SYLLABUS SA SIBIKA AT KULTURA 2

I. II. COURSE TITLE: Sibika at Kultura 2 COURSE DESCRIPTION: Ang Sibika at Kultura 2 ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan at sa pamahalaan; ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Tumutukoy rin ito sa paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal; pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi, pangangalaga sa mga likas na yaman at pagsasagawa ng mabubuting katangian ng Pilipino. Ang Sibika at Kultura ay nagbibigay-diin sa paglinang ng mga kakayahan at kasanayang magagamit panghabambuhay gayundin ang paghubog ng isang Pilipinong kumikilala sa pinagmulan, nagpapahalaga sa kanyang kasaysayan at kultura at aktibong nakikibahagi sa mga gawaing makapagpapaunlad sa bansa para sa magandang kinabukasan. III. GENERAL OBJECTIVES: Sa pagtatapos ng asignaturang ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Makakalap ng sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan, kapaligiran at pamahalaan; B. maging mapanuri at magkaroon malikhaning pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap ng bansang Pilipinas sa mga usaping pangkalikasan, pamayanan at pamahalaan; C. magkaroon ng positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa; D. maisagawa ang mga magagandang gawain ng mga Pilipino; E. maipakita ang pagpapahalaga sa sariling karapatan bilang batang Pilipino; F. malilinang ang pagiging makabayan, maka-Diyos at makakalikasan. IV. CONTENT

UNANG MARKAHAN (June-August)
Paksa Yunit I. Ang Lahing Pilipino (pp. 1-2) Aralin 1: Mga Pamayanang Pilipino (p.  Nailalarawan ang mga iba’t ibang pamayanan.  Pagkilala sa iba’tibang uri ng pamayanang  Pagkilala sa iba’t ibang uri ng  Recitation  Seatwork Mga Layunin Mga Gawain/Istratehiya sa Pagtuturo Pagpapahalaga Pagtataya

1

3)  Mga Pamayanan sa Luzon (pp. 4-7)  Maliliit na Pamayanan  Malalaking Pamayanan  Mga Pamayanan sa Visayas (pp. 8-9)  Mga Pamayanan sa Mindanao (pp. 9-10)  Mga Ugaling Likas sa mga Pilipino (pp. 10-15)

 Natutukoy ang pagkakaiba ng maliliit na pamayanan sa malalaking pamayanan.  Naituturo sa mapa ng Pilipinas ang mga lugar kung saan ang mga pamayanan ay matatagpuan  Nakalalahok nang masigla sa talakayan at mga gawain ng klase  Nakpagbibigay ng datos sa mga maliliit na pamayanan sa Luzon  Naipagmamalaki ang katangian ng bawat pamayanan.  Nakikilala ang mga malalaking pamayanan sa Luzon at Visayas  Naipaliliwanag ang pekto ng lugar na kanilang tinitirhan sa uri ng kanilang pamayanan.  Napahahalagahan ang pagsusumikap ng mga pamayanan na matugunan ang kanilang pangangailangan.  Nakikilala ang iba pang pamayanan sa Visayas at Mindanao.  Nabibigyang halaga ang magagandang katangian ng mga pamayanan.  Naituturo sa mapa ang mga lugar kung saan sila naninirahan.

namalagi sa ating bansa Paghahambing ng mga katangian ng mga pamayanan Paghahambing ngmga malalaking pamayanan ng Luzon Paglalarawan sa mga pamayanan sa Visayas at Mindanao Paglalarawan ng mga kaugaliang likas sa mga Pilipino

pamayanang Pilipino at pagbibigay kontribusyon sa pagunlad ng Pilipinas

 

