Hekasi 4 I.

Layunin: Nakikilala ang mga ekwador, prime meridian t international date line bilang mga guhit na nasa isip na humahati sa mundo sa mga hating globo.

II. Paksa: Ang globo at mga bahagi nito. A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.2 p. 11 Lahing Kayumanggi 4, P. 13-17 B. Kagamitan: globo III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral a. Ano ang tinatawag na mundo? b. Anu-ano ang bahagi nito? c. Bakit mahalaga ang bawat bahagi nito? B. Panlinang na Gawain: Pagtatalakayanan ang mga nangyayari sa mundo. C. Paglalahad: 1. Pagmasdan muli ang globo. Anu-ano ang guhit/linya na makikita sag lobo? 2. Pagkatang Gawain: 3 grupo Pabunutin ang bawat lider ng grupo ng mga tanong na sasagutin. a. Papel A Ano ang ekwador? Bakit ito mahalaga? Ano ang tawag sa mga kaagapay na linya nito sa globo. b. Papel B Ano ang prime meridian? Bakit ito mahalaga? c. Papel C Ano ang International Dateline? Saan ito dumadaan? Bakit? Bakit ito mahalaga ? D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Anu-ano ang katuturan ng ekwador, prime meridian at international dateline? Ano ang layunin ng bawat isa sa globo? 2. Paglalapat: IV. Pagtataya: A. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. ekwador prime meridian international dateline latitude longhitud _______________ 1. Mga linyang patayo na nagsisimula sa Pulong Hilaga at Pulong Timog. _______________ 2. Batayang guhit sa pagbabago ng petsa at oras sa iba’t-ibnag panig ng mundo. _______________ 3. Humahati sa globo sa Silangang Hemispero at Kanlurang Hemispero. _______________ 4. Mga linyang pahalang na nakapaikot sa globo. _______________ 5. Humahati sa globo sa Hilagang Hemispero at Timog Hemispero. V. Takdang Aralin: Sa inyong palagay ano ang kahalagahan ng globo sa pag-aaral tungkol sa ating mundo.

Hekasi 4 I. Layunin: Nasasabi ang katangian ng guhit latitud na kaagapay ng ekwador.

II. Paksa: Ekwador, Guhit Latitud, Guhit Longhitud A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.3 p. 17 B. Kagamitan: globo, mapa, ruler, lapis III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral a. Ekwador b. Prime Meridian c. International Dateline B. Panlinang na Gawain: Ipakita sa klase ang globo at mapa. Itala ang katangian ng bawat isa upang makita ang pagkakaiba at pagkakapareho nito. Mapa Globo C. Paglalahad: 1. Ipakita ang ilustrasyon ng ekwador. 2. Pag-aralan nag bawat deskripsyon. a. ekwador b. guhit latituds o parallel c. guhit longhitud D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Ibigay ang katangian ng mga sumusunod: a. ekwador b. guhit latituds o parallel c. guhit longhitud 2. Paglalapat: Iguhit at isulat ang bahagi ng globo. IV. Pagtataya: A. Isulat ang titik ng tamang sagot. _____ 1. Mga pahalang na guhit na nakapaikot sa silangang-kanlurang direksyon. _____ 2. Distansya sa pagitan ng dalawang parallel. _____ 3. Matatagpuan sa sentro ng mundo. Hinahati nito ang mundo sa hilagang hating-globo at timog hating-globo. _____ 4. Pinakahilagang hangganang naaabot ng pahilis na sinag ng araw. _____ 5. Pinakatimog hangganang naaabot ng pahilis na sinag ng araw. V. Takdang Aralin: Magtala ng katangian ng Meridian at longhitud. a. Latitud b. Parallel c. Kabilugang Antarktiko d. Ekwador e. Kabilugang Arktiko

Hekasi 4 I. Layunin: Nakikilala ang mga espesyal na guhit latitud na kaagapay ng ekwador tulad ng tropiko ng kanser, at tropiko ng kaprikomiyo, kabilugang arktiko at kabilugang antarktiko.

II. Paksa: Mga Espesyal na Guhit Latitud A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.3.1 p. 17 B. Kagamitan: aklat, ruler, lapis III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral a. guhit latitud b. guhit longtitud B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita uli ang globo. 2. Ipapansin ang mga putul-putol na guhit na kaagapay ng ekwador. C. Paglalahad: 1. Ipakita ang ilustrasyon ng espesyal na guhit. 2. Pag-aralan nag bawat isa. D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng espesyal na guhit? 2. Paglalapat: Iguhit ang mga espesyal na guhit. IV. Pagtataya: Isa-isahin ang mga espesyal na guhit parallel. 1. 2. 3. 4. 5.

