Anyo ng Komunikasyon

1. Berbal na komunikasyon
Gumagamit ng mga salita sa pagpapahayag ng saloobin ng isang tao Konkretong anyo ng komunikasyon

2. Di-berbal na komunikasyon
Gumagamit naman ito ng kilos “Action speak louder than words” Madalas itong nagaganap pag nakikita natin na iba ang galaw ng isang tao sa kanyang sinasabi

Ang iba’t ibang klasipikasyon ng diberbal na komunikasyon

Di-berbal

A.Oculesics

B.Haptics

C.Kinesics
D.Objectics

E.Olfactorics F.Pictics H.Chronemics

G.Iconics

I.Colorics

J.Vocalics

K.Proximics

Modelo ng Komunikasyon Ayon kay Berlo
Pinagmulan Mensahe Tsanel Tumanggap ng mensahe

Modelo ng Komunikasyon Ayon kay Aristotle
Tagapagsalita

Mensahe

Tagapakinig

Modelo ng Komunikasyon Ayon kay Shannon at Weaver
Tagapagsalita

Patutunguhan ng mensahe

Enkoder

Tsanel

Dekoder

Hadlang

Modelo ng Komunikasyon Ayon kay Schramm
Mensahe Tagasagisag Tagabigay ng Interpretasyon Taga-unawa Taga-unawa Tagabigay ng Interpretasyon Tagasagisag

Mensahe

Modelo ng Komunikasyon Ayon kay F.E Dance

Modelo ng Pagsasalita ni Dell Hymes
Bumuo si dell hymes ng isang modelo na tumatalakay sa elemento ng pakikipagtalastasan ito ay ginamit niya ng akronim na “SPEAKING”

S-scene at settings
P-participants E-ends

A-act sequence K-key I-instrumentalities N-norms G-genre