Homework Quizzes

2

 Natutukoy ang mga igaling likas sa mga Pilipino  Naisasabuhay ang mga ugaling likas ng mga Pilipino na maituturing na mahalaga.  Naiguguhit ang isang pamilyang Pilipino na mayroong likas na ugali. Aralin 2: Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas  Watawat ng Pilipinas (pp. 2728)  Mga Simbolo sa Watawat (pp. 28-29)  Pambansang Batas Blg. 8491 (p. 29)  Lupang Hinirang (p. 30)  Pambansang Bayani – Jose Rizal (p. 31)  Pambansang Wika-Filipino (p. 31)  Iba Pang Pambansang Sagisag (pp. 32-35)  Pambansang Bulaklak  Pambansang Sapin sa Paa  Pambansang Dahon  Pambansang Kasuotan  Pambansang Hayop  Pambansang Ibon  Pambansang Puno  Pambansang Prutas  Pambansang Isda  Pambansang Tahanan  Iba Pang Simbolo (p. 35)  Nakakalahok nang mahusay sa pangkatang gawain.  Natutuloy ang mahahalagang kaalaman kaugnay ng watawat ng Pilipinas.  Naipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa watawat bilang isang matapat na batang mamamayan.  Nakagagawa ng isang magandang watawat ng Plipinas.  Natutukoy ang “lupang Hinirang” bilang pambansang awit ast sagisag ng bansa  Naibibigay ang kahulugan ng bawat bahagi ng awit  Nadadama ang pagmamalaki at katapatan sa pag-awit ng “Lupang Hinirang”  Pagguhit ngmga bagay na inilalarwan ng isang bugtong Pagbibigay ng katangian ng watawat ng Pilipinas Pag-awit nang wasto sa Pambansang Awit  Pagbibigay ng buong paggalang sa mga sagisag ng ating bansa  Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

Aralin 3: Mga Mahahalagang

3

Pagdiriwang sa Pilipinas (pp. 47-48)  Mga Okasyong Panrelihiyon (pp. 48-50)  Mga Okasyong Pampubliko (pp. 50-52)  Mga Okasyong Pampamilya (p. 53)  Pagbubuklod ng mga Pilipino (p. 54)

 Natutukoy ang petsa ng pagdiriwang ng mga okasyon sa pilipinas  Nasasabi kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang mga espesyal na okasyon sa bansa.  Naibabahagi ag sariling karanasan kaugnay ng mga okasyon  Nasasabi kung paano nagkakabuklod ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagdiriwang  Naisasadula nang pangkatan ang mga okasyong ipinagdiriwang ng mga Pilipino taontaon.  Napaghahambing ang naging papel ng babae at lalaki sa lipunan noon at ngayon  Nakapagbibigay ng sariling opinion tungkol sa pag-uugnayan ng babae at lalaki sa lipunan  Nakikilala ang mga natatanging Pilipino sa iba’t ibang larangan ayon sa kanilang kontribusyon  Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kontribusyon ng kababaihan sa pagsulong ng bansa

    

Pagtuloy sa detalye Paggawa ng web Palilista ng datos Pagpili ng sagot Pagsasagawa ng duladulaan

 Pagiging aktibo sa paglahok sa mga pagdiriwang

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

Araling Transpormatibo: Ang Ugnayan ng Lalaki at Babae: Noon at Ngayon (p. 65)  Mga Tungkulin ng Babae Noon (pp. 65-67)  Kalagayan ng Kababaihan Ngayon (p. 67) Mga Huwarang Babae sa Iba’t Ibang Larangan (pp. 68-71)

    

Pagbuong web Pagkillala sa detalye Pagsagot sa mga tanong Pagbuo ng mga konsepto Pagpapaliwanag

 Paggamit ng talento sa tamang paraan

      