V. Takdang Aralin: Ano ang kahalagahan ng espesyal na guhit latitud?

Hekasi 4 I. Layunin: Nasasabi ang kahalagahan ng espesyal na guhit latitud (parallel).

II. Paksa: Espesyal na Guhit Latitud A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.3.2 p. 17 B. Kagamitan: III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral a. Mga espesyal na guhit Tropiko ng Kanser Tropiko ng kaprikomiyo Kabilugang arktiko Kabilugang antarktiko B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita ang guhit latitud. 2. Ipabasa ang teksto sa p. 13. C. Paglalahad: 1. Talakayin ang binasa sa teksto. 2. Magtalakayan tungkol sa kahalagahan ng guhit latitud. D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Ano ang kahalagahan ng guhit latitud? 2. Paglalapat: Iguhit ang guhit latitud. IV. Pagtataya: A. Sabihin ang kahalagahan ng guhit latitude: 1. ______________________________ 2. ______________________________ V. Takdang Aralin: Ano ang kahalagahan/katangian ng guhit longhitud?

Hekasi 4 I. Layunin: Nasasabi ang katangian ng guhit longhitud.

II. Paksa: Katangian ng Guhit Longhitud. A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.4 p. 17 B. Kagamitan: III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral B. Panlinang na Gawain: 1. Ipakita/iguhit ang guhit longhitud. 2. Ano ang pagkakaiba ng guhit longhitud sa guhit latitud? C. Paglalahad: 1. Ipabasa ang teksto sa p. 14-15. 2. Talakayin ang katangian ng guhit longhitud 3. Ipaguhit ang guhit longhitud. D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Ano ang katangian ng guhit longhitud? 2. Paglalapat: Iguhit ang guhit longhitud. IV. Pagtataya: A. Sabihin ang katangian ng guhit longhitud: 1. ______________________________ 2. ______________________________ V. Takdang Aralin: Nasasabi ang kahalagahan ng guhit longhitud; 1. Prime Meridian 2. International Dateline

Hekasi 4 I. Layunin: Naipapaliwanag ang kahulugan ng grid.

II. Paksa: Grid, Pagsukat sa Pamamagitan ng Digri A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.5 p. 18 B. Kagamitan: mapa, globo, larawan, aklat III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Tumawag ng ilang mag-aaral upang maituro sa globo ang mga sumusunod: a. ekwador b. pulong hilaga, pulong timog c. parallels, prime meriadian B. Panlinang na Gawain: PAano mo tukuyin ang lokasyon ng mga sumusunod na bansa/lugar sa mapa/globo? 1. Pilipinas 2. Vietnam 3. Estados Unidos C. Paglalahad: 1. Paglahad ng ilustrasyon na nagpapakita tungkol sa grid. 2. Pagbasa at pag-aralang mabuti ang tungkol sa grid. 3. Pagtatalakayan. D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: (Gamitin ang mapa o globo sa pagpapaliwanag) a. 15° digri sa pagitan ng guhit latitud b. 90° digri ang pinakamalayong (lugar) guhit sa hilagang ekwador c. paniya sa globo IV. Pagtataya: Gumamit ng lapis at ruler upang lagyan ng grid at digri ang bilog. Pulong Hilaga

Pulong Timog V. Takdang Aralin: Ano ang gamit ng grid? Paano ito nakatutulong?

Hekasi 4 I. Layunin: Nakakagawa ng proyekto na sinusunod ang mga pamantayan.

II. Paksa: Paggawa ng Proyekto: Globo Unang Markahan III. Kagamitan: mga bilog na bagay na maaring gawing globo pandikit

Hekasi 4 I. Layunin: Nagagamit ang grid bilang pantulong sa paghahanap ng isang lugar sag lobo at mapa. II. Paksa: Paggamit ng Grid A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.6 p. 18, Aklat, p. 16-17 B. Kagamitan: mapa, globo III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Kahulugan ng grid. B. Panlinang na Gawain: Anong bansa ngayon ang may isyung global? Ano ang pinakahuling balita tungkol ditto. Hanapin sa globo. C. Paglalahad: Basahin ang aklat sa p. 16-17. 1. Ano ang grid? Paano ito nabubuo sa globo? 2. Ano ang mahalagang gamit ng grid? D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Magkaroon ng talakayan sa paggamit ng ng grid. 2. Paglalapat: Iguhit ang ilustrasyon ng grid sa globo. IV. Pagtataya: Gamitin ang grid sa paghahanap ng kasunod na lugar sa globo. Isulat ang tiyak na digri longhitud/latitud kaugnay ng direksyon sa bawat lugar. 1. Iran 2. Kuwait 3. Saudi Arabia 4. Japan 5. Pilipinas V. Takdang Aralin:

Humanap ng limang bansa sag lobo/mapa. Sanayin ang sarili sa pagsukat ng layo nito sa pamamagitan ng panggamit ng grid. Hekasi 4 I. Layunin: Nasasabi ang layo ng mga lugar sa mundo ay nasusukat sa digri.

