OFW na > Mga Mungkahing Gawain * Picture Compilation/Clipping tungkol sa iba’t ibang kontribusyon ng kababaihan sa aspetong pulitikal, panlipunan, at kultural. * Case study tungkol sa kalagayan ng OFW na kababaihan. C. Paglalahat > Gabayan ang mag-aaral sa pagbibigay ng paglalahat * Isang napakahalagang institusyon ang pamilya. * Kailangang itaguyod ang karapatan ng kabataan at kababaihan sa Asya. * Labis na pinahahalagahan ng mga Asyano ang edukasyon. IV. Paglalapat (Transfer) * Sanaysay tungkol sa kahalagahan ng edukasyon ng kababaihan V. Takdang-aralin : 1. Naniniwala ka ba sa kasabihang “Knowlege is power?” Bakit? 2. Sa paanong paraan pinahahalagahan ng sumusunod ang edukasyon? a. Pilipinas b. Mga magulang c. Ang iyong sarili bilang isang mag-aaral

binitay sa China at Singaapore at marami pang babaing nakahilerang bitayin. • Larawan ng mga babaing nagsasagawa ng funeral pyre • Larawan ng female infanticide sa Tsina

Mga mungkahing Gawain ( Activity) Malayang talakayan/Buzz session  Katangian ng pamilyang Pilipino/Asyano  Ang kababaihan sa Pilipinas/Asya  at ang kalagayan nila sa lipunan. Ang ambag ng kababaing Asyano sa buhay pulitikal, panlipunan at kultural.  Kaya Mo Ito • Magpagawa ng graphic organizer (Concept map) na nagpapakita ng papel ng edukasyon sa buhayng mga babaing Asyano. 2. Pagtatalakayan III. Pagpapalalim ( Deepening ) • Mapaghamong tanong/gawain  Paper collage na nagpapakita ng mga larawan na nagmula sa mga pahayagan at magazines tungkol sa kababaihan at kabataang nalabag ang karapatan. RUBRIK Kraytirya sa Pagtaya

Mga Sanggunian >Mga kakailanganing kagamitan : * Mga larawan ng pamilya * Mga larawan ng kabataan at kababaihang nilalabag ang kanilang mga karapatan. * Krayola, manila paper, marker * Internet, Google/Youtube * Mapa ng Asya * Globo * Laptop, LCD projector para sa power point presentation.

Napakagaling ( 10 Puntos ) 1. Malinaw ang Paglalahad 2.Kahandaan sa Pagganap 3. Gumamit ng Material 4. Nakakasagot

Magaling ( 7-9 Puntos )

Katamtaman lamang ( 4-6 puntos )

Kailangan pa ng karagdagang pag- aaral ( 0-3 puntos )

Marka