Recitation Seatwork Homework Quizzes Summative Project Periodicals

4

IKALAWANG MARKAHAN (August-October) Paksa Yunit II. Ang Kapaligiran ng Pilipinas (pp. 85-86) Aralin 1: Ang Mga Katangiang Likas ng Pilipinas (p. 87)      Komposisyon (pp. 87-89) Lokasyon (pp. 89-90) Topograpiya (p. 91) Klima (p. 92) Likas na Yaman ng Pilipinas (p. 93)  Paggamit ng Mapa at Globo (p. 93)  Paggamit ng Iba’t Ibang Mapa (pp. 97-99) Mga Layunin Mga Gawain/Istratehiya sa Pagtuturo   Pagtalakay sa detalye ng paksa Paguulat at pagtutukoy ng mga rehiyong bumubuo sa Pilipinas Pagsusuri sa mga ulat Paggamit ng mapa at globo Pagguhit gamit ang mga direksiyon Pagpapahalaga Pagtataya

 Nailalarawan ang komposisyon, lokasyon, klima, at topgrapiya ng Pilipinas.  Napahahalagahan ang mga katangiang likas ng Pilipinas  Nakabubuo ng mahahalagang tala  Nakalalahok sa gawaing pangkatan  Nailalarawan ang topograpiya at klima ng Pilipinas  Natutuloy sa mapa ang mga bundok ng bansa  Nakapagsusulat ng detalyadong impormasyon hinggil sa klima ng Pilipinas  Natutukoy ang mga lokasyon ng mga lugar  Naipaliliwanag ang mga pangunahing guhit sa globo  Naipapakita ang tamang paggamit ng mga uri ng direksiyon  Nakakapagplano ng pansariling mapa  Natutukoy sa mapa ang

 Maipagmamalaki ang Pilipinas at ang lahat ng rehiyng bumubuo ditto

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

  

5

mga itinuturing na mahahalagang lugar  Nakaguguhit ng mahahalagang lugar sa isang bayan, lungsod, o lalawigan  Natutukoy ang mga pangunahin at pangalawang direksiyon na ginamit Aralin 2: Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig ng Pilipinas (p. 110)  Ang Anyong Lupa ng Pilipinas (pp. 110-114)  Mga Pakinabang mula sa Anyong Lupa (p. 115)  Mga Anyong Tubing ng Pilipinas (pp. 116-117)  Mga Pakinabang mula sa mga Anyong Tubig (p. 118)  Pangangalaga sa mga Anyong Lupa at Anyong Tubig ng Pilipinas (pp. 119-121)  Nailalarawan ang mga anyong lupa na matatagpuan sa Pilipinas  Naipaghahambing sa isa’t isa ang mga katangian at gamit ng mga anyong lupa  Napapahalagahan ang mga pakinabang mula sa mga anyong lupa  Natutukoy ang iba pang anyong lupa  Nailalarawan ang mga anyong tubig na matatagpuan sa Pilipinas  Napaghahambing sa isa’t isa ang mga katangian at gamit ng mga anyong tubig ng bansa  Napahahalagahan ang mga pakinabang mula sa anyong tubig ng bansa  Napangangalagaan ang kapaligiran ng bansa   Pakikipaglaro Paglalarawan sa mga anyong lupa na matatagpuan sa Pilipinas Naipaliliwanag ang mga pakinabang mula sa anyong lupa Paghahambing ng mga katangian at gamit ng mga anyong tubig ng bansa Pagbibigay ng mga paraan ng tamang pangangalaga sa mga anyong lupa at anyong tubig Pagbibigay interpretasyon sa awit sa pamamagitan ng pagguhit  Pagpapahalga sa mga likas na yaman ng bansa  Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