II. Paksa: Ang Digri A. Sanggunian: PELC sa HEKASI 4, A.7 p. 18 B. Kagamitan: Aklat – Pil. Makabayan p. 12-13, Manual ng Guro III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Ano ang gamit ng grid? B. Panlinang na Gawain: Ano ang digri? Ano ang sinusukat nito? C. Paglalahad: 1. Magpakita ng ilustrasyon kung paano ginagamit ang digri sa pagsukat ng isang lugar? 2. Basahin ang aklat – Pil. Makabayan p. 12-13 3. Pagsagot ng mga karagdagan tanong. 4. Pagtatalakayan. D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Paano ang pagsukat ng layo ng isang lugar, gamit ang digri. IV. Pagtataya: 1. Paaano nasususkat ang layo ng isang lugar? 2. Ano ang ginagamit na panukat? V. Takdang Aralin: Magbasa tungkol sa digri latitud.

Hekasi 4 I. Layunin: Nakikilala ang digri latitud bilang panukat ng layo ng lugar pahilaga at patimog mula sa ekwador.

II. Paksa: Digri Latitud A. Sanggunian: LCG 4, A.3.2 p. 38 B. Kagamitan: Aklat – Pil. Makabayan p. 12-13 III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Balik Aral Pagtatanong tungkol sa digri. B. Panlinang na Gawain: Ano ang gamit ng digri latitude. C. Paglalahad: Pulong Hilaga 1. Amo ang ipinahihiwatig sa ilustrasyon? Pag-aralan. 2. Gaano kalayo ang digri latitud B mula sa ekwador? 3. Gaano kalayo ang latitude D at E mula sa ekwador? 4. Talakayin ang binasa. 5. Pagsagot sa mga karagdagang tanong?

Pulong Timog D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat: Ang digri latitud ay ang panukat ng layo ng ugar pahilaga at patimog mula sa ekwador. IV. Pagtataya: Ang mga tanong na sagutin ay batay sa ilustrasyon. 1. Ang latitud B ay may layo na _________ mula sa ekwador. 2. Ang latitud C ay may layo na _________ mula sa ekwador. 3. Gaano naman kalayo ang latitud Z patimog mula sa ekwador? 4. Kung ang latitud Y patimog ay may layo sa 60° ano naman ang layo ng latitud W patimog mula sa ekwador? 5. Gaano naman kalayo ang pulong Hilaga mula sa ekwador? V. Takdang Aralin: Magbasa tungkol sa digri longhitud.

Hekasi 4 I. Layunin: Nakikilala ang digri longhitud bilang panukat ng layo ng lugar pasilangan at pakanluran mula sa prime meridian.

II. Paksa: Digri Longhitud A. Sanggunian: LCG HEKASI 4, A.3.3 p. 39 B. Kagamitan: Aklat – Pil. Makabayan 4 p. 12-13, globo, mapa III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Ano ang gamit ng digri latitud? B. Panlinang na Gawain: Ano ang sinukat ng digri longhitud? C. Paglalahad: 1. MAgpakita ng ilustrasyon kung paano sinusukat ng digri longhitud ang lugar pasilangan at pakanluran. 2. PAgbasa ng aklat sa pahina 12-13. 3. PAgtatalakayan at pagsagot sa mga tanong. D. Pangwakas na Gawain Ano ang gamit ng digri longhitud? Ang digri longhitud ay ang panukat ng layo ng lugar pasilangan at pakanluran mula sa prime meridian.

Ang distansya ng mga longhitud ay nagsisimula sa 0° hanggang 180° pasilangan at pakanluran. IV. Pagtataya: 1. Iguhit ang digri longhitud. 2. Ipaliwanag kung ano ang isinasaad ng bawat guhit. V. Takdang Aralin: Magdala ng lapis, ruler, pangkulay at bond paper.

Hekasi 4 I. Layunin: Nasasagot ng wasto ang mga tanong. Nakakuha ng 75% sa Unang PAgsusulit. (Pre-Test) II. Paksa: Magbigay ng Pre-Test. III. Mga Gawain: 1. Pangkalahatang pagbibigay ng panuto. 2. Pagbasa ng bawat aytem at pagsagot nito. 3. Pagwawasto. Hekasi 4 I. Layunin: Nakikilala ang digri longhitud bilang panukat ng layo ng lugar pasilangan at pakanluran mula sa prime meridian. II. Paksa: Digri Longhitud A. Sanggunian: LCG HEKASI 4, A.3.3 p. 39 B. Kagamitan: Aklat – Pil. Makabayan 4 p. 12-13, globo, mapa III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Ano ang gamit ng digri latitud? B. Panlinang na Gawain: Ano ang sinukat ng digri longhitud? C. Paglalahad: 1. Magpakita ng ilustrasyon kung paano sinusukat ng digri longhitud ang lugar pasilangan at pakanluran. 2. Pagbasa ng aklat sa pahina 12-13. 3. Pagtatalakayan at pagsagot sa mga tanong. D. Pangwakas na Gawain Ano ang gamit ng digri longhitud? Ang digri longhitud ay ang panukat ng layo ng lugar pasilangan at pakanluran mula sa prime meridian.

Ang distansya ng mga longhitud ay nagsisimula sa 0° hanggang 180° pasilangan at pakanluran. IV. Pagtataya: 1. Iguhit ang digri longhitud. 2. Ipaliwanag kung ano ang isinasaad ng bawat guhit.

V. Takdang Aralin: Magdala ng lapis, ruler, pangkulay at bond paper. Hekasi 4 I. Layunin: Naibibigay ang tiyak na lokasyon ng isang lugar sa tulong ng grid.

II. Gamit ng Grid: A. Sanggunian: LCG HEKASI 4, A.3.4 p. 39 B. Kagamitan: Aklat – Pil. Makabayan 4 p. 10 III. Pamamaraan: A. Balik-aral B. Panlinang na Gawain: Anong bansa ngayon ang may isyong global? Hanapin itoa globo. C. Paglalahad: - Basahin ang aklat sa pahina 16-17 ng batayang aklat. - Pagtulu-tulungan sagutin ang mga tanong. 1. Ano ang grid? Paano ito nabubuo sa globo? 2. Ano ang mahalagang gamit ng grid. D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Pagtatalakayan sa paggamit ng grid. 2. Paglalapat Iguhit ang ilustrasyon ng grid sa globo. IV. Pagtataya: Gamitin ang grid sa paghahanap ng kasunod ng lugar sa globo. Isulat ang tiyak na digri longhitud/latitud kaugnay ng direksyon sa bawat lugar. 1. Japan 2. Kuwait 3. Saudi Arabia 4. Iran 5. Pilipinas V. Takdang Aralin: Humanap ng limang bansa sa globo / mapa. Sanayin ang sarili sa pagsukat ng layo nito sa pamamagitan ng paggamit ng grid.

Hekasi 4 I. Layunin: Nagagamit ang “north arrow” sa mapa sa pagtuturo ng pangunahin at pangalawang direksyon.

II. Mga Direksyon/Pagkilala sa North Arrow at Compass Rose. A. Sanggunian: LCG HEKASI 4, A.4.1 p. 39 B. Kagamitan: Batayang Aklat III. Pamamaraan: A. Balik-aral B. Panlinang na Gawain: Tumawag ng ilang mag-aaral upang tumayo sa harap ng klase. Sa pamamagitan ng katawan ituro ang direksyong hilaga, timog, silangan at kanluran. H (N) K (W) T (S) C. Paglalahad: 1. Ipakita ang mapa sa klase. Saang bahagi makikita ang North Compass? Ano ang ibig sabihin nito? - North Arrow – pananda ng direksyon na matatagpuan sa mga mapa. Tinatawag din itong Compass Rose - Itinuturo nito ang dakong hilaga, silangan at gawing kanan, kanluran at dakong kaliwa at timog ang katapat ng hilaga. D. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ang north arrow ay pananda ng direksyon na makikita sa mapa. 2. Paglalapat IV. Pagtataya: Gamitin ang grid sa paghahanap ng kasunod ng lugar sa globo. Isulat ang tiyak na digri longhitud/latitud kaugnay ng direksyon sa bawat lugar. 1. Japan 2. Kuwait 3. Saudi Arabia 4. Iran 5. Pilipinas V. Takdang Aralin: Humanap ng limang bansa sa globo / mapa. Sanayin ang sarili sa pagsukat ng layo nito sa pamamagitan ng paggamit ng grid. (E) S