6

 Nakapagbibigay ng mungkahi hinggil sa wasto at matalinong paggamit ng mga anyong lupa at anyong tubig ng Pilipinas  Naipapakita ang pakikilahok sa pangangalaga sa anyong lupa at tubig  Napangangalagaan ang mga biyayang handog ng Diyos sa mga simpleng paraan Aralin 3: Mga Makasaysayang Lugar sa Pilipinas  Mga Makasaysayang Lugar sa:  Luzon (pp. 132-135)  Visayas (pp. 135-136)  Mindanao (pp.136138) Pangangalaga sa mga Makasaysayang Pook (p. 138)  Nakikilala ang larawan ng mga makasaysayang lugar sa Pilipinas  Naisasalaysay ang nalalamang pangyayaring naganap sa makasaysayang lugar  Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagpapanatili sa mga makasaysayang lugar  Natutukoy kung paano mapangangalagaan ang mga makasaysayang lugar  Nakabubuo ng collage ng mga larawan ng mga makasaysayng pook    Pagbuo sa pangungusap Pag-uugnay Pagtatambal  Pagpapakita ng paggalang at pangangalaga sa mga makasaysayang pook

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

Araling Transpormatibo: Ang Ekosistem ng Kagubatan ng Pilipinas  Ang Ekosistem ng Kagubatan (pp. 148-149)  Tropikong Kagubatan ng Pilipinas (pp. 149-150)

    Nailalarawan ang ekosistem ng kagubatan

Pagbuo ng puzzle Paggamit ng bar graph Pagpapaliwanag

 Pangangalaga sa mga kagubatan ng bansa.

     

Recitation Seatwork Homework Quizzes Summative Project

7

 Mga Pakinabang mula sa Gubat (p. 151)  Pagkasira ng Kagubatan (p. 152)  Ang Epekto ng Minahan sa Kagubatan (p. 153)  Pinsalang Dulot ng Pagkasira ng Kagubatan (p. 153)  Pinsala sa Buhay ng Tao (p. 154)  Pagkasira ng Imbakan ng Tubig (p. 155)  Paglaho ng mga Hayop (p. 155)  Kawalan ng Tirahan ng mga Katutubo (p. 155)  Mga Nagagawa ng Pilipino (pp. 155-156)  Wastong Edukasyon (pp. 156157)

sa Pilipinas  Naiisa-isa ang pakinabang ng tao mula sa kagubatan  Nailalahad ang mga dahilan ng pagkasira ng kagubatan at mga pinsalang dulot nito

Periodicals

IKATLONG MARKAHAN (October-December)

Paksa Yunit III. Ang Mag-anak at Ibang Samahan (pp. 169-170) Aralin 1: Ang mga Samahan sa Pamayanan (pp. 171-172)  Pagkakaiba at Pagkakatulad ng Pamayanan (p. 172)  Mga Samahang Bumubuo ng Pamayanan (p. 173)  Mga Kakayahang Itinuturo ng Paaralan (pp. 174-177)

Mga Layunin

 Nasasabi ang mga samahan sa pamayanan at kung paano nila pinangangalagaan ang mga karapatan ng batang Pilipino  Natutukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga pamayanan  Naipaghahambing ang mga gawain ng mga

Mga Gawain/Istratehiya sa Pagtuturo  Pagsagot sa tanong  Pag-iisa isa  Pag-uugnay  Pagpapaliwanag

Pagpapahalaga  Pagpapakita ng paggalang sa iba’t ibang samahan sa pamayanan

Pagtataya

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

8

pinuno ng pambansa at local na pamahalaan  Nailalarawan ang iba’t ibang kapaligiran ng pamayanan  Napag-uugnay ang gawain ng mga pinuno ng pambansa at local na pamahalaan Aralin 2: Ang Populasyon ng Pilipinas (p. 188)  Populasyong Umaasa at Inaasahan (p. 189)  Pagtutulungan ng Umaasa at Inaasahan (pp. 190-192)  Mga Proyekto ng Pamahalaan para sa Umaasa (pp. 192-194)   Nailalarawan ang mga pangkat na bumubuo sa populasyon ng Pilipinas  Natutukoy ang mga paraan kung paano nakatutulong ang mga samahan sa mga populasyong umaasa at inaasahan  Naiisa-isa ang mga proyekto ng pamahalaan para sa populasyong umaasa  Natutukoy ang ilang karapatan at tungkulin ng batang Pilipino  Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga karapatan ng batang Pilipino at ang tamang paggamit nito para sa sariling kabutihan  Naiisa-isa ang ilan sa mga tungkuling batang Pilipino  Natutumbasan ng pagtupad sa tungkulin ang tinatamasang karapatan  Nagagampanan ang mga    Pagbuo sa pangungusap Pagtukoy sa paksa at detalye Pag-unawa sa line graph Pagtukoy kung nararapat ba o hindi  Pagpapakita ng pagiging alerto sa mga pangyayari sa paligid

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

Aralin 3: Mga Karapatan at Tungkulin ng Batang Pilipino (p. 205)  Mga Karapatan ng Batang Pilipino (pp. 205-208)  Mga Tungkulin ng Batang Pilipino (pp. 208-210)  Mga Tungkulin sa Bahay (pp. 210-211)  Mga Tungkulin sa Simbahan (pp. 211212)  Mga Tungkulin sa Paaralan (pp. 212-213)

 

   

Pagsagot sa tanong tungkol sa kwento Pagpapahayag ng mga karapatan at tungkulin Paglalarawan ng mga tungkulin Pagtupad sa mga tungkulin Pagbuo ng kuwento Pag-uulat ng pangkat

 Pagsasagawa ng mga tungkulin at pahahalagahan ang aking mga karapatan

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

9

 

Araling Transpormatibo: Ang Kalagayan ng Mag-anak Ngayon  Mga Suliranin ng Pamilya (pp. 225-228)

tungkulin sa bahay, simbahan, at paaralan Naipapahayag ang mga tungkulin na kanyang ginagampanan Natutukoy ang kalagayan ng mag-aarl ngayon Nakapagbibigay solusyon sa ,ga suliranin ng maganak Naibabahagi ang mga ugaling dapat ituro ng maganak sa mga anak Natutukoy ang iba pang suliraning sumusubok sa katatagan ng mag-anak na Pilipino Nakapagmumungkahi ng mga konkretong solusyon sa suliranin Naibabahagi sa klase ang sariling paliwanag para sa bawat sulirain ng pamilya Nabibigyan ng mungkahing solusyon ang bawat hinaharap ng suliranin ng pamilya Naiisa-isa ang mga ugaling dapat ituro ng mag-anak sa anak

   

Pagkilala Pag-uugnay Pagsuri sa mga larawan Pag-uulat ng pangkat

 Pagtulong sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap ng pamilya.

      

Recitation Seatwork Homework Quizzes Summative Project Periodicals

IKAAPAT NA MARKAHAN (January-March)

10

Paksa Yunit IV. Pag-unlad ng Pamayanan (pp. 241-242) Aralin 1: Mga Pangangailangan ng Pamayanan (p. 243)  Mga Karagdagang Pangangailangan ng Tao (pp. 244-250)

Mga Layunin

Mga Gawain/Istratehiya sa Pagtuturo  Paghahambing ng mga nakikita sa iba’t ibang larawan Pag-aanalisa sa tsart Wastong pagbibigay ng detalye Paglalarawan ng pangangailangan ng pamayanan Pagpili ng mga larawang magkakaugnay

Pagpapahalaga  Pagkilala sa pangangailangan ng pamayanan.

Pagtataya

 Naiisa-isa ang mga pangangailangan ng tao, pamilya, at ng pamayanan  Naipaliliwanag ang paraan upang matamo ng pamayanan ang kanilang pangangailangan  Natutukoy ang iba pang karagdagang pangangailangan  Naipapahayag ang sariling saloobin sa pamamagitan ng pagguhit  Naipapaliwanag ang mga pangangailangan ng pamayanan  Nasasabi na ang dami ng tao sa pamayanan ay may kaugnayan sapagtugon ng pangangailangan  Nailalarawan ang mga gawain sa pamayanan na nagpapakita ng pagkakabuklod  Nakikilala ang mahahalagang naisagawa ng bawat karakter sa pamayanang kinabibilangan nila  Nakikilala ang mga lingcodbayan sa pamayanan ayon sa kanilang trabaho at nagagawa  Napaghahambing ang iba’t ibang lingkod bayan ayon sa

  

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

Aralin 2: Mga Lingkod-Bayan (p. 261)  Tagatustos ng Pagkain (p. 262)  Tagatustos ng Ibang Kagamitan (p. 263)  Tagapagkumpuni ng Sirang Bagay (p. 263)  Tagapangalaga ng Katahimikan (p. 264)  Tagaturo ng Kaalaman (p. 265)  Tagapangalaga ng

   

Paggawa ng diyalogo gamit ang mga cartoon characters Paggawa ng pantomina, pagkamalikhain Pagtatanong sa panayam Pagsusuri sa ambag ng lingkod-bayan Paggawa ng puzzle Paggawa ng malikhain

 Pagpapakita ng pagiging malikhain sa pagtupad ng mga tungkulin

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

11

Tahanan (p. 265)  Tagapangalaga ng Kalusugan (p. 266)  Tagapangalaga ng Kapaligiran (p. 266)  Tagaayos ng mga Rekord (p. 267)  Tagapagtanggol ng Karapatan (p. 268)

kahalagahan ng kanilang Gawain  Natatalakay ang mga tungkulin ng iba pang lingkod-bayan  Natutukoy ang masisipag na tangapangalaga ng tahanan, kalusugan, at kapaligiran  Nabibigyang parangal ang mga lingkod bayan   Nakikilala ang mga huwarang Pilipino kaugnay ng kanilang natatanging kontribusyon sa Pilipinas  Naipaliliwanag kung paano naipapakita ng mga Pilipino ang kanilang kakayahan bilang kasapi ng iba’t ibang samahan  Nakikilala ang batanga Pilipino bilang yamang tao ng Pilipinas  Naipagmamalaki ang mga Pilipinong iniidolo sa sector ng palakasan  Naipakikilala ang mga huwarang Pilipino sa sector ng sining at kababaihan  Naipaliliwanag ang kahulugan ng hustisya at kapayapaan  Nakapagbibigay ng mga sitwasyon na naglalarawan ng hustisya at kapayapaan    

puppet

Aralin 3: Mga Kakayahan ng Batang Pilipino (pp. 278-271)  Mga Huwarang Pilipino (pp. 282-287)  Sektor ng Palakasan  Sektor ng Sining  Sektor ng Kababaihan  Sektor ng Pamahalaan  Sektor ng Agham

Wastong pagtatanong sa panauhin Pagpapakita ng sarling talento Paggawa ng collage Pagbuo ng caricature Pagkamalikhain

 Pagpapaunlad ng sariling kakayahan

 Recitation  Seatwork  Homework  Quizzes

Araling Transpormatibo: Hustisya at Kapayapaan para sa Kabataan (p. 297)  Maunlad na Kabuhayan (pp. 2972990  Hustisya  Kapayapaan  Hustisya para sa Kabataan (p. 300)

 

  

Pagbasa ng kuwento mula sa Bibliya Pagpapaliwanag sa hustisya at kapayapaan para sa kabataan Pagbuo ng panalangin Pag-unawa sa mensahe ng Bibliya Pagbibigay opinyon

 Hindi paglimot sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon  Pagpapakita ng pagiging maka-Diyos

      

Recitation Seatwork Homework Quizzes Summative Project Periodicals

12

 Mga Batang Lansangan (pp. 301302)  Mga Dahilan ng Pagiging Batang Lansangan  Mga Batang Manggagawa (p. 303)  Mga Batang Katutubo (p. P. 304)  Mga Batang may Kapansanan (p. 304)  Mga Bata sa Mindanao (p. 305-306)

Paggamit ng mga wastong salita sa isang panalangin

13